Θέμα: Win32API_PtrSafe

Εμφάνιση ενός μόνο μηνύματος
  #1  
Παλιά 12-11-19, 13:54
Το avatar του χρήστη Tasos
Tasos Ο χρήστης Tasos δεν είναι συνδεδεμένος
Διαχειριστής
Όνομα: Τάσος Φιλοξενιδης
Έκδοση λογισμικού Office: Ms-Office 2016, Ms-Office 365
Γλώσσα λογισμικού Office: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική
 
Εγγραφή: 21-10-2009
Μηνύματα: 2.234
Προεπιλογή Win32API_PtrSafe

Αναζητήστε σε αυτό το μήνυμα (CTRL + F) χρησιμοποιώντας το κύριο όνομα της συνάρτησης προς χρήση σε περιβάλλον 64 bit.

Πηγή: https://www.microsoft.com/en-us/down...n.aspx?id=9970


' -------------------------------------------------------------------------
'
' Win32API_PtrSafe.TXT -- Declare statements for
' Visual Basic for Applications and Microsoft Office 2010
'
' Copyright (C) 2010 Microsoft Corporation.
' All rights reserved.
'
'
' This file contains Declare statements for many functions in the
' Microsoft Windows API for use with Visual Basic for Applications (VBA)
' and Microsoft Office 2010 on 32-bit (x86) and 64-bit (x64) platforms.
'
' The declare statements in this file are not compatible with VB6 or
' previous versions of Microsoft Office. Refer to the Microsoft Windows
' Programmer's Reference for further information on the use of Windows APIs.
'
' You may use, modify, reproduce, and distribute this file (and/or any
' modified version), for use with any of the Microsoft technologies
' described above. THIS FILE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF ANY
' KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF
' FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
' -------------------------------------------------------------------------


' Type definitions for Windows' basic types.
Const ANYSIZE_ARRAY = 1
Type RECT
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type

Type RECTL
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type

Type POINTAPI
x As Long
y As Long
End Type

Type POINTL
x As Long
y As Long
End Type

Type Size
cx As Long
cy As Long
End Type

Type POINTS
x As Integer
y As Integer
End Type

Type MSG
hwnd As LongPtr
message As Long
wParam As LongPtr
lParam As LongPtr
time As Long
pt As POINTAPI
End Type


Const DELETE = &H10000
Const READ_CONTROL = &H20000
Const WRITE_DAC = &H40000
Const WRITE_OWNER = &H80000
Const SYNCHRONIZE = &H100000


Const STANDARD_RIGHTS_READ = (READ_CONTROL)
Const STANDARD_RIGHTS_WRITE = (READ_CONTROL)
Const STANDARD_RIGHTS_EXECUTE = (READ_CONTROL)
Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000
Const STANDARD_RIGHTS_ALL = &H1F0000

Const SPECIFIC_RIGHTS_ALL = &HFFFF&


Type SID_IDENTIFIER_AUTHORITY
Value(0 To 5) As Byte
End Type

Const SID_REVISION = (1) ' Current revision level
Const SID_MAX_SUB_AUTHORITIES = (15)
Const SID_RECOMMENDED_SUB_AUTHORITIES = (1) ' Will change to around 6 in a future release.

Const SidTypeUser = 1
Const SidTypeGroup = 2
Const SidTypeDomain = 3
Const SidTypeAlias = 4
Const SidTypeWellKnownGroup = 5
Const SidTypeDeletedAccount = 6
Const SidTypeInvalid = 7
Const SidTypeUnknown = 8

Type SID_AND_ATTRIBUTES
Sid As LongPtr
Attributes As Long
End Type

' ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
' //
' Universal well-known SIDs //
' //
' Null SID S-1-0-0 //
' World S-1-1-0 //
' Local S-1-2-0 //
' Creator Owner ID S-1-3-0 //
' Creator Group ID S-1-3-1 //
' //
' (Non-unique IDs) S-1-4 //
' //
' ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Const SECURITY_NULL_RID = &H0
Const SECURITY_WORLD_RID = &H0
Const SECURITY_LOCAL_RID = &H0

Const SECURITY_CREATOR_OWNER_RID = &H0
Const SECURITY_CREATOR_GROUP_RID = &H1


' ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
' //
' NT well-known SIDs //
' //
' NT Authority S-1-5 //
' Dialup S-1-5-1 //
' //
' Network S-1-5-2 //
' Batch S-1-5-3 //
' Interactive S-1-5-4 //
' Service S-1-5-6 //
' AnonymousLogon S-1-5-7 (aka null logon session) //
' //
' (Logon IDs) S-1-5-5-X-Y //
' //
' (NT non-unique IDs) S-1-5-0x15-... //
' //
' (Built-in domain) s-1-5-0x20 //
' //
' ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Const SECURITY_DIALUP_RID = &H1
Const SECURITY_NETWORK_RID = &H2
Const SECURITY_BATCH_RID = &H3
Const SECURITY_INTERACTIVE_RID = &H4
Const SECURITY_SERVICE_RID = &H6
Const SECURITY_ANONYMOUS_LOGON_RID = &H7
Const SECURITY_LOGON_IDS_RID = &H5
Const SECURITY_LOCAL_SYSTEM_RID = &H12
Const SECURITY_NT_NON_UNIQUE = &H15
Const SECURITY_BUILTIN_DOMAIN_RID = &H20


' ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
' //
' well-known domain relative sub-authority values (RIDs)... //
' //
' ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Const DOMAIN_USER_RID_ADMIN = &H1F4
Const DOMAIN_USER_RID_GUEST = &H1F5

Const DOMAIN_GROUP_RID_ADMINS = &H200
Const DOMAIN_GROUP_RID_USERS = &H201
Const DOMAIN_GROUP_RID_GUESTS = &H202


Const DOMAIN_ALIAS_RID_ADMINS = &H220
Const DOMAIN_ALIAS_RID_USERS = &H221
Const DOMAIN_ALIAS_RID_GUESTS = &H222
Const DOMAIN_ALIAS_RID_POWER_USERS = &H223
Const DOMAIN_ALIAS_RID_ACCOUNT_OPS = &H224
Const DOMAIN_ALIAS_RID_SYSTEM_OPS = &H225
Const DOMAIN_ALIAS_RID_PRINT_OPS = &H226
Const DOMAIN_ALIAS_RID_BACKUP_OPS = &H227
Const DOMAIN_ALIAS_RID_REPLICATOR = &H228


' Allocate the System Luid. The first 1000 LUIDs are reserved.
' Use #999 here0x3E7 = 999)

' end_ntifs

' //////////////////////////////////////////////////////////////////////
' //
' User and Group related SID attributes //
' //
' //////////////////////////////////////////////////////////////////////

' Group attributes

Const SE_GROUP_MANDATORY = &H1
Const SE_GROUP_ENABLED_BY_DEFAULT = &H2
Const SE_GROUP_ENABLED = &H4
Const SE_GROUP_OWNER = &H8
Const SE_GROUP_LOGON_ID = &HC0000000

' User attributes

' (None yet defined.)

' ----------------
' Kernel Section
' ----------------

Const FILE_BEGIN = 0
Const FILE_CURRENT = 1
Const FILE_END = 2

Const FILE_FLAG_WRITE_THROUGH = &H80000000
Const FILE_FLAG_OVERLAPPED = &H40000000
Const FILE_FLAG_NO_BUFFERING = &H20000000
Const FILE_FLAG_RANDOM_ACCESS = &H10000000
Const FILE_FLAG_SEQUENTIAL_SCAN = &H8000000
Const FILE_FLAG_DELETE_ON_CLOSE = &H4000000
Const FILE_FLAG_BACKUP_SEMANTICS = &H2000000
Const FILE_FLAG_POSIX_SEMANTICS = &H1000000

Const CREATE_NEW = 1
Const CREATE_ALWAYS = 2
Const OPEN_EXISTING = 3
Const OPEN_ALWAYS = 4
Const TRUNCATE_EXISTING = 5

' Define the dwOpenMode values for CreateNamedPipe
Const PIPE_ACCESS_INBOUND = &H1
Const PIPE_ACCESS_OUTBOUND = &H2
Const PIPE_ACCESS_DUPLEX = &H3

' Define the Named Pipe End flags for GetNamedPipeInfo
Const PIPE_CLIENT_END = &H0
Const PIPE_SERVER_END = &H1

' Define the dwPipeMode values for CreateNamedPipe
Const PIPE_WAIT = &H0
Const PIPE_NOWAIT = &H1
Const PIPE_READMODE_BYTE = &H0
Const PIPE_READMODE_MESSAGE = &H2
Const PIPE_TYPE_BYTE = &H0
Const PIPE_TYPE_MESSAGE = &H4

' Define the well known values for CreateNamedPipe nMaxInstances
Const PIPE_UNLIMITED_INSTANCES = 255

' Define the Security Quality of Service bits to be passed
' into CreateFile
Const SECURITY_CONTEXT_TRACKING = &H40000
Const SECURITY_EFFECTIVE_ONLY = &H80000

Const SECURITY_SQOS_PRESENT = &H100000
Const SECURITY_VALID_SQOS_FLAGS = &H1F0000

Type OVERLAPPED
Internal As LongPtr
InternalHigh As LongPtr
offset As Long
OffsetHigh As Long
hEvent As LongPtr
End Type

Type SECURITY_ATTRIBUTES
nLength As Long
lpSecurityDescriptor As LongPtr
bInheritHandle As Long
End Type

Type PROCESS_INFORMATION
hProcess As LongPtr
hThread As LongPtr
dwProcessId As Long
dwThreadId As Long
End Type

Type FILETIME
dwLowDateTime As Long
dwHighDateTime As Long
End Type

Type SYSTEMTIME
wYear As Integer
wMonth As Integer
wDayOfWeek As Integer
wDay As Integer
wHour As Integer
wMinute As Integer
wSecond As Integer
wMilliseconds As Integer
End Type

' Serial provider type.
Const SP_SERIALCOMM = &H1&

' Provider SubTypes
Const PST_UNSPECIFIED = &H0&
Const PST_RS232 = &H1&
Const PST_PARALLELPORT = &H2&
Const PST_RS422 = &H3&
Const PST_RS423 = &H4&
Const PST_RS449 = &H5&
Const PST_FAX = &H21&
Const PST_SCANNER = &H22&
Const PST_NETWORK_BRIDGE = &H100&
Const PST_LAT = &H101&
Const PST_TCPIP_TELNET = &H102&
Const PST_X25 = &H103&

' Provider capabilities flags.
Const PCF_DTRDSR = &H1&
Const PCF_RTSCTS = &H2&
Const PCF_RLSD = &H4&
Const PCF_PARITY_CHECK = &H8&
Const PCF_XONXOFF = &H10&
Const PCF_SETXCHAR = &H20&
Const PCF_TOTALTIMEOUTS = &H40&
Const PCF_INTTIMEOUTS = &H80&
Const PCF_SPECIALCHARS = &H100&
Const PCF_16BITMODE = &H200&

' Comm provider settable parameters.
Const SP_PARITY = &H1&
Const SP_BAUD = &H2&
Const SP_DATABITS = &H4&
Const SP_STOPBITS = &H8&
Const SP_HANDSHAKING = &H10&
Const SP_PARITY_CHECK = &H20&
Const SP_RLSD = &H40&

' Settable baud rates in the provider.
Const BAUD_075 = &H1&
Const BAUD_110 = &H2&
Const BAUD_134_5 = &H4&
Const BAUD_150 = &H8&
Const BAUD_300 = &H10&
Const BAUD_600 = &H20&
Const BAUD_1200 = &H40&
Const BAUD_1800 = &H80&
Const BAUD_2400 = &H100&
Const BAUD_4800 = &H200&
Const BAUD_7200 = &H400&
Const BAUD_9600 = &H800&
Const BAUD_14400 = &H1000&
Const BAUD_19200 = &H2000&
Const BAUD_38400 = &H4000&
Const BAUD_56K = &H8000&
Const BAUD_128K = &H10000
Const BAUD_115200 = &H20000
Const BAUD_57600 = &H40000
Const BAUD_USER = &H10000000

' Settable Data Bits
Const DATABITS_5 = &H1&
Const DATABITS_6 = &H2&
Const DATABITS_7 = &H4&
Const DATABITS_8 = &H8&
Const DATABITS_16 = &H10&
Const DATABITS_16X = &H20&

' Settable Stop and Parity bits.
Const STOPBITS_10 = &H1&
Const STOPBITS_15 = &H2&
Const STOPBITS_20 = &H4&
Const PARITY_NONE = &H100&
Const PARITY_ODD = &H200&
Const PARITY_EVEN = &H400&
Const PARITY_MARK = &H800&
Const PARITY_SPACE = &H1000&

Type COMMPROP
wPacketLength As Integer
wPacketVersion As Integer
dwServiceMask As Long
dwReserved1 As Long
dwMaxTxQueue As Long
dwMaxRxQueue As Long
dwMaxBaud As Long
dwProvSubType As Long
dwProvCapabilities As Long
dwSettableParams As Long
dwSettableBaud As Long
wSettableData As Integer
wSettableStopParity As Integer
dwCurrentTxQueue As Long
dwCurrentRxQueue As Long
dwProvSpec1 As Long
dwProvSpec2 As Long
wcProvChar(1) As Integer
End Type

'Type COMSTAT
' fCtsHold As Long
' fDsrHold As Long
' fRlsdHold As Long
' fXoffHold As Long
' fXoffSent As Long
' fEof As Long
' fTxim As Long
' fReserved As Long
' cbInQue As Long
' cbOutQue As Long
'End Type

Type COMSTAT
fBitFields As Long 'See Comment in WinAPI.Txt
cbInQue As Long
cbOutQue As Long
End Type
' The eight actual COMSTAT bit-sized data fields within the four bytes of fBitFields can be manipulated by bitwise logical And/Or operations.
' FieldName Bit # Description
' --------- ----- ---------------------------
' fCtsHold 1 Tx waiting for CTS signal
' fDsrHold 2 Tx waiting for DSR signal
' fRlsdHold 3 Tx waiting for RLSD signal
' fXoffHold 4 Tx waiting, XOFF char rec'd
' fXoffSent 5 Tx waiting, XOFF char sent
' fEof 6 EOF character sent
' fTxim 7 character waiting for Tx
' fReserved 8 reserved (25 bits)

' DTR Control Flow Values.
Const DTR_CONTROL_DISABLE = &H0
Const DTR_CONTROL_ENABLE = &H1
Const DTR_CONTROL_HANDSHAKE = &H2

' RTS Control Flow Values
Const RTS_CONTROL_DISABLE = &H0
Const RTS_CONTROL_ENABLE = &H1
Const RTS_CONTROL_HANDSHAKE = &H2
Const RTS_CONTROL_TOGGLE = &H3

'Type DCB
' DCBlength As Long
' BaudRate As Long
' fBinary As Long
' fParity As Long
' fOutxCtsFlow As Long
' fOutxDsrFlow As Long
' fDtrControl As Long
' fDsrSensitivity As Long
' fTXContinueOnXoff As Long
' fOutX As Long
' fInX As Long
' fErrorChar As Long
' fNull As Long
' fRtsControl As Long
' fAbortOnError As Long
' fDummy2 As Long
' wReserved As Integer
' XonLim As Integer
' XoffLim As Integer
' ByteSize As Byte
' Parity As Byte
' StopBits As Byte
' XonChar As Byte
' XoffChar As Byte
' ErrorChar As Byte
' EofChar As Byte
' EvtChar As Byte
'End Type

Type DCB
DCBlength As Long
BaudRate As Long
fBitFields As Long 'See Comments in Win32API.Txt
wReserved As Integer
XonLim As Integer
XoffLim As Integer
ByteSize As Byte
Parity As Byte
StopBits As Byte
XonChar As Byte
XoffChar As Byte
ErrorChar As Byte
EofChar As Byte
EvtChar As Byte
wReserved1 As Integer 'Reserved; Do Not Use
End Type
' The fourteen actual DCB bit-sized data fields within the four bytes of fBitFields can be manipulated by bitwise logical And/Or operations.
' FieldName Bit # Description
' ----------------- ----- ------------------------------
' fBinary 1 binary mode, no EOF check
' fParity 2 enable parity checking
' fOutxCtsFlow 3 CTS output flow control
' fOutxDsrFlow 4 DSR output flow control
' fDtrControl 5 DTR flow control type (2 bits)
' fDsrSensitivity 7 DSR sensitivity
' fTXContinueOnXoff 8 XOFF continues Tx
' fOutX 9 XON/XOFF out flow control
' fInX 10 XON/XOFF in flow control
' fErrorChar 11 enable error replacement
' fNull 12 enable null stripping
' fRtsControl 13 RTS flow control (2 bits)
' fAbortOnError 15 abort reads/writes on error
' fDummy2 16 reserved

Type COMMTIMEOUTS
ReadIntervalTimeout As Long
ReadTotalTimeoutMultiplier As Long
ReadTotalTimeoutConstant As Long
WriteTotalTimeoutMultiplier As Long
WriteTotalTimeoutConstant As Long
End Type

Type SYSTEM_INFO
wProcessorArchitecture As Integer
wReserved As Integer
dwPageSize As Long
lpMinimumApplicationAddress As LongPtr
lpMaximumApplicationAddress As LongPtr
dwActiveProcessorMask As LongPtr
dwNumberOrfProcessors As Long
dwProcessorType As Long
dwAllocationGranularity As Long
wProcessorLevel As Integer
wProcessorRevision As Integer
End Type

' Global Memory Flags
Const GMEM_FIXED = &H0
Const GMEM_MOVEABLE = &H2
Const GMEM_NOCOMPACT = &H10
Const GMEM_NODISCARD = &H20
Const GMEM_ZEROINIT = &H40
Const GMEM_MODIFY = &H80
Const GMEM_DISCARDABLE = &H100
Const GMEM_NOT_BANKED = &H1000
Const GMEM_SHARE = &H2000
Const GMEM_DDESHARE = &H2000
Const GMEM_NOTIFY = &H4000
Const GMEM_LOWER = GMEM_NOT_BANKED
Const GMEM_VALID_FLAGS = &H7F72
Const GMEM_INVALID_HANDLE = &H8000&

Const GHND = (GMEM_MOVEABLE Or GMEM_ZEROINIT)
Const GPTR = (GMEM_FIXED Or GMEM_ZEROINIT)

' Flags returned by GlobalFlags (in addition to GMEM_DISCARDABLE)
Const GMEM_DISCARDED = &H4000
Const GMEM_LOCKCOUNT = &HFF

Type MEMORYSTATUS
dwLength As Long
dwMemoryLoad As Long
dwTotalPhys As LongPtr
dwAvailPhys As LongPtr
dwTotalPageFile As LongPtr
dwAvailPageFile As LongPtr
dwTotalVirtual As LongPtr
dwAvailVirtual As LongPtr
End Type

' Local Memory Flags
Const LMEM_FIXED = &H0
Const LMEM_MOVEABLE = &H2
Const LMEM_NOCOMPACT = &H10
Const LMEM_NODISCARD = &H20
Const LMEM_ZEROINIT = &H40
Const LMEM_MODIFY = &H80
Const LMEM_DISCARDABLE = &HF00
Const LMEM_VALID_FLAGS = &HF72
Const LMEM_INVALID_HANDLE = &H8000&

Const LHND = (LMEM_MOVEABLE + LMEM_ZEROINIT)
Const LPTR = (LMEM_FIXED + LMEM_ZEROINIT)

Const NONZEROLHND = (LMEM_MOVEABLE)
Const NONZEROLPTR = (LMEM_FIXED)

' Flags returned by LocalFlags (in addition to LMEM_DISCARDABLE)
Const LMEM_DISCARDED = &H4000
Const LMEM_LOCKCOUNT = &HFF

' dwCreationFlag values

Const DEBUG_PROCESS = &H1
Const DEBUG_ONLY_THIS_PROCESS = &H2

Const CREATE_SUSPENDED = &H4

Const DETACHED_PROCESS = &H8

Const CREATE_NEW_CONSOLE = &H10

Const NORMAL_PRIORITY_CLASS = &H20
Const IDLE_PRIORITY_CLASS = &H40
Const HIGH_PRIORITY_CLASS = &H80
Const REALTIME_PRIORITY_CLASS = &H100

Const CREATE_NEW_PROCESS_GROUP = &H200

Const CREATE_NO_WINDOW = &H8000000

Const PROFILE_USER = &H10000000
Const PROFILE_KERNEL = &H20000000
Const PROFILE_SERVER = &H40000000

Const MAXLONG = &H7FFFFFFF
Const THREAD_BASE_PRIORITY_MIN = -2
Const THREAD_BASE_PRIORITY_MAX = 2
Const THREAD_BASE_PRIORITY_LOWRT = 15
Const THREAD_BASE_PRIORITY_IDLE = -15
Const THREAD_PRIORITY_LOWEST = THREAD_BASE_PRIORITY_MIN
Const THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL = (THREAD_PRIORITY_LOWEST + 1)
Const THREAD_PRIORITY_NORMAL = 0
Const THREAD_PRIORITY_HIGHEST = THREAD_BASE_PRIORITY_MAX
Const THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL = (THREAD_PRIORITY_HIGHEST - 1)
Const THREAD_PRIORITY_ERROR_RETURN = (MAXLONG)

Const THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL = THREAD_BASE_PRIORITY_LOWRT
Const THREAD_PRIORITY_IDLE = THREAD_BASE_PRIORITY_IDLE

' ++ BUILD Version: 0093 Increment this if a change has global effects

' Copyright (c) 1990-1995 Microsoft Corporation

' Module Name:

' winnt.h

' Abstract:

' This module defines the 32-Bit Windows types and constants that are
' defined by NT, but exposed through the Win32 API.

' Revision History:
Const APPLICATION_ERROR_MASK = &H20000000
Const ERROR_SEVERITY_SUCCESS = &H0
Const ERROR_SEVERITY_INFORMATIONAL = &H40000000
Const ERROR_SEVERITY_WARNING = &H80000000
Const ERROR_SEVERITY_ERROR = &HC0000000


Const MINCHAR = &H80
Const MAXCHAR = &H7F
Const MINSHORT = &H8000
Const MAXSHORT = &H7FFF
Const MINLONG = &H80000000
Const MAXByte = &HFF
Const MAXWORD = &HFFFF
Const MAXDWORD = &HFFFFFFFF
'
' Calculate the byte offset of a field in a structure of type type.
' * Language IDs.
' *
' * The following two combinations of primary language ID and
' * sublanguage ID have special semantics:
' *
' * Primary Language ID Sublanguage ID Result
' * ------------------- --------------- ------------------------
' * LANG_NEUTRAL SUBLANG_NEUTRAL Language neutral
' * LANG_NEUTRAL SUBLANG_DEFAULT User default language
' * LANG_NEUTRAL SUBLANG_SYS_DEFAULT System default language
' */
'
' * Primary language IDs.
' */
Const LANG_NEUTRAL = &H0

Const LANG_BULGARIAN = &H2
Const LANG_CHINESE = &H4
Const LANG_CROATIAN = &H1A
Const LANG_CZECH = &H5
Const LANG_DANISH = &H6
Const LANG_DUTCH = &H13
Const LANG_ENGLISH = &H9
Const LANG_FINNISH = &HB
Const LANG_FRENCH = &HC
Const LANG_GERMAN = &H7
Const LANG_GREEK = &H8
Const LANG_HUNGARIAN = &HE
Const LANG_ICELANDIC = &HF
Const LANG_ITALIAN = &H10
Const LANG_JAPANESE = &H11
Const LANG_KOREAN = &H12
Const LANG_NORWEGIAN = &H14
Const LANG_POLISH = &H15
Const LANG_PORTUGUESE = &H16
Const LANG_ROMANIAN = &H18
Const LANG_RUSSIAN = &H19
Const LANG_SLOVAK = &H1B
Const LANG_SLOVENIAN = &H24
Const LANG_SPANISH = &HA
Const LANG_SWEDISH = &H1D
Const LANG_TURKISH = &H1F

'
' * Sublanguage IDs.
' *
' * The name immediately following SUBLANG_ dictates which primary
' * language ID that sublanguage ID can be combined with to form a
' * valid language ID.
' */
Const SUBLANG_NEUTRAL = &H0 ' language neutral
Const SUBLANG_DEFAULT = &H1 ' user default
Const SUBLANG_SYS_DEFAULT = &H2 ' system default

Const SUBLANG_CHINESE_TRADITIONAL = &H1 ' Chinese (Taiwan)
Const SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED = &H2 ' Chinese (PR China)
Const SUBLANG_CHINESE_HONGKONG = &H3 ' Chinese (Hong Kong)
Const SUBLANG_CHINESE_SINGAPORE = &H4 ' Chinese (Singapore)
Const SUBLANG_DUTCH = &H1 ' Dutch
Const SUBLANG_DUTCH_BELGIAN = &H2 ' Dutch (Belgian)
Const SUBLANG_ENGLISH_US = &H1 ' English (USA)
Const SUBLANG_ENGLISH_UK = &H2 ' English (UK)
Const SUBLANG_ENGLISH_AUS = &H3 ' English (Australian)
Const SUBLANG_ENGLISH_CAN = &H4 ' English (Canadian)
Const SUBLANG_ENGLISH_NZ = &H5 ' English (New Zealand)
Const SUBLANG_ENGLISH_EIRE = &H6 ' English (Irish)
Const SUBLANG_FRENCH = &H1 ' French
Const SUBLANG_FRENCH_BELGIAN = &H2 ' French (Belgian)
Const SUBLANG_FRENCH_CANADIAN = &H3 ' French (Canadian)
Const SUBLANG_FRENCH_SWISS = &H4 ' French (Swiss)
Const SUBLANG_GERMAN = &H1 ' German
Const SUBLANG_GERMAN_SWISS = &H2 ' German (Swiss)
Const SUBLANG_GERMAN_AUSTRIAN = &H3 ' German (Austrian)
Const SUBLANG_ITALIAN = &H1 ' Italian
Const SUBLANG_ITALIAN_SWISS = &H2 ' Italian (Swiss)
Const SUBLANG_NORWEGIAN_BOKMAL = &H1 ' Norwegian (Bokma
Const SUBLANG_NORWEGIAN_NYNORSK = &H2 ' Norwegian (Nynorsk)
Const SUBLANG_PORTUGUESE = &H2 ' Portuguese
Const SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN = &H1 ' Portuguese (Brazilian)
Const SUBLANG_SPANISH = &H1 ' Spanish (Castilian)
Const SUBLANG_SPANISH_MEXICAN = &H2 ' Spanish (Mexican)
Const SUBLANG_SPANISH_MODERN = &H3 ' Spanish (Modern)

'
' * Sorting IDs.
' *
' */
Const SORT_DEFAULT = &H0 ' sorting default

Const SORT_JAPANESE_XJIS = &H0 ' Japanese0xJIS order
Const SORT_JAPANESE_UNICODE = &H1 ' Japanese Unicode order

Const SORT_CHINESE_BIG5 = &H0 ' Chinese BIG5 order
Const SORT_CHINESE_UNICODE = &H1 ' Chinese Unicode order

Const SORT_KOREAN_KSC = &H0 ' Korean KSC order
Const SORT_KOREAN_UNICODE = &H1 ' Korean Unicode order

' The FILE_READ_DATA and FILE_WRITE_DATA constants are also defined in
' devioctl.h as FILE_READ_ACCESS and FILE_WRITE_ACCESS. The values for these
' constants *MUST* always be in sync.
' The values are redefined in devioctl.h because they must be available to
' both DOS and NT.
'
Const MAX_PATH = 260

' String Length Maximums
Const MAX_LEADBYTES = 12 ' 5 ranges, 2 bytes ea., 0 term.

Const FILE_READ_DATA = (&H1) ' file pipe
Const FILE_LIST_DIRECTORY = (&H1) ' directory

Const FILE_WRITE_DATA = (&H2) ' file pipe
Const FILE_ADD_FILE = (&H2) ' directory

Const FILE_APPEND_DATA = (&H4) ' file
Const FILE_ADD_SUBDIRECTORY = (&H4) ' directory
Const FILE_CREATE_PIPE_INSTANCE = (&H4) ' named pipe

Const FILE_READ_EA = (&H8) ' file directory
Const FILE_READ_PROPERTIES = FILE_READ_EA

Const FILE_WRITE_EA = (&H10) ' file directory
Const FILE_WRITE_PROPERTIES = FILE_WRITE_EA

Const FILE_EXECUTE = (&H20) ' file
Const FILE_TRAVERSE = (&H20) ' directory

Const FILE_DELETE_CHILD = (&H40) ' directory

Const FILE_READ_ATTRIBUTES = (&H80) ' all

Const FILE_WRITE_ATTRIBUTES = (&H100) ' all

Const FILE_ALL_ACCESS = (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or SYNCHRONIZE Or &H1FF)

Const FILE_GENERIC_READ = (STANDARD_RIGHTS_READ Or FILE_READ_DATA Or FILE_READ_ATTRIBUTES Or FILE_READ_EA Or SYNCHRONIZE)


Const FILE_GENERIC_WRITE = (STANDARD_RIGHTS_WRITE Or FILE_WRITE_DATA Or FILE_WRITE_ATTRIBUTES Or FILE_WRITE_EA Or FILE_APPEND_DATA Or SYNCHRONIZE)


Const FILE_GENERIC_EXECUTE = (STANDARD_RIGHTS_EXECUTE Or FILE_READ_ATTRIBUTES Or FILE_EXECUTE Or SYNCHRONIZE)

Const FILE_SHARE_READ = &H1
Const FILE_SHARE_WRITE = &H2
Const FILE_ATTRIBUTE_READONLY = &H1
Const FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN = &H2
Const FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM = &H4
Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = &H10
Const FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE = &H20
Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = &H80
Const FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY = &H100
Const FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSED = &H800
Const FILE_NOTIFY_CHANGE_FILE_NAME = &H1
Const FILE_NOTIFY_CHANGE_DIR_NAME = &H2
Const FILE_NOTIFY_CHANGE_ATTRIBUTES = &H4
Const FILE_NOTIFY_CHANGE_SIZE = &H8
Const FILE_NOTIFY_CHANGE_LAST_WRITE = &H10
Const FILE_NOTIFY_CHANGE_SECURITY = &H100
Const MAILSLOT_NO_MESSAGE = (-1)
Const MAILSLOT_WAIT_FOREVER = (-1)
Const FILE_CASE_SENSITIVE_SEARCH = &H1
Const FILE_CASE_PRESERVED_NAMES = &H2
Const FILE_UNICODE_ON_DISK = &H4
Const FILE_PERSISTENT_ACLS = &H8
Const FILE_FILE_COMPRESSION = &H10
Const FILE_VOLUME_IS_COMPRESSED = &H8000&
Const IO_COMPLETION_MODIFY_STATE = &H2
Const IO_COMPLETION_ALL_ACCESS = (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or SYNCHRONIZE Or &H3)
Const DUPLICATE_CLOSE_SOURCE = &H1
Const DUPLICATE_SAME_ACCESS = &H2

' //////////////////////////////////////////////////////////////////////
' //
' ACCESS MASK //
' //
' //////////////////////////////////////////////////////////////////////

'
' Define the access mask as a longword sized structure divided up as
' follows:

' typedef struct _ACCESS_MASK {
' WORD SpecificRights;
' Byte StandardRights;
' Byte AccessSystemAcl : 1;
' Byte Reserved : 3;
' Byte GenericAll : 1;
' Byte GenericExecute : 1;
' Byte GenericWrite : 1;
' Byte GenericRead : 1;
' } ACCESS_MASK;
' typedef ACCESS_MASK *PACCESS_MASK;
'
' but to make life simple for programmer's we'll allow them to specify
' a desired access mask by simply OR'ing together mulitple single rights
' and treat an access mask as a DWORD. For example
'
' DesiredAccess = DELETE Or READ_CONTROL
'
' So we'll declare ACCESS_MASK as DWORD
'

' begin_ntddk begin_nthal begin_ntifs

' //////////////////////////////////////////////////////////////////////
' //
' ACCESS TYPES //
' //
' //////////////////////////////////////////////////////////////////////


' begin_ntddk begin_nthal begin_ntifs
'
' The following are masks for the predefined standard access types

' AccessSystemAcl access type

Const ACCESS_SYSTEM_SECURITY = &H1000000

' MaximumAllowed access type

Const MAXIMUM_ALLOWED = &H2000000

' These are the generic rights.

Const GENERIC_READ = &H80000000
Const GENERIC_WRITE = &H40000000
Const GENERIC_EXECUTE = &H20000000
Const GENERIC_ALL = &H10000000

' Define the generic mapping array. This is used to denote the
' mapping of each generic access right to a specific access mask.

Type GENERIC_MAPPING
GenericRead As Long
GenericWrite As Long
GenericExecute As Long
GenericAll As Long
End Type


' //////////////////////////////////////////////////////////////////////
' //
' LUID_AND_ATTRIBUTES //
' //
' //////////////////////////////////////////////////////////////////////
'
Type LUID
LowPart As Long
HighPart As Long
End Type


Type LUID_AND_ATTRIBUTES
pLuid As LUID
Attributes As Long
End Type

' //////////////////////////////////////////////////////////////////////
' //
' ACL and ACE //
' //
' //////////////////////////////////////////////////////////////////////

'
' Define an ACL and the ACE format. The structure of an ACL header
' followed by one or more ACEs. Pictorally the structure of an ACL header
' is as follows:
'
' The current AclRevision is defined to be ACL_REVISION.
'
' AclSize is the size, in bytes, allocated for the ACL. This includes
' the ACL header, ACES, and remaining free space in the buffer.
'
' AceCount is the number of ACES in the ACL.
'

' begin_ntddk begin_ntifs
' This is the *current* ACL revision

Const ACL_REVISION = (2)

' This is the history of ACL revisions. Add a new one whenever
' ACL_REVISION is updated

Const ACL_REVISION1 = (1)
Const ACL_REVISION2 = (2)

Type ACL
AclRevision As Byte
Sbz1 As Byte
AclSize As Integer
AceCount As Integer
Sbz2 As Integer
End Type

' typedef ACL *PACL;

' end_ntddk

' The structure of an ACE is a common ace header followed by ace type
' specific data. Pictorally the structure of the common ace header is
' as follows:

' AceType denotes the type of the ace, there are some predefined ace
' types
'
' AceSize is the size, in bytes, of ace.
'
' AceFlags are the Ace flags for audit and inheritance, defined Integerly.

Type ACE_HEADER
AceType As Byte
AceFlags As Byte
AceSize As Integer
End Type
'
' The following are the predefined ace types that go into the AceType
' field of an Ace header.

Const ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE = &H0
Const ACCESS_DENIED_ACE_TYPE = &H1
Const SYSTEM_AUDIT_ACE_TYPE = &H2
Const SYSTEM_ALARM_ACE_TYPE = &H3

' The following are the inherit flags that go into the AceFlags field
' of an Ace header.

Const OBJECT_INHERIT_ACE = &H1
Const CONTAINER_INHERIT_ACE = &H2
Const NO_PROPAGATE_INHERIT_ACE = &H4
Const INHERIT_ONLY_ACE = &H8
Const VALID_INHERIT_FLAGS = &HF


' The following are the currently defined ACE flags that go into the
' AceFlags field of an ACE header. Each ACE type has its own set of
' AceFlags.
'
' SUCCESSFUL_ACCESS_ACE_FLAG - used only with system audit and alarm ACE
' types to indicate that a message is generated for successful accesses.
'
' FAILED_ACCESS_ACE_FLAG - used only with system audit and alarm ACE types
' to indicate that a message is generated for failed accesses.

' SYSTEM_AUDIT and SYSTEM_ALARM AceFlags
'
' These control the signaling of audit and alarms for success or failure.

Const SUCCESSFUL_ACCESS_ACE_FLAG = &H40
Const FAILED_ACCESS_ACE_FLAG = &H80


'
' We'll define the structure of the predefined ACE types. Pictorally
' the structure of the predefined ACE's is as follows:

' Mask is the access mask associated with the ACE. This is either the
' access allowed, access denied, audit, or alarm mask.
'
' Sid is the Sid associated with the ACE.
'
' The following are the four predefined ACE types.
' Examine the AceType field in the Header to determine
' which structure is appropriate to use for casting.


Type ACCESS_ALLOWED_ACE
Header As ACE_HEADER
Mask As Long
SidStart As Long
End Type

Type ACCESS_DENIED_ACE
Header As ACE_HEADER
Mask As Long
SidStart As Long
End Type


Type SYSTEM_AUDIT_ACE
Header As ACE_HEADER
Mask As Long
SidStart As Long
End Type

Type SYSTEM_ALARM_ACE
Header As ACE_HEADER
Mask As Long
SidStart As Long
End Type

' The following declarations are used for setting and querying information
' about and ACL. First are the various information classes available to
' the user.
'

Const AclRevisionInformation = 1
Const AclSizeInformation = 2
'
' This record is returned/sent if the user is requesting/setting the
' AclRevisionInformation
'

Type ACL_REVISION_INFORMATION
AclRevision As Long
End Type

'
' This record is returned if the user is requesting AclSizeInformation
'

Type ACL_SIZE_INFORMATION
AceCount As Long
AclBytesInUse As Long
AclBytesFree As Long
End Type

' //////////////////////////////////////////////////////////////////////
' //
' SECURITY_DESCRIPTOR //
' //
' //////////////////////////////////////////////////////////////////////
'
' Define the Security Descriptor and related data types.
' This is an opaque data structure.
'

' begin_ntddk begin_ntifs
'
' Current security descriptor revision value
'

Const SECURITY_DESCRIPTOR_REVISION = (1)
Const SECURITY_DESCRIPTOR_REVISION1 = (1)

' end_ntddk

'
' Minimum length, in bytes, needed to build a security descriptor
' (NOTE: This must manually be kept consistent with the)
' (sizeof(SECURITY_DESCRIPTOR) )
'

Const SECURITY_DESCRIPTOR_MIN_LENGTH = (20)Const SE_OWNER_DEFAULTED = &H1
Const SE_GROUP_DEFAULTED = &H2
Const SE_DACL_PRESENT = &H4
Const SE_DACL_DEFAULTED = &H8
Const SE_SACL_PRESENT = &H10
Const SE_SACL_DEFAULTED = &H20
Const SE_SELF_RELATIVE = &H8000

'
' Where:
'
' SE_OWNER_DEFAULTED - This boolean flag, when set, indicates that the
' SID pointed to by the Owner field was provided by a
' defaulting mechanism rather than explicitly provided by the
' original provider of the security descriptor. This may
' affect the treatment of the SID with respect to inheritence
' of an owner.
'
' SE_GROUP_DEFAULTED - This boolean flag, when set, indicates that the
' SID in the Group field was provided by a defaulting mechanism
' rather than explicitly provided by the original provider of
' the security descriptor. This may affect the treatment of
' the SID with respect to inheritence of a primary group.
'
' SE_DACL_PRESENT - This boolean flag, when set, indicates that the
' security descriptor contains a discretionary ACL. If this
' flag is set and the Dacl field of the SECURITY_DESCRIPTOR is
' null, then a null ACL is explicitly being specified.
'
' SE_DACL_DEFAULTED - This boolean flag, when set, indicates that the
' ACL pointed to by the Dacl field was provided by a defaulting
' mechanism rather than explicitly provided by the original
' provider of the security descriptor. This may affect the
' treatment of the ACL with respect to inheritence of an ACL.
' This flag is ignored if the DaclPresent flag is not set.
'
' SE_SACL_PRESENT - This boolean flag, when set, indicates that the
' security descriptor contains a system ACL pointed to by the
' Sacl field. If this flag is set and the Sacl field of the
' SECURITY_DESCRIPTOR is null, then an empty (but present)
' ACL is being specified.
'
' SE_SACL_DEFAULTED - This boolean flag, when set, indicates that the
' ACL pointed to by the Sacl field was provided by a defaulting
' mechanism rather than explicitly provided by the original
' provider of the security descriptor. This may affect the
' treatment of the ACL with respect to inheritence of an ACL.
' This flag is ignored if the SaclPresent flag is not set.
'
' SE_SELF_RELATIVE - This boolean flag, when set, indicates that the
' security descriptor is in self-relative form. In this form,
' all fields of the security descriptor are contiguous in memory
' and all pointer fields are expressed as offsets from the
' beginning of the security descriptor. This form is useful
' for treating security descriptors as opaque data structures
' for transmission in communication protocol or for storage on
' secondary media.
'
'
'
' In general, this data structure should be treated opaquely to ensure future
' compatibility.
'
'

Type SECURITY_DESCRIPTOR
Revision As Byte
Sbz1 As Byte
Control As Integer
Owner As LongPtr
Group As LongPtr
Sacl As ACL
Dacl As ACL
End Type


' Where:
'
' Revision - Contains the revision level of the security
' descriptor. This allows this structure to be passed between
' systems or stored on disk even though it is expected to
' change in the future.
'
' Control - A set of flags which qualify the meaning of the
' security descriptor or individual fields of the security
' descriptor.
'
' Owner - is a pointer to an SID representing an object's owner.
' If this field is null, then no owner SID is present in the
' security descriptor. If the security descriptor is in
' self-relative form, then this field contains an offset to
' the SID, rather than a pointer.
'
' Group - is a pointer to an SID representing an object's primary
' group. If this field is null, then no primary group SID is
' present in the security descriptor. If the security descriptor
' is in self-relative form, then this field contains an offset to
' the SID, rather than a pointer.
'
' Sacl - is a pointer to a system ACL. This field value is only
' valid if the DaclPresent control flag is set. If the
' SaclPresent flag is set and this field is null, then a null
' ACL is specified. If the security descriptor is in
' self-relative form, then this field contains an offset to
' the ACL, rather than a pointer.
'
' Dacl - is a pointer to a discretionary ACL. This field value is
' only valid if the DaclPresent control flag is set. If the
' DaclPresent flag is set and this field is null, then a null
' ACL (unconditionally granting access) is specified. If the
' security descriptor is in self-relative form, then this field
' contains an offset to the ACL, rather than a pointer.
'' //////////////////////////////////////////////////////////////////////
' //
' Privilege Related Data Structures //
' //
' //////////////////////////////////////////////////////////////////////


' Privilege attributes
'

Const SE_PRIVILEGE_ENABLED_BY_DEFAULT = &H1
Const SE_PRIVILEGE_ENABLED = &H2
Const SE_PRIVILEGE_USED_FOR_ACCESS = &H80000000

'
' Privilege Set Control flags
'

Const PRIVILEGE_SET_ALL_NECESSARY = (1)

'
' Privilege Set - This is defined for a privilege set of one.
' If more than one privilege is needed, then this structure
' will need to be allocated with more space.
'
' Note: don't change this structure without fixing the INITIAL_PRIVILEGE_SET
' structure (defined in se.h)
'

Type PRIVILEGE_SET
PrivilegeCount As Long
Control As Long
Privilege(ANYSIZE_ARRAY) As LUID_AND_ATTRIBUTES
End Type


'//////////////////////////////////////////////////////////////////////
' //
' NT Defined Privileges //
' //
' //////////////////////////////////////////////////////////////////////

Const SE_CREATE_TOKEN_NAME = "SeCreateTokenPrivilege"
Const SE_ASSIGNPRIMARYTOKEN_NAME = "SeAssignPrimaryTokenPrivilege"
Const SE_LOCK_MEMORY_NAME = "SeLockMemoryPrivilege"
Const SE_INCREASE_QUOTA_NAME = "SeIncreaseQuotaPrivilege"
Const SE_UNSOLICITED_INPUT_NAME = "SeUnsolicitedInputPrivilege"
Const SE_MACHINE_ACCOUNT_NAME = "SeMachineAccountPrivilege"
Const SE_TCB_NAME = "SeTcbPrivilege"
Const SE_SECURITY_NAME = "SeSecurityPrivilege"
Const SE_TAKE_OWNERSHIP_NAME = "SeTakeOwnershipPrivilege"
Const SE_LOAD_DRIVER_NAME = "SeLoadDriverPrivilege"
Const SE_SYSTEM_PROFILE_NAME = "SeSystemProfilePrivilege"
Const SE_SYSTEMTIME_NAME = "SeSystemtimePrivilege"
Const SE_PROF_SINGLE_PROCESS_NAME = "SeProfileSingleProcessPrivilege"
Const SE_INC_BASE_PRIORITY_NAME = "SeIncreaseBasePriorityPrivilege"
Const SE_CREATE_PAGEFILE_NAME = "SeCreatePagefilePrivilege"
Const SE_CREATE_PERMANENT_NAME = "SeCreatePermanentPrivilege"
Const SE_BACKUP_NAME = "SeBackupPrivilege"
Const SE_RESTORE_NAME = "SeRestorePrivilege"
Const SE_SHUTDOWN_NAME = "SeShutdownPrivilege"
Const SE_DEBUG_NAME = "SeDebugPrivilege"
Const SE_AUDIT_NAME = "SeAuditPrivilege"
Const SE_SYSTEM_ENVIRONMENT_NAME = "SeSystemEnvironmentPrivilege"
Const SE_CHANGE_NOTIFY_NAME = "SeChangeNotifyPrivilege"
Const SE_REMOTE_SHUTDOWN_NAME = "SeRemoteShutdownPrivilege"


' //////////////////////////////////////////////////////////////////
' //
' Security Quality Of Service //
' //
' //
' //////////////////////////////////////////////////////////////////

' begin_ntddk begin_nthal begin_ntifs
'
' Impersonation Level
'
' Impersonation level is represented by a pair of bits in Windows.
' If a new impersonation level is added or lowest value is changed from
' 0 to something else, fix the Windows CreateFile call.
'

Const SecurityAnonymous = 1
Const SecurityIdentification = 2

'//////////////////////////////////////////////////////////////////////
' //
' Registry API Constants //
' //
' //////////////////////////////////////////////////////////////////////

' Reg Create Type Values...
Const REG_OPTION_RESERVED = 0 ' Parameter is reserved
Const REG_OPTION_NON_VOLATILE = 0 ' Key is preserved when system is rebooted
Const REG_OPTION_VOLATILE = 1 ' Key is not preserved when system is rebooted
Const REG_OPTION_CREATE_LINK = 2 ' Created key is a symbolic link
Const REG_OPTION_BACKUP_RESTORE = 4 ' open for backup or restore

' Reg Data Types...
Const REG_NONE = 0 ' No value type
Const REG_SZ = 1 ' Unicode nul terminated string
Const REG_EXPAND_SZ = 2 ' Unicode nul terminated string
Const REG_BINARY = 3 ' Free form binary
Const REG_DWORD = 4 ' 32-bit number
Const REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN = 4 ' 32-bit number (same as REG_DWORD)
Const REG_DWORD_BIG_ENDIAN = 5 ' 32-bit number
Const REG_LINK = 6 ' Symbolic Link (unicode)
Const REG_MULTI_SZ = 7 ' Multiple Unicode strings
Const REG_RESOURCE_LIST = 8 ' Resource list in the resource map
Const REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR = 9 ' Resource list in the hardware description
Const REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST = 10
Const REG_CREATED_NEW_KEY = &H1 ' New Registry Key created
Const REG_OPENED_EXISTING_KEY = &H2 ' Existing Key opened
Const REG_WHOLE_HIVE_VOLATILE = &H1 ' Restore whole hive volatile
Const REG_REFRESH_HIVE = &H2 ' Unwind changes to last flush
Const REG_NOTIFY_CHANGE_NAME = &H1 ' Create or delete (child)
Const REG_NOTIFY_CHANGE_ATTRIBUTES = &H2
Const REG_NOTIFY_CHANGE_LAST_SET = &H4 ' Time stamp
Const REG_NOTIFY_CHANGE_SECURITY = &H8
Const REG_LEGAL_CHANGE_FILTER = (REG_NOTIFY_CHANGE_NAME Or REG_NOTIFY_CHANGE_ATTRIBUTES Or REG_NOTIFY_CHANGE_LAST_SET Or REG_NOTIFY_CHANGE_SECURITY)
Const REG_LEGAL_OPTION = (REG_OPTION_RESERVED Or REG_OPTION_NON_VOLATILE Or REG_OPTION_VOLATILE Or REG_OPTION_CREATE_LINK Or REG_OPTION_BACKUP_RESTORE)

' Reg Key Security Options
' Const READ_CONTROL = &H20000
Const KEY_QUERY_VALUE = &H1
Const KEY_SET_VALUE = &H2
Const KEY_CREATE_SUB_KEY = &H4
Const KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS = &H8
Const KEY_NOTIFY = &H10
Const KEY_CREATE_LINK = &H20
Const KEY_READ = ((STANDARD_RIGHTS_READ Or KEY_QUERY_VALUE Or KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS Or KEY_NOTIFY) And (Not SYNCHRONIZE))
Const KEY_WRITE = ((STANDARD_RIGHTS_WRITE Or KEY_SET_VALUE Or KEY_CREATE_SUB_KEY) And (Not SYNCHRONIZE))
Const KEY_ALL_ACCESS = ((STANDARD_RIGHTS_ALL Or KEY_QUERY_VALUE Or KEY_SET_VALUE Or KEY_CREATE_SUB_KEY Or KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS Or KEY_NOTIFY Or KEY_CREATE_LINK) And (Not SYNCHRONIZE))
'Const STANDARD_RIGHTS_READ = (READ_CONTROL)
'Const STANDARD_RIGHTS_WRITE = (READ_CONTROL)
Const KEY_EXECUTE = ((KEY_READ) And (Not SYNCHRONIZE))

' end winnt.txt

' Debug APIs
Const EXCEPTION_DEBUG_EVENT = 1
Const CREATE_THREAD_DEBUG_EVENT = 2
Const CREATE_PROCESS_DEBUG_EVENT = 3
Const EXIT_THREAD_DEBUG_EVENT = 4
Const EXIT_PROCESS_DEBUG_EVENT = 5
Const LOAD_DLL_DEBUG_EVENT = 6
Const UNLOAD_DLL_DEBUG_EVENT = 7
Const OUTPUT_DEBUG_STRING_EVENT = 8
Const RIP_EVENT = 9

Const EXCEPTION_MAXIMUM_PARAMETERS = 15

Type EXCEPTION_RECORD
ExceptionCode As Long
ExceptionFlags As Long
pExceptionRecord As LongPtr ' Pointer to an EXCEPTION_RECORD structure
ExceptionAddress As LongPtr
NumberParameters As Long
ExceptionInformation(0 To EXCEPTION_MAXIMUM_PARAMETERS - 1) As LongPtr
End Type

Type EXCEPTION_DEBUG_INFO
pExceptionRecord As EXCEPTION_RECORD
dwFirstChance As Long
End Type

Type CREATE_THREAD_DEBUG_INFO
hThread As LongPtr
lpThreadLocalBase As LongPtr
lpStartAddress As LongPtr
End Type

Type CREATE_PROCESS_DEBUG_INFO
hFile As LongPtr
hProcess As LongPtr
hThread As LongPtr
lpBaseOfImage As LongPtr
dwDebugInfoFileOffset As Long
nDebugInfoSize As Long
lpThreadLocalBase As LongPtr
lpStartAddress As LongPtr
lpImageName As LongPtr
fUnicode As Integer
End Type

Type EXIT_THREAD_DEBUG_INFO
dwExitCode As Long
End Type

Type EXIT_PROCESS_DEBUG_INFO
dwExitCode As Long
End Type

Type LOAD_DLL_DEBUG_INFO
hFile As LongPtr
lpBaseOfDll As LongPtr
dwDebugInfoFileOffset As Long
nDebugInfoSize As Long
lpImageName As LongPtr
fUnicode As Integer
End Type

Type UNLOAD_DLL_DEBUG_INFO
lpBaseOfDll As LongPtr
End Type

Type OUTPUT_DEBUG_STRING_INFO
lpDebugStringData As String
fUnicode As Integer
nDebugStringLength As Integer
End Type

Type RIP_INFO
dwError As Long
dwType As Long
End Type

' GetDriveType return values
Const DRIVE_REMOVABLE = 2
Const DRIVE_FIXED = 3
Const DRIVE_REMOTE = 4
Const DRIVE_CDROM = 5
Const DRIVE_RAMDISK = 6

Const FILE_TYPE_UNKNOWN = &H0
Const FILE_TYPE_DISK = &H1
Const FILE_TYPE_CHAR = &H2
Const FILE_TYPE_PIPE = &H3
Const FILE_TYPE_REMOTE = &H8000&

Const STD_INPUT_HANDLE = -10&
Const STD_OUTPUT_HANDLE = -11&
Const STD_ERROR_HANDLE = -12&

Const NOPARITY = 0
Const ODDPARITY = 1
Const EVENPARITY = 2
Const MARKPARITY = 3
Const SPACEPARITY = 4

Const ONESTOPBIT = 0
Const ONE5STOPBITS = 1
Const TWOSTOPBITS = 2

Const IGNORE = 0 ' Ignore signal
Const INFINITE = &HFFFFFFFF ' Infinite timeout

' Comm Baud Rate indices
Const CBR_110 = 110
Const CBR_300 = 300
Const CBR_600 = 600
Const CBR_1200 = 1200
Const CBR_2400 = 2400
Const CBR_4800 = 4800
Const CBR_9600 = 9600
Const CBR_14400 = 14400
Const CBR_19200 = 19200
Const CBR_38400 = 38400
Const CBR_56000 = 56000
Const CBR_57600 = 57600
Const CBR_115200 = 115200
Const CBR_128000 = 128000
Const CBR_256000 = 256000

' Error Flags
Const CE_RXOVER = &H1 ' Receive Queue overflow
Const CE_OVERRUN = &H2 ' Receive Overrun Error
Const CE_RXPARITY = &H4 ' Receive Parity Error
Const CE_FRAME = &H8 ' Receive Framing error
Const CE_BREAK = &H10 ' Break Detected
Const CE_TXFULL = &H100 ' TX Queue is full
Const CE_PTO = &H200 ' LPTx Timeout
Const CE_IOE = &H400 ' LPTx I/O Error
Const CE_DNS = &H800 ' LPTx Device not selected
Const CE_OOP = &H1000 ' LPTx Out-Of-Paper
Const CE_MODE = &H8000& ' Requested mode unsupported

Const IE_BADID = (-1) ' Invalid or unsupported id
Const IE_OPEN = (-2) ' Device Already Open
Const IE_NOPEN = (-3) ' Device Not Open
Const IE_MEMORY = (-4) ' Unable to allocate queues
Const IE_DEFAULT = (-5) ' Error in default parameters
Const IE_HARDWARE = (-10) ' Hardware Not Present
Const IE_BYTESIZE = (-11) ' Illegal Byte Size
Const IE_BAUDRATE = (-12) ' Unsupported BaudRate

' Events
Const EV_RXCHAR = &H1 ' Any Character received
Const EV_RXFLAG = &H2 ' Received certain character
Const EV_TXEMPTY = &H4 ' Transmitt Queue Empty
Const EV_CTS = &H8 ' CTS changed state
Const EV_DSR = &H10 ' DSR changed state
Const EV_RLSD = &H20 ' RLSD changed state
Const EV_BREAK = &H40 ' BREAK received
Const EV_ERR = &H80 ' Line status error occurred
Const EV_RING = &H100 ' Ring signal detected
Const EV_PERR = &H200 ' Printer error occured
Const EV_RX80FULL = &H400 ' Receive buffer is 80 percent full
Const EV_EVENT1 = &H800 ' Provider specific event 1
Const EV_EVENT2 = &H1000 ' Provider specific event 2

' Escape Functions
Const SETXOFF = 1 ' Simulate XOFF received
Const SETXON = 2 ' Simulate XON received
Const SETRTS = 3 ' Set RTS high
Const CLRRTS = 4 ' Set RTS low
Const SETDTR = 5 ' Set DTR high
Const CLRDTR = 6 ' Set DTR low
Const RESETDEV = 7 ' Reset device if possible
Const SETBREAK = 8 'Set the device break line
Const CLRBREAK = 9 ' Clear the device break line

' PURGE function flags.
Const PURGE_TXABORT = &H1 ' Kill the pending/current writes to the comm port.
Const PURGE_RXABORT = &H2 ' Kill the pending/current reads to the comm port.
Const PURGE_TXCLEAR = &H4 ' Kill the transmit queue if there.
Const PURGE_RXCLEAR = &H8 ' Kill the typeahead buffer if there.

Const LPTx = &H80 ' Set if ID is for LPT device

' Modem Status Flags
Const MS_CTS_ON = &H10&
Const MS_DSR_ON = &H20&
Const MS_RING_ON = &H40&
Const MS_RLSD_ON = &H80&

' WaitSoundState() Constants
Const S_QUEUEEMPTY = 0
Const S_THRESHOLD = 1
Const S_ALLTHRESHOLD = 2

' Accent Modes
Const S_NORMAL = 0
Const S_LEGATO = 1
Const S_STACCATO = 2

' SetSoundNoise() Sources
Const S_PERIOD512 = 0 ' Freq = N/512 high pitch, less coarse hiss
Const S_PERIOD1024 = 1 ' Freq = N/1024
Const S_PERIOD2048 = 2 ' Freq = N/2048 low pitch, more coarse hiss
Const S_PERIODVOICE = 3 ' Source is frequency from voice channel (3)
Const S_WHITE512 = 4 ' Freq = N/512 high pitch, less coarse hiss
Const S_WHITE1024 = 5 ' Freq = N/1024
Const S_WHITE2048 = 6 ' Freq = N/2048 low pitch, more coarse hiss
Const S_WHITEVOICE = 7 ' Source is frequency from voice channel (3)

Const S_SERDVNA = (-1) ' Device not available
Const S_SEROFM = (-2) ' Out of memory
Const S_SERMACT = (-3) ' Music active
Const S_SERQFUL = (-4) ' Queue full
Const S_SERBDNT = (-5) ' Invalid note
Const S_SERDLN = (-6) ' Invalid note length
Const S_SERDCC = (-7) ' Invalid note count
Const S_SERDTP = (-8) ' Invalid tempo
Const S_SERDVL = (-9) ' Invalid volume
Const S_SERDMD = (-10) ' Invalid mode
Const S_SERDSH = (-11) ' Invalid shape
Const S_SERDPT = (-12) ' Invalid pitch
Const S_SERDFQ = (-13) ' Invalid frequency
Const S_SERDDR = (-14) ' Invalid duration
Const S_SERDSR = (-15) ' Invalid source
Const S_SERDST = (-16) ' Invalid state

Const NMPWAIT_WAIT_FOREVER = &HFFFFFFFF
Const NMPWAIT_NOWAIT = &H1
Const NMPWAIT_USE_DEFAULT_WAIT = &H0
Const FS_CASE_IS_PRESERVED = FILE_CASE_PRESERVED_NAMES
Const FS_CASE_SENSITIVE = FILE_CASE_SENSITIVE_SEARCH
Const FS_UNICODE_STORED_ON_DISK = FILE_UNICODE_ON_DISK
Const FS_PERSISTENT_ACLS = FILE_PERSISTENT_ACLS

Const SECTION_QUERY = &H1
Const SECTION_MAP_WRITE = &H2
Const SECTION_MAP_READ = &H4
Const SECTION_MAP_EXECUTE = &H8
Const SECTION_EXTEND_SIZE = &H10
Const SECTION_ALL_ACCESS = STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or SECTION_QUERY Or SECTION_MAP_WRITE Or SECTION_MAP_READ Or SECTION_MAP_EXECUTE Or SECTION_EXTEND_SIZE

Const FILE_MAP_COPY = SECTION_QUERY
Const FILE_MAP_WRITE = SECTION_MAP_WRITE
Const FILE_MAP_READ = SECTION_MAP_READ
Const FILE_MAP_ALL_ACCESS = SECTION_ALL_ACCESS

' OpenFile() Flags
Const OF_READ = &H0
Const OF_WRITE = &H1
Const OF_READWRITE = &H2
Const OF_SHARE_COMPAT = &H0
Const OF_SHARE_EXCLUSIVE = &H10
Const OF_SHARE_DENY_WRITE = &H20
Const OF_SHARE_DENY_READ = &H30
Const OF_SHARE_DENY_NONE = &H40
Const OF_PARSE = &H100
Const OF_DELETE = &H200
Const OF_VERIFY = &H400
Const OF_CANCEL = &H800
Const OF_CREATE = &H1000
Const OF_PROMPT = &H2000
Const OF_EXIST = &H4000
Const OF_REOPEN = &H8000&

Const OFS_MAXPATHNAME = 128

' OpenFile() Structure
Type OFSTRUCT
cBytes As Byte
fFixedDisk As Byte
nErrCode As Integer
Reserved1 As Integer
Reserved2 As Integer
szPathName(0 To OFS_MAXPATHNAME - 1) As Byte
End Type

Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As LongPtr)

Const PROCESSOR_INTEL_386 = 386
Const PROCESSOR_INTEL_486 = 486
Const PROCESSOR_INTEL_PENTIUM = 586
Const PROCESSOR_MIPS_R4000 = 4000
Const PROCESSOR_ALPHA_21064 = 21064
Const PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL = 0
Const PROCESSOR_ARCHITECTURE_MIPS = 1
Const PROCESSOR_ARCHITECTURE_ALPHA = 2
Const PROCESSOR_ARCHITECTURE_PPC = 3
Const PROCESSOR_ARCHITECTURE_UNKNOWN = &hFFFF

' Flags for DrawFrameControl
Const DFC_CAPTION = 1
Const DFC_MENU = 2
Const DFC_SCROLL = 3
Const DFC_BUTTON = 4
Const DFCS_CAPTIONCLOSE = &H0
Const DFCS_CAPTIONMIN = &H1
Const DFCS_CAPTIONMAX = &H2
Const DFCS_CAPTIONRESTORE = &H3
Const DFCS_CAPTIONHELP = &H4
Const DFCS_MENUARROW = &H0
Const DFCS_MENUCHECK = &H1
Const DFCS_MENUBULLET = &H2
Const DFCS_MENUARROWRIGHT = &H4
Const DFCS_SCROLLUP = &H0
Const DFCS_SCROLLDOWN = &H1
Const DFCS_SCROLLLEFT = &H2
Const DFCS_SCROLLRIGHT = &H3
Const DFCS_SCROLLCOMBOBOX = &H5
Const DFCS_SCROLLSIZEGRIP = &H8
Const DFCS_SCROLLSIZEGRIPRIGHT = &H10
Const DFCS_BUTTONCHECK = &H0
Const DFCS_BUTTONRADIOIMAGE = &H1
Const DFCS_BUTTONRADIOMASK = &H2
Const DFCS_BUTTONRADIO = &H4
Const DFCS_BUTTON3STATE = &H8
Const DFCS_BUTTONPUSH = &H10
Const DFCS_INACTIVE = &H100
Const DFCS_PUSHED = &H200
Const DFCS_CHECKED = &H400
Const DFCS_ADJUSTRECT = &H2000
Const DFCS_FLAT = &H4000
Const DFCS_MONO = &H8000&

#If Win64 Then
Declare PtrSafe Function InterlockedIncrement64 Lib "kernel32" Alias "InterlockedIncrement64" (lpAddend As LongLong) As LongLong
Declare PtrSafe Function InterlockedDecrement64 Lib "kernel32" Alias "InterlockedDecrement64" (lpAddend As LongLong) As LongLong
Declare PtrSafe Function InterlockedExchange64 Lib "kernel32" Alias "InterlockedExchange64" (Target As LongLong, ByVal Value As LongLong) As LongLong
#End If

Declare PtrSafe Function InterlockedIncrement Lib "kernel32" Alias "InterlockedIncrement" (lpAddend As Long) As Long
Declare PtrSafe Function InterlockedDecrement Lib "kernel32" Alias "InterlockedDecrement" (lpAddend As Long) As Long
Declare PtrSafe Function InterlockedExchange Lib "kernel32" Alias "InterlockedExchange" (Target As Long, ByVal Value As Long) As Long

' Loader Routines
Declare PtrSafe Function GetModuleFileName Lib "kernel32" Alias "GetModuleFileNameA" (ByVal hModule As LongPtr, ByVal lpFileName As String, ByVal nSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetModuleHandle Lib "kernel32" Alias "GetModuleHandleA" (ByVal lpModuleName As String) As LongPtr

Declare PtrSafe Function CreateProcess Lib "kernel32" Alias "CreateProcessA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpCommandLine As String, lpProcessAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, lpThreadAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal bInheritHandles As Long, ByVal dwCreationFlags As Long, lpEnvironment As Any, ByVal lpCurrentDriectory As String, lpStartupInfo As STARTUPINFO, lpProcessInformation As PROCESS_INFORMATION) As Long

Declare PtrSafe Function SetProcessShutdownParameters Lib "kernel32" Alias "SetProcessShutdownParameters" (ByVal dwLevel As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetProcessShutdownParameters Lib "kernel32" Alias "GetProcessShutdownParameters" (lpdwLevel As Long, lpdwFlags As Long) As Long

Declare PtrSafe Sub FatalAppExit Lib "kernel32" Alias "FatalAppExitA" (ByVal uAction As Long, ByVal lpMessageText As String)
Declare PtrSafe Sub GetStartupInfo Lib "kernel32" Alias "GetStartupInfoA" (lpStartupInfo As STARTUPINFO)
Declare PtrSafe Function GetCommandLine Lib "kernel32" Alias "GetCommandLineA" () As String
Declare PtrSafe Function GetEnvironmentVariable Lib "kernel32" Alias "GetEnvironmentVariableA" (ByVal lpName As String, ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetEnvironmentVariable Lib "kernel32" Alias "SetEnvironmentVariableA" (ByVal lpName As String, ByVal lpValue As String) As Long
Declare PtrSafe Function ExpandEnvironmentStrings Lib "kernel32" Alias "ExpandEnvironmentStringsA" (ByVal lpSrc As String, ByVal lpDst As String, ByVal nSize As Long) As Long

Declare PtrSafe Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function LoadLibraryEx Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryExA" (ByVal lpLibFileName As String, ByVal hFile As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As LongPtr

Const DONT_RESOLVE_DLL_REFERENCES = &H1

Declare PtrSafe Function LoadModule Lib "kernel32" Alias "LoadModule" (ByVal lpModuleName As String, lpParameterBlock As Any) As Long
Declare PtrSafe Function FreeLibrary Lib "kernel32" Alias "FreeLibrary" (ByVal hLibModule As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function WinExec Lib "kernel32" Alias "WinExec" (ByVal lpCmdLine As String, ByVal nCmdShow As Long) As Long

Declare PtrSafe Sub DebugBreak Lib "kernel32" Alias "DebugBreak" ()
Declare PtrSafe Function ContinueDebugEvent Lib "kernel32" Alias "ContinueDebugEvent" (ByVal dwProcessId As Long, ByVal dwThreadId As Long, ByVal dwContinueStatus As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DebugActiveProcess Lib "kernel32" Alias "DebugActiveProcess" (ByVal dwProcessId As Long) As Long

Type CRITICAL_SECTION
DebugInfo As LongPtr
LockCount As Long
RecursionCount As Long
OwningThread As LongPtr
LockSemaphore As LongPtr
SpinCount As LongPtr
End Type

Declare PtrSafe Sub InitializeCriticalSection Lib "kernel32" Alias "InitializeCriticalSection" (lpCriticalSection As CRITICAL_SECTION)
Declare PtrSafe Sub EnterCriticalSection Lib "kernel32" Alias "EnterCriticalSection" (lpCriticalSection As CRITICAL_SECTION)
Declare PtrSafe Sub LeaveCriticalSection Lib "kernel32" Alias "LeaveCriticalSection" (lpCriticalSection As CRITICAL_SECTION)
Declare PtrSafe Sub DeleteCriticalSection Lib "kernel32" Alias "DeleteCriticalSection" (lpCriticalSection As CRITICAL_SECTION)
Declare PtrSafe Function SetEvent Lib "kernel32" Alias "SetEvent" (ByVal hEvent As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ResetEvent Lib "kernel32" Alias "ResetEvent" (ByVal hEvent As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function PulseEvent Lib "kernel32" Alias "PulseEvent" (ByVal hEvent As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ReleaseSemaphore Lib "kernel32" Alias "ReleaseSemaphore" (ByVal hSemaphore As LongPtr, ByVal lReleaseCount As Long, lpPreviousCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ReleaseMutex Lib "kernel32" Alias "ReleaseMutex" (ByVal hMutex As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" Alias "WaitForSingleObject" (ByVal hHandle As LongPtr, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WaitForMultipleObjects Lib "kernel32" Alias "WaitForMultipleObjects" (ByVal nCount As Long, lpHandles As LongPtr, ByVal bWaitAll As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" Alias "Sleep" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Declare PtrSafe Sub OutputDebugString Lib "kernel32" Alias "OutputDebugStringA" (ByVal lpOutputString As String)
Declare PtrSafe Function GetVersion Lib "kernel32" Alias "GetVersion" () As Long

Declare PtrSafe Function OpenFile Lib "kernel32" Alias "OpenFile" (ByVal lpFileName As String, lpReOpenBuff As OFSTRUCT, ByVal wStyle As Long) As Long

' GetTempFileName() Flags
'
Const TF_FORCEDRIVE = &H80

Declare PtrSafe Function GetTempFileName Lib "kernel32" Alias "GetTempFileNameA" (ByVal lpszPath As String, ByVal lpPrefixString As String, ByVal wUnique As Long, ByVal lpTempFileName As String) As Long
Declare PtrSafe Function SetHandleCount Lib "kernel32" Alias "SetHandleCount" (ByVal wNumber As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetLogicalDrives Lib "kernel32" Alias "GetLogicalDrives" () As Long
Declare PtrSafe Function LockFile Lib "kernel32" Alias "LockFile" (ByVal hFile As LongPtr, ByVal dwFileOffsetLow As Long, ByVal dwFileOffsetHigh As Long, ByVal nNumberOfBytesToLockLow As Long, ByVal nNumberOfBytesToLockHigh As Long) As Long
Declare PtrSafe Function UnlockFile Lib "kernel32" Alias "UnlockFile" (ByVal hFile As LongPtr, ByVal dwFileOffsetLow As Long, ByVal dwFileOffsetHigh As Long, ByVal nNumberOfBytesToUnlockLow As Long, ByVal nNumberOfBytesToUnlockHigh As Long) As Long
Declare PtrSafe Function LockFileEx Lib "kernel32" Alias "LockFileEx" (ByVal hFile As LongPtr, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwReserved As Long, ByVal nNumberOfBytesToLockLow As Long, ByVal nNumberOfBytesToLockHigh As Long, lpOverlapped As OVERLAPPED) As Long

Const LOCKFILE_FAIL_IMMEDIATELY = &H1
Const LOCKFILE_EXCLUSIVE_LOCK = &H2

Declare PtrSafe Function UnlockFileEx Lib "kernel32" Alias "UnlockFileEx" (ByVal hFile As LongPtr, ByVal dwReserved As Long, ByVal nNumberOfBytesToUnlockLow As Long, ByVal nNumberOfBytesToUnlockHigh As Long, lpOverlapped As OVERLAPPED) As Long

Type BY_HANDLE_FILE_INFORMATION
dwFileAttributes As Long
ftCreationTime As FILETIME
ftLastAccessTime As FILETIME
ftLastWriteTime As FILETIME
dwVolumeSerialNumber As Long
nFileSizeHigh As Long
nFileSizeLow As Long
nNumberOfLinks As Long
nFileIndexHigh As Long
nFileIndexLow As Long
End Type

Declare PtrSafe Function GetFileInformationByHandle Lib "kernel32" Alias "GetFileInformationByHandle" (ByVal hFile As LongPtr, lpFileInformation As BY_HANDLE_FILE_INFORMATION) As Long
Declare PtrSafe Function GetFileType Lib "kernel32" Alias "GetFileType" (ByVal hFile As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetFileSize Lib "kernel32" Alias "GetFileSize" (ByVal hFile As LongPtr, lpFileSizeHigh As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetStdHandle Lib "kernel32" Alias "GetStdHandle" (ByVal nStdHandle As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetStdHandle Lib "kernel32" Alias "SetStdHandle" (ByVal nStdHandle As Long, ByVal nHandle As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function WriteFile Lib "kernel32" Alias "WriteFile" (ByVal hFile As LongPtr, lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfBytesToWrite As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long, lpOverlapped As OVERLAPPED) As Long
Declare PtrSafe Function ReadFile Lib "kernel32" Alias "ReadFile" (ByVal hFile As LongPtr, lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, lpNumberOfBytesRead As Long, lpOverlapped As OVERLAPPED) As Long
Declare PtrSafe Function FlushFileBuffers Lib "kernel32" Alias "FlushFileBuffers" (ByVal hFile As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DeviceIoControl Lib "kernel32" Alias "DeviceIoControl" (ByVal hDevice As LongPtr, ByVal dwIoControlCode As Long, lpInBuffer As Any, ByVal nInBufferSize As Long, lpOutBuffer As Any, ByVal nOutBufferSize As Long, lpBytesReturned As Long, lpOverlapped As OVERLAPPED) As Long
Declare PtrSafe Function SetEndOfFile Lib "kernel32" Alias "SetEndOfFile" (ByVal hFile As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SetFilePointer Lib "kernel32" Alias "SetFilePointer" (ByVal hFile As LongPtr, ByVal lDistanceToMove As Long, lpDistanceToMoveHigh As Long, ByVal dwMoveMethod As Long) As Long
Declare PtrSafe Function FindClose Lib "kernel32" Alias "FindClose" (ByVal hFindFile As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetFileTime Lib "kernel32" Alias "GetFileTime" (ByVal hFile As LongPtr, lpCreationTime As FILETIME, lpLastAccessTime As FILETIME, lpLastWriteTime As FILETIME) As Long
Declare PtrSafe Function SetFileTime Lib "kernel32" Alias "SetFileTime" (ByVal hFile As LongPtr, lpCreationTime As FILETIME, lpLastAccessTime As FILETIME, lpLastWriteTime As FILETIME) As Long
Declare PtrSafe Function CloseHandle Lib "kernel32" Alias "CloseHandle" (ByVal hObject As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DuplicateHandle Lib "kernel32" Alias "DuplicateHandle" (ByVal hSourceProcessHandle As LongPtr, ByVal hSourceHandle As LongPtr, ByVal hTargetProcessHandle As LongPtr, lpTargetHandle As LongPtr, ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwOptions As Long) As Long

Declare PtrSafe Function GetDriveType Lib "kernel32" Alias "GetDriveTypeA" (ByVal nDrive As String) As Long

Declare PtrSafe Function GlobalAlloc Lib "kernel32" Alias "GlobalAlloc" (ByVal wFlags As Long, ByVal dwBytes As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GlobalFree Lib "kernel32" Alias "GlobalFree" (ByVal hMem As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GlobalHandle Lib "kernel32" Alias "GlobalHandle" (wMem As Any) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GlobalLock Lib "kernel32" Alias "GlobalLock" (ByVal hMem As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GlobalReAlloc Lib "kernel32" Alias "GlobalReAlloc" (ByVal hMem As LongPtr, ByVal dwBytes As LongPtr, ByVal wFlags As Long) As LongPtr

Declare PtrSafe Function GlobalSize Lib "kernel32" Alias "GlobalSize" (ByVal hMem As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GlobalUnlock Lib "kernel32" Alias "GlobalUnlock" (ByVal hMem As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GlobalFlags Lib "kernel32" Alias "GlobalFlags" (ByVal hMem As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Sub GlobalMemoryStatus Lib "kernel32" Alias "GlobalMemoryStatus" (lpBuffer As MEMORYSTATUS)

Const LNOTIFY_OUTOFMEM = 0
Const LNOTIFY_MOVE = 1
Const LNOTIFY_DISCARD = 2

Declare PtrSafe Function LocalAlloc Lib "kernel32" Alias "LocalAlloc" (ByVal wFlags As Long, ByVal wBytes As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function LocalFree Lib "kernel32" Alias "LocalFree" (ByVal hMem As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function LocalHandle Lib "kernel32" Alias "LocalHandle" (wMem As Any) As LongPtr
Declare PtrSafe Function LocalLock Lib "kernel32" Alias "LocalLock" (ByVal hMem As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function LocalReAlloc Lib "kernel32" Alias "LocalReAlloc" (ByVal hMem As LongPtr, ByVal wBytes As LongPtr, ByVal wFlags As Long) As LongPtr

Declare PtrSafe Function LocalSize Lib "kernel32" Alias "LocalSize" (ByVal hMem As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function LocalUnlock Lib "kernel32" Alias "LocalUnlock" (ByVal hMem As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function LocalFlags Lib "kernel32" Alias "LocalFlags" (ByVal hMem As LongPtr) As Long

Type MEMORY_BASIC_INFORMATION
BaseAddress as LongPtr
AllocationBase as LongPtr
AllocationProtect As Long
RegionSize As LongPtr
State As Long
Protect As Long
lType As Long
End Type

Declare PtrSafe Function FlushInstructionCache Lib "kernel32" Alias "FlushInstructionCache" (ByVal hProcess As LongPtr, lpBaseAddress As Any, ByVal dwSize As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function VirtualAlloc Lib "kernel32" Alias "VirtualAlloc" (lpAddress As Any, ByVal dwSize As LongPtr, ByVal flAllocationType As Long, ByVal flProtect As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function VirtualFree Lib "kernel32" Alias "VirtualFree" (lpAddress As Any, ByVal dwSize As LongPtr, ByVal dwFreeType As Long) As Long
Declare PtrSafe Function VirtualProtect Lib "kernel32" Alias "VirtualProtect" (lpAddress As Any, ByVal dwSize As LongPtr, ByVal flNewProtect As Long, lpflOldProtect As Long) As Long
Declare PtrSafe Function VirtualQuery Lib "kernel32" Alias "VirtualQuery" (lpAddress As Any, lpBuffer As MEMORY_BASIC_INFORMATION, ByVal dwLength As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function VirtualProtectEx Lib "kernel32" Alias "VirtualProtectEx" (ByVal hProcess As LongPtr, lpAddress As Any, ByVal dwSize As LongPtr, ByVal flNewProtect As Long, lpflOldProtect As Long) As Long
Declare PtrSafe Function VirtualQueryEx Lib "kernel32" Alias "VirtualQueryEx" (ByVal hProcess As LongPtr, lpAddress As Any, lpBuffer As MEMORY_BASIC_INFORMATION, ByVal dwLength As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function HeapCreate Lib "kernel32" Alias "HeapCreate" (ByVal flOptions As Long, ByVal dwInitialSize As LongPtr, ByVal dwMaximumSize As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function HeapDestroy Lib "kernel32" Alias "HeapDestroy" (ByVal hHeap As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function HeapAlloc Lib "kernel32" Alias "HeapAlloc" (ByVal hHeap As LongPtr, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwBytes As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function HeapReAlloc Lib "kernel32" Alias "HeapReAlloc" (ByVal hHeap As LongPtr, ByVal dwFlags As Long, lpMem As Any, ByVal dwBytes As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function HeapFree Lib "kernel32" Alias "HeapFree" (ByVal hHeap As LongPtr, ByVal dwFlags As Long, lpMem As Any) As Long
Declare PtrSafe Function HeapSize Lib "kernel32" Alias "HeapSize" (ByVal hHeap As LongPtr, ByVal dwFlags As Long, lpMem As Any) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetProcessHeap Lib "kernel32" Alias "GetProcessHeap" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetProcessTimes Lib "kernel32" Alias "GetProcessTimes" (ByVal hProcess As LongPtr, lpCreationTime As FILETIME, lpExitTime As FILETIME, lpKernelTime As FILETIME, lpUserTime As FILETIME) As Long
Declare PtrSafe Function OpenProcess Lib "kernel32" Alias "OpenProcess" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcessId As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetCurrentProcess Lib "kernel32" Alias "GetCurrentProcess" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetCurrentProcessId Lib "kernel32" Alias "GetCurrentProcessId" () As Long
Declare PtrSafe Sub ExitProcess Lib "kernel32" Alias "ExitProcess" (ByVal uExitCode As Long)
Declare PtrSafe Function TerminateProcess Lib "kernel32" Alias "TerminateProcess" (ByVal hProcess As LongPtr, ByVal uExitCode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetExitCodeProcess Lib "kernel32" Alias "GetExitCodeProcess" (ByVal hProcess As LongPtr, lpExitCode As Long) As Long

Declare PtrSafe Function GetLastError Lib "kernel32" Alias "GetLastError" () As Long
Declare PtrSafe Sub SetLastError Lib "kernel32" Alias "SetLastError" (ByVal dwErrCode As Long)

Const SLE_ERROR = &H1
Const SLE_MINORERROR = &H2
Const SLE_WARNING = &H3

Declare PtrSafe Sub SetLastErrorEx Lib "user32" Alias "SetLastErrorEx" (ByVal dwErrCode As Long, ByVal dwType As Long)
Declare PtrSafe Function GetOverlappedResult Lib "kernel32" Alias "GetOverlappedResult" (ByVal hFile As LongPtr, lpOverlapped As OVERLAPPED, lpNumberOfBytesTransferred As Long, ByVal bWait As Long) As Long

Const SEM_FAILCRITICALERRORS = &H1
Const SEM_NOGPFAULTERRORBOX = &H2
Const SEM_NOOPENFILEERRORBOX = &H8000&

Declare PtrSafe Sub SetDebugErrorLevel Lib "user32" Alias "SetDebugErrorLevel" (ByVal dwLevel As Long)
Declare PtrSafe Function SetErrorMode Lib "kernel32" Alias "SetErrorMode" (ByVal wMode As Long) As Long

Declare PtrSafe Function ReadProcessMemory Lib "kernel32" Alias "ReadProcessMemory" (ByVal hProcess As LongPtr, lpBaseAddress As Any, lpBuffer As Any, ByVal nSize As LongPtr, lpNumberOfBytesWritten As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function WriteProcessMemory Lib "kernel32" Alias "WriteProcessMemory" (ByVal hProcess As LongPtr, lpBaseAddress As Any, lpBuffer As Any, ByVal nSize As LongPtr, lpNumberOfBytesWritten As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetThreadContext Lib "kernel32" Alias "GetThreadContext" (ByVal hThread As LongPtr, lpContext As CONTEXT) As Long
Declare PtrSafe Function SetThreadContext Lib "kernel32" Alias "SetThreadContext" (ByVal hThread As LongPtr, lpContext As CONTEXT) As Long
Declare PtrSafe Function SuspendThread Lib "kernel32" Alias "SuspendThread" (ByVal hThread As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ResumeThread Lib "kernel32" Alias "ResumeThread" (ByVal hThread As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function FindResource Lib "kernel32" Alias "FindResourceA" (ByVal hInstance As LongPtr, ByVal lpName As String, ByVal lpType As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function FindResourceEx Lib "kernel32" Alias "FindResourceExA" (ByVal hModule As LongPtr, ByVal lpType As String, ByVal lpName As String, ByVal wLanguage As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function BeginUpdateResource Lib "kernel32" Alias "BeginUpdateResourceA" (ByVal pFileName As String, ByVal bDeleteExistingResources As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function UpdateResource Lib "kernel32" Alias "UpdateResourceA" (ByVal hUpdate As LongPtr, ByVal lpType As String, ByVal lpName As String, ByVal wLanguage As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long
Declare PtrSafe Function EndUpdateResource Lib "kernel32" Alias "EndUpdateResourceA" (ByVal hUpdate As LongPtr, ByVal fDiscard As Long) As Long
Declare PtrSafe Function LoadResource Lib "kernel32" Alias "LoadResource" (ByVal hInstance As LongPtr, ByVal hResInfo As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function LockResource Lib "kernel32" Alias "LockResource" (ByVal hResData As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SizeofResource Lib "kernel32" Alias "SizeofResource" (ByVal hInstance As LongPtr, ByVal hResInfo As LongPtr) As Long

' Predefined Resource Types
Const RT_CURSOR = 1&
Const RT_BITMAP = 2&
Const RT_ICON = 3&
Const RT_MENU = 4&
Const RT_DIALOG = 5&
Const RT_STRING = 6&
Const RT_FONTDIR = 7&
Const RT_FONT = 8&
Const RT_ACCELERATOR = 9&
Const RT_RCDATA = 10&

Declare PtrSafe Function InitAtomTable Lib "kernel32" Alias "InitAtomTable" (ByVal nSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GlobalAddAtom Lib "kernel32" Alias "GlobalAddAtomA" (ByVal lpString As String) As Integer
Declare PtrSafe Function GlobalDeleteAtom Lib "kernel32" Alias "GlobalDeleteAtom" (ByVal nAtom As Integer) As Integer
Declare PtrSafe Function GlobalFindAtom Lib "kernel32" Alias "GlobalFindAtomA" (ByVal lpString As String) As Integer
Declare PtrSafe Function GlobalGetAtomName Lib "kernel32" Alias "GlobalGetAtomNameA" (ByVal nAtom As Integer, ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long

' User Profile Routines
' NOTE: The lpKeyName argument for GetProfileString, WriteProfileString,
' GetPrivateProfileString, and WritePrivateProfileString can be either
' a string or NULL. This is why the argument is defined as "As Any".
' For example, to pass a string specify ByVal "wallpaper"
' To pass NULL specify ByVal 0&
' You can also pass NULL for the lpString argument for WriteProfileString
' and WritePrivateProfileString
Declare PtrSafe Function GetProfileInt Lib "kernel32" Alias "GetProfileIntA" (ByVal lpAppName As String, ByVal lpKeyName As String, ByVal nDefault As Long) As Long

Declare PtrSafe Function GetProfileString Lib "kernel32" Alias "GetProfileStringA" (ByVal lpAppName As String, ByVal lpKeyName As String, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long) As Long

Declare PtrSafe Function WriteProfileString Lib "kernel32" Alias "WriteProfileStringA" (ByVal lpszSection As String, ByVal lpszKeyName As String, ByVal lpszString As String) As Long

Declare PtrSafe Function GetProfileSection Lib "kernel32" Alias "GetProfileSectionA" (ByVal lpAppName As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WriteProfileSection Lib "kernel32" Alias "WriteProfileSectionA" (ByVal lpAppName As String, ByVal lpString As String) As Long
Declare PtrSafe Function GetPrivateProfileInt Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileIntA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As String, ByVal nDefault As Long, ByVal lpFileName As String) As Long

Declare PtrSafe Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) As Long

Declare PtrSafe Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpString As Any, ByVal lpFileName As String) As Long

Declare PtrSafe Function GetPrivateProfileSection Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileSectionA" (ByVal lpAppName As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) As Long
Declare PtrSafe Function WritePrivateProfileSection Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileSectionA" (ByVal lpAppName As String, ByVal lpString As String, ByVal lpFileName As String) As Long

Declare PtrSafe Function GetWindowsDirectory Lib "kernel32" Alias "GetWindowsDirectoryA" (ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetSystemDirectory Lib "kernel32" Alias "GetSystemDirectoryA" (ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetTempPath Lib "kernel32" Alias "GetTempPathA" (ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long
Declare PtrSafe Function SetCurrentDirectory Lib "kernel32" Alias "SetCurrentDirectoryA" (ByVal lpPathName As String) As Long
Declare PtrSafe Function GetCurrentDirectory Lib "kernel32" Alias "GetCurrentDirectory" (ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long
Declare PtrSafe Function GetDiskFreeSpace Lib "kernel32" Alias "GetDiskFreeSpaceA" (ByVal lpRootPathName As String, lpSectorsPerCluster As Long, lpBytesPerSector As Long, lpNumberOfFreeClusters As Long, lpTotalNumberOfClusters As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CreateDirectory Lib "kernel32" Alias "CreateDirectoryA" (ByVal lpPathName As String, lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES) As Long
Declare PtrSafe Function CreateDirectoryEx Lib "kernel32" Alias "CreateDirectoryExA" (ByVal lpTemplateDirectory As String, ByVal lpNewDirectory As String, lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES) As Long
Declare PtrSafe Function RemoveDirectory Lib "kernel32" Alias "RemoveDirectoryA" (ByVal lpPathName As String) As Long
Declare PtrSafe Function GetFullPathName Lib "kernel32" Alias "GetFullPathNameA" (ByVal lpFileName As String, ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String, ByVal lpFilePart As String) As Long

Const DDD_RAW_TARGET_PATH = &H1
Const DDD_REMOVE_DEFINITION = &H2
Const DDD_EXACT_MATCH_ON_REMOVE = &H4

Declare PtrSafe Function DefineDosDevice Lib "kernel32" Alias "DefineDosDeviceA" (ByVal dwFlags As Long, ByVal lpDeviceName As String, ByVal lpTargetPath As String) As Long
Declare PtrSafe Function QueryDosDevice Lib "kernel32" Alias "QueryDosDeviceA" (ByVal lpDeviceName As String, ByVal lpTargetPath As String, ByVal ucchMax As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CreateFile Lib "kernel32" Alias "CreateFileA" (ByVal lpFileName As String, ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal dwShareMode As Long, lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal dwCreationDisposition As Long, ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, ByVal hTemplateFile As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetFileAttributes Lib "kernel32" Alias "SetFileAttributesA" (ByVal lpFileName As String, ByVal dwFileAttributes As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetFileAttributes Lib "kernel32" Alias "GetFileAttributesA" (ByVal lpFileName As String) As Long
Declare PtrSafe Function DeleteFile Lib "kernel32" Alias "DeleteFileA" (ByVal lpFileName As String) As Long
Declare PtrSafe Function FindFirstFile Lib "kernel32" Alias "FindFirstFileA" (ByVal lpFileName As String, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As LongPtr
Declare PtrSafe Function FindNextFile Lib "kernel32" Alias "FindNextFileA" (ByVal hFindFile As LongPtr, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Declare PtrSafe Function SearchPath Lib "kernel32" Alias "SearchPathA" (ByVal lpPath As String, ByVal lpFileName As String, ByVal lpExtension As String, ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String, ByVal lpFilePart As String) As Long
Declare PtrSafe Function CopyFile Lib "kernel32" Alias "CopyFileA" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String, ByVal bFailIfExists As Long) As Long
Declare PtrSafe Function MoveFile Lib "kernel32" Alias "MoveFileA" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String) As Long
Declare PtrSafe Function MoveFileEx Lib "kernel32" Alias "MoveFileExA" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String, ByVal dwFlags As Long) As Long

Const MOVEFILE_REPLACE_EXISTING = &H1
Const MOVEFILE_COPY_ALLOWED = &H2
Const MOVEFILE_DELAY_UNTIL_REBOOT = &H4

Type EVENTLOGRECORD
Length as Long ' Length of full record
Reserved as Long ' Used by the service
RecordNumber as Long ' Absolute record number
TimeGenerated as Long ' Seconds since 1-1-1970
TimeWritten as Long 'Seconds since 1-1-1970
EventID as Long
EventType as Integer
NumStrings as Integer
EventCategory as Integer
ReservedFlags as Integer ' For use with paired events (auditing)
ClosingRecordNumber as Long 'For use with paired events (auditing)
StringOffset as Long ' Offset from beginning of record
UserSidLength as Long
UserSidOffset as Long
DataLength as Long
DataOffset as Long ' Offset from beginning of record
End Type

Declare PtrSafe Function CreateNamedPipe Lib "kernel32" Alias "CreateNamedPipeA" (ByVal lpName As String, ByVal dwOpenMode As Long, ByVal dwPipeMode As Long, ByVal nMaxInstances As Long, ByVal nOutBufferSize As Long, ByVal nInBufferSize As Long, ByVal nDefaultTimeOut As Long, lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetNamedPipeHandleState Lib "kernel32" Alias "GetNamedPipeHandleStateA" (ByVal hNamedPipe As LongPtr, lpState As Long, lpCurInstances As Long, lpMaxCollectionCount As Long, lpCollectDataTimeout As Long, ByVal lpUserName As String, ByVal nMaxUserNameSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CallNamedPipe Lib "kernel32" Alias "CallNamedPipeA" (ByVal lpNamedPipeName As String, lpInBuffer As Any, ByVal nInBufferSize As Long, lpOutBuffer As Any, ByVal nOutBufferSize As Long, lpBytesRead As Long, ByVal nTimeOut As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WaitNamedPipe Lib "kernel32" Alias "WaitNamedPipeA" (ByVal lpNamedPipeName As String, ByVal nTimeOut As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetVolumeLabel Lib "kernel32" Alias "SetVolumeLabelA" (ByVal lpRootPathName As String, ByVal lpVolumeName As String) As Long
Declare PtrSafe Sub SetFileApisToOEM Lib "kernel32" Alias "SetFileApisToOEM" ()
Declare PtrSafe Function GetVolumeInformation Lib "kernel32" Alias "GetVolumeInformationA" (ByVal lpRootPathName As String, ByVal lpVolumeNameBuffer As String, ByVal nVolumeNameSize As Long, lpVolumeSerialNumber As Long, lpMaximumComponentLength As Long, lpFileSystemFlags As Long, ByVal lpFileSystemNameBuffer As String, ByVal nFileSystemNameSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ClearEventLog Lib "advapi32.dll" Alias "ClearEventLogA" (ByVal hEventLog As LongPtr, ByVal lpBackupFileName As String) As Long
Declare PtrSafe Function BackupEventLog Lib "advapi32.dll" Alias "BackupEventLogA" (ByVal hEventLog As LongPtr, ByVal lpBackupFileName As String) As Long
Declare PtrSafe Function CloseEventLog Lib "advapi32.dll" Alias "CloseEventLog" (ByVal hEventLog As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DeregisterEventSource Lib "advapi32.dll" Alias "DeregisterEventSource" (ByVal hEventLog As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetNumberOfEventLogRecords Lib "advapi32.dll" Alias "GetNumberOfEventLogRecords" (ByVal hEventLog As LongPtr, NumberOfRecords As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetOldestEventLogRecord Lib "advapi32.dll" Alias "GetOldestEventLogRecord" (ByVal hEventLog As LongPtr, OldestRecord As Long) As Long
Declare PtrSafe Function OpenEventLog Lib "advapi32.dll" Alias "OpenEventLogA" (ByVal lpUNCServerName As String, ByVal lpSourceName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function RegisterEventSource Lib "advapi32.dll" Alias "RegisterEventSourceA" (ByVal lpUNCServerName As String, ByVal lpSourceName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function OpenBackupEventLog Lib "advapi32.dll" Alias "OpenBackupEventLogA" (ByVal lpUNCServerName As String, ByVal lpFileName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ReadEventLog Lib "advapi32.dll" Alias "ReadEventLogA" (ByVal hEventLog As LongPtr, ByVal dwReadFlags As Long, ByVal dwRecordOffset As Long, lpBuffer As EVENTLOGRECORD, ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, pnBytesRead As Long, pnMinNumberOfBytesNeeded As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ReportEvent Lib "advapi32.dll" Alias "ReportEventA" (ByVal hEventLog As LongPtr, ByVal wType As Long, ByVal wCategory As Long, ByVal dwEventID As Long, lpUserSid As Any, ByVal wNumStrings As Long, ByVal dwDataSize As Long, ByVal lpStrings As LongPtr, lpRawData As Any) As Long

' Security APIs
Const TokenUser = 1
Const TokenGroups = 2
Const TokenPrivileges = 3
Const TokenOwner = 4
Const TokenPrimaryGroup = 5
Const TokenDefaultDacl = 6
Const TokenSource = 7
Const TokenType = 8
Const TokenImpersonationLevel = 9
Const TokenStatistics = 10

Type TOKEN_GROUPS
GroupCount As Long
Groups(ANYSIZE_ARRAY) As SID_AND_ATTRIBUTES
End Type

Declare PtrSafe Function DuplicateToken Lib "advapi32.dll" Alias "DuplicateToken" (ByVal ExistingTokenHandle As LongPtr, ImpersonationLevel As Integer, DuplicateTokenHandle As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetKernelObjectSecurity Lib "advapi32.dll" Alias "GetKernelObjectSecurity" (ByVal Handle As LongPtr, ByVal RequestedInformation As Long, pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, ByVal nLength As Long, lpnLengthNeeded As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ImpersonateNamedPipeClient Lib "advapi32.dll" Alias "ImpersonateNamedPipeClient" (ByVal hNamedPipe As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ImpersonateSelf Lib "advapi32.dll" Alias "ImpersonateSelf" (ImpersonationLevel As Integer) As Long
Declare PtrSafe Function RevertToSelf Lib "advapi32.dll" Alias "RevertToSelf" () As Long
Declare PtrSafe Function AccessCheck Lib "advapi32.dll" Alias "AccessCheck" (pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, ByVal ClientToken As LongPtr, ByVal DesiredAccess As Long, GenericMapping As GENERIC_MAPPING, PrivilegeSet As PRIVILEGE_SET, PrivilegeSetLength As Long, GrantedAccess As Long, ByVal Status As LongPtr) As Long

Type TOKEN_PRIVILEGES
PrivilegeCount As Long
Privileges(ANYSIZE_ARRAY) As LUID_AND_ATTRIBUTES
End Type

Declare PtrSafe Function OpenProcessToken Lib "advapi32.dll" Alias "OpenProcessToken" (ByVal ProcessHandle As LongPtr, ByVal DesiredAccess As Long, TokenHandle As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function OpenThreadToken Lib "advapi32.dll" Alias "OpenThreadToken" (ByVal ThreadHandle As LongPtr, ByVal DesiredAccess As Long, ByVal OpenAsSelf As Long, TokenHandle As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function GetTokenInformation Lib "advapi32.dll" Alias "GetTokenInformation" (ByVal TokenHandle As LongPtr, TokenInformationClass As Integer, TokenInformation As Any, ByVal TokenInformationLength As Long, ReturnLength As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetTokenInformation Lib "advapi32.dll" Alias "SetTokenInformation" (ByVal TokenHandle As LongPtr, TokenInformationClass As Integer, TokenInformation As Any, ByVal TokenInformationLength As Long) As Long
Declare PtrSafe Function AdjustTokenPrivileges Lib "advapi32.dll" Alias "AdjustTokenPrivileges" (ByVal TokenHandle As LongPtr, ByVal DisableAllPrivileges As Long, NewState As TOKEN_PRIVILEGES, ByVal BufferLength As Long, PreviousState As TOKEN_PRIVILEGES, ReturnLength As Long) As Long
Declare PtrSafe Function AdjustTokenGroups Lib "advapi32.dll" Alias "AdjustTokenGroups" (ByVal TokenHandle As LongPtr, ByVal ResetToDefault As Long, NewState As TOKEN_GROUPS, ByVal BufferLength As Long, PreviousState As TOKEN_GROUPS, ReturnLength As Long) As Long
Declare PtrSafe Function PrivilegeCheck Lib "advapi32.dll" Alias "PrivilegeCheck" (ByVal ClientToken As LongPtr, RequiredPrivileges As PRIVILEGE_SET, ByVal pfResult As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function AccessCheckAndAuditAlarm Lib "advapi32.dll" Alias "AccessCheckAndAuditAlarmA" (ByVal SubsystemName As String, HandleId As Any, ByVal ObjectTypeName As String, ByVal ObjectName As String, SecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, ByVal DesiredAccess As Long, GenericMapping As GENERIC_MAPPING, ByVal ObjectCreation As Long, GrantedAccess As Long, ByVal AccessStatus As LongPtr, ByVal pfGenerateOnClose As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ObjectOpenAuditAlarm Lib "kernel32" Alias "ObjectOpenAuditAlarmA" (ByVal SubsystemName As String, HandleId As Any, ByVal ObjectTypeName As String, ByVal ObjectName As String, pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, ByVal ClientToken As LongPtr, ByVal DesiredAccess As Long, ByVal GrantedAccess As Long, Privileges As PRIVILEGE_SET, ByVal ObjectCreation As Long, ByVal AccessGranted As Long, ByVal GenerateOnClose As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ObjectPrivilegeAuditAlarm Lib "advapi32.dll" Alias "ObjectPrivilegeAuditAlarmA" (ByVal SubsystemName As String, HandleId As Any, ByVal ClientToken As LongPtr, ByVal DesiredAccess As Long, Privileges As PRIVILEGE_SET, ByVal AccessGranted As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ObjectCloseAuditAlarm Lib "advapi32.dll" Alias "ObjectCloseAuditAlarmA" (ByVal SubsystemName As String, HandleId As Any, ByVal GenerateOnClose As Long) As Long
Declare PtrSafe Function PrivilegedServiceAuditAlarm Lib "advapi32.dll" Alias "PrivilegedServiceAuditAlarmA" (ByVal SubsystemName As String, ByVal ServiceName As String, ByVal ClientToken As LongPtr, Privileges As PRIVILEGE_SET, ByVal AccessGranted As Long) As Long
Declare PtrSafe Function IsValidSid Lib "advapi32.dll" Alias "IsValidSid" (pSid As Any) As Long
Declare PtrSafe Function EqualSid Lib "advapi32.dll" Alias "EqualSid" (pSid1 As Any, pSid2 As Any) As Long
Declare PtrSafe Function EqualPrefixSid Lib "advapi32.dll" Alias "EqualPrefixSid" (pSid1 As Any, pSid2 As Any) As Long
Declare PtrSafe Function GetSidLengthRequired Lib "advapi32.dll" Alias "GetSidLengthRequired" (ByVal nSubAuthorityCount As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function AllocateAndInitializeSid Lib "advapi32.dll" Alias "AllocateAndInitializeSid" (pIdentifierAuthority As SID_IDENTIFIER_AUTHORITY, ByVal nSubAuthorityCount As Byte, ByVal nSubAuthority0 As Long, ByVal nSubAuthority1 As Long, ByVal nSubAuthority2 As Long, ByVal nSubAuthority3 As Long, ByVal nSubAuthority4 As Long, ByVal nSubAuthority5 As Long, ByVal nSubAuthority6 As Long, ByVal nSubAuthority7 As Long, lpPSid As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Sub FreeSid Lib "advapi32.dll" Alias "FreeSid" (pSid As Any)
Declare PtrSafe Function InitializeSid Lib "advapi32.dll" Alias "InitializeSid" (Sid As Any, pIdentifierAuthority As SID_IDENTIFIER_AUTHORITY, ByVal nSubAuthorityCount As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function GetSidIdentifierAuthority Lib "advapi32.dll" Alias "GetSidIdentifierAuthority" (pSid As Any) As SID_IDENTIFIER_AUTHORITY
Declare PtrSafe Function GetSidSubAuthority Lib "advapi32.dll" Alias "GetSidSubAuthority" (pSid As Any, ByVal nSubAuthority As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetSidSubAuthorityCount Lib "advapi32.dll" Alias "GetSidSubAuthorityCount" (pSid As Any) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetLengthSid Lib "advapi32.dll" Alias "GetLengthSid" (pSid As Any) As Long
Declare PtrSafe Function CopySid Lib "advapi32.dll" Alias "CopySid" (ByVal nDestinationSidLength As Long, pDestinationSid As Any, pSourceSid As Any) As Long
Declare PtrSafe Function AreAllAccessesGranted Lib "advapi32.dll" Alias "AreAllAccessesGranted" (ByVal GrantedAccess As Long, ByVal DesiredAccess As Long) As Long
Declare PtrSafe Function AreAnyAccessesGranted Lib "advapi32.dll" Alias "AreAnyAccessesGranted" (ByVal GrantedAccess As Long, ByVal DesiredAccess As Long) As Long
Declare PtrSafe Sub MapGenericMask Lib "advapi32.dll" Alias "MapGenericMask" (AccessMask As Long, GenericMapping As GENERIC_MAPPING)
Declare PtrSafe Function IsValidAcl Lib "advapi32.dll" Alias "IsValidAcl" (pAcl As ACL) As Long
Declare PtrSafe Function InitializeAcl Lib "advapi32.dll" Alias "InitializeAcl" (pAcl As ACL, ByVal nAclLength As Long, ByVal dwAclRevision As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetAclInformation Lib "advapi32.dll" Alias "GetAclInformation" (pAcl As ACL, pAclInformation As Any, ByVal nAclInformationLength As Long, ByVal dwAclInformationClass As Integer) As Long
Declare PtrSafe Function SetAclInformation Lib "advapi32.dll" Alias "SetAclInformation" (pAcl As ACL, pAclInformation As Any, ByVal nAclInformationLength As Long, ByVal dwAclInformationClass As Integer) As Long
Declare PtrSafe Function AddAce Lib "advapi32.dll" Alias "AddAce" (pAcl As ACL, ByVal dwAceRevision As Long, ByVal dwStartingAceIndex As Long, pAceList As Any, ByVal nAceListLength As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DeleteAce Lib "advapi32.dll" Alias "DeleteAce" (pAcl As ACL, ByVal dwAceIndex As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetAce Lib "advapi32.dll" Alias "GetAce" (pAcl As ACL, ByVal dwAceIndex As Long, pAce As Any) As Long
Declare PtrSafe Function AddAccessAllowedAce Lib "advapi32.dll" Alias "AddAccessAllowedAce" (pAcl As ACL, ByVal dwAceRevision As Long, ByVal AccessMask As Long, pSid As Any) As Long
Declare PtrSafe Function AddAccessDeniedAce Lib "advapi32.dll" Alias "AddAccessDeniedAce" (pAcl As ACL, ByVal dwAceRevision As Long, ByVal AccessMask As Long, pSid As Any) As Long
Declare PtrSafe Function AddAuditAccessAce Lib "advapi32.dll" Alias "AddAuditAccessAce" (pAcl As ACL, ByVal dwAceRevision As Long, ByVal dwAccessMask As Long, pSid As Any, ByVal bAuditSuccess As Long, ByVal bAuditFailure As Long) As Long
Declare PtrSafe Function FindFirstFreeAce Lib "advapi32.dll" Alias "FindFirstFreeAce" (pAcl As ACL, pAce As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function InitializeSecurityDescriptor Lib "advapi32.dll" Alias "InitializeSecurityDescriptor" (pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, ByVal dwRevision As Long) As Long
Declare PtrSafe Function IsValidSecurityDescriptor Lib "advapi32.dll" Alias "IsValidSecurityDescriptor" (pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR) As Long
Declare PtrSafe Function GetSecurityDescriptorLength Lib "advapi32.dll" Alias "GetSecurityDescriptorLength" (pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR) As Long

Declare PtrSafe Function GetSecurityDescriptorControl Lib "advapi32.dll" Alias "GetSecurityDescriptorControl" (pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, pControl As Integer, lpdwRevision As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetSecurityDescriptorDacl Lib "advapi32.dll" Alias "SetSecurityDescriptorDacl" (pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, ByVal bDaclPresent As Long, pDacl As ACL, ByVal bDaclDefaulted As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetSecurityDescriptorDacl Lib "advapi32.dll" Alias "GetSecurityDescriptorDacl" (pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, lpbDaclPresent As Long, pDacl As ACL, lpbDaclDefaulted As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetSecurityDescriptorSacl Lib "advapi32.dll" Alias "SetSecurityDescriptorSacl" (pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, ByVal bSaclPresent As Long, pSacl As ACL, ByVal bSaclDefaulted As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetSecurityDescriptorSacl Lib "advapi32.dll" Alias "GetSecurityDescriptorSacl" (pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, ByVal lpbSaclPresent As LongPtr, pSacl As ACL, ByVal lpbSaclDefaulted As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SetSecurityDescriptorOwner Lib "advapi32.dll" Alias "SetSecurityDescriptorOwner" (pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, pOwner As Any, ByVal bOwnerDefaulted As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetSecurityDescriptorOwner Lib "advapi32.dll" Alias "GetSecurityDescriptorOwner" (pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, pOwner As Any, ByVal lpbOwnerDefaulted As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SetSecurityDescriptorGroup Lib "advapi32.dll" Alias "SetSecurityDescriptorGroup" (pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, pGroup As Any, ByVal bGroupDefaulted As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetSecurityDescriptorGroup Lib "advapi32.dll" Alias "GetSecurityDescriptorGroup" (pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, pGroup As Any, ByVal lpbGroupDefaulted As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function CreatePrivateObjectSecurity Lib "advapi32.dll" Alias "CreatePrivateObjectSecurity" (ParentDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, CreatorDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, NewDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, ByVal IsDirectoryObject As Long, ByVal Token As LongPtr, GenericMapping As GENERIC_MAPPING) As Long
Declare PtrSafe Function SetPrivateObjectSecurity Lib "advapi32.dll" Alias "SetPrivateObjectSecurity" (ByVal SecurityInformation As Long, ModificationDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, ObjectsSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, GenericMapping As GENERIC_MAPPING, ByVal Token As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetPrivateObjectSecurity Lib "advapi32.dll" Alias "GetPrivateObjectSecurity" (ObjectDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, ByVal SecurityInformation As Long, ResultantDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, ByVal DescriptorLength As Long, ReturnLength As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DestroyPrivateObjectSecurity Lib "advapi32.dll" Alias "DestroyPrivateObjectSecurity" (ObjectDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR) As Long
Declare PtrSafe Function MakeSelfRelativeSD Lib "advapi32.dll" Alias "MakeSelfRelativeSD" (pAbsoluteSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, pSelfRelativeSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, lpdwBufferLength As Long) As Long
Declare PtrSafe Function MakeAbsoluteSD Lib "advapi32.dll" Alias "MakeAbsoluteSD" (pSelfRelativeSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, pAbsoluteSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, lpdwAbsoluteSecurityDescriptorSize As Long, pDacl As ACL, lpdwDaclSize As Long, pSacl As ACL, lpdwSaclSize As Long, pOwner As Any, lpdwOwnerSize As Long, pPrimaryGroup As Any, lpdwPrimaryGroupSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetFileSecurity Lib "advapi32.dll" Alias "SetFileSecurityA" (ByVal lpFileName As String, ByVal SecurityInformation As Long, pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR) As Long
Declare PtrSafe Function GetFileSecurity Lib "advapi32.dll" Alias "GetFileSecurityA" (ByVal lpFileName As String, ByVal RequestedInformation As Long, pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, ByVal nLength As Long, lpnLengthNeeded As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetKernelObjectSecurity Lib "advapi32.dll" Alias "SetKernelObjectSecurity" (ByVal Handle As LongPtr, ByVal SecurityInformation As Long, SecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR) As Long
Declare PtrSafe Function FindFirstChangeNotification Lib "kernel32" Alias "FindFirstChangeNotificationA" (ByVal lpPathName As String, ByVal bWatchSubtree As Long, ByVal dwNotifyFilter As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function FindNextChangeNotification Lib "kernel32" Alias "FindNextChangeNotification" (ByVal hChangeHandle As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function FindCloseChangeNotification Lib "kernel32" Alias "FindCloseChangeNotification" (ByVal hChangeHandle As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function VirtualLock Lib "kernel32" Alias "VirtualLock" (lpAddress As Any, ByVal dwSize As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function VirtualUnlock Lib "kernel32" Alias "VirtualUnlock" (lpAddress As Any, ByVal dwSize As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function MapViewOfFileEx Lib "kernel32" Alias "MapViewOfFileEx" (ByVal hFileMappingObject As LongPtr, ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal dwFileOffsetHigh As Long, ByVal dwFileOffsetLow As Long, ByVal dwNumberOfBytesToMap As LongPtr, lpBaseAddress As Any) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetPriorityClass Lib "kernel32" Alias "SetPriorityClass" (ByVal hProcess As LongPtr, ByVal dwPriorityClass As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetPriorityClass Lib "kernel32" Alias "GetPriorityClass" (ByVal hProcess As LongPtr) As Long

#If Win64 Then
Type M128A
Low As LongLong
High As LongLong
End Type

Type XMM_SAVE_AREA32
ControlWord As Integer
StatusWord As Integer
TagWord As Byte
Reserved1 As Byte
ErrorOpcode As Integer
ErrorOffset As Long
ErrorSelector As Integer
Reserved2 As Integer
DataOffset As Long
DataSelector As Integer
Reserved3 As Integer
MxCsr As Long
MxCsr_Mask As Long
FloatRegisters(0 To 7) As M128A
XmmRegisters(0 To 15) As M128A
Reserved4(0 To 95) As Byte
End Type

Type CONTEXT
' Register parameter home addresses
P1Home As LongLong
P2Home As LongLong
P3Home As LongLong
P4Home As LongLong
P5Home As LongLong
P6Home As LongLong

' Control flags
ContextFlags As Long
MxCsr As Long

' Segment Registers and processor flags
SegCs As Integer
SegDs As Integer
SegEs As Integer
SegFs As Integer
SegGs As Integer
SegSs As Integer
EFlags As Long

' Debug registers
Dr0 As LongLong
Dr1 As LongLong
Dr2 As LongLong
Dr3 As LongLong
Dr6 As LongLong
Dr7 As LongLong

' Integer registers
Rax As LongLong
Rcx As LongLong
Rdx As LongLong
Rbx As LongLong
Rsp As LongLong
Rbp As LongLong
Rsi As LongLong
Rdi As LongLong
R8 As LongLong
R9 As LongLong
R10 As LongLong
R11 As LongLong
R12 As LongLong
R13 As LongLong
R14 As LongLong
R15 As LongLong

' Program counter
Rip As LongLong

' Floating point state
FltSave As XMM_SAVE_AREA32

' Vector registers
VectorRegister(0 To 25) As M128A
VectorControl As LongLong

' Special debug control registers
DebugControl As LongLong
LastBranchToRip As LongLong
LastBranchFromRip As LongLong
LastExceptionToRip As LongLong
LastExceptionFromRip As LongLong
End Type
#ElseIf Win32 Then
Const SIZE_OF_80387_REGISTERS = 80
Const MAXIMUM_SUPPORTED_EXTENSION = 512

Type FLOATING_SAVE_AREA
ControlWord As Long
StatusWord As Long
TagWord As Long
ErrorOffset As Long
ErrorSelector As Long
DataOffset As Long
DataSelector As Long
RegisterArea(0 To SIZE_OF_80387_REGISTERS - 1) As Byte
Cr0NpxState As Long
End Type

Type CONTEXT
ContextFlags As Long

Dr0 As Long
Dr1 As Long
Dr2 As Long
Dr3 As Long
Dr6 As Long
Dr7 As Long

FloatSave As FLOATING_SAVE_AREA

SegGs As Long
SegFs As Long
SegEs As Long
SegDs As Long

Edi As Long
Esi As Long
Ebx As Long
Edx As Long
Ecx As Long
Eax As Long

Ebp As Long
Eip As Long
SegCs As Long ' MUST BE SANITIZED
EFlags As Long ' MUST BE SANITIZED
Esp As Long
SegSs As Long

ExtendedRegisters(0 To MAXIMUM_SUPPORTED_EXTENSION - 1) As Byte
End Type
#End If

Type EXCEPTION_POINTERS
pExceptionRecord As EXCEPTION_RECORD
ContextRecord As CONTEXT
End Type

Type LDT_BYTES ' Defined for use in LDT_ENTRY Type
BaseMid As Byte
Flags1 As Byte
Flags2 As Byte
BaseHi As Byte
End Type

Type LDT_ENTRY
LimitLow As Integer
BaseLow As Integer
HighWord As Long ' Can use LDT_BYTES Type
End Type

Declare PtrSafe Sub FatalExit Lib "kernel32" Alias "FatalExit" (ByVal code As Long)
Declare PtrSafe Function GetEnvironmentStrings Lib "kernel32" Alias "GetEnvironmentStringsA" () As String
Declare PtrSafe Sub RaiseException Lib "kernel32" Alias "RaiseException" (ByVal dwExceptionCode As Long, ByVal dwExceptionFlags As Long, ByVal nNumberOfArguments As Long, lpArguments As LongPtr)
Declare PtrSafe Function UnhandledExceptionFilter Lib "kernel32" Alias "UnhandledExceptionFilter" (ExceptionInfo As EXCEPTION_POINTERS) As Long

Declare PtrSafe Function CreateThread Lib "kernel32" Alias "CreateThread" (lpThreadAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal dwStackSize As LongPtr, lpStartAddress As LongPtr, lpParameter As Any, ByVal dwCreationFlags As Long, lpThreadId As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateRemoteThread Lib "kernel32" Alias "CreateRemoteThread" (ByVal hProcess As LongPtr, lpThreadAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal dwStackSize As LongPtr, lpStartAddress As LongPtr, lpParameter As Any, ByVal dwCreationFlags As Long, lpThreadId As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetCurrentThread Lib "kernel32" Alias "GetCurrentThread" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" Alias "GetCurrentThreadId" () As Long
Declare PtrSafe Function SetThreadPriority Lib "kernel32" Alias "SetThreadPriority" (ByVal hThread As LongPtr, ByVal nPriority As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetThreadPriority Lib "kernel32" Alias "GetThreadPriority" (ByVal hThread As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetThreadTimes Lib "kernel32" Alias "GetThreadTimes" (ByVal hThread As LongPtr, lpCreationTime As FILETIME, lpExitTime As FILETIME, lpKernelTime As FILETIME, lpUserTime As FILETIME) As Long
Declare PtrSafe Sub ExitThread Lib "kernel32" Alias "ExitThread" (ByVal dwExitCode As Long)
Declare PtrSafe Function TerminateThread Lib "kernel32" Alias "TerminateThread" (ByVal hThread As LongPtr, ByVal dwExitCode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetExitCodeThread Lib "kernel32" Alias "GetExitCodeThread" (ByVal hThread As LongPtr, lpExitCode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetThreadSelectorEntry Lib "kernel32" Alias "GetThreadSelectorEntry" (ByVal hThread As LongPtr, ByVal dwSelector As Long, lpSelectorEntry As LDT_ENTRY) As Long

' COMM declarations
Declare PtrSafe Function SetCommState Lib "kernel32" Alias "SetCommState" (ByVal hCommDev As LongPtr, lpDCB As DCB) As Long
Declare PtrSafe Function SetCommTimeouts Lib "kernel32" Alias "SetCommTimeouts" (ByVal hFile As LongPtr, lpCommTimeouts As COMMTIMEOUTS) As Long
Declare PtrSafe Function GetCommState Lib "kernel32" Alias "GetCommState" (ByVal nCid As LongPtr, lpDCB As DCB) As Long
Declare PtrSafe Function GetCommTimeouts Lib "kernel32" Alias "GetCommTimeouts" (ByVal hFile As LongPtr, lpCommTimeouts As COMMTIMEOUTS) As Long
Declare PtrSafe Function PurgeComm Lib "kernel32" Alias "PurgeComm" (ByVal hFile As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function BuildCommDCB Lib "kernel32" Alias "BuildCommDCBA" (ByVal lpDef As String, lpDCB As DCB) As Long
Declare PtrSafe Function BuildCommDCBAndTimeouts Lib "kernel32" Alias "BuildCommDCBAndTimeoutsA" (ByVal lpDef As String, lpDCB As DCB, lpCommTimeouts As COMMTIMEOUTS) As Long
Declare PtrSafe Function TransmitCommChar Lib "kernel32" Alias "TransmitCommChar" (ByVal nCid As LongPtr, ByVal cChar As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function SetCommBreak Lib "kernel32" Alias "SetCommBreak" (ByVal nCid As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SetCommMask Lib "kernel32" Alias "SetCommMask" (ByVal hFile As LongPtr, ByVal dwEvtMask As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ClearCommBreak Lib "kernel32" Alias "ClearCommBreak" (ByVal nCid As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ClearCommError Lib "kernel32" Alias "ClearCommError" (ByVal hFile As LongPtr, lpErrors As Long, lpStat As COMSTAT) As Long
Declare PtrSafe Function SetupComm Lib "kernel32" Alias "SetupComm" (ByVal hFile As Long, ByVal dwInQueue As Long, ByVal dwOutQueue As Long) As Long
Declare PtrSafe Function EscapeCommFunction Lib "kernel32" Alias "EscapeCommFunction" (ByVal nCid As LongPtr, ByVal nFunc As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetCommMask Lib "kernel32" Alias "GetCommMask" (ByVal hFile As LongPtr, lpEvtMask As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetCommProperties Lib "kernel32" Alias "GetCommProperties" (ByVal hFile As LongPtr, lpCommProp As COMMPROP) As Long
Declare PtrSafe Function GetCommModemStatus Lib "kernel32" Alias "GetCommModemStatus" (ByVal hFile As LongPtr, lpModemStat As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WaitCommEvent Lib "kernel32" Alias "WaitCommEvent" (ByVal hFile As LongPtr, lpEvtMask As Long, lpOverlapped As OVERLAPPED) As Long

Declare PtrSafe Function SetTapePosition Lib "kernel32" Alias "SetTapePosition" (ByVal hDevice As LongPtr, ByVal dwPositionMethod As Long, ByVal dwPartition As Long, ByVal dwOffsetLow As Long, ByVal dwOffsetHigh As Long, ByVal bimmediate As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetTapePosition Lib "kernel32" Alias "GetTapePosition" (ByVal hDevice As LongPtr, ByVal dwPositionType As Long, lpdwPartition As Long, lpdwOffsetLow As Long, lpdwOffsetHigh As Long) As Long
Declare PtrSafe Function PrepareTape Lib "kernel32" Alias "PrepareTape" (ByVal hDevice As LongPtr, ByVal dwOperation As Long, ByVal bimmediate As Long) As Long
Declare PtrSafe Function EraseTape Lib "kernel32" Alias "EraseTape" (ByVal hDevice As LongPtr, ByVal dwEraseType As Long, ByVal bimmediate As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CreateTapePartition Lib "kernel32" Alias "CreateTapePartition" (ByVal hDevice As LongPtr, ByVal dwPartitionMethod As Long, ByVal dwCount As Long, ByVal dwSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WriteTapemark Lib "kernel32" Alias "WriteTapemark" (ByVal hDevice As LongPtr, ByVal dwTapemarkType As Long, ByVal dwTapemarkCount As Long, ByVal bimmediate As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetTapeStatus Lib "kernel32" Alias "GetTapeStatus" (ByVal hDevice As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetTapeParameters Lib "kernel32" Alias "GetTapeParameters" (ByVal hDevice As LongPtr, ByVal dwOperation As Long, lpdwSize As Long, lpTapeInformation As Any) As Long

Const GET_TAPE_MEDIA_INFORMATION = 0
Const GET_TAPE_DRIVE_INFORMATION = 1

Declare PtrSafe Function SetTapeParameters Lib "kernel32" Alias "SetTapeParameters" (ByVal hDevice As LongPtr, ByVal dwOperation As Long, lpTapeInformation As Any) As Long

Const SET_TAPE_MEDIA_INFORMATION = 0
Const SET_TAPE_DRIVE_INFORMATION = 1

Declare PtrSafe Function Beep Lib "kernel32" Alias "Beep" (ByVal dwFreq As Long, ByVal dwDuration As Long) As Long

Declare PtrSafe Function MulDiv Lib "kernel32" Alias "MulDiv" (ByVal nNumber As Long, ByVal nNumerator As Long, ByVal nDenominator As Long) As Long

Declare PtrSafe Sub GetSystemTime Lib "kernel32" Alias "GetSystemTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME)
Declare PtrSafe Function SetSystemTime Lib "kernel32" Alias "SetSystemTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long
Declare PtrSafe Sub GetLocalTime Lib "kernel32" Alias "GetLocalTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME)
Declare PtrSafe Function SetLocalTime Lib "kernel32" Alias "SetLocalTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long
Declare PtrSafe Sub GetSystemInfo Lib "kernel32" Alias "GetSystemInfo" (lpSystemInfo As SYSTEM_INFO)

Type TIME_ZONE_INFORMATION
Bias As Long
StandardName(0 To 31) As Integer
StandardDate As SYSTEMTIME
StandardBias As Long
DaylightName(0 To 31) As Integer
DaylightDate As SYSTEMTIME
DaylightBias As Long
End Type

Declare PtrSafe Function GetTimeZoneInformation Lib "kernel32" Alias "GetTimeZoneInformation" (lpTimeZoneInformation As TIME_ZONE_INFORMATION) As Long
Declare PtrSafe Function SetTimeZoneInformation Lib "kernel32" Alias "SetTimeZoneInformation" (lpTimeZoneInformation As TIME_ZONE_INFORMATION) As Long

' Routines to convert back and forth
' between system time and file time

Declare PtrSafe Function SystemTimeToFileTime Lib "kernel32" Alias "SystemTimeToFileTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME, lpFileTime As FILETIME) As Long
Declare PtrSafe Function FileTimeToLocalFileTime Lib "kernel32" Alias "FileTimeToLocalFileTime" (lpFileTime As FILETIME, lpLocalFileTime As FILETIME) As Long
Declare PtrSafe Function LocalFileTimeToFileTime Lib "kernel32" Alias "LocalFileTimeToFileTime" (lpLocalFileTime As FILETIME, lpFileTime As FILETIME) As Long
Declare PtrSafe Function FileTimeToSystemTime Lib "kernel32" Alias "FileTimeToSystemTime" (lpFileTime As FILETIME, lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long
Declare PtrSafe Function CompareFileTime Lib "kernel32" Alias "CompareFileTime" (lpFileTime1 As FILETIME, lpFileTime2 As FILETIME) As Long
Declare PtrSafe Function FileTimeToDosDateTime Lib "kernel32" Alias "FileTimeToDosDateTime" (lpFileTime As FILETIME, ByVal lpFatDate As LongPtr, ByVal lpFatTime As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DosDateTimeToFileTime Lib "kernel32" Alias "DosDateTimeToFileTime" (ByVal wFatDate As Long, ByVal wFatTime As Long, lpFileTime As FILETIME) As Long

#If Win64 Then
Declare PtrSafe Function GetTickCount64 Lib "kernel32" Alias "GetTickCount64" () As LongLong
#End If

Declare PtrSafe Function GetTickCount Lib "kernel32" Alias "GetTickCount" () As Long
Declare PtrSafe Function FormatMessage Lib "kernel32" Alias "FormatMessageA" (ByVal dwFlags As Long, lpSource As Any, ByVal dwMessageId As Long, ByVal dwLanguageId As Long, ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long, Arguments As LongPtr) As Long

Const FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER = &H100
Const FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS = &H200
Const FORMAT_MESSAGE_FROM_STRING = &H400
Const FORMAT_MESSAGE_FROM_HMODULE = &H800
Const FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM = &H1000
Const FORMAT_MESSAGE_ARGUMENT_ARRAY = &H2000
Const FORMAT_MESSAGE_MAX_WIDTH_MASK = &HFF

Declare PtrSafe Function CreatePipe Lib "kernel32" Alias "CreatePipe" (phReadPipe As LongPtr, phWritePipe As LongPtr, lpPipeAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal nSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ConnectNamedPipe Lib "kernel32" Alias "ConnectNamedPipe" (ByVal hNamedPipe As LongPtr, lpOverlapped As OVERLAPPED) As Long
Declare PtrSafe Function DisconnectNamedPipe Lib "kernel32" Alias "DisconnectNamedPipe" (ByVal hNamedPipe As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SetNamedPipeHandleState Lib "kernel32" Alias "SetNamedPipeHandleState" (ByVal hNamedPipe As LongPtr, lpMode As Long, lpMaxCollectionCount As Long, lpCollectDataTimeout As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetNamedPipeInfo Lib "kernel32" Alias "GetNamedPipeInfo" (ByVal hNamedPipe As LongPtr, lpFlags As Long, lpOutBufferSize As Long, lpInBufferSize As Long, lpMaxInstances As Long) As Long
Declare PtrSafe Function PeekNamedPipe Lib "kernel32" Alias "PeekNamedPipe" (ByVal hNamedPipe As LongPtr, lpBuffer As Any, ByVal nBufferSize As Long, lpBytesRead As Long, lpTotalBytesAvail As Long, lpBytesLeftThisMessage As Long) As Long
Declare PtrSafe Function TransactNamedPipe Lib "kernel32" Alias "TransactNamedPipe" (ByVal hNamedPipe As LongPtr, lpInBuffer As Any, ByVal nInBufferSize As Long, lpOutBuffer As Any, ByVal nOutBufferSize As Long, lpBytesRead As Long, lpOverlapped As OVERLAPPED) As Long

Declare PtrSafe Function CreateMailslot Lib "kernel32" Alias "CreateMailslotA" (ByVal lpName As String, ByVal nMaxMessageSize As Long, ByVal lReadTimeout As Long, lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetMailslotInfo Lib "kernel32" Alias "GetMailslotInfo" (ByVal hMailslot As LongPtr, lpMaxMessageSize As Long, lpNextSize As Long, lpMessageCount As Long, lpReadTimeout As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetMailslotInfo Lib "kernel32" Alias "SetMailslotInfo" (ByVal hMailslot As LongPtr, ByVal lReadTimeout As Long) As Long
Declare PtrSafe Function MapViewOfFile Lib "kernel32" Alias "MapViewOfFile" (ByVal hFileMappingObject As LongPtr, ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal dwFileOffsetHigh As Long, ByVal dwFileOffsetLow As Long, ByVal dwNumberOfBytesToMap As LongPtr) As LongPtr

Declare PtrSafe Function FlushViewOfFile Lib "kernel32" Alias "FlushViewOfFile" (lpBaseAddress As Any, ByVal dwNumberOfBytesToFlush As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function UnmapViewOfFile Lib "kernel32" Alias "UnmapViewOfFile" (lpBaseAddress As Any) As Long

Declare PtrSafe Function lstrcmp Lib "kernel32" Alias "lstrcmpA" (ByVal lpString1 As String, ByVal lpString2 As String) As Long
Declare PtrSafe Function lstrcmpi Lib "kernel32" Alias "lstrcmpiA" (ByVal lpString1 As String, ByVal lpString2 As String) As Long
Declare PtrSafe Function lstrlen Lib "kernel32" Alias "lstrlenA" (ByVal lpString As String) As Long

Declare PtrSafe Function lopen Lib "kernel32" Alias "_lopen" (ByVal lpPathName As String, ByVal iReadWrite As Long) As Long
Declare PtrSafe Function lclose Lib "kernel32" Alias "_lclose" (ByVal hFile As Long) As Long
Declare PtrSafe Function lcreat Lib "kernel32" Alias "_lcreat" (ByVal lpPathName As String, ByVal iAttribute As Long) As Long
Declare PtrSafe Function llseek Lib "kernel32" Alias "_llseek" (ByVal hFile As Long, ByVal lOffset As Long, ByVal iOrigin As Long) As Long
Declare PtrSafe Function lread Lib "kernel32" Alias "_lread" (ByVal hFile As Long, lpBuffer As Any, ByVal wBytes As Long) As Long
Declare PtrSafe Function lwrite Lib "kernel32" Alias "_lwrite" (ByVal hFile As Long, ByVal lpBuffer As String, ByVal wBytes As Long) As Long

Declare PtrSafe Function hread Lib "kernel32" Alias "_hread" (ByVal hFile As Long, lpBuffer As Any, ByVal lBytes As Long) As Long
Declare PtrSafe Function hwrite Lib "kernel32" Alias "_hwrite" (ByVal hFile As Long, ByVal lpBuffer As String, ByVal lBytes As Long) As Long

Declare PtrSafe Function TlsAlloc Lib "kernel32" Alias "TlsAlloc" () As Long

Const TLS_OUT_OF_INDEXES = &HFFFFFFFF

Declare PtrSafe Function TlsGetValue Lib "kernel32" Alias "TlsGetValue" (ByVal dwTlsIndex As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function TlsSetValue Lib "kernel32" Alias "TlsSetValue" (ByVal dwTlsIndex As Long, lpTlsValue As Any) As Long
Declare PtrSafe Function TlsFree Lib "kernel32" Alias "TlsFree" (ByVal dwTlsIndex As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SleepEx Lib "kernel32" Alias "SleepEx" (ByVal dwMilliseconds As Long, ByVal bAlertable As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WaitForSingleObjectEx Lib "kernel32" Alias "WaitForSingleObjectEx" (ByVal hHandle As LongPtr, ByVal dwMilliseconds As Long, ByVal bAlertable As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WaitForMultipleObjectsEx Lib "kernel32" Alias "WaitForMultipleObjectsEx" (ByVal nCount As Long, lpHandles As LongPtr, ByVal bWaitAll As Long, ByVal dwMilliseconds As Long, ByVal bAlertable As Long) As Long
Declare PtrSafe Function BackupRead Lib "kernel32" Alias "BackupRead" (ByVal hFile As LongPtr, lpBuffer As Byte, ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, lpNumberOfBytesRead As Long, ByVal bAbort As Long, ByVal bProcessSecurity As Long, lpContext As Any) As Long
Declare PtrSafe Function BackupSeek Lib "kernel32" Alias "BackupSeek" (ByVal hFile As LongPtr, ByVal dwLowBytesToSeek As Long, ByVal dwHighBytesToSeek As Long, lpdwLowByteSeeked As Long, lpdwHighByteSeeked As Long, lpContext As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function BackupWrite Lib "kernel32" Alias "BackupWrite" (ByVal hFile As LongPtr, lpBuffer As Byte, ByVal nNumberOfBytesToWrite As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long, ByVal bAbort As Long, ByVal bProcessSecurity As Long, lpContext As LongPtr) As Long

Type LARGE_INTEGER
LowPart As Long
HighPart As Long
End Type

' Stream ID type
Type WIN32_STREAM_ID
dwStreamID As Long
dwStreamAttributes As Long
dwStreamSizeLow As Long
dwStreamSizeHigh As Long
dwStreamNameSize As Long
cStreamName As Byte
End Type

' Stream IDs
Const BACKUP_DATA = &H1
Const BACKUP_EA_DATA = &H2
Const BACKUP_SECURITY_DATA = &H3
Const BACKUP_ALTERNATE_DATA = &H4
Const BACKUP_LINK = &H5

' Stream Attributes
Const STREAM_MODIFIED_WHEN_READ = &H1
Const STREAM_CONTAINS_SECURITY = &H2

' Dual Mode API below this line. Dual Mode Types also included.

Const STARTF_USESHOWWINDOW = &H1
Const STARTF_USESIZE = &H2
Const STARTF_USEPOSITION = &H4
Const STARTF_USECOUNTCHARS = &H8
Const STARTF_USEFILLATTRIBUTE = &H10
Const STARTF_RUNFULLSCREEN = &H20 ' ignored for non-x86 platforms
Const STARTF_FORCEONFEEDBACK = &H40
Const STARTF_FORCEOFFFEEDBACK = &H80
Const STARTF_USESTDHANDLES = &H100

Type STARTUPINFO
cb As Long
lpReserved As String
lpDesktop As String
lpTitle As String
dwX As Long
dwY As Long
dwXSize As Long
dwYSize As Long
dwXCountChars As Long
dwYCountChars As Long
dwFillAttribute As Long
dwFlags As Long
wShowWindow As Integer
cbReserved2 As Integer
lpReserved2 As LongPtr
hStdInput As LongPtr
hStdOutput As LongPtr
hStdError As LongPtr
End Type

Const SHUTDOWN_NORETRY = &H1

Type WIN32_FIND_DATA
dwFileAttributes As Long
ftCreationTime As FILETIME
ftLastAccessTime As FILETIME
ftLastWriteTime As FILETIME
nFileSizeHigh As Long
nFileSizeLow As Long
dwReserved0 As Long
dwReserved1 As Long
cFileName(0 To MAX_PATH - 1) As Byte
cAlternate(0 To 13) As Byte
End Type

Declare PtrSafe Function CreateMutex Lib "kernel32" Alias "CreateMutexA" (lpMutexAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal bInitialOwner As Long, ByVal lpName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function OpenMutex Lib "kernel32" Alias "OpenMutexA" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal lpName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateEvent Lib "kernel32" Alias "CreateEventA" (lpEventAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal bManualReset As Long, ByVal bInitialState As Long, ByVal lpName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function OpenEvent Lib "kernel32" Alias "OpenEventA" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal lpName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateSemaphore Lib "kernel32" Alias "CreateSemaphoreA" (lpSemaphoreAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal lInitialCount As Long, ByVal lMaximumCount As Long, ByVal lpName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function OpenSemaphore Lib "kernel32" Alias "OpenSemaphoreA" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal lpName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateFileMapping Lib "kernel32" Alias "CreateFileMappingA" (ByVal hFile As LongPtr, lpFileMappigAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal flProtect As Long, ByVal dwMaximumSizeHigh As Long, ByVal dwMaximumSizeLow As Long, ByVal lpName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function OpenFileMapping Lib "kernel32" Alias "OpenFileMappingA" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal lpName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetLogicalDriveStrings Lib "kernel32" Alias "GetLogicalDriveStringsA" (ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long

Declare PtrSafe Function IsBadReadPtr Lib "kernel32" Alias "IsBadReadPtr" (lp As Any, ByVal ucb As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function IsBadWritePtr Lib "kernel32" Alias "IsBadWritePtr" (lp As Any, ByVal ucb As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function IsBadStringPtr Lib "kernel32" Alias "IsBadStringPtrA" (ByVal lpsz As String, ByVal ucchMax As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function IsBadHugeReadPtr Lib "kernel32" Alias "IsBadHugeReadPtr" (lp As Any, ByVal ucb As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function IsBadHugeWritePtr Lib "kernel32" Alias "IsBadHugeWritePtr" (lp As Any, ByVal ucb As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function LookupAccountSid Lib "advapi32.dll" Alias "LookupAccountSidA" (ByVal lpSystemName As String, Sid As Any, ByVal name As String, cbName As Long, ByVal ReferencedDomainName As String, cbReferencedDomainName As Long, peUse As Integer) As Long

Declare PtrSafe Function LookupAccountName Lib "advapi32.dll" Alias "LookupAccountNameA" (ByVal lpSystemName As String, ByVal lpAccountName As String, ByVal Sid As LongPtr, cbSid As Long, ByVal ReferencedDomainName As String, cbReferencedDomainName As Long, peUse As Integer) As Long
Declare PtrSafe Function LookupPrivilegeValue Lib "advapi32.dll" Alias "LookupPrivilegeValueA" (ByVal lpSystemName As String, ByVal lpName As String, lpLuid As LARGE_INTEGER) As Long
Declare PtrSafe Function LookupPrivilegeName Lib "advapi32.dll" Alias "LookupPrivilegeNameA" (ByVal lpSystemName As String, lpLuid As LARGE_INTEGER, ByVal lpName As String, cbName As Long) As Long
Declare PtrSafe Function LookupPrivilegeDisplayName Lib "advapi32.dll" Alias "LookupPrivilegeDisplayNameA" (ByVal lpSystemName As String, ByVal lpName As String, ByVal lpDisplayName As String, cbDisplayName As Long, lpLanguageID As Long) As Long
Declare PtrSafe Function AllocateLocallyUniqueId Lib "advapi32.dll" Alias "AllocateLocallyUniqueId" (Luid As LARGE_INTEGER) As Long

Declare PtrSafe Function GetComputerName Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetComputerName Lib "kernel32" Alias "SetComputerNameA" (ByVal lpComputerName As String) As Long
Declare PtrSafe Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

' Performance counter API's
Declare PtrSafe Function QueryPerformanceCounter Lib "kernel32" Alias "QueryPerformanceCounter" (lpPerformanceCount As LARGE_INTEGER) As Long
Declare PtrSafe Function QueryPerformanceFrequency Lib "kernel32" Alias "QueryPerformanceFrequency" (lpFrequency As LARGE_INTEGER) As Long

' Abnormal termination codes
Const TC_NORMAL = 0
Const TC_HARDERR = 1
Const TC_GP_TRAP = 2
Const TC_SIGNAL = 3


' Procedure declarations, constant definitions, and macros
' for the NLS component

' MBCS and Unicode Translation Flags.

Const MB_PRECOMPOSED = &H1 ' use precomposed chars
Const MB_COMPOSITE = &H2 ' use composite chars
Const MB_USEGLYPHCHARS = &H4 ' use glyph chars, not ctrl chars

Const WC_DEFAULTCHECK = &H100 ' check for default char
Const WC_COMPOSITECHECK = &H200 ' convert composite to precomposed
Const WC_DISCARDNS = &H10 ' discard non-spacing chars
Const WC_SEPCHARS = &H20 ' generate separate chars
Const WC_DEFAULTCHAR = &H40 ' replace w/ default char

' Character Type Flags.
Const CT_CTYPE1 = &H1 ' ctype 1 information
Const CT_CTYPE2 = &H2 ' ctype 2 information
Const CT_CTYPE3 = &H4 ' ctype 3 information

' CType 1 Flag Bits.
Const C1_UPPER = &H1 ' upper case
Const C1_LOWER = &H2 ' lower case
Const C1_DIGIT = &H4 ' decimal digits
Const C1_SPACE = &H8 ' spacing characters
Const C1_PUNCT = &H10 ' punctuation characters
Const C1_CNTRL = &H20 ' control characters
Const C1_BLANK = &H40 ' blank characters
Const C1_XDIGIT = &H80 ' other digits
Const C1_ALPHA = &H100 ' any letter

' CType 2 Flag Bits.

Const C2_LEFTTORIGHT = &H1 ' left to right
Const C2_RIGHTTOLEFT = &H2 ' right to left

Const C2_EUROPENUMBER = &H3 ' European number, digit
Const C2_EUROPESEPARATOR = &H4 ' European numeric separator
Const C2_EUROPETERMINATOR = &H5 ' European numeric terminator
Const C2_ARABICNUMBER = &H6 ' Arabic number
Const C2_COMMONSEPARATOR = &H7 ' common numeric separator

Const C2_BLOCKSEPARATOR = &H8 ' block separator
Const C2_SEGMENTSEPARATOR = &H9 ' segment separator
Const C2_WHITESPACE = &HA ' white space
Const C2_OTHERNEUTRAL = &HB ' other neutrals

Const C2_NOTAPPLICABLE = &H0 ' no implicit directionality

' CType 3 Flag Bits.
Const C3_NONSPACING = &H1 ' nonspacing character
Const C3_DIACRITIC = &H2 ' diacritic mark
Const C3_VOWELMARK = &H4 ' vowel mark
Const C3_SYMBOL = &H8 ' symbols

Const C3_NOTAPPLICABLE = &H0 ' ctype 3 is not applicable

' String Flags.
Const NORM_IGNORECASE = &H1 ' ignore case
Const NORM_IGNORENONSPACE = &H2 ' ignore nonspacing chars
Const NORM_IGNORESYMBOLS = &H4 ' ignore symbols

' Locale Independent Mapping Flags.
Const MAP_FOLDCZONE = &H10 ' fold compatibility zone chars
Const MAP_PRECOMPOSED = &H20 ' convert to precomposed chars
Const MAP_COMPOSITE = &H40 ' convert to composite chars
Const MAP_FOLDDIGITS = &H80 ' all digits to ASCII 0-9

' Locale Dependent Mapping Flags.
Const LCMAP_LOWERCASE = &H100 ' lower case letters
Const LCMAP_UPPERCASE = &H200 ' upper case letters
Const LCMAP_SORTKEY = &H400 ' WC sort key (normalize)
Const LCMAP_BYTEREV = &H800 ' byte reversal

' Sorting Flags.
Const SORT_STRINGSORT = &H1000 ' use string sort method

' Code Page Default Values.
Const CP_ACP = 0 ' default to ANSI code page
Const CP_OEMCP = 1 ' default to OEM code page

' Country Codes.

Const CTRY_DEFAULT = 0

Const CTRY_AUSTRALIA = 61 ' Australia
Const CTRY_AUSTRIA = 43 ' Austria
Const CTRY_BELGIUM = 32 ' Belgium
Const CTRY_BRAZIL = 55 ' Brazil
Const CTRY_CANADA = 2 ' Canada
Const CTRY_DENMARK = 45 ' Denmark
Const CTRY_FINLAND = 358 ' Finland
Const CTRY_FRANCE = 33 ' France
Const CTRY_GERMANY = 49 ' Germany
Const CTRY_ICELAND = 354 ' Iceland
Const CTRY_IRELAND = 353 ' Ireland
Const CTRY_ITALY = 39 ' Italy
Const CTRY_JAPAN = 81 ' Japan
Const CTRY_MEXICO = 52 ' Mexico
Const CTRY_NETHERLANDS = 31 ' Netherlands
Const CTRY_NEW_ZEALAND = 64 ' New Zealand
Const CTRY_NORWAY = 47 ' Norway
Const CTRY_PORTUGAL = 351 ' Portugal
Const CTRY_PRCHINA = 86 ' PR China
Const CTRY_SOUTH_KOREA = 82 ' South Korea
Const CTRY_SPAIN = 34 ' Spain
Const CTRY_SWEDEN = 46 ' Sweden
Const CTRY_SWITZERLAND = 41 ' Switzerland
Const CTRY_TAIWAN = 886 ' Taiwan
Const CTRY_UNITED_KINGDOM = 44 ' United Kingdom
Const CTRY_UNITED_STATES = 1 ' United States

' Locale Types.
' These types are used for the GetLocaleInfoW NLS API routine.

' LOCALE_NOUSEROVERRIDE is also used in GetTimeFormatW and GetDateFormatW.
Const LOCALE_NOUSEROVERRIDE = &H80000000 ' do not use user overrides

Const LOCALE_ILANGUAGE = &H1 ' language id
Const LOCALE_SLANGUAGE = &H2 ' localized name of language
Const LOCALE_SENGLANGUAGE = &H1001 ' English name of language
Const LOCALE_SABBREVLANGNAME = &H3 ' abbreviated language name
Const LOCALE_SNATIVELANGNAME = &H4 ' native name of language
Const LOCALE_ICOUNTRY = &H5 ' country code
Const LOCALE_SCOUNTRY = &H6 ' localized name of country
Const LOCALE_SENGCOUNTRY = &H1002 ' English name of country
Const LOCALE_SABBREVCTRYNAME = &H7 ' abbreviated country name
Const LOCALE_SNATIVECTRYNAME = &H8 ' native name of country
Const LOCALE_IDEFAULTLANGUAGE = &H9 ' default language id
Const LOCALE_IDEFAULTCOUNTRY = &HA ' default country code
Const LOCALE_IDEFAULTCODEPAGE = &HB ' default code page

Const LOCALE_SLIST = &HC ' list item separator
Const LOCALE_IMEASURE = &HD ' 0 = metric, 1 = US

Const LOCALE_SDECIMAL = &HE ' decimal separator
Const LOCALE_STHOUSAND = &HF ' thousand separator
Const LOCALE_SGROUPING = &H10 ' digit grouping
Const LOCALE_IDIGITS = &H11 ' number of fractional digits
Const LOCALE_ILZERO = &H12 ' leading zeros for decimal
Const LOCALE_SNATIVEDIGITS = &H13 ' native ascii 0-9

Const LOCALE_SCURRENCY = &H14 ' local monetary symbol
Const LOCALE_SINTLSYMBOL = &H15 ' intl monetary symbol
Const LOCALE_SMONDECIMALSEP = &H16 ' monetary decimal separator
Const LOCALE_SMONTHOUSANDSEP = &H17 ' monetary thousand separator
Const LOCALE_SMONGROUPING = &H18 ' monetary grouping
Const LOCALE_ICURRDIGITS = &H19 ' # local monetary digits
Const LOCALE_IINTLCURRDIGITS = &H1A ' # intl monetary digits
Const LOCALE_ICURRENCY = &H1B ' positive currency mode
Const LOCALE_INEGCURR = &H1C ' negative currency mode

Const LOCALE_SDATE = &H1D ' date separator
Const LOCALE_STIME = &H1E ' time separator
Const LOCALE_SSHORTDATE = &H1F ' short date format string
Const LOCALE_SLONGDATE = &H20 ' long date format string
Const LOCALE_STIMEFORMAT = &H1003 ' time format string
Const LOCALE_IDATE = &H21 ' short date format ordering
Const LOCALE_ILDATE = &H22 ' long date format ordering
Const LOCALE_ITIME = &H23 ' time format specifier
Const LOCALE_ICENTURY = &H24 ' century format specifier
Const LOCALE_ITLZERO = &H25 ' leading zeros in time field
Const LOCALE_IDAYLZERO = &H26 ' leading zeros in day field
Const LOCALE_IMONLZERO = &H27 ' leading zeros in month field
Const LOCALE_S1159 = &H28 ' AM designator
Const LOCALE_S2359 = &H29 ' PM designator

Const LOCALE_SDAYNAME1 = &H2A ' long name for Monday
Const LOCALE_SDAYNAME2 = &H2B ' long name for Tuesday
Const LOCALE_SDAYNAME3 = &H2C ' long name for Wednesday
Const LOCALE_SDAYNAME4 = &H2D ' long name for Thursday
Const LOCALE_SDAYNAME5 = &H2E ' long name for Friday
Const LOCALE_SDAYNAME6 = &H2F ' long name for Saturday
Const LOCALE_SDAYNAME7 = &H30 ' long name for Sunday
Const LOCALE_SABBREVDAYNAME1 = &H31 ' abbreviated name for Monday
Const LOCALE_SABBREVDAYNAME2 = &H32 ' abbreviated name for Tuesday
Const LOCALE_SABBREVDAYNAME3 = &H33 ' abbreviated name for Wednesday
Const LOCALE_SABBREVDAYNAME4 = &H34 ' abbreviated name for Thursday
Const LOCALE_SABBREVDAYNAME5 = &H35 ' abbreviated name for Friday
Const LOCALE_SABBREVDAYNAME6 = &H36 ' abbreviated name for Saturday
Const LOCALE_SABBREVDAYNAME7 = &H37 ' abbreviated name for Sunday
Const LOCALE_SMONTHNAME1 = &H38 ' long name for January
Const LOCALE_SMONTHNAME2 = &H39 ' long name for February
Const LOCALE_SMONTHNAME3 = &H3A ' long name for March
Const LOCALE_SMONTHNAME4 = &H3B ' long name for April
Const LOCALE_SMONTHNAME5 = &H3C ' long name for May
Const LOCALE_SMONTHNAME6 = &H3D ' long name for June
Const LOCALE_SMONTHNAME7 = &H3E ' long name for July
Const LOCALE_SMONTHNAME8 = &H3F ' long name for August
Const LOCALE_SMONTHNAME9 = &H40 ' long name for September
Const LOCALE_SMONTHNAME10 = &H41 ' long name for October
Const LOCALE_SMONTHNAME11 = &H42 ' long name for November
Const LOCALE_SMONTHNAME12 = &H43 ' long name for December
Const LOCALE_SABBREVMONTHNAME1 = &H44 ' abbreviated name for January
Const LOCALE_SABBREVMONTHNAME2 = &H45 ' abbreviated name for February
Const LOCALE_SABBREVMONTHNAME3 = &H46 ' abbreviated name for March
Const LOCALE_SABBREVMONTHNAME4 = &H47 ' abbreviated name for April
Const LOCALE_SABBREVMONTHNAME5 = &H48 ' abbreviated name for May
Const LOCALE_SABBREVMONTHNAME6 = &H49 ' abbreviated name for June
Const LOCALE_SABBREVMONTHNAME7 = &H4A ' abbreviated name for July
Const LOCALE_SABBREVMONTHNAME8 = &H4B ' abbreviated name for August
Const LOCALE_SABBREVMONTHNAME9 = &H4C ' abbreviated name for September
Const LOCALE_SABBREVMONTHNAME10 = &H4D ' abbreviated name for October
Const LOCALE_SABBREVMONTHNAME11 = &H4E ' abbreviated name for November
Const LOCALE_SABBREVMONTHNAME12 = &H4F ' abbreviated name for December
Const LOCALE_SABBREVMONTHNAME13 = &H100F

Const LOCALE_SPOSITIVESIGN = &H50 ' positive sign
Const LOCALE_SNEGATIVESIGN = &H51 ' negative sign
Const LOCALE_IPOSSIGNPOSN = &H52 ' positive sign position
Const LOCALE_INEGSIGNPOSN = &H53 ' negative sign position
Const LOCALE_IPOSSYMPRECEDES = &H54 ' mon sym precedes pos amt
Const LOCALE_IPOSSEPBYSPACE = &H55 ' mon sym sep by space from pos amt
Const LOCALE_INEGSYMPRECEDES = &H56 ' mon sym precedes neg amt
Const LOCALE_INEGSEPBYSPACE = &H57 ' mon sym sep by space from neg amt

' Time Flags for GetTimeFormatW.
Const TIME_NOMINUTESORSECONDS = &H1 ' do not use minutes or seconds
Const TIME_NOSECONDS = &H2 ' do not use seconds
Const TIME_NOTIMEMARKER = &H4 ' do not use time marker
Const TIME_FORCE24HOURFORMAT = &H8 ' always use 24 hour format

' Date Flags for GetDateFormatW.
Const DATE_SHORTDATE = &H1 ' use short date picture
Const DATE_LONGDATE = &H2 ' use long date picture


' Code Page Dependent APIs

Declare PtrSafe Function IsValidCodePage Lib "kernel32" Alias "IsValidCodePage" (ByVal CodePage As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetACP Lib "kernel32" Alias "GetACP" () As Long
Declare PtrSafe Function GetOEMCP Lib "kernel32" Alias "GetOEMCP" () As Long
Declare PtrSafe Function GetCPInfo Lib "kernel32" Alias "GetCPInfo" (ByVal CodePage As Long, lpCPInfo As CPINFO) As Long
Declare PtrSafe Function IsDBCSLeadByte Lib "kernel32" Alias "IsDBCSLeadByte" (ByVal bTestChar As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function MultiByteToWideChar Lib "kernel32" Alias "MultiByteToWideChar" (ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal lpMultiByteStr As String, ByVal cchMultiByte As Long, ByVal lpWideCharStr As String, ByVal cchWideChar As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WideCharToMultiByte Lib "kernel32" Alias "WideCharToMultiByte" (ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal lpWideCharStr As String, ByVal cchWideChar As Long, ByVal lpMultiByteStr As String, ByVal cchMultiByte As Long, ByVal lpDefaultChar As String, ByVal lpUsedDefaultChar As LongPtr) As Long

' Locale Dependent APIs

Declare PtrSafe Function CompareString Lib "kernel32" Alias "CompareStringA" (ByVal Locale As Long, ByVal dwCmpFlags As Long, ByVal lpString1 As String, ByVal cchCount1 As Long, ByVal lpString2 As String, ByVal cchCount2 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function LCMapString Lib "kernel32" Alias "LCMapStringA" (ByVal Locale As Long, ByVal dwMapFlags As Long, ByVal lpSrcStr As String, ByVal cchSrc As Long, ByVal lpDestStr As String, ByVal cchDest As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetLocaleInfo Lib "kernel32" Alias "GetLocaleInfoA" (ByVal Locale As Long, ByVal LCType As Long, ByVal lpLCData As String, ByVal cchData As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetTimeFormat Lib "kernel32" Alias "GetTimeFormatA" (ByVal Locale As Long, ByVal dwFlags As Long, lpTime As SYSTEMTIME, ByVal lpFormat As String, ByVal lpTimeStr As String, ByVal cchTime As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetDateFormat Lib "kernel32" Alias "GetDateFormatA" (ByVal Locale As Long, ByVal dwFlags As Long, lpDate As SYSTEMTIME, ByVal lpFormat As String, ByVal lpDateStr As String, ByVal cchDate As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetThreadLocale Lib "kernel32" Alias "SetThreadLocale" (ByVal Locale As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetSystemDefaultLangID Lib "kernel32" Alias "GetSystemDefaultLangID" () As Integer
Declare PtrSafe Function GetUserDefaultLangID Lib "kernel32" Alias "GetUserDefaultLangID" () As Integer
Declare PtrSafe Function GetSystemDefaultLCID Lib "kernel32" Alias "GetSystemDefaultLCID" () As Long
Declare PtrSafe Function GetUserDefaultLCID Lib "kernel32" Alias "GetUserDefaultLCID" () As Long

' Locale Independent APIs

Declare PtrSafe Function GetStringTypeA Lib "kernel32" Alias "GetStringTypeA" (ByVal lcid As Long, ByVal dwInfoType As Long, ByVal lpSrcStr As String, ByVal cchSrc As Long, lpCharType As Long) As Long
Declare PtrSafe Function FoldString Lib "kernel32" Alias "FoldStringA" (ByVal dwMapFlags As Long, ByVal lpSrcStr As String, ByVal cchSrc As Long, ByVal lpDestStr As String, ByVal cchDest As Long) As Long

' ************************************************** ***********************
' * *
' * winnls.h -- NLS procedure declarations, constant definitions and macros *
' * *
' * Copyright (c) 1991-1995, Microsoft Corp. All rights reserved. *
' * *
' ************************************************** ************************/

' * Calendar Types.
' *
' * These types are used for the GetALTCalendarInfoW NLS API routine.
' */
Const MAX_DEFAULTCHAR = 2
Const CAL_ICALINTVALUE = &H1 ' calendar type
Const CAL_SCALNAME = &H2 ' native name of calendar
Const CAL_IYEAROFFSETRANGE = &H3 ' starting years of eras
Const CAL_SERASTRING = &H4 ' era name for IYearOffsetRanges
Const CAL_SSHORTDATE = &H5 ' Integer date format string
Const CAL_SLONGDATE = &H6 ' long date format string
Const CAL_SDAYNAME1 = &H7 ' native name for Monday
Const CAL_SDAYNAME2 = &H8 ' native name for Tuesday
Const CAL_SDAYNAME3 = &H9 ' native name for Wednesday
Const CAL_SDAYNAME4 = &HA ' native name for Thursday
Const CAL_SDAYNAME5 = &HB ' native name for Friday
Const CAL_SDAYNAME6 = &HC ' native name for Saturday
Const CAL_SDAYNAME7 = &HD ' native name for Sunday
Const CAL_SABBREVDAYNAME1 = &HE ' abbreviated name for Monday
Const CAL_SABBREVDAYNAME2 = &HF ' abbreviated name for Tuesday
Const CAL_SABBREVDAYNAME3 = &H10 ' abbreviated name for Wednesday
Const CAL_SABBREVDAYNAME4 = &H11 ' abbreviated name for Thursday
Const CAL_SABBREVDAYNAME5 = &H12 ' abbreviated name for Friday
Const CAL_SABBREVDAYNAME6 = &H13 ' abbreviated name for Saturday
Const CAL_SABBREVDAYNAME7 = &H14 ' abbreviated name for Sunday
Const CAL_SMONTHNAME1 = &H15 ' native name for January
Const CAL_SMONTHNAME2 = &H16 ' native name for February
Const CAL_SMONTHNAME3 = &H17 ' native name for March
Const CAL_SMONTHNAME4 = &H18 ' native name for April
Const CAL_SMONTHNAME5 = &H19 ' native name for May
Const CAL_SMONTHNAME6 = &H1A ' native name for June
Const CAL_SMONTHNAME7 = &H1B ' native name for July
Const CAL_SMONTHNAME8 = &H1C ' native name for August
Const CAL_SMONTHNAME9 = &H1D ' native name for September
Const CAL_SMONTHNAME10 = &H1E ' native name for October
Const CAL_SMONTHNAME11 = &H1F ' native name for November
Const CAL_SMONTHNAME12 = &H20 ' native name for December
Const CAL_SMONTHNAME13 = &H21 ' native name for 13th month (if any)
Const CAL_SABBREVMONTHNAME1 = &H22 ' abbreviated name for January
Const CAL_SABBREVMONTHNAME2 = &H23 ' abbreviated name for February
Const CAL_SABBREVMONTHNAME3 = &H24 ' abbreviated name for March
Const CAL_SABBREVMONTHNAME4 = &H25 ' abbreviated name for April
Const CAL_SABBREVMONTHNAME5 = &H26 ' abbreviated name for May
Const CAL_SABBREVMONTHNAME6 = &H27 ' abbreviated name for June
Const CAL_SABBREVMONTHNAME7 = &H28 ' abbreviated name for July
Const CAL_SABBREVMONTHNAME8 = &H29 ' abbreviated name for August
Const CAL_SABBREVMONTHNAME9 = &H2A ' abbreviated name for September
Const CAL_SABBREVMONTHNAME10 = &H2B ' abbreviated name for October
Const CAL_SABBREVMONTHNAME11 = &H2C ' abbreviated name for November
Const CAL_SABBREVMONTHNAME12 = &H2D ' abbreviated name for December
Const CAL_SABBREVMONTHNAME13 = &H2E ' abbreviated name for 13th month (if any)

'
' * Calendar Enumeration Value.
' */
Const ENUM_ALL_CALENDARS = &HFFFFFFFF ' enumerate all calendars
'
' * Calendar ID Values.
' */
Const CAL_GREGORIAN = 1 ' Gregorian (localized) calendar
Const CAL_GREGORIAN_US = 2 ' Gregorian (U.S.) calendar
Const CAL_JAPAN = 3 ' Japanese Emperor Era calendar
Const CAL_TAIWAN = 4 ' Taiwan Region Era calendar
Const CAL_KOREA = 5 ' Korean Tangun Era calendar

' ************************************************** ************************* Typedefs
' *
' * Define all types for the NLS component here.
' \************************************************* **************************/
'
' * CP Info.
' */

Type CPINFO
MaxCharSize As Long ' max length (Byte) of a char
DefaultChar(0 To MAX_DEFAULTCHAR - 1) As Byte ' default character
LeadByte(0 To MAX_LEADBYTES - 1) As Byte ' lead byte ranges
End Type

Type NUMBERFMT
NumDigits As Long ' number of decimal digits
LeadingZero As Long ' if leading zero in decimal fields
Grouping As Long ' group size left of decimal
lpDecimalSep As String ' ptr to decimal separator string
lpThousandSep As String ' ptr to thousand separator string
NegativeOrder As Long ' negative number ordering
End Type
'
' * Currency format.
' */

Type CURRENCYFMT
NumDigits As Long ' number of decimal digits
LeadingZero As Long ' if leading zero in decimal fields
Grouping As Long ' group size left of decimal
lpDecimalSep As String ' ptr to decimal separator string
lpThousandSep As String ' ptr to thousand separator string
NegativeOrder As Long ' negative currency ordering
PositiveOrder As Long ' positive currency ordering
lpCurrencySymbol As String ' ptr to currency symbol string
End Type

Declare PtrSafe Function EnumTimeFormats Lib "KERNEL32" Alias "EnumTimeFormats" (ByVal lpTimeFmtEnumProc As LongPtr, ByVal Locale As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function EnumDateFormats Lib "KERNEL32" Alias "EnumDateFormats" (ByVal lpDateFmtEnumProc As LongPtr, ByVal Locale As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function IsValidLocale Lib "KERNEL32" Alias "IsValidLocale" (ByVal Locale As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ConvertDefaultLocale Lib "KERNEL32" Alias "ConvertDefaultLocale" (ByVal Locale As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetThreadLocale Lib "KERNEL32" Alias "GetThreadLocale" () As Long
Declare PtrSafe Function EnumSystemLocales Lib "KERNEL32" Alias "EnumSystemLocales" (ByVal lpLocaleEnumProc As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function EnumSystemCodePages Lib "KERNEL32" Alias "EnumSystemCodePages" (ByVal lpCodePageEnumProc As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As Long

' The following section contains the Public data structures, data types,
' and procedures exported by the NT console subsystem.

Type COORD
x As Integer
y As Integer
End Type

Type SMALL_RECT
Left As Integer
Top As Integer
Right As Integer
Bottom As Integer
End Type

Type KEY_EVENT_RECORD
bKeyDown As Long
wRepeatCount As Integer
wVirtualKeyCode As Integer
wVirtualScanCode As Integer
uChar As Byte
dwControlKeyState As Long
End Type

' ControlKeyState flags
Const RIGHT_ALT_PRESSED = &H1 ' the right alt key is pressed.
Const LEFT_ALT_PRESSED = &H2 ' the left alt key is pressed.
Const RIGHT_CTRL_PRESSED = &H4 ' the right ctrl key is pressed.
Const LEFT_CTRL_PRESSED = &H8 ' the left ctrl key is pressed.
Const SHIFT_PRESSED = &H10 ' the shift key is pressed.
Const NUMLOCK_ON = &H20 ' the numlock light is on.
Const SCROLLLOCK_ON = &H40 ' the scrolllock light is on.
Const CAPSLOCK_ON = &H80 ' the capslock light is on.
Const ENHANCED_KEY = &H100 ' the key is enhanced.

Type MOUSE_EVENT_RECORD
dwMousePosition As COORD
dwButtonState As Long
dwControlKeyState As Long
dwEventFlags As Long
End Type

' ButtonState flags
Const FROM_LEFT_1ST_BUTTON_PRESSED = &H1
Const RIGHTMOST_BUTTON_PRESSED = &H2
Const FROM_LEFT_2ND_BUTTON_PRESSED = &H4
Const FROM_LEFT_3RD_BUTTON_PRESSED = &H8
Const FROM_LEFT_4TH_BUTTON_PRESSED = &H10

' EventFlags
Const MOUSE_MOVED = &H1
Const DOUBLE_CLICK = &H2

Type WINDOW_BUFFER_SIZE_RECORD
dwSize As COORD
End Type

Type MENU_EVENT_RECORD
dwCommandId As Long
End Type

Type FOCUS_EVENT_RECORD
bSetFocus As Long
End Type

' EventType flags:
Const KEY_EVENT = &H1 ' Event contains key event record
Const mouse_eventC = &H2 ' Event contains mouse event record
Const WINDOW_BUFFER_SIZE_EVENT = &H4 ' Event contains window change event record
Const MENU_EVENT = &H8 ' Event contains menu event record
Const FOCUS_EVENT = &H10 ' event contains focus change

Type CHAR_INFO
Char As Integer
Attributes As Integer
End Type

' Attributes flags:
Const FOREGROUND_BLUE = &H1 ' text color contains blue.
Const FOREGROUND_GREEN = &H2 ' text color contains green.
Const FOREGROUND_RED = &H4 ' text color contains red.
Const FOREGROUND_INTENSITY = &H8 ' text color is intensified.
Const BACKGROUND_BLUE = &H10 ' background color contains blue.
Const BACKGROUND_GREEN = &H20 ' background color contains green.
Const BACKGROUND_RED = &H40 ' background color contains red.
Const BACKGROUND_INTENSITY = &H80 ' background color is intensified.

Type CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO
dwSize As COORD
dwCursorPosition As COORD
wAttributes As Integer
srWindow As SMALL_RECT
dwMaximumWindowSize As COORD
End Type

Type CONSOLE_CURSOR_INFO
dwSize As Long
bVisible As Long
End Type

Const CTRL_C_EVENT = 0
Const CTRL_BREAK_EVENT = 1
Const CTRL_CLOSE_EVENT = 2
' 3 is reserved!
' 4 is reserved!
Const CTRL_LOGOFF_EVENT = 5
Const CTRL_SHUTDOWN_EVENT = 6

' Input Mode flags:
Const ENABLE_PROCESSED_INPUT = &H1
Const ENABLE_LINE_INPUT = &H2
Const ENABLE_ECHO_INPUT = &H4
Const ENABLE_WINDOW_INPUT = &H8
Const ENABLE_MOUSE_INPUT = &H10

' Output Mode flags:
Const ENABLE_PROCESSED_OUTPUT = &H1
Const ENABLE_WRAP_AT_EOL_OUTPUT = &H2

Declare PtrSafe Function ReadConsoleOutput Lib "kernel32" Alias "ReadConsoleOutputA" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, lpBuffer As CHAR_INFO, dwBufferSize As COORD, dwBufferCoord As COORD, lpReadRegion As SMALL_RECT) As Long
Declare PtrSafe Function WriteConsoleOutput Lib "kernel32" Alias "WriteConsoleOutputA" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, lpBuffer As CHAR_INFO, dwBufferSize As COORD, dwBufferCoord As COORD, lpWriteRegion As SMALL_RECT) As Long
Declare PtrSafe Function ReadConsoleOutputCharacter Lib "kernel32" Alias "ReadConsoleOutputCharacterA" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, ByVal lpCharacter As String, ByVal nLength As Long, dwReadCoord As COORD, lpNumberOfCharsRead As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ReadConsoleOutputAttribute Lib "kernel32" Alias "ReadConsoleOutputAttribute" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, lpAttribute As Long, ByVal nLength As Long, dwReadCoord As COORD, lpNumberOfAttrsRead As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WriteConsoleOutputCharacter Lib "kernel32" Alias "WriteConsoleOutputCharacterA" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, ByVal lpCharacter As String, ByVal nLength As Long, dwWriteCoord As COORD, lpNumberOfCharsWritten As Long) As Long

Declare PtrSafe Function WriteConsoleOutputAttribute Lib "kernel32" Alias "WriteConsoleOutputAttribute" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, lpAttribute As Integer, ByVal nLength As Long, dwWriteCoord As COORD, lpNumberOfAttrsWritten As Long) As Long
Declare PtrSafe Function FillConsoleOutputCharacter Lib "kernel32" Alias "FillConsoleOutputCharacterA" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, ByVal cCharacter As Byte, ByVal nLength As Long, dwWriteCoord As COORD, lpNumberOfCharsWritten As Long) As Long
Declare PtrSafe Function FillConsoleOutputAttribute Lib "kernel32" Alias "FillConsoleOutputAttribute" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, ByVal wAttribute As Long, ByVal nLength As Long, dwWriteCoord As COORD, lpNumberOfAttrsWritten As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetConsoleMode Lib "kernel32" Alias "GetConsoleMode" (ByVal hConsoleHandle As LongPtr, lpMode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetNumberOfConsoleInputEvents Lib "kernel32" Alias "GetNumberOfConsoleInputEvents" (ByVal hConsoleInput As LongPtr, lpNumberOfEvents As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetConsoleScreenBufferInfo Lib "kernel32" Alias "GetConsoleScreenBufferInfo" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, lpConsoleScreenBufferInfo As CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO) As Long
Declare PtrSafe Function GetLargestConsoleWindowSize Lib "kernel32" Alias "GetLargestConsoleWindowSize" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr) As COORD
Declare PtrSafe Function GetConsoleCursorInfo Lib "kernel32" Alias "GetConsoleCursorInfo" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, lpConsoleCursorInfo As CONSOLE_CURSOR_INFO) As Long
Declare PtrSafe Function GetNumberOfConsoleMouseButtons Lib "kernel32" Alias "GetNumberOfConsoleMouseButtons" (lpNumberOfMouseButtons As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetConsoleMode Lib "kernel32" Alias "SetConsoleMode" (ByVal hConsoleHandle As LongPtr, ByVal dwMode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetConsoleActiveScreenBuffer Lib "kernel32" Alias "SetConsoleActiveScreenBuffer" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function FlushConsoleInputBuffer Lib "kernel32" Alias "FlushConsoleInputBuffer" (ByVal hConsoleInput As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SetConsoleScreenBufferSize Lib "kernel32" Alias "SetConsoleScreenBufferSize" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, dwSize As COORD) As Long
Declare PtrSafe Function SetConsoleCursorPosition Lib "kernel32" Alias "SetConsoleCursorPosition" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, dwCursorPosition As COORD) As Long
Declare PtrSafe Function SetConsoleCursorInfo Lib "kernel32" Alias "SetConsoleCursorInfo" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, lpConsoleCursorInfo As CONSOLE_CURSOR_INFO) As Long
Declare PtrSafe Function ScrollConsoleScreenBuffer Lib "kernel32" Alias "ScrollConsoleScreenBufferA" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, lpScrollRectangle As SMALL_RECT, lpClipRectangle As SMALL_RECT, dwDestinationOrigin As COORD, lpFill As CHAR_INFO) As Long
Declare PtrSafe Function SetConsoleWindowInfo Lib "kernel32" Alias "SetConsoleWindowInfo" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, ByVal bAbsolute As Long, lpConsoleWindow As SMALL_RECT) As Long
Declare PtrSafe Function SetConsoleTextAttribute Lib "kernel32" Alias "SetConsoleTextAttribute" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, ByVal wAttributes As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetConsoleCtrlHandler Lib "kernel32" Alias "SetConsoleCtrlHandler" (ByVal HandlerRoutine As LongPtr, ByVal Add As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GenerateConsoleCtrlEvent Lib "kernel32" Alias "GenerateConsoleCtrlEvent" (ByVal dwCtrlEvent As Long, ByVal dwProcessGroupId As Long) As Long
Declare PtrSafe Function AllocConsole Lib "kernel32" Alias "AllocConsole" () As Long
Declare PtrSafe Function FreeConsole Lib "kernel32" Alias "FreeConsole" () As Long
Declare PtrSafe Function GetConsoleTitle Lib "kernel32" Alias "GetConsoleTitleA" (ByVal lpConsoleTitle As String, ByVal nSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetConsoleTitle Lib "kernel32" Alias "SetConsoleTitleA" (ByVal lpConsoleTitle As String) As Long
Declare PtrSafe Function ReadConsole Lib "kernel32" Alias "ReadConsoleA" (ByVal hConsoleInput As LongPtr, lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfCharsToRead As Long, lpNumberOfCharsRead As Long, lpReserved As Any) As Long
Declare PtrSafe Function WriteConsole Lib "kernel32" Alias "WriteConsoleA" (ByVal hConsoleOutput As LongPtr, lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfCharsToWrite As Long, lpNumberOfCharsWritten As Long, ByVal lpReserved As LongPtr) As Long

Const CONSOLE_TEXTMODE_BUFFER = 1

Declare PtrSafe Function CreateConsoleScreenBuffer Lib "kernel32" Alias "CreateConsoleScreenBuffer" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal dwShareMode As Long, lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal dwFlags As Long, lpScreenBufferData As Any) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetConsoleCP Lib "kernel32" Alias "GetConsoleCP" () As Long
Declare PtrSafe Function SetConsoleCP Lib "kernel32" Alias "SetConsoleCP" (ByVal wCodePageID As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetConsoleOutputCP Lib "kernel32" Alias "GetConsoleOutputCP" () As Long
Declare PtrSafe Function SetConsoleOutputCP Lib "kernel32" Alias "SetConsoleOutputCP" (ByVal wCodePageID As Long) As Long


' -------------
' GDI Section
' -------------

' Binary raster ops
Const R2_BLACK = 1 ' 0
Const R2_NOTMERGEPEN = 2 ' DPon
Const R2_MASKNOTPEN = 3 ' DPna
Const R2_NOTCOPYPEN = 4 ' PN
Const R2_MASKPENNOT = 5 ' PDna
Const R2_NOT = 6 ' Dn
Const R2_XORPEN = 7 ' DPx
Const R2_NOTMASKPEN = 8 ' DPan
Const R2_MASKPEN = 9 ' DPa
Const R2_NOTXORPEN = 10 ' DPxn
Const R2_NOP = 11 ' D
Const R2_MERGENOTPEN = 12 ' DPno
Const R2_COPYPEN = 13 ' P
Const R2_MERGEPENNOT = 14 ' PDno
Const R2_MERGEPEN = 15 ' DPo
Const R2_WHITE = 16 ' 1
Const R2_LAST = 16

' Ternary raster operations
Const SRCCOPY = &HCC0020 ' (DWORD) dest = source
Const SRCPAINT = &HEE0086 ' (DWORD) dest = source OR dest
Const SRCAND = &H8800C6 ' (DWORD) dest = source AND dest
Const SRCINVERT = &H660046 ' (DWORD) dest = source XOR dest
Const SRCERASE = &H440328 ' (DWORD) dest = source AND (NOT dest )
Const NOTSRCCOPY = &H330008 ' (DWORD) dest = (NOT source)
Const NOTSRCERASE = &H1100A6 ' (DWORD) dest = (NOT src) AND (NOT dest)
Const MERGECOPY = &HC000CA ' (DWORD) dest = (source AND pattern)
Const MERGEPAINT = &HBB0226 ' (DWORD) dest = (NOT source) OR dest
Const PATCOPY = &HF00021 ' (DWORD) dest = pattern
Const PATPAINT = &HFB0A09 ' (DWORD) dest = DPSnoo
Const PATINVERT = &H5A0049 ' (DWORD) dest = pattern XOR dest
Const DSTINVERT = &H550009 ' (DWORD) dest = (NOT dest)
Const BLACKNESS = &H42 ' (DWORD) dest = BLACK
Const WHITENESS = &HFF0062 ' (DWORD) dest = WHITE

Const GDI_ERROR = &HFFFFFFFF
Const HGDI_ERROR As LongPtr = -1 ' -1 Long (&HFFFFFFFF) on 32-bit VBA; -1 LongLong (&HFFFFFFFFFFFFFFFF^) on 64-bit VBA

' Region Flags
Const ERRORAPI = 0
Const NULLREGION = 1
Const SIMPLEREGION = 2
Const COMPLEXREGION = 3

' CombineRgn() Styles
Const RGN_AND = 1
Const RGN_OR = 2
Const RGN_XOR = 3
Const RGN_DIFF = 4
Const RGN_COPY = 5
Const RGN_MIN = RGN_AND
Const RGN_MAX = RGN_COPY

' StretchBlt() Modes
Const BLACKONWHITE = 1
Const WHITEONBLACK = 2
Const COLORONCOLOR = 3
Const HALFTONE = 4
Const MAXSTRETCHBLTMODE = 4

' PolyFill() Modes
Const ALTERNATE = 1
Const WINDING = 2
Const POLYFILL_LAST = 2

' Text Alignment Options
Const TA_NOUPDATECP = 0
Const TA_UPDATECP = 1

Const TA_LEFT = 0
Const TA_RIGHT = 2
Const TA_CENTER = 6

Const TA_TOP = 0
Const TA_BOTTOM = 8
Const TA_BASELINE = 24
Const TA_MASK = (TA_BASELINE + TA_CENTER + TA_UPDATECP)

Const VTA_BASELINE = TA_BASELINE
Const VTA_LEFT = TA_BOTTOM
Const VTA_RIGHT = TA_TOP
Const VTA_CENTER = TA_CENTER
Const VTA_BOTTOM = TA_RIGHT
Const VTA_TOP = TA_LEFT

Const ETO_GRAYED = 1
Const ETO_OPAQUE = 2
Const ETO_CLIPPED = 4

Const ASPECT_FILTERING = &H1

Const DCB_RESET = &H1
Const DCB_ACCUMULATE = &H2
Const DCB_DIRTY = DCB_ACCUMULATE
Const DCB_SET = (DCB_RESET Or DCB_ACCUMULATE)
Const DCB_ENABLE = &H4
Const DCB_DISABLE = &H8

' Metafile Functions
Const META_SETBKCOLOR = &H201
Const META_SETBKMODE = &H102
Const META_SETMAPMODE = &H103
Const META_SETROP2 = &H104
Const META_SETRELABS = &H105
Const META_SETPOLYFILLMODE = &H106
Const META_SETSTRETCHBLTMODE = &H107
Const META_SETTEXTCHAREXTRA = &H108
Const META_SETTEXTCOLOR = &H209
Const META_SETTEXTJUSTIFICATION = &H20A
Const META_SETWINDOWORG = &H20B
Const META_SETWINDOWEXT = &H20C
Const META_SETVIEWPORTORG = &H20D
Const META_SETVIEWPORTEXT = &H20E
Const META_OFFSETWINDOWORG = &H20F
Const META_SCALEWINDOWEXT = &H410
Const META_OFFSETVIEWPORTORG = &H211
Const META_SCALEVIEWPORTEXT = &H412
Const META_LINETO = &H213
Const META_MOVETO = &H214
Const META_EXCLUDECLIPRECT = &H415
Const META_INTERSECTCLIPRECT = &H416
Const META_ARC = &H817
Const META_ELLIPSE = &H418
Const META_FLOODFILL = &H419
Const META_PIE = &H81A
Const META_RECTANGLE = &H41B
Const META_ROUNDRECT = &H61C
Const META_PATBLT = &H61D
Const META_SAVEDC = &H1E
Const META_SETPIXEL = &H41F
Const META_OFFSETCLIPRGN = &H220
Const META_TEXTOUT = &H521
Const META_BITBLT = &H922
Const META_STRETCHBLT = &HB23
Const META_POLYGON = &H324
Const META_POLYLINE = &H325
Const META_ESCAPE = &H626
Const META_RESTOREDC = &H127
Const META_FILLREGION = &H228
Const META_FRAMEREGION = &H429
Const META_INVERTREGION = &H12A
Const META_PAINTREGION = &H12B
Const META_SELECTCLIPREGION = &H12C
Const META_SELECTOBJECT = &H12D
Const META_SETTEXTALIGN = &H12E
Const META_CHORD = &H830
Const META_SETMAPPERFLAGS = &H231
Const META_EXTTEXTOUT = &HA32
Const META_SETDIBTODEV = &HD33
Const META_SELECTPALETTE = &H234
Const META_REALIZEPALETTE = &H35
Const META_ANIMATEPALETTE = &H436
Const META_SETPALENTRIES = &H37
Const META_POLYPOLYGON = &H538
Const META_RESIZEPALETTE = &H139
Const META_DIBBITBLT = &H940
Const META_DIBSTRETCHBLT = &HB41
Const META_DIBCREATEPATTERNBRUSH = &H142
Const META_STRETCHDIB = &HF43
Const META_EXTFLOODFILL = &H548
Const META_DELETEOBJECT = &H1F0
Const META_CREATEPALETTE = &HF7
Const META_CREATEPATTERNBRUSH = &H1F9
Const META_CREATEPENINDIRECT = &H2FA
Const META_CREATEFONTINDIRECT = &H2FB
Const META_CREATEBRUSHINDIRECT = &H2FC
Const META_CREATEREGION = &H6FF


' GDI Escapes
Const NEWFRAME = 1
Const AbortDocC = 2
Const NEXTBAND = 3
Const SETCOLORTABLE = 4
Const GETCOLORTABLE = 5
Const FLUSHOUTPUT = 6
Const DRAFTMODE = 7
Const QUERYESCSUPPORT = 8
Const SETABORTPROC = 9
Const StartDocC = 10
Const EndDocC = 11
Const GETPHYSPAGESIZE = 12
Const GETPRINTINGOFFSET = 13
Const GETSCALINGFACTOR = 14
Const MFCOMMENT = 15
Const GETPENWIDTH = 16
Const SETCOPYCOUNT = 17
Const SELECTPAPERSOURCE = 18
Const DEVICEDATA = 19
Const PASSTHROUGH = 19
Const GETTECHNOLGY = 20
Const GETTECHNOLOGY = 20
Const SETLINECAP = 21
Const SETLINEJOIN = 22
Const SetMiterLimitC = 23
Const BANDINFO = 24
Const DRAWPATTERNRECT = 25
Const GETVECTORPENSIZE = 26
Const GETVECTORBRUSHSIZE = 27
Const ENABLEDUPLEX = 28
Const GETSETPAPERBINS = 29
Const GETSETPRINTORIENT = 30
Const ENUMPAPERBINS = 31
Const SETDIBSCALING = 32
Const EPSPRINTING = 33
Const ENUMPAPERMETRICS = 34
Const GETSETPAPERMETRICS = 35
Const POSTSCRIPT_DATA = 37
Const POSTSCRIPT_IGNORE = 38
Const MOUSETRAILS = 39
Const GETDEVICEUNITS = 42

Const GETEXTENDEDTEXTMETRICS = 256
Const GETEXTENTTABLE = 257
Const GETPAIRKERNTABLE = 258
Const GETTRACKKERNTABLE = 259
Const ExtTextOutC = 512
Const GETFACENAME = 513
Const DOWNLOADFACE = 514
Const ENABLERELATIVEWIDTHS = 768
Const ENABLEPAIRKERNING = 769
Const SETKERNTRACK = 770
Const SETALLJUSTVALUES = 771
Const SETCHARSET = 772

Const StretchBltC = 2048
Const GETSETSCREENPARAMS = 3072
Const BEGIN_PATH = 4096
Const CLIP_TO_PATH = 4097
Const END_PATH = 4098
Const EXT_DEVICE_CAPS = 4099
Const RESTORE_CTM = 4100
Const SAVE_CTM = 4101
Const SET_ARC_DIRECTION = 4102
Const SET_BACKGROUND_COLOR = 4103
Const SET_POLY_MODE = 4104
Const SET_SCREEN_ANGLE = 4105
Const SET_SPREAD = 4106
Const TRANSFORM_CTM = 4107
Const SET_CLIP_BOX = 4108
Const SET_BOUNDS = 4109
Const SET_MIRROR_MODE = 4110
Const OPENCHANNEL = 4110
Const DOWNLOADHEADER = 4111
Const CLOSECHANNEL = 4112
Const POSTSCRIPT_PASSTHROUGH = 4115
Const ENCAPSULATED_POSTSCRIPT = 4116

' Spooler Error Codes
Const SP_NOTREPORTED = &H4000
Const SP_ERROR = (-1)
Const SP_APPABORT = (-2)
Const SP_USERABORT = (-3)
Const SP_OUTOFDISK = (-4)
Const SP_OUTOFMEMORY = (-5)

Const PR_JOBSTATUS = &H0

' Object Definitions for EnumObjects()
Const OBJ_PEN = 1
Const OBJ_BRUSH = 2
Const OBJ_DC = 3
Const OBJ_METADC = 4
Const OBJ_PAL = 5
Const OBJ_FONT = 6
Const OBJ_BITMAP = 7
Const OBJ_REGION = 8
Const OBJ_METAFILE = 9
Const OBJ_MEMDC = 10
Const OBJ_EXTPEN = 11
Const OBJ_ENHMETADC = 12
Const OBJ_ENHMETAFILE = 13

' xform stuff
Const MWT_IDENTITY = 1
Const MWT_LEFTMULTIPLY = 2
Const MWT_RIGHTMULTIPLY = 3

Const MWT_MIN = MWT_IDENTITY
Const MWT_MAX = MWT_RIGHTMULTIPLY

Type XFORM
eM11 As Double
eM12 As Double
eM21 As Double
eM22 As Double
eDx As Double
eDy As Double
End Type

' Bitmap Header Definition
Type BITMAP
bmType As Long
bmWidth As Long
bmHeight As Long
bmWidthBytes As Long
bmPlanes As Integer
bmBitsPixel As Integer
bmBits As LongPtr
End Type

Type RGBTRIPLE
rgbtBlue As Byte
rgbtGreen As Byte
rgbtRed As Byte
End Type

Type RGBQUAD
rgbBlue As Byte
rgbGreen As Byte
rgbRed As Byte
rgbReserved As Byte
End Type

' structures for defining DIBs
Type BITMAPCOREHEADER '12 bytes
bcSize As Long
bcWidth As Integer
bcHeight As Integer
bcPlanes As Integer
bcBitCount As Integer
End Type

Type BITMAPINFOHEADER '40 bytes
biSize As Long
biWidth As Long
biHeight As Long
biPlanes As Integer
biBitCount As Integer
biCompression As Long
biSizeImage As Long
biXPelsPerMeter As Long
biYPelsPerMeter As Long
biClrUsed As Long
biClrImportant As Long
End Type

' constants for the biCompression field
Const BI_RGB = 0&
Const BI_RLE8 = 1&
Const BI_RLE4 = 2&
Const BI_bitfields = 3&

Type BITMAPINFO
bmiHeader As BITMAPINFOHEADER
bmiColors As RGBQUAD
End Type

Type BITMAPCOREINFO
bmciHeader As BITMAPCOREHEADER
bmciColors As RGBTRIPLE
End Type

Type BITMAPFILEHEADER
bfType As Integer
bfSize As Long
bfReserved1 As Integer
bfReserved2 As Integer
bfOffBits As Long
End Type


' Clipboard Metafile Picture Structure
Type HANDLETABLE
objectHandle(1) As LongPtr
End Type

Type METARECORD
rdSize As Long
rdFunction As Integer
rdParm(1) As Integer
End Type


Type METAFILEPICT
mm As Long
xExt As Long
yExt As Long
hMF As LongPtr
End Type

Type METAHEADER
mtType As Integer
mtHeaderSize As Integer
mtVersion As Integer
mtSize As Long
mtNoObjects As Integer
mtMaxRecord As Long
mtNoParameters As Integer
End Type

Type ENHMETARECORD
iType As Long
nSize As Long
dParm(1) As Long
End Type

Type SIZEL
cx As Long
cy As Long
End Type

Type ENHMETAHEADER
iType As Long
nSize As Long
rclBounds As RECTL
rclFrame As RECTL
dSignature As Long
nVersion As Long
nBytes As Long
nRecords As Long
nHandles As Integer
sReserved As Integer
nDescription As Long
offDescription As Long
nPalEntries As Long
szlDevice As SIZEL
szlMillimeters As SIZEL
'#if(WINVER >= 0x0400)
cbPixelFormat As Long
offPixelFormat As Long
bOpenGL As Long
'#endif /* WINVER >= 0x0400 */
'#if(WINVER >= 0x0500)
szMicrometers As SIZEL
'#endif /* WINVER >= 0x0500 */
End Type

Type TEXTMETRIC
tmHeight As Long
tmAscent As Long
tmDescent As Long
tmInternalLeading As Long
tmExternalLeading As Long
tmAveCharWidth As Long
tmMaxCharWidth As Long
tmWeight As Long
tmOverhang As Long
tmDigitizedAspectX As Long
tmDigitizedAspectY As Long
tmFirstChar As Byte
tmLastChar As Byte
tmDefaultChar As Byte
tmBreakChar As Byte
tmItalic As Byte
tmUnderlined As Byte
tmStruckOut As Byte
tmPitchAndFamily As Byte
tmCharSet As Byte
End Type

' ntmFlags field flags
Const NTM_REGULAR = &H40&
Const NTM_BOLD = &H20&
Const NTM_ITALIC = &H1&

' Structure passed to FONTENUMPROC
' NOTE: NEWTEXTMETRIC is the same as TEXTMETRIC plus 4 new fields
Type NEWTEXTMETRIC
tmHeight As Long
tmAscent As Long
tmDescent As Long
tmInternalLeading As Long
tmExternalLeading As Long
tmAveCharWidth As Long
tmMaxCharWidth As Long
tmWeight As Long
tmOverhang As Long
tmDigitizedAspectX As Long
tmDigitizedAspectY As Long
tmFirstChar As Byte
tmLastChar As Byte
tmDefaultChar As Byte
tmBreakChar As Byte
tmItalic As Byte
tmUnderlined As Byte
tmStruckOut As Byte
tmPitchAndFamily As Byte
tmCharSet As Byte
ntmFlags As Long
ntmSizeEM As Long
ntmCellHeight As Long
ntmAveWidth As Long
End Type

' tmPitchAndFamily flags
Const TMPF_FIXED_PITCH = &H1
Const TMPF_VECTOR = &H2
Const TMPF_DEVICE = &H8
Const TMPF_TRUETYPE = &H4


' GDI Logical Objects:

Type PELARRAY
paXCount As Long
paYCount As Long
paXExt As Long
paYExt As Long
paRGBs As Integer
End Type

' Logical Brush (or Pattern)
Type LOGBRUSH
lbStyle As Long
lbColor As Long
lbHatch As LongPtr
End Type

Type LOGBRUSH32
lbStyle As Long
lbColor As Long
lbHatch As Long
End Type

' Logical Pen
Type LOGPEN
lopnStyle As Long
lopnWidth As POINTAPI
lopnColor As Long
End Type

Type EXTLOGPEN
elpPenStyle As Long
elpWidth As Long
elpBrushStyle As Long
elpColor As Long
elpHatch As LongPtr
elpNumEntries As Long
elpStyleEntry(1) As Long
End Type

Type PALETTEENTRY
peRed As Byte
peGreen As Byte
peBlue As Byte
peFlags As Byte
End Type

' Logical Palette
Type LOGPALETTE
palVersion As Integer
palNumEntries As Integer
palPalEntry(1) As PALETTEENTRY
End Type

' Logical Font
Const LF_FACESIZE = 32
Const LF_FULLFACESIZE = 64

Type LOGFONT
lfHeight As Long
lfWidth As Long
lfEscapement As Long
lfOrientation As Long
lfWeight As Long
lfItalic As Byte
lfUnderline As Byte
lfStrikeOut As Byte
lfCharSet As Byte
lfOutPrecision As Byte
lfClipPrecision As Byte
lfQuality As Byte
lfPitchAndFamily As Byte
lfFaceName(1 To LF_FACESIZE) As Byte
End Type

Type NONCLIENTMETRICS
cbSize As Long
iBorderWidth As Long
iScrollWidth As Long
iScrollHeight As Long
iCaptionWidth As Long
iCaptionHeight As Long
lfCaptionFont As LOGFONT
iSMCaptionWidth As Long
iSMCaptionHeight As Long
lfSMCaptionFont As LOGFONT
iMenuWidth As Long
iMenuHeight As Long
lfMenuFont As LOGFONT
lfStatusFont As LOGFONT
lfMessageFont As LOGFONT
End Type

Type ENUMLOGFONT
elfLogFont As LOGFONT
elfFullName(0 To LF_FULLFACESIZE - 1) As Byte
elfStyle(0 To LF_FACESIZE - 1) As Byte
End Type

Const OUT_DEFAULT_PRECIS = 0
Const OUT_STRING_PRECIS = 1
Const OUT_CHARACTER_PRECIS = 2
Const OUT_STROKE_PRECIS = 3
Const OUT_TT_PRECIS = 4
Const OUT_DEVICE_PRECIS = 5
Const OUT_RASTER_PRECIS = 6
Const OUT_TT_ONLY_PRECIS = 7
Const OUT_OUTLINE_PRECIS = 8

Const CLIP_DEFAULT_PRECIS = 0
Const CLIP_CHARACTER_PRECIS = 1
Const CLIP_STROKE_PRECIS = 2
Const CLIP_MASK = &HF
Const CLIP_LH_ANGLES = 16
Const CLIP_TT_ALWAYS = 32
Const CLIP_EMBEDDED = 128

Const DEFAULT_QUALITY = 0
Const DRAFT_QUALITY = 1
Const PROOF_QUALITY = 2

Const DEFAULT_PITCH = 0
Const FIXED_PITCH = 1
Const VARIABLE_PITCH = 2

Const ANSI_CHARSET = 0
Const DEFAULT_CHARSET = 1
Const SYMBOL_CHARSET = 2
Const SHIFTJIS_CHARSET = 128
Const HANGEUL_CHARSET = 129
Const CHINESEBIG5_CHARSET = 136
Const OEM_CHARSET = 255

' Font Families
'
Const FF_DONTCARE = 0 ' Don't care or don't know.
Const FF_ROMAN = 16 ' Variable stroke width, serifed.

' Times Roman, Century Schoolbook, etc.
Const FF_SWISS = 32 ' Variable stroke width, sans-serifed.

' Helvetica, Swiss, etc.
Const FF_MODERN = 48 ' Constant stroke width, serifed or sans-serifed.

' Pica, Elite, Courier, etc.
Const FF_SCRIPT = 64 ' Cursive, etc.
Const FF_DECORATIVE = 80 ' Old English, etc.

' Font Weights
Const FW_DONTCARE = 0
Const FW_THIN = 100
Const FW_EXTRALIGHT = 200
Const FW_LIGHT = 300
Const FW_NORMAL = 400
Const FW_MEDIUM = 500
Const FW_SEMIBOLD = 600
Const FW_BOLD = 700
Const FW_EXTRABOLD = 800
Const FW_HEAVY = 900

Const FW_ULTRALIGHT = FW_EXTRALIGHT
Const FW_REGULAR = FW_NORMAL
Const FW_DEMIBOLD = FW_SEMIBOLD
Const FW_ULTRABOLD = FW_EXTRABOLD
Const FW_BLACK = FW_HEAVY

Const PANOSE_COUNT = 10
Const PAN_FAMILYTYPE_INDEX = 0
Const PAN_SERIFSTYLE_INDEX = 1
Const PAN_WEIGHT_INDEX = 2
Const PAN_PROPORTION_INDEX = 3
Const PAN_CONTRAST_INDEX = 4
Const PAN_STROKEVARIATION_INDEX = 5
Const PAN_ARMSTYLE_INDEX = 6
Const PAN_LETTERFORM_INDEX = 7
Const PAN_MIDLINE_INDEX = 8
Const PAN_XHEIGHT_INDEX = 9

Const PAN_CULTURE_LATIN = 0

Type PANOSE
bFamilyType As Byte
bSerifStyle As Byte
bWeight As Byte
bProportion As Byte
bContrast As Byte
bStrokeVariation As Byte
bArmStyle As Byte
bLetterform As Byte
bMidline As Byte
bXHeight As Byte
End Type

Const PAN_ANY = 0 ' Any
Const PAN_NO_FIT = 1 ' No Fit

Const PAN_FAMILY_TEXT_DISPLAY = 2 ' Text and Display
Const PAN_FAMILY_SCRIPT = 3 ' Script
Const PAN_FAMILY_DECORATIVE = 4 ' Decorative
Const PAN_FAMILY_PICTORIAL = 5 ' Pictorial

Const PAN_SERIF_COVE = 2 ' Cove
Const PAN_SERIF_OBTUSE_COVE = 3 ' Obtuse Cove
Const PAN_SERIF_SQUARE_COVE = 4 ' Square Cove
Const PAN_SERIF_OBTUSE_SQUARE_COVE = 5 ' Obtuse Square Cove
Const PAN_SERIF_SQUARE = 6 ' Square
Const PAN_SERIF_THIN = 7 ' Thin
Const PAN_SERIF_BONE = 8 ' Bone
Const PAN_SERIF_EXAGGERATED = 9 ' Exaggerated
Const PAN_SERIF_TRIANGLE = 10 ' Triangle
Const PAN_SERIF_NORMAL_SANS = 11 ' Normal Sans
Const PAN_SERIF_OBTUSE_SANS = 12 ' Obtuse Sans
Const PAN_SERIF_PERP_SANS = 13 ' Prep Sans
Const PAN_SERIF_FLARED = 14 ' Flared
Const PAN_SERIF_ROUNDED = 15 ' Rounded

Const PAN_WEIGHT_VERY_LIGHT = 2 ' Very Light
Const PAN_WEIGHT_LIGHT = 3 ' Light
Const PAN_WEIGHT_THIN = 4 ' Thin
Const PAN_WEIGHT_BOOK = 5 ' Book
Const PAN_WEIGHT_MEDIUM = 6 ' Medium
Const PAN_WEIGHT_DEMI = 7 ' Demi
Const PAN_WEIGHT_BOLD = 8 ' Bold
Const PAN_WEIGHT_HEAVY = 9 ' Heavy
Const PAN_WEIGHT_BLACK = 10 ' Black
Const PAN_WEIGHT_NORD = 11 ' Nord

Const PAN_PROP_OLD_STYLE = 2 ' Old Style
Const PAN_PROP_MODERN = 3 ' Modern
Const PAN_PROP_EVEN_WIDTH = 4 ' Even Width
Const PAN_PROP_EXPANDED = 5 ' Expanded
Const PAN_PROP_CONDENSED = 6 ' Condensed
Const PAN_PROP_VERY_EXPANDED = 7 ' Very Expanded
Const PAN_PROP_VERY_CONDENSED = 8 ' Very Condensed
Const PAN_PROP_MONOSPACED = 9 ' Monospaced

Const PAN_CONTRAST_NONE = 2 ' None
Const PAN_CONTRAST_VERY_LOW = 3 ' Very Low
Const PAN_CONTRAST_LOW = 4 ' Low
Const PAN_CONTRAST_MEDIUM_LOW = 5 ' Medium Low
Const PAN_CONTRAST_MEDIUM = 6 ' Medium
Const PAN_CONTRAST_MEDIUM_HIGH = 7 ' Mediim High
Const PAN_CONTRAST_HIGH = 8 ' High
Const PAN_CONTRAST_VERY_HIGH = 9 ' Very High

Const PAN_STROKE_GRADUAL_DIAG = 2 ' Gradual/Diagonal
Const PAN_STROKE_GRADUAL_TRAN = 3 ' Gradual/Transitional
Const PAN_STROKE_GRADUAL_VERT = 4 ' Gradual/Vertical
Const PAN_STROKE_GRADUAL_HORZ = 5 ' Gradual/Horizontal
Const PAN_STROKE_RAPID_VERT = 6 ' Rapid/Vertical
Const PAN_STROKE_RAPID_HORZ = 7 ' Rapid/Horizontal
Const PAN_STROKE_INSTANT_VERT = 8 ' Instant/Vertical

Const PAN_STRAIGHT_ARMS_HORZ = 2 ' Straight Arms/Horizontal
Const PAN_STRAIGHT_ARMS_WEDGE = 3 ' Straight Arms/Wedge
Const PAN_STRAIGHT_ARMS_VERT = 4 ' Straight Arms/Vertical
Const PAN_STRAIGHT_ARMS_SINGLE_SERIF = 5 ' Straight Arms/Single-Serif
Const PAN_STRAIGHT_ARMS_DOUBLE_SERIF = 6 ' Straight Arms/Double-Serif
Const PAN_BENT_ARMS_HORZ = 7 ' Non-Straight Arms/Horizontal
Const PAN_BENT_ARMS_WEDGE = 8 ' Non-Straight Arms/Wedge
Const PAN_BENT_ARMS_VERT = 9 ' Non-Straight Arms/Vertical
Const PAN_BENT_ARMS_SINGLE_SERIF = 10 ' Non-Straight Arms/Single-Serif
Const PAN_BENT_ARMS_DOUBLE_SERIF = 11 ' Non-Straight Arms/Double-Serif

Const PAN_LETT_NORMAL_CONTACT = 2 ' Normal/Contact
Const PAN_LETT_NORMAL_WEIGHTED = 3 ' Normal/Weighted
Const PAN_LETT_NORMAL_BOXED = 4 ' Normal/Boxed
Const PAN_LETT_NORMAL_FLATTENED = 5 ' Normal/Flattened
Const PAN_LETT_NORMAL_ROUNDED = 6 ' Normal/Rounded
Const PAN_LETT_NORMAL_OFF_CENTER = 7 ' Normal/Off Center
Const PAN_LETT_NORMAL_SQUARE = 8 ' Normal/Square
Const PAN_LETT_OBLIQUE_CONTACT = 9 ' Oblique/Contact
Const PAN_LETT_OBLIQUE_WEIGHTED = 10 ' Oblique/Weighted
Const PAN_LETT_OBLIQUE_BOXED = 11 ' Oblique/Boxed
Const PAN_LETT_OBLIQUE_FLATTENED = 12 ' Oblique/Flattened
Const PAN_LETT_OBLIQUE_ROUNDED = 13 ' Oblique/Rounded
Const PAN_LETT_OBLIQUE_OFF_CENTER = 14 ' Oblique/Off Center
Const PAN_LETT_OBLIQUE_SQUARE = 15 ' Oblique/Square

Const PAN_MIDLINE_STANDARD_TRIMMED = 2 ' Standard/Trimmed
Const PAN_MIDLINE_STANDARD_POINTED = 3 ' Standard/Pointed
Const PAN_MIDLINE_STANDARD_SERIFED = 4 ' Standard/Serifed
Const PAN_MIDLINE_HIGH_TRIMMED = 5 ' High/Trimmed
Const PAN_MIDLINE_HIGH_POINTED = 6 ' High/Pointed
Const PAN_MIDLINE_HIGH_SERIFED = 7 ' High/Serifed
Const PAN_MIDLINE_CONSTANT_TRIMMED = 8 ' Constant/Trimmed
Const PAN_MIDLINE_CONSTANT_POINTED = 9 ' Constant/Pointed
Const PAN_MIDLINE_CONSTANT_SERIFED = 10 ' Constant/Serifed
Const PAN_MIDLINE_LOW_TRIMMED = 11 ' Low/Trimmed
Const PAN_MIDLINE_LOW_POINTED = 12 ' Low/Pointed
Const PAN_MIDLINE_LOW_SERIFED = 13 ' Low/Serifed

Const PAN_XHEIGHT_CONSTANT_SMALL = 2 ' Constant/Small
Const PAN_XHEIGHT_CONSTANT_STD = 3 ' Constant/Standard
Const PAN_XHEIGHT_CONSTANT_LARGE = 4 ' Constant/Large
Const PAN_XHEIGHT_DUCKING_SMALL = 5 ' Ducking/Small
Const PAN_XHEIGHT_DUCKING_STD = 6 ' Ducking/Standard
Const PAN_XHEIGHT_DUCKING_LARGE = 7 ' Ducking/Large

Const ELF_VENDOR_SIZE = 4

Type EXTLOGFONT
elfLogFont As LOGFONT
elfFullName(0 To LF_FULLFACESIZE - 1) As Byte
elfStyle(0 To LF_FACESIZE - 1) As Byte
elfVersion As Long
elfStyleSize As Long
elfMatch As Long
elfReserved As Long
elfVendorId(0 To ELF_VENDOR_SIZE - 1) As Byte
elfCulture As Long
elfPanose As PANOSE
End Type

Const ELF_VERSION = 0
Const ELF_CULTURE_LATIN = 0

' EnumFonts Masks
Const RASTER_FONTTYPE = &H1
Const DEVICE_FONTTYPE = &H2
Const TRUETYPE_FONTTYPE = &H4

' palette entry flags
Const PC_RESERVED = &H1 ' palette index used for animation
Const PC_EXPLICIT = &H2 ' palette index is explicit to device
Const PC_NOCOLLAPSE = &H4 ' do not match color to system palette

' Background Modes
Const TRANSPARENT = 1
Const OPAQUE = 2
Const BKMODE_LAST = 2

' Graphics Modes
Const GM_COMPATIBLE = 1
Const GM_ADVANCED = 2
Const GM_LAST = 2

' PolyDraw and GetPath point types
Const PT_CLOSEFIGURE = &H1
Const PT_LINETO = &H2
Const PT_BEZIERTO = &H4
Const PT_MOVETO = &H6

' Mapping Modes
Const MM_TEXT = 1
Const MM_LOMETRIC = 2
Const MM_HIMETRIC = 3
Const MM_LOENGLISH = 4
Const MM_HIENGLISH = 5
Const MM_TWIPS = 6
Const MM_ISOTROPIC = 7
Const MM_ANISOTROPIC = 8

' Min and Max Mapping Mode values
Const MM_MIN = MM_TEXT
Const MM_MAX = MM_ANISOTROPIC
Const MM_MAX_FIXEDSCALE = MM_TWIPS

' Coordinate Modes
Const ABSOLUTE = 1
Const RELATIVE = 2

' Stock Logical Objects
Const WHITE_BRUSH = 0
Const LTGRAY_BRUSH = 1
Const GRAY_BRUSH = 2
Const DKGRAY_BRUSH = 3
Const BLACK_BRUSH = 4
Const NULL_BRUSH = 5
Const HOLLOW_BRUSH = NULL_BRUSH
Const WHITE_PEN = 6
Const BLACK_PEN = 7
Const NULL_PEN = 8
Const OEM_FIXED_FONT = 10
Const ANSI_FIXED_FONT = 11
Const ANSI_VAR_FONT = 12
Const SYSTEM_FONT = 13
Const DEVICE_DEFAULT_FONT = 14
Const DEFAULT_PALETTE = 15
Const SYSTEM_FIXED_FONT = 16
Const STOCK_LAST = 16

Const CLR_INVALID = &HFFFFFFFF

' Brush Styles
Const BS_SOLID = 0
Const BS_NULL = 1
Const BS_HOLLOW = BS_NULL
Const BS_HATCHED = 2
Const BS_PATTERN = 3
Const BS_INDEXED = 4
Const BS_DIBPATTERN = 5
Const BS_DIBPATTERNPT = 6
Const BS_PATTERN8X8 = 7
Const BS_DIBPATTERN8X8 = 8

' Hatch Styles
Const HS_HORIZONTAL = 0 ' -----
Const HS_VERTICAL = 1 ' |||||
Const HS_FDIAGONAL = 2 ' \\\\\
Const HS_BDIAGONAL = 3 ' /////
Const HS_CROSS = 4 ' +++++
Const HS_DIAGCROSS = 5 ' xxxxx
Const HS_FDIAGONAL1 = 6
Const HS_BDIAGONAL1 = 7
Const HS_SOLID = 8
Const HS_DENSE1 = 9
Const HS_DENSE2 = 10
Const HS_DENSE3 = 11
Const HS_DENSE4 = 12
Const HS_DENSE5 = 13
Const HS_DENSE6 = 14
Const HS_DENSE7 = 15
Const HS_DENSE8 = 16
Const HS_NOSHADE = 17
Const HS_HALFTONE = 18
Const HS_SOLIDCLR = 19
Const HS_DITHEREDCLR = 20
Const HS_SOLIDTEXTCLR = 21
Const HS_DITHEREDTEXTCLR = 22
Const HS_SOLIDBKCLR = 23
Const HS_DITHEREDBKCLR = 24
Const HS_API_MAX = 25

' Pen Styles
Const PS_SOLID = 0
Const PS_DASH = 1 ' -------
Const PS_DOT = 2 ' .......
Const PS_DASHDOT = 3 ' _._._._
Const PS_DASHDOTDOT = 4 ' _.._.._
Const PS_NULL = 5
Const PS_INSIDEFRAME = 6
Const PS_USERSTYLE = 7
Const PS_ALTERNATE = 8
Const PS_STYLE_MASK = &HF

Const PS_ENDCAP_ROUND = &H0
Const PS_ENDCAP_SQUARE = &H100
Const PS_ENDCAP_FLAT = &H200
Const PS_ENDCAP_MASK = &HF00

Const PS_JOIN_ROUND = &H0
Const PS_JOIN_BEVEL = &H1000
Const PS_JOIN_MITER = &H2000
Const PS_JOIN_MASK = &HF000&

Const PS_COSMETIC = &H0
Const PS_GEOMETRIC = &H10000
Const PS_TYPE_MASK = &HF0000

Const AD_COUNTERCLOCKWISE = 1
Const AD_CLOCKWISE = 2

' Device Parameters for GetDeviceCaps()
Const DRIVERVERSION = 0 ' Device driver version
Const TECHNOLOGY = 2 ' Device classification
Const HORZSIZE = 4 ' Horizontal size in millimeters
Const VERTSIZE = 6 ' Vertical size in millimeters
Const HORZRES = 8 ' Horizontal width in pixels
Const VERTRES = 10 ' Vertical width in pixels
Const BITSPIXEL = 12 ' Number of bits per pixel
Const PLANES = 14 ' Number of planes
Const NUMBRUSHES = 16 ' Number of brushes the device has
Const NUMPENS = 18 ' Number of pens the device has
Const NUMMARKERS = 20 ' Number of markers the device has
Const NUMFONTS = 22 ' Number of fonts the device has
Const NUMCOLORS = 24 ' Number of colors the device supports
Const PDEVICESIZE = 26 ' Size required for device descriptor
Const CURVECAPS = 28 ' Curve capabilities
Const LINECAPS = 30 ' Line capabilities
Const POLYGONALCAPS = 32 ' Polygonal capabilities
Const TEXTCAPS = 34 ' Text capabilities
Const CLIPCAPS = 36 ' Clipping capabilities
Const RASTERCAPS = 38 ' Bitblt capabilities
Const ASPECTX = 40 ' Length of the X leg
Const ASPECTY = 42 ' Length of the Y leg
Const ASPECTXY = 44 ' Length of the hypotenuse

Const LOGPIXELSX = 88 ' Logical pixels/inch in X
Const LOGPIXELSY = 90 ' Logical pixels/inch in Y

Const SIZEPALETTE = 104 ' Number of entries in physical palette
Const NUMRESERVED = 106 ' Number of reserved entries in palette
Const COLORRES = 108 ' Actual color resolution

' Printing related DeviceCaps. These replace the appropriate Escapes
Const PHYSICALWIDTH = 110 ' Physical Width in device units
Const PHYSICALHEIGHT = 111 ' Physical Height in device units
Const PHYSICALOFFSETX = 112 ' Physical Printable Area x margin
Const PHYSICALOFFSETY = 113 ' Physical Printable Area y margin
Const SCALINGFACTORX = 114 ' Scaling factor x
Const SCALINGFACTORY = 115 ' Scaling factor y

' Device Capability Masks:

' Device Technologies
Const DT_PLOTTER = 0 ' Vector plotter
Const DT_RASDISPLAY = 1 ' Raster display
Const DT_RASPRINTER = 2 ' Raster printer
Const DT_RASCAMERA = 3 ' Raster camera
Const DT_CHARSTREAM = 4 ' Character-stream, PLP
Const DT_METAFILE = 5 ' Metafile, VDM
Const DT_DISPFILE = 6 ' Display-file

' Curve Capabilities
Const CC_NONE = 0 ' Curves not supported
Const CC_CIRCLES = 1 ' Can do circles
Const CC_PIE = 2 ' Can do pie wedges
Const CC_CHORD = 4 ' Can do chord arcs
Const CC_ELLIPSES = 8 ' Can do ellipese
Const CC_WIDE = 16 ' Can do wide lines
Const CC_STYLED = 32 ' Can do styled lines
Const CC_WIDESTYLED = 64 ' Can do wide styled lines
Const CC_INTERIORS = 128 ' Can do interiors
Const CC_ROUNDRECT = 256 '

' Line Capabilities
Const LC_NONE = 0 ' Lines not supported
Const LC_POLYLINE = 2 ' Can do polylines
Const LC_MARKER = 4 ' Can do markers
Const LC_POLYMARKER = 8 ' Can do polymarkers
Const LC_WIDE = 16 ' Can do wide lines
Const LC_STYLED = 32 ' Can do styled lines
Const LC_WIDESTYLED = 64 ' Can do wide styled lines
Const LC_INTERIORS = 128 ' Can do interiors

' Polygonal Capabilities
Const PC_NONE = 0 ' Polygonals not supported
Const PC_POLYGON = 1 ' Can do polygons
Const PC_RECTANGLE = 2 ' Can do rectangles
Const PC_WINDPOLYGON = 4 ' Can do winding polygons
Const PC_TRAPEZOID = 4 ' Can do trapezoids
Const PC_SCANLINE = 8 ' Can do scanlines
Const PC_WIDE = 16 ' Can do wide borders
Const PC_STYLED = 32 ' Can do styled borders
Const PC_WIDESTYLED = 64 ' Can do wide styled borders
Const PC_INTERIORS = 128 ' Can do interiors

' Polygonal Capabilities
Const CP_NONE = 0 ' No clipping of output
Const CP_RECTANGLE = 1 ' Output clipped to rects
Const CP_REGION = 2 '

' Text Capabilities
Const TC_OP_CHARACTER = &H1 ' Can do OutputPrecision CHARACTER
Const TC_OP_STROKE = &H2 ' Can do OutputPrecision STROKE
Const TC_CP_STROKE = &H4 ' Can do ClipPrecision STROKE
Const TC_CR_90 = &H8 ' Can do CharRotAbility 90
Const TC_CR_ANY = &H10 ' Can do CharRotAbility ANY
Const TC_SF_X_YINDEP = &H20 ' Can do ScaleFreedom X_YINDEPENDENT
Const TC_SA_DOUBLE = &H40 ' Can do ScaleAbility DOUBLE
Const TC_SA_INTEGER = &H80 ' Can do ScaleAbility INTEGER
Const TC_SA_CONTIN = &H100 ' Can do ScaleAbility CONTINUOUS
Const TC_EA_DOUBLE = &H200 ' Can do EmboldenAbility DOUBLE
Const TC_IA_ABLE = &H400 ' Can do ItalisizeAbility ABLE
Const TC_UA_ABLE = &H800 ' Can do UnderlineAbility ABLE
Const TC_SO_ABLE = &H1000 ' Can do StrikeOutAbility ABLE
Const TC_RA_ABLE = &H2000 ' Can do RasterFontAble ABLE
Const TC_VA_ABLE = &H4000 ' Can do VectorFontAble ABLE
Const TC_RESERVED = &H8000&
Const TC_SCROLLBLT = &H10000 ' do text scroll with blt

' Raster Capabilities
Const RC_NONE = 0
Const RC_BITBLT = 1 ' Can do standard BLT.
Const RC_BANDING = 2 ' Device requires banding support
Const RC_SCALING = 4 ' Device requires scaling support
Const RC_BITMAP64 = 8 ' Device can support >64K bitmap
Const RC_GDI20_OUTPUT = &H10 ' has 2.0 output calls
Const RC_GDI20_STATE = &H20
Const RC_SAVEBITMAP = &H40
Const RC_DI_BITMAP = &H80 ' supports DIB to memory
Const RC_PALETTE = &H100 ' supports a palette
Const RC_DIBTODEV = &H200 ' supports DIBitsToDevice
Const RC_BIGFONT = &H400 ' supports >64K fonts
Const RC_STRETCHBLT = &H800 ' supports StretchBlt
Const RC_FLOODFILL = &H1000 ' supports FloodFill
Const RC_STRETCHDIB = &H2000 ' supports StretchDIBits
Const RC_OP_DX_OUTPUT = &H4000
Const RC_DEVBITS = &H8000&

' DIB color table identifiers
Const DIB_RGB_COLORS = 0 ' color table in RGBs
Const DIB_PAL_COLORS = 1 ' color table in palette indices
Const DIB_PAL_INDICES = 2 ' No color table indices into surf palette
Const DIB_PAL_PHYSINDICES = 2 ' No color table indices into surf palette
Const DIB_PAL_LOGINDICES = 4 ' No color table indices into DC palette

' constants for Get/SetSystemPaletteUse()
Const SYSPAL_ERROR = 0
Const SYSPAL_STATIC = 1
Const SYSPAL_NOSTATIC = 2

' constants for CreateDIBitmap
Const CBM_CREATEDIB = &H2 ' create DIB bitmap
Const CBM_INIT = &H4 ' initialize bitmap

' ExtFloodFill style flags
Const FLOODFILLBORDER = 0
Const FLOODFILLSURFACE = 1

' size of a device name string
Const CCHDEVICENAME = 32

' size of a form name string
Const CCHFORMNAME = 32

Type DEVMODE
dmDeviceName(0 To CCHDEVICENAME - 1) As Byte
dmSpecVersion As Integer
dmDriverVersion As Integer
dmSize As Integer
dmDriverExtra As Integer
dmFields As Long
dmOrientation As Integer
dmPaperSize As Integer
dmPaperLength As Integer
dmPaperWidth As Integer
dmScale As Integer
dmCopies As Integer
dmDefaultSource As Integer
dmPrintQuality As Integer
dmColor As Integer
dmDuplex As Integer
dmYResolution As Integer
dmTTOption As Integer
dmCollate As Integer
dmFormName(0 To CCHFORMNAME - 1) As Byte
dmUnusedPadding As Integer
dmBitsPerPel As Long
dmPelsWidth As Long
dmPelsHeight As Long
dmDisplayFlags As Long
dmDisplayFrequency As Long
'#if(WINVER >= 0x0400)
dmICMMethod As Long
dmICMIntent As Long
dmMediaType As Long
dmDitherType As Long
dmReserved1 As Long
dmReserved2 As Long
' #if (WINVER >= 0x0500) || (_WIN32_WINNT >= _WIN32_WINNT_NT4)
dwPanningWidth As Long
dwPanningHeight As Long
' #endif
'#endif /* WINVER >= 0x0400 */
End Type

' current version of specification
Const DM_SPECVERSION = &H320

' field selection bits
Const DM_ORIENTATION = &H1&
Const DM_PAPERSIZE = &H2&
Const DM_PAPERLENGTH = &H4&
Const DM_PAPERWIDTH = &H8&
Const DM_SCALE = &H10&
Const DM_COPIES = &H100&
Const DM_DEFAULTSOURCE = &H200&
Const DM_PRINTQUALITY = &H400&
Const DM_COLOR = &H800&
Const DM_DUPLEX = &H1000&
Const DM_YRESOLUTION = &H2000&
Const DM_TTOPTION = &H4000&
Const DM_COLLATE As Long = &H8000&
Const DM_FORMNAME As Long = &H10000

' orientation selections
Const DMORIENT_PORTRAIT = 1
Const DMORIENT_LANDSCAPE = 2

' paper selections
Const DMPAPER_LETTER = 1
Const DMPAPER_FIRST = DMPAPER_LETTER
' Letter 8 1/2 x 11 in
Const DMPAPER_LETTERSMALL = 2 ' Letter Small 8 1/2 x 11 in
Const DMPAPER_TABLOID = 3 ' Tabloid 11 x 17 in
Const DMPAPER_LEDGER = 4 ' Ledger 17 x 11 in
Const DMPAPER_LEGAL = 5 ' Legal 8 1/2 x 14 in
Const DMPAPER_STATEMENT = 6 ' Statement 5 1/2 x 8 1/2 in
Const DMPAPER_EXECUTIVE = 7 ' Executive 7 1/4 x 10 1/2 in
Const DMPAPER_A3 = 8 ' A3 297 x 420 mm
Const DMPAPER_A4 = 9 ' A4 210 x 297 mm
Const DMPAPER_A4SMALL = 10 ' A4 Small 210 x 297 mm
Const DMPAPER_A5 = 11 ' A5 148 x 210 mm
Const DMPAPER_B4 = 12 ' B4 250 x 354
Const DMPAPER_B5 = 13 ' B5 182 x 257 mm
Const DMPAPER_FOLIO = 14 ' Folio 8 1/2 x 13 in
Const DMPAPER_QUARTO = 15 ' Quarto 215 x 275 mm
Const DMPAPER_10X14 = 16 ' 10x14 in
Const DMPAPER_11X17 = 17 ' 11x17 in
Const DMPAPER_NOTE = 18 ' Note 8 1/2 x 11 in
Const DMPAPER_ENV_9 = 19 ' Envelope #9 3 7/8 x 8 7/8
Const DMPAPER_ENV_10 = 20 ' Envelope #10 4 1/8 x 9 1/2
Const DMPAPER_ENV_11 = 21 ' Envelope #11 4 1/2 x 10 3/8
Const DMPAPER_ENV_12 = 22 ' Envelope #12 4 \276 x 11
Const DMPAPER_ENV_14 = 23 ' Envelope #14 5 x 11 1/2
Const DMPAPER_CSHEET = 24 ' C size sheet
Const DMPAPER_DSHEET = 25 ' D size sheet
Const DMPAPER_ESHEET = 26 ' E size sheet
Const DMPAPER_ENV_DL = 27 ' Envelope DL 110 x 220mm
Const DMPAPER_ENV_C5 = 28 ' Envelope C5 162 x 229 mm
Const DMPAPER_ENV_C3 = 29 ' Envelope C3 324 x 458 mm
Const DMPAPER_ENV_C4 = 30 ' Envelope C4 229 x 324 mm
Const DMPAPER_ENV_C6 = 31 ' Envelope C6 114 x 162 mm
Const DMPAPER_ENV_C65 = 32 ' Envelope C65 114 x 229 mm
Const DMPAPER_ENV_B4 = 33 ' Envelope B4 250 x 353 mm
Const DMPAPER_ENV_B5 = 34 ' Envelope B5 176 x 250 mm
Const DMPAPER_ENV_B6 = 35 ' Envelope B6 176 x 125 mm
Const DMPAPER_ENV_ITALY = 36 ' Envelope 110 x 230 mm
Const DMPAPER_ENV_MONARCH = 37 ' Envelope Monarch 3.875 x 7.5 in
Const DMPAPER_ENV_PERSONAL = 38 ' 6 3/4 Envelope 3 5/8 x 6 1/2 in
Const DMPAPER_FANFOLD_US = 39 ' US Std Fanfold 14 7/8 x 11 in
Const DMPAPER_FANFOLD_STD_GERMAN = 40 ' German Std Fanfold 8 1/2 x 12 in
Const DMPAPER_FANFOLD_LGL_GERMAN = 41 ' German Legal Fanfold 8 1/2 x 13 in

Const DMPAPER_LAST = DMPAPER_FANFOLD_LGL_GERMAN

Const DMPAPER_USER = 256

' bin selections
Const DMBIN_UPPER = 1
Const DMBIN_FIRST = DMBIN_UPPER

Const DMBIN_ONLYONE = 1
Const DMBIN_LOWER = 2
Const DMBIN_MIDDLE = 3
Const DMBIN_MANUAL = 4
Const DMBIN_ENVELOPE = 5
Const DMBIN_ENVMANUAL = 6
Const DMBIN_AUTO = 7
Const DMBIN_TRACTOR = 8
Const DMBIN_SMALLFMT = 9
Const DMBIN_LARGEFMT = 10
Const DMBIN_LARGECAPACITY = 11
Const DMBIN_CASSETTE = 14
Const DMBIN_LAST = DMBIN_CASSETTE

Const DMBIN_USER = 256 ' device specific bins start here

' print qualities
Const DMRES_DRAFT = (-1)
Const DMRES_LOW = (-2)
Const DMRES_MEDIUM = (-3)
Const DMRES_HIGH = (-4)

' color enable/disable for color printers
Const DMCOLOR_MONOCHROME = 1
Const DMCOLOR_COLOR = 2

' duplex enable
Const DMDUP_SIMPLEX = 1
Const DMDUP_VERTICAL = 2
Const DMDUP_HORIZONTAL = 3

' TrueType options
Const DMTT_BITMAP = 1 ' print TT fonts as graphics
Const DMTT_DOWNLOAD = 2 ' download TT fonts as soft fonts
Const DMTT_SUBDEV = 3 ' substitute device fonts for TT fonts

' Collation selections
Const DMCOLLATE_FALSE = 0
Const DMCOLLATE_TRUE = 1

' DEVMODE dmDisplayFlags flags

Const DM_GRAYSCALE = &H1
Const DM_INTERLACED = &H2

' GetRegionData/ExtCreateRegion

Const RDH_RECTANGLES = 1

Type RGNDATAHEADER
dwSize As Long
iType As Long
nCount As Long
nRgnSize As Long
rcBound As RECT
End Type

Type RGNDATA
rdh As RGNDATAHEADER
Buffer As Byte
End Type

Type ABC
abcA As Long
abcB As Long
abcC As Long
End Type

Type ABCFLOAT
abcfA As Double
abcfB As Double
abcfC As Double
End Type

Type OUTLINETEXTMETRIC
otmSize As Long
otmTextMetrics As TEXTMETRIC
otmFiller As Byte
otmPanoseNumber As PANOSE
otmfsSelection As Long
otmfsType As Long
otmsCharSlopeRise As Long
otmsCharSlopeRun As Long
otmItalicAngle As Long
otmEMSquare As Long
otmAscent As Long
otmDescent As Long
otmLineGap As Long
otmsCapEmHeight As Long
otmsXHeight As Long
otmrcFontBox As RECT
otmMacAscent As Long
otmMacDescent As Long
otmMacLineGap As Long
otmusMinimumPPEM As Long
otmptSubscriptSize As POINTAPI
otmptSubscriptOffset As POINTAPI
otmptSuperscriptSize As POINTAPI
otmptSuperscriptOffset As POINTAPI
otmsStrikeoutSize As Long
otmsStrikeoutPosition As Long
otmsUnderscorePosition As Long
otmsUnderscoreSize As Long
otmpFamilyName As String
otmpFaceName As String
otmpStyleName As String
otmpFullName As String
End Type

Type POLYTEXT
x As Long
y As Long
n As Long
lpStr As String
uiFlags As Long
rcl As RECT
pdx As LongPtr
End Type

Type FIXED
fract As Integer
Value As Integer
End Type

Type MAT2
eM11 As FIXED
eM12 As FIXED
eM21 As FIXED
eM22 As FIXED
End Type

Type GLYPHMETRICS
gmBlackBoxX As Long
gmBlackBoxY As Long
gmptGlyphOrigin As POINTAPI
gmCellIncX As Integer
gmCellIncY As Integer
End Type


' GetGlyphOutline constants
Const GGO_METRICS = 0
Const GGO_BITMAP = 1
Const GGO_NATIVE = 2

Const TT_POLYGON_TYPE = 24

Const TT_PRIM_LINE = 1
Const TT_PRIM_QSPLINE = 2

Type POINTFX
x As FIXED
y As FIXED
End Type

Type TTPOLYCURVE
wType As Integer
cpfx As Integer
apfx As POINTFX
End Type

Type TTPOLYGONHEADER
cb As Long
dwType As Long
pfxStart As POINTFX
End Type

Type RASTERIZER_STATUS
nSize As Integer
wFlags As Integer
nLanguageID As Integer
End Type

' bits defined in wFlags of RASTERIZER_STATUS
Const TT_AVAILABLE = &H1
Const TT_ENABLED = &H2

Declare PtrSafe Function AddFontResource Lib "gdi32" Alias "AddFontResourceA" (ByVal lpFileName As String) As Long

Declare PtrSafe Function AnimatePalette Lib "gdi32" Alias "AnimatePaletteA" (ByVal hPalette As LongPtr, ByVal wStartIndex As Long, ByVal wNumEntries As Long, lpPaletteColors As PALETTEENTRY) As Long
Declare PtrSafe Function Arc Lib "gdi32" Alias "Arc" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long, ByVal X3 As Long, ByVal Y3 As Long, ByVal X4 As Long, ByVal Y4 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function BitBlt Lib "gdi32" Alias "BitBlt" (ByVal hDestDC As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As LongPtr, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CancelDC Lib "gdi32" Alias "CancelDC" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function Chord Lib "gdi32" Alias "Chord" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long, ByVal X3 As Long, ByVal Y3 As Long, ByVal X4 As Long, ByVal Y4 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CloseMetaFile Lib "gdi32" Alias "CloseMetaFile" (ByVal hMF As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CombineRgn Lib "gdi32" Alias "CombineRgn" (ByVal hDestRgn As LongPtr, ByVal hSrcRgn1 As LongPtr, ByVal hSrcRgn2 As LongPtr, ByVal nCombineMode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CopyMetaFile Lib "gdi32" Alias "CopyMetaFileA" (ByVal hMF As LongPtr, ByVal lpFileName As String) As LongPtr

Declare PtrSafe Function CreateBitmap Lib "gdi32" Alias "CreateBitmap" (ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal nPlanes As Long, ByVal nBitCount As Long, lpBits As Any) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateBitmapIndirect Lib "gdi32" Alias "CreateBitmapIndirect" (lpBitmap As BITMAP) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateBrushIndirect Lib "gdi32" Alias "CreateBrushIndirect" (lpLogBrush As LOGBRUSH) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateCompatibleBitmap Lib "gdi32" Alias "CreateCompatibleBitmap" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateDiscardableBitmap Lib "gdi32" Alias "CreateDiscardableBitmap" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As LongPtr

Declare PtrSafe Function CreateCompatibleDC Lib "gdi32" Alias "CreateCompatibleDC" (ByVal hdc As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateDC Lib "gdi32" Alias "CreateDCA" (ByVal lpDriverName As String, ByVal lpDeviceName As String, ByVal lpOutput As String, lpInitData As DEVMODE) As LongPtr

Declare PtrSafe Function CreateDIBitmap Lib "gdi32" Alias "CreateDIBitmap" (ByVal hdc As LongPtr, lpInfoHeader As BITMAPINFOHEADER, ByVal dwUsage As Long, lpInitBits As Any, lpInitInfo As BITMAPINFO, ByVal wUsage As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateDIBPatternBrush Lib "gdi32" Alias "CreateDIBPatternBrush" (ByVal hPackedDIB As LongPtr, ByVal wUsage As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateDIBPatternBrushPt Lib "gdi32" Alias "CreateDIBPatternBrushPt" (lpPackedDIB As Any, ByVal iUsage As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateEllipticRgnIndirect Lib "gdi32" Alias "CreateEllipticRgnIndirect" (lpRect As RECT) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateEllipticRgn Lib "gdi32" Alias "CreateEllipticRgn" (ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As LongPtr

Declare PtrSafe Function CreateFontIndirect Lib "gdi32" Alias "CreateFontIndirectA" (lpLogFont As LOGFONT) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateFont Lib "gdi32" Alias "CreateFontA" (ByVal H As Long, ByVal W As Long, ByVal E As Long, ByVal O As Long, ByVal W As Long, ByVal I As Long, ByVal u As Long, ByVal S As Long, ByVal C As Long, ByVal OP As Long, ByVal CP As Long, ByVal Q As Long, ByVal PAF As Long, ByVal F As String) As LongPtr

Declare PtrSafe Function CreateHatchBrush Lib "gdi32" Alias "CreateHatchBrush" (ByVal nIndex As Long, ByVal crColor As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateIC Lib "gdi32" Alias "CreateICA" (ByVal lpDriverName As String, ByVal lpDeviceName As String, ByVal lpOutput As String, lpInitData As DEVMODE) As LongPtr

Declare PtrSafe Function CreateMetaFile Lib "gdi32" Alias "CreateMetaFileA" (ByVal lpString As String) As LongPtr

Declare PtrSafe Function CreatePalette Lib "gdi32" Alias "CreatePalette" (lpLogPalette As LOGPALETTE) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreatePen Lib "gdi32" Alias "CreatePen" (ByVal nPenStyle As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal crColor As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreatePenIndirect Lib "gdi32" Alias "CreatePenIndirect" (lpLogPen As LOGPEN) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateRectRgn Lib "gdi32" Alias "CreateRectRgn" (ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateRectRgnIndirect Lib "gdi32" Alias "CreateRectRgnIndirect" (lpRect As RECT) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreatePolyPolygonRgn Lib "gdi32" Alias "CreatePolyPolygonRgn" (lpPoint As POINTAPI, lpPolyCounts As Long, ByVal nCount As Long, ByVal nPolyFillMode As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreatePatternBrush Lib "gdi32" Alias "CreatePatternBrush" (ByVal hBitmap As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateRoundRectRgn Lib "gdi32" Alias "CreateRoundRectRgn" (ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long, ByVal X3 As Long, ByVal Y3 As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateScalableFontResource Lib "gdi32" Alias "CreateScalableFontResourceA" (ByVal fHidden As Long, ByVal lpszResourceFile As String, ByVal lpszFontFile As String, ByVal lpszCurrentPath As String) As Long
Declare PtrSafe Function CreateSolidBrush Lib "gdi32" Alias "CreateSolidBrush" (ByVal crColor As Long) As LongPtr

Declare PtrSafe Function DeleteDC Lib "gdi32" Alias "DeleteDC" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DeleteObject Lib "gdi32" Alias "DeleteObject" (ByVal hObject As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DeleteMetaFile Lib "gdi32" Alias "DeleteMetaFile" (ByVal hMF As LongPtr) As Long

' mode selections for the device mode function
Const DM_UPDATE = 1
Const DM_COPY = 2
Const DM_PROMPT = 4
Const DM_MODIFY = 8

Const DM_IN_BUFFER = DM_MODIFY
Const DM_IN_PROMPT = DM_PROMPT
Const DM_OUT_BUFFER = DM_COPY
Const DM_OUT_DEFAULT = DM_UPDATE

' device capabilities indices
Const DC_FIELDS = 1
Const DC_PAPERS = 2
Const DC_PAPERSIZE = 3
Const DC_MINEXTENT = 4
Const DC_MAXEXTENT = 5
Const DC_BINS = 6
Const DC_DUPLEX = 7
Const DC_SIZE = 8
Const DC_EXTRA = 9
Const DC_VERSION = 10
Const DC_DRIVER = 11
Const DC_BINNAMES = 12
Const DC_ENUMRESOLUTIONS = 13
Const DC_FILEDEPENDENCIES = 14
Const DC_TRUETYPE = 15
Const DC_PAPERNAMES = 16
Const DC_ORIENTATION = 17
Const DC_COPIES = 18

' bit fields of the return value (DWORD) for DC_TRUETYPE
Const DCTT_BITMAP = &H1&
Const DCTT_DOWNLOAD = &H2&
Const DCTT_SUBDEV = &H4&

Declare PtrSafe Function DeviceCapabilities Lib "winspool.drv" Alias "DeviceCapabilitiesA" (ByVal lpDeviceName As String, ByVal lpPort As String, ByVal iIndex As Long, ByVal lpOutput As String, lpDevMode As DEVMODE) As Long

Declare PtrSafe Function Ellipse Lib "gdi32" Alias "Ellipse" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long

Declare PtrSafe Function EqualRgn Lib "gdi32" Alias "EqualRgn" (ByVal hSrcRgn1 As LongPtr, ByVal hSrcRgn2 As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function Escape Lib "gdi32" Alias "Escape" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nEscape As Long, ByVal nCount As Long, ByVal lpInData As String, lpOutData As Any) As Long
Declare PtrSafe Function ExtEscape Lib "gdi32" Alias "ExtEscape" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nEscape As Long, ByVal cbInput As Long, ByVal lpszInData As String, ByVal cbOutput As Long, ByVal lpszOutData As String) As Long
Declare PtrSafe Function DrawEscape Lib "gdi32" Alias "DrawEscape" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nEscape As Long, ByVal cbInput As Long, ByVal lpszInData As String) As Long
Declare PtrSafe Function ExcludeClipRect Lib "gdi32" Alias "ExcludeClipRect" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ExtCreateRegion Lib "gdi32" Alias "ExtCreateRegion" (lpXform As XFORM, ByVal nCount As Long, lpRgnData As RGNDATA) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ExtFloodFill Lib "gdi32" Alias "ExtFloodFill" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal crColor As Long, ByVal wFillType As Long) As Long
Declare PtrSafe Function FillRgn Lib "gdi32" Alias "FillRgn" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hRgn As LongPtr, ByVal hBrush As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function FrameRgn Lib "gdi32" Alias "FrameRgn" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hRgn As LongPtr, ByVal hBrush As LongPtr, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
Declare PtrSafe Function FloodFill Lib "gdi32" Alias "FloodFill" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal crColor As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetROP2 Lib "gdi32" Alias "GetROP2" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetAspectRatioFilterEx Lib "gdi32" Alias "GetAspectRatioFilterEx" (ByVal hdc As LongPtr, lpAspectRatio As SIZE) As Long
Declare PtrSafe Function GetBkColor Lib "gdi32" Alias "GetBkColor" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetBkMode Lib "gdi32" Alias "GetBkMode" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetBitmapBits Lib "gdi32" Alias "GetBitmapBits" (ByVal hBitmap As LongPtr, ByVal dwCount As Long, lpBits As Any) As Long
Declare PtrSafe Function GetBitmapDimensionEx Lib "gdi32" Alias "GetBitmapDimensionEx" (ByVal hBitmap As LongPtr, lpDimension As SIZE) As Long
Declare PtrSafe Function GetBoundsRect Lib "gdi32" Alias "GetBoundsRect" (ByVal hdc As LongPtr, lprcBounds As RECT, ByVal flags As Long) As Long

Declare PtrSafe Function GetCharWidth Lib "gdi32" Alias "GetCharWidthA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal wFirstChar As Long, ByVal wLastChar As Long, lpBuffer As Long) As Long

Declare PtrSafe Function GetCharWidth32 Lib "gdi32" Alias "GetCharWidth32A" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal iFirstChar As Long, ByVal iLastChar As Long, lpBuffer As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetCharWidthFloat Lib "gdi32" Alias "GetCharWidthFloatA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal iFirstChar As Long, ByVal iLastChar As Long, pxBuffer As Double) As Long

Declare PtrSafe Function GetCharABCWidths Lib "gdi32" Alias "GetCharABCWidthsA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal uFirstChar As Long, ByVal uLastChar As Long, lpabc As ABC) As Long
Declare PtrSafe Function GetCharABCWidthsFloat Lib "gdi32" Alias "GetCharABCWidthsFloatA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal iFirstChar As Long, ByVal iLastChar As Long, lpABCF As ABCFLOAT) As Long

Declare PtrSafe Function GetClipBox Lib "gdi32" Alias "GetClipBox" (ByVal hdc As LongPtr, lpRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function GetClipRgn Lib "gdi32" Alias "GetClipRgn" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hRgn As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetMetaRgn Lib "gdi32" Alias "GetMetaRgn" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hRgn As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetCurrentObject Lib "gdi32" Alias "GetCurrentObject" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal uObjectType As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetCurrentPositionEx Lib "gdi32" Alias "GetCurrentPositionEx" (ByVal hdc As LongPtr, lpPoint As POINTAPI) As Long
Declare PtrSafe Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" Alias "GetDeviceCaps" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nIndex As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetDIBits Lib "gdi32" Alias "GetDIBits" (ByVal aHDC As LongPtr, ByVal hBitmap As LongPtr, ByVal nStartScan As Long, ByVal nNumScans As Long, lpBits As Any, lpBI As BITMAPINFO, ByVal wUsage As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetFontData Lib "gdi32" Alias "GetFontDataA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal dwTable As Long, ByVal dwOffset As Long, lpvBuffer As Any, ByVal cbData As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetGlyphOutline Lib "gdi32" Alias "GetGlyphOutlineA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal uChar As Long, ByVal fuFormat As Long, lpgm As GLYPHMETRICS, ByVal cbBuffer As Long, lpBuffer As Any, lpmat2 As MAT2) As Long
Declare PtrSafe Function GetGraphicsMode Lib "gdi32" Alias "GetGraphicsMode" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetMapMode Lib "gdi32" Alias "GetMapMode" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetMetaFileBitsEx Lib "gdi32" Alias "GetMetaFileBitsEx" (ByVal hMF As LongPtr, ByVal nSize As Long, lpvData As Any) As Long
Declare PtrSafe Function GetMetaFile Lib "gdi32" Alias "GetMetaFileA" (ByVal lpFileName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetNearestColor Lib "gdi32" Alias "GetNearestColor" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal crColor As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetNearestPaletteIndex Lib "gdi32" Alias "GetNearestPaletteIndex" (ByVal hPalette As LongPtr, ByVal crColor As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetObjectType Lib "gdi32" Alias "GetObjectType" (ByVal hgdiobj As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function GetOutlineTextMetrics Lib "gdi32" Alias "GetOutlineTextMetricsA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal cbData As Long, lpotm As OUTLINETEXTMETRIC) As Long

Declare PtrSafe Function GetPaletteEntries Lib "gdi32" Alias "GetPaletteEntries" (ByVal hPalette As LongPtr, ByVal wStartIndex As Long, ByVal wNumEntries As Long, lpPaletteEntries As PALETTEENTRY) As Long
Declare PtrSafe Function GetPixel Lib "gdi32" Alias "GetPixel" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetPolyFillMode Lib "gdi32" Alias "GetPolyFillMode" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetRasterizerCaps Lib "gdi32" Alias "GetRasterizerCaps" (lpraststat As RASTERIZER_STATUS, ByVal cb As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetRegionData Lib "gdi32" Alias "GetRegionDataA" (ByVal hRgn As LongPtr, ByVal dwCount As Long, lpRgnData As RgnData) As Long
Declare PtrSafe Function GetRgnBox Lib "gdi32" Alias "GetRgnBox" (ByVal hRgn As LongPtr, lpRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function GetStockObject Lib "gdi32" Alias "GetStockObject" (ByVal nIndex As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetStretchBltMode Lib "gdi32" Alias "GetStretchBltMode" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetSystemPaletteEntries Lib "gdi32" Alias "GetSystemPaletteEntries" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal wStartIndex As Long, ByVal wNumEntries As Long, lpPaletteEntries As PALETTEENTRY) As Long
Declare PtrSafe Function GetSystemPaletteUse Lib "gdi32" Alias "GetSystemPaletteUse" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetTextCharacterExtra Lib "gdi32" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetTextAlign Lib "gdi32" Alias "GetTextAlign" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetTextColor Lib "gdi32" Alias "GetTextColor" (ByVal hdc As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function GetTextExtentPoint Lib "gdi32" Alias "GetTextExtentPointA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal lpszString As String, ByVal cbString As Long, lpSize As SIZE) As Long
Declare PtrSafe Function GetTextExtentPoint32 Lib "gdi32" Alias "GetTextExtentPoint32A" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal lpsz As String, ByVal cbString As Long, lpSize As SIZE) As Long
Declare PtrSafe Function GetTextExtentExPoint Lib "gdi32" Alias "GetTextExtentExPointA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal lpszStr As String, ByVal cchString As Long, ByVal nMaxExtent As Long, lpnFit As Long, alpDx As Long, lpSize As SIZE) As Long

Declare PtrSafe Function GetViewportExtEx Lib "gdi32" Alias "GetViewportExtEx" (ByVal hdc As LongPtr, lpSize As SIZE) As Long
Declare PtrSafe Function GetViewportOrgEx Lib "gdi32" Alias "GetViewportOrgEx" (ByVal hdc As LongPtr, lpPoint As POINTAPI) As Long
Declare PtrSafe Function GetWindowExtEx Lib "gdi32" Alias "GetWindowExtEx" (ByVal hdc As LongPtr, lpSize As SIZE) As Long
Declare PtrSafe Function GetWindowOrgEx Lib "gdi32" Alias "GetWindowOrgEx" (ByVal hdc As LongPtr, lpPoint As POINTAPI) As Long

Declare PtrSafe Function IntersectClipRect Lib "gdi32" Alias "IntersectClipRect" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function InvertRgn Lib "gdi32" Alias "InvertRgn" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hRgn As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function LineTo Lib "gdi32" Alias "LineTo" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Declare PtrSafe Function MaskBlt Lib "gdi32" Alias "MaskBlt" (ByVal hdcDest As LongPtr, ByVal nXDest As Long, ByVal nYDest As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hdcSrc As LongPtr, ByVal nXSrc As Long, ByVal nYSrc As Long, ByVal hbmMask As LongPtr, ByVal xMask As Long, ByVal yMask As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
Declare PtrSafe Function PlgBlt Lib "gdi32" Alias "PlgBlt" (ByVal hdcDest As LongPtr, lpPoint As POINTAPI, ByVal hdcSrc As LongPtr, ByVal nXSrc As Long, ByVal nYSrc As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hbmMask As LongPtr, ByVal xMask As Long, ByVal yMask As Long) As Long

Declare PtrSafe Function OffsetClipRgn Lib "gdi32" Alias "OffsetClipRgn" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Declare PtrSafe Function OffsetRgn Lib "gdi32" Alias "OffsetRgn" (ByVal hRgn As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Declare PtrSafe Function PatBlt Lib "gdi32" Alias "PatBlt" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
Declare PtrSafe Function Pie Lib "gdi32" Alias "Pie" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long, ByVal X3 As Long, ByVal Y3 As Long, ByVal X4 As Long, ByVal Y4 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function PlayMetaFile Lib "gdi32" Alias "PlayMetaFile" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hMF As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function PaintRgn Lib "gdi32" Alias "PaintRgn" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hRgn As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function PolyPolygon Lib "gdi32" Alias "PolyPolygon" (ByVal hdc As LongPtr, lpPoint As POINTAPI, lpPolyCounts As Long, ByVal nCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function PtInRegion Lib "gdi32" Alias "PtInRegion" (ByVal hRgn As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Declare PtrSafe Function PtVisible Lib "gdi32" Alias "PtVisible" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Declare PtrSafe Function RectVisible Lib "gdi32" Alias "RectVisible" (ByVal hdc As LongPtr, lpRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function RectInRegion Lib "gdi32" Alias "RectInRegion" (ByVal hRgn As LongPtr, lpRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function Rectangle Lib "gdi32" Alias "Rectangle" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function RestoreDC Lib "gdi32" Alias "RestoreDC" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nSavedDC As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ResetDC Lib "gdi32" Alias "ResetDCA" (ByVal hdc As LongPtr, lpInitData As DEVMODE) As LongPtr
Declare PtrSafe Function RealizePalette Lib "gdi32" Alias "RealizePalette" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function RemoveFontResource Lib "gdi32" Alias "RemoveFontResourceA" (ByVal lpFileName As String) As Long
Declare PtrSafe Function RoundRect Lib "gdi32" Alias "RoundRect" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long, ByVal X3 As Long, ByVal Y3 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ResizePalette Lib "gdi32" Alias "ResizePalette" (ByVal hPalette As LongPtr, ByVal nNumEntries As Long) As Long

Declare PtrSafe Function SaveDC Lib "gdi32" Alias "SaveDC" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SelectClipRgn Lib "gdi32" Alias "SelectClipRgn" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hRgn As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ExtSelectClipRgn Lib "gdi32" Alias "ExtSelectClipRgn" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hRgn As LongPtr, ByVal fnMode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetMetaRgn Lib "gdi32" Alias "SetMetaRgn" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SelectObject Lib "gdi32" Alias "SelectObject" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hObject As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SelectPalette Lib "gdi32" Alias "SelectPalette" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hPalette As LongPtr, ByVal bForceBackground As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetBkColor Lib "gdi32" Alias "SetBkColor" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal crColor As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetBkMode Lib "gdi32" Alias "SetBkMode" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nBkMode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetBitmapBits Lib "gdi32" Alias "SetBitmapBits" (ByVal hBitmap As LongPtr, ByVal dwCount As Long, lpBits As Any) As Long

Declare PtrSafe Function SetBoundsRect Lib "gdi32" Alias "SetBoundsRect" (ByVal hdc As LongPtr, lprcBounds As RECT, ByVal flags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetDIBits Lib "gdi32" Alias "SetDIBits" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hBitmap As LongPtr, ByVal nStartScan As Long, ByVal nNumScans As Long, lpBits As Any, lpBI As BITMAPINFO, ByVal wUsage As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetDIBitsToDevice Lib "gdi32" Alias "SetDIBitsToDevice" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal SrcX As Long, ByVal SrcY As Long, ByVal Scan As Long, ByVal NumScans As Long, Bits As Any, BitsInfo As BITMAPINFO, ByVal wUsage As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetMapperFlags Lib "gdi32" Alias "SetMapperFlags" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal dwFlag As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetGraphicsMode Lib "gdi32" Alias "SetGraphicsMode" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal iMode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetMapMode Lib "gdi32" Alias "SetMapMode" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nMapMode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetMetaFileBitsEx Lib "gdi32" Alias "SetMetaFileBitsEx" (ByVal nSize As Long, lpData As Byte) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetPaletteEntries Lib "gdi32" Alias "SetPaletteEntries" (ByVal hPalette As LongPtr, ByVal wStartIndex As Long, ByVal wNumEntries As Long, lpPaletteEntries As PALETTEENTRY) As Long
Declare PtrSafe Function SetPixel Lib "gdi32" Alias "SetPixel" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal crColor As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetPixelV Lib "gdi32" Alias "SetPixelV" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal crColor As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetPolyFillMode Lib "gdi32" Alias "SetPolyFillMode" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nPolyFillMode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function StretchBlt Lib "gdi32" Alias "StretchBlt" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As LongPtr, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal nSrcWidth As Long, ByVal nSrcHeight As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetRectRgn Lib "gdi32" Alias "SetRectRgn" (ByVal hRgn As LongPtr, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function StretchDIBits Lib "gdi32" Alias "StretchDIBits" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal SrcX As Long, ByVal SrcY As Long, ByVal wSrcWidth As Long, ByVal wSrcHeight As Long, lpBits As Any, lpBitsInfo As BITMAPINFO, ByVal wUsage As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetROP2 Lib "gdi32" Alias "SetROP2" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nDrawMode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetStretchBltMode Lib "gdi32" Alias "SetStretchBltMode" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nStretchMode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetSystemPaletteUse Lib "gdi32" Alias "SetSystemPaletteUse" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal wUsage As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetTextCharacterExtra Lib "gdi32" Alias "SetTextCharacterExtraA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nCharExtra As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetTextColor Lib "gdi32" Alias "SetTextColor" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal crColor As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetTextAlign Lib "gdi32" Alias "SetTextAlign" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal wFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetTextJustification Lib "gdi32" Alias "SetTextJustification" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nBreakExtra As Long, ByVal nBreakCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function UpdateColors Lib "gdi32" Alias "UpdateColors" (ByVal hdc As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function GetProcAddress Lib "kernel32" Alias "GetProcAddress" (ByVal hModule As LongPtr, ByVal lpProcName As String) As LongPtr

Declare PtrSafe Function PlayMetaFileRecord Lib "gdi32" Alias "PlayMetaFileRecord" (ByVal hdc As LongPtr, lpHandletable As HANDLETABLE, lpMetaRecord As METARECORD, ByVal nHandles As Long) As Long

Declare PtrSafe Function CloseEnhMetaFile Lib "gdi32" Alias "CloseEnhMetaFile" (ByVal hdc As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CopyEnhMetaFile Lib "gdi32" Alias "CopyEnhMetaFileA" (ByVal hemfSrc As LongPtr, ByVal lpszFile As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateEnhMetaFile Lib "gdi32" Alias "CreateEnhMetaFileA" (ByVal hdcRef As LongPtr, ByVal lpFileName As String, lpRect As RECT, ByVal lpDescription As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DeleteEnhMetaFile Lib "gdi32" Alias "DeleteEnhMetaFile" (ByVal hemf As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumEnhMetaFile Lib "gdi32" Alias "EnumEnhMetaFile" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hemf As LongPtr, ByVal lpEnhMetaFunc As LongPtr, lpData As Any, lpRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function GetEnhMetaFile Lib "gdi32" Alias "GetEnhMetaFileA" (ByVal lpszMetaFile As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetEnhMetaFileBits Lib "gdi32" Alias "GetEnhMetaFileBits" (ByVal hemf As LongPtr, ByVal cbBuffer As Long, lpbBuffer As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function GetEnhMetaFileDescription Lib "gdi32" Alias "GetEnhMetaFileDescriptionA" (ByVal hemf As LongPtr, ByVal cchBuffer As Long, ByVal lpszDescription As String) As Long
Declare PtrSafe Function GetEnhMetaFileHeader Lib "gdi32" Alias "GetEnhMetaFileHeader" (ByVal hemf As LongPtr, ByVal cbBuffer As Long, lpemh As ENHMETAHEADER) As Long
Declare PtrSafe Function GetEnhMetaFilePaletteEntries Lib "gdi32" Alias "GetEnhMetaFilePaletteEntries" (ByVal hemf As LongPtr, ByVal cEntries As Long, lppe As PALETTEENTRY) As Long
Declare PtrSafe Function GetWinMetaFileBits Lib "gdi32" Alias "GetWinMetaFileBits" (ByVal hemf As LongPtr, ByVal cbBuffer As Long, lpbBuffer As Byte, ByVal fnMapMode As Long, ByVal hdcRef As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function PlayEnhMetaFile Lib "gdi32" Alias "PlayEnhMetaFile" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hemf As LongPtr, lpRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function PlayEnhMetaFileRecord Lib "gdi32" Alias "PlayEnhMetaFileRecord" (ByVal hdc As LongPtr, lpHandletable As HANDLETABLE, lpEnhMetaRecord As ENHMETARECORD, ByVal nHandles As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetEnhMetaFileBits Lib "gdi32" Alias "SetEnhMetaFileBits" (ByVal cbBuffer As Long, lpData As Byte) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetWinMetaFileBits Lib "gdi32" Alias "SetWinMetaFileBits" (ByVal cbBuffer As Long, lpbBuffer As Byte, ByVal hdcRef As LongPtr, lpmfp As METAFILEPICT) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GdiComment Lib "gdi32" Alias "GdiComment" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal cbSize As Long, lpData As Byte) As Long

Declare PtrSafe Function GetTextMetrics Lib "gdi32" Alias "GetTextMetricsA" (ByVal hdc As LongPtr, lpMetrics As TEXTMETRIC) As Long

Declare PtrSafe Function AngleArc Lib "gdi32" Alias "AngleArc" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal dwRadius As Long, ByVal eStartAngle As Double, ByVal eSweepAngle As Double) As Long
Declare PtrSafe Function PolyPolyline Lib "gdi32" Alias "PolyPolyline" (ByVal hdc As LongPtr, lppt As POINTAPI, lpdwPolyPoints As Long, ByVal cCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetWorldTransform Lib "gdi32" Alias "GetWorldTransform" (ByVal hdc As LongPtr, lpXform As xform) As Long
Declare PtrSafe Function SetWorldTransform Lib "gdi32" Alias "SetWorldTransform" (ByVal hdc As LongPtr, lpXform As xform) As Long
Declare PtrSafe Function ModifyWorldTransform Lib "gdi32" Alias "ModifyWorldTransform" (ByVal hdc As LongPtr, lpXform As xform, ByVal iMode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CombineTransform Lib "gdi32" Alias "CombineTransform" (lpxformResult As xform, lpxform1 As xform, lpxform2 As xform) As Long

' Flags value for COLORADJUSTMENT
Const CA_NEGATIVE = &H1
Const CA_LOG_FILTER = &H2

' IlluminantIndex values
Const ILLUMINANT_DEVICE_DEFAULT = 0
Const ILLUMINANT_A = 1
Const ILLUMINANT_B = 2
Const ILLUMINANT_C = 3
Const ILLUMINANT_D50 = 4
Const ILLUMINANT_D55 = 5
Const ILLUMINANT_D65 = 6
Const ILLUMINANT_D75 = 7
Const ILLUMINANT_F2 = 8
Const ILLUMINANT_MAX_INDEX = ILLUMINANT_F2

Const ILLUMINANT_TUNGSTEN = ILLUMINANT_A
Const ILLUMINANT_DAYLIGHT = ILLUMINANT_C
Const ILLUMINANT_FLUORESCENT = ILLUMINANT_F2
Const ILLUMINANT_NTSC = ILLUMINANT_C

' Min and max for RedGamma, GreenGamma, BlueGamma
Const RGB_GAMMA_MIN = 2500 'words
Const RGB_GAMMA_MAX = 65000

' Min and max for ReferenceBlack and ReferenceWhite
Const REFERENCE_WHITE_MIN = 6000 'words
Const REFERENCE_WHITE_MAX = 10000
Const REFERENCE_BLACK_MIN = 0
Const REFERENCE_BLACK_MAX = 4000

' Min and max for Contrast, Brightness, Colorfulness, RedGreenTint
Const COLOR_ADJ_MIN = -100 'shorts
Const COLOR_ADJ_MAX = 100

Type COLORADJUSTMENT
caSize As Integer
caFlags As Integer
caIlluminantIndex As Integer
caRedGamma As Integer
caGreenGamma As Integer
caBlueGamma As Integer
caReferenceBlack As Integer
caReferenceWhite As Integer
caContrast As Integer
caBrightness As Integer
caColorfulness As Integer
caRedGreenTint As Integer
End Type

Declare PtrSafe Function SetColorAdjustment Lib "gdi32" Alias "SetColorAdjustment" (ByVal hdc As LongPtr, lpca As COLORADJUSTMENT) As Long
Declare PtrSafe Function GetColorAdjustment Lib "gdi32" Alias "GetColorAdjustment" (ByVal hdc As LongPtr, lpca As COLORADJUSTMENT) As Long
Declare PtrSafe Function CreateHalftonePalette Lib "gdi32" Alias "CreateHalftonePalette" (ByVal hdc As LongPtr) As LongPtr

Type DOCINFO
cbSize As Long
lpszDocName As String
lpszOutput As String
'#if (WINVER >= 0x0400)
lpszDatatype As String
fwType As Long
'#endif /* WINVER */
End Type

Declare PtrSafe Function StartDoc Lib "gdi32" Alias "StartDocA" (ByVal hdc As LongPtr, lpdi As DOCINFO) As Long
Declare PtrSafe Function StartPage Lib "gdi32" Alias "StartPage" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EndPage Lib "gdi32" Alias "EndPage" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EndDoc Lib "gdi32" Alias "EndDoc" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function AbortDoc Lib "gdi32" Alias "AbortDoc" (ByVal hdc As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function AbortPath Lib "gdi32" Alias "AbortPath" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ArcTo Lib "gdi32" Alias "ArcTo" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long, ByVal X3 As Long, ByVal Y3 As Long, ByVal X4 As Long, ByVal Y4 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function BeginPath Lib "gdi32" Alias "BeginPath" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function CloseFigure Lib "gdi32" Alias "CloseFigure" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EndPath Lib "gdi32" Alias "EndPath" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function FillPath Lib "gdi32" Alias "FillPath" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function FlattenPath Lib "gdi32" Alias "FlattenPath" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetPath Lib "gdi32" Alias "GetPath" (ByVal hdc As LongPtr, lpPoint As POINTAPI, lpTypes As Byte, ByVal nSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function PathToRegion Lib "gdi32" Alias "PathToRegion" (ByVal hdc As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function PolyDraw Lib "gdi32" Alias "PolyDraw" (ByVal hdc As LongPtr, lppt As POINTAPI, lpbTypes As Byte, ByVal cCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SelectClipPath Lib "gdi32" Alias "SelectClipPath" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal iMode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetArcDirection Lib "gdi32" Alias "SetArcDirection" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal ArcDirection As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetMiterLimit Lib "gdi32" Alias "SetMiterLimit" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal eNewLimit As Double, peOldLimit As Double) As Long
Declare PtrSafe Function StrokeAndFillPath Lib "gdi32" Alias "StrokeAndFillPath" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function StrokePath Lib "gdi32" Alias "StrokePath" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function WidenPath Lib "gdi32" Alias "WidenPath" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ExtCreatePen Lib "gdi32" Alias "ExtCreatePen" (ByVal dwPenStyle As Long, ByVal dwWidth As Long, lplb As LOGBRUSH, ByVal dwStyleCount As Long, lpStyle As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetMiterLimit Lib "gdi32" Alias "GetMiterLimit" (ByVal hdc As LongPtr, peLimit As Double) As Long
Declare PtrSafe Function GetArcDirection Lib "gdi32" Alias "GetArcDirection" (ByVal hdc As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function GetObject Lib "gdi32" Alias "GetObjectA" (ByVal hObject As LongPtr, ByVal nCount As Long, lpObject As Any) As Long
Declare PtrSafe Function MoveToEx Lib "gdi32" Alias "MoveToEx" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, lpPoint As POINTAPI) As Long
Declare PtrSafe Function TextOut Lib "gdi32" Alias "TextOutA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal lpString As String, ByVal nCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ExtTextOut Lib "gdi32" Alias "ExtTextOutA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal wOptions As Long, lpRect As RECT, ByVal lpString As String, ByVal nCount As Long, lpDx As Long) As Long
Declare PtrSafe Function PolyTextOut Lib "gdi32" Alias "PolyTextOutA" (ByVal hdc As LongPtr, pptxt As POLYTEXT, ByVal cStrings As Long) As Long

Declare PtrSafe Function CreatePolygonRgn Lib "gdi32" Alias "CreatePolygonRgn" (lpPoint As POINTAPI, ByVal nCount As Long, ByVal nPolyFillMode As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DPtoLP Lib "gdi32" Alias "DPtoLP" (ByVal hdc As LongPtr, lpPoint As POINTAPI, ByVal nCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function LPtoDP Lib "gdi32" Alias "LPtoDP" (ByVal hdc As LongPtr, lpPoint As POINTAPI, ByVal nCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function Polyline Lib "gdi32" Alias "Polyline" (ByVal hdc As LongPtr, lpPoint As POINTAPI, ByVal nCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function Polygon Lib "gdi32" Alias "Polygon" (ByVal hdc As LongPtr, lpPoint As POINTAPI, ByVal nCount As Long) As Long

Declare PtrSafe Function PolyBezier Lib "gdi32" Alias "PolyBezier" (ByVal hdc As LongPtr, lppt As POINTAPI, ByVal cPoints As Long) As Long
Declare PtrSafe Function PolyBezierTo Lib "gdi32" Alias "PolyBezierTo" (ByVal hdc As LongPtr, lppt As POINTAPI, ByVal cCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function PolylineTo Lib "gdi32" Alias "PolylineTo" (ByVal hdc As LongPtr, lppt As POINTAPI, ByVal cCount As Long) As Long

Declare PtrSafe Function SetViewportExtEx Lib "gdi32" Alias "SetViewportExtEx" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nX As Long, ByVal nY As Long, lpSize As SIZE) As Long
Declare PtrSafe Function SetViewportOrgEx Lib "gdi32" Alias "SetViewportOrgEx" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nX As Long, ByVal nY As Long, lpPoint As POINTAPI) As Long
Declare PtrSafe Function SetWindowOrgEx Lib "gdi32" Alias "SetWindowOrgEx" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nX As Long, ByVal nY As Long, lpPoint As POINTAPI) As Long
Declare PtrSafe Function SetWindowExtEx Lib "gdi32" Alias "SetWindowExtEx" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nX As Long, ByVal nY As Long, lpSize As SIZE) As Long

Declare PtrSafe Function OffsetViewportOrgEx Lib "gdi32" Alias "OffsetViewportOrgEx" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nX As Long, ByVal nY As Long, lpPoint As POINTAPI) As Long
Declare PtrSafe Function OffsetWindowOrgEx Lib "gdi32" Alias "OffsetWindowOrgEx" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nX As Long, ByVal nY As Long, lpPoint As POINTAPI) As Long
Declare PtrSafe Function ScaleWindowExtEx Lib "gdi32" Alias "ScaleWindowExtEx" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nXnum As Long, ByVal nXdenom As Long, ByVal nYnum As Long, ByVal nYdenom As Long, lpSize As SIZE) As Long
Declare PtrSafe Function ScaleViewportExtEx Lib "gdi32" Alias "ScaleViewportExtEx" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nXnum As Long, ByVal nXdenom As Long, ByVal nYnum As Long, ByVal nYdenom As Long, lpSize As SIZE) As Long
Declare PtrSafe Function SetBitmapDimensionEx Lib "gdi32" Alias "SetBitmapDimensionEx" (ByVal hbm As LongPtr, ByVal nX As Long, ByVal nY As Long, lpSize As SIZE) As Long
Declare PtrSafe Function SetBrushOrgEx Lib "gdi32" Alias "SetBrushOrgEx" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nXOrg As Long, ByVal nYOrg As Long, lppt As POINTAPI) As Long

Declare PtrSafe Function GetTextFace Lib "gdi32" Alias "GetTextFaceA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal nCount As Long, ByVal lpFacename As String) As Long

Const FONTMAPPER_MAX = 10

Type KERNINGPAIR
wFirst As Integer
wSecond As Integer
iKernAmount As Long
End Type

Declare PtrSafe Function GetKerningPairs Lib "gdi32" Alias "GetKerningPairsA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal cPairs As Long, lpkrnpair As KERNINGPAIR) As Long

Declare PtrSafe Function GetDCOrgEx Lib "gdi32" Alias "GetDCOrgEx" (ByVal hdc As LongPtr, lpPoint As POINTAPI) As Long
Declare PtrSafe Function UnrealizeObject Lib "gdi32" Alias "UnrealizeObject" (ByVal hObject As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function GdiFlush Lib "gdi32" Alias "GdiFlush" () As Long
Declare PtrSafe Function GdiSetBatchLimit Lib "gdi32" Alias "GdiSetBatchLimit" (ByVal dwLimit As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GdiGetBatchLimit Lib "gdi32" Alias "GdiGetBatchLimit" () As Long

' Enhanced metafile constants

Const ENHMETA_SIGNATURE = &H464D4520

' Stock object flag used in the object handle
' index in the enhanced metafile records.
' E.g. The object handle index (META_STOCK_OBJECT Or BLACK_BRUSH)
' represents the stock object BLACK_BRUSH.

Const ENHMETA_STOCK_OBJECT = &H80000000

' Enhanced metafile record types.

Const EMR_HEADER = 1
Const EMR_POLYBEZIER = 2
Const EMR_POLYGON = 3
Const EMR_POLYLINE = 4
Const EMR_POLYBEZIERTO = 5
Const EMR_POLYLINETO = 6
Const EMR_POLYPOLYLINE = 7
Const EMR_POLYPOLYGON = 8
Const EMR_SETWINDOWEXTEX = 9
Const EMR_SETWINDOWORGEX = 10
Const EMR_SETVIEWPORTEXTEX = 11
Const EMR_SETVIEWPORTORGEX = 12
Const EMR_SETBRUSHORGEX = 13
Const EMR_EOF = 14
Const EMR_SETPIXELV = 15
Const EMR_SETMAPPERFLAGS = 16
Const EMR_SETMAPMODE = 17
Const EMR_SETBKMODE = 18
Const EMR_SETPOLYFILLMODE = 19
Const EMR_SETROP2 = 20
Const EMR_SETSTRETCHBLTMODE = 21
Const EMR_SETTEXTALIGN = 22
Const EMR_SETCOLORADJUSTMENT = 23
Const EMR_SETTEXTCOLOR = 24
Const EMR_SETBKCOLOR = 25
Const EMR_OFFSETCLIPRGN = 26
Const EMR_MOVETOEX = 27
Const EMR_SETMETARGN = 28
Const EMR_EXCLUDECLIPRECT = 29
Const EMR_INTERSECTCLIPRECT = 30
Const EMR_SCALEVIEWPORTEXTEX = 31
Const EMR_SCALEWINDOWEXTEX = 32
Const EMR_SAVEDC = 33
Const EMR_RESTOREDC = 34
Const EMR_SETWORLDTRANSFORM = 35
Const EMR_MODIFYWORLDTRANSFORM = 36
Const EMR_SELECTOBJECT = 37
Const EMR_CREATEPEN = 38
Const EMR_CREATEBRUSHINDIRECT = 39
Const EMR_DELETEOBJECT = 40
Const EMR_ANGLEARC = 41
Const EMR_ELLIPSE = 42
Const EMR_RECTANGLE = 43
Const EMR_ROUNDRECT = 44
Const EMR_ARC = 45
Const EMR_CHORD = 46
Const EMR_PIE = 47
Const EMR_SELECTPALETTE = 48
Const EMR_CREATEPALETTE = 49
Const EMR_SETPALETTEENTRIES = 50
Const EMR_RESIZEPALETTE = 51
Const EMR_REALIZEPALETTE = 52
Const EMR_EXTFLOODFILL = 53
Const EMR_LINETO = 54
Const EMR_ARCTO = 55
Const EMR_POLYDRAW = 56
Const EMR_SETARCDIRECTION = 57
Const EMR_SETMITERLIMIT = 58
Const EMR_BEGINPATH = 59
Const EMR_ENDPATH = 60
Const EMR_CLOSEFIGURE = 61
Const EMR_FILLPATH = 62
Const EMR_STROKEANDFILLPATH = 63
Const EMR_STROKEPATH = 64
Const EMR_FLATTENPATH = 65
Const EMR_WIDENPATH = 66
Const EMR_SELECTCLIPPATH = 67
Const EMR_ABORTPATH = 68

Const EMR_GDICOMMENT = 70
Const EMR_FILLRGN = 71
Const EMR_FRAMERGN = 72
Const EMR_INVERTRGN = 73
Const EMR_PAINTRGN = 74
Const EMR_EXTSELECTCLIPRGN = 75
Const EMR_BITBLT = 76
Const EMR_STRETCHBLT = 77
Const EMR_MASKBLT = 78
Const EMR_PLGBLT = 79
Const EMR_SETDIBITSTODEVICE = 80
Const EMR_STRETCHDIBITS = 81
Const EMR_EXTCREATEFONTINDIRECTW = 82
Const EMR_EXTTEXTOUTA = 83
Const EMR_EXTTEXTOUTW = 84
Const EMR_POLYBEZIER16 = 85
Const EMR_POLYGON16 = 86
Const EMR_POLYLINE16 = 87
Const EMR_POLYBEZIERTO16 = 88
Const EMR_POLYLINETO16 = 89
Const EMR_POLYPOLYLINE16 = 90
Const EMR_POLYPOLYGON16 = 91
Const EMR_POLYDRAW16 = 92
Const EMR_CREATEMONOBRUSH = 93
Const EMR_CREATEDIBPATTERNBRUSHPT = 94
Const EMR_EXTCREATEPEN = 95
Const EMR_POLYTEXTOUTA = 96
Const EMR_POLYTEXTOUTW = 97

Const EMR_MIN = 1
Const EMR_MAX = 97

Type emr
iType As Long
nSize As Long
End Type

Type emrtext
ptlReference As POINTL
nchars As Long
offString As Long
fOptions As Long
rcl As RECTL
offDx As Long
End Type

Type EMRABORTPATH
pEmr As emr
End Type

Type EMRBEGINPATH
pEmr As emr
End Type

Type EMRENDPATH
pEmr As emr
End Type

Type EMRCLOSEFIGURE
pEmr As emr
End Type

Type EMRFLATTENPATH
pEmr As emr
End Type

Type EMRWIDENPATH
pEmr As emr
End Type

Type EMRSETMETARGN
pEmr As emr
End Type

Type EMREMRSAVEDC
pEmr As emr
End Type

Type EMRREALIZEPALETTE
pEmr As emr
End Type

Type EMRSELECTCLIPPATH
pEmr As emr
iMode As Long
End Type

Type EMRSETBKMODE
pEmr As emr
iMode As Long
End Type

Type EMRSETMAPMODE
pEmr As emr
iMode As Long
End Type

Type EMRSETPOLYFILLMODE
pEmr As emr
iMode As Long
End Type

Type EMRSETROP2
pEmr As emr
iMode As Long
End Type

Type EMRSETSTRETCHBLTMODE
pEmr As emr
iMode As Long
End Type

Type EMRSETTEXTALIGN
pEmr As emr
iMode As Long
End Type

Type EMRSETMITERLIMIT
pEmr As emr
eMiterLimit As Double
End Type

Type EMRRESTOREDC
pEmr As emr
iRelative As Long
End Type

Type EMRSETARCDIRECTION
pEmr As emr
iArcDirection As Long
End Type

Type EMRSETMAPPERFLAGS
pEmr As emr
dwFlags As Long
End Type

Type EMRSETTEXTCOLOR
pEmr As emr
crColor As Long
End Type

Type EMRSETBKCOLOR
pEmr As emr
crColor As Long
End Type

Type EMRSELECTOBJECT
pEmr As emr
ihObject As Long
End Type

Type EMRDELETEOBJECT
pEmr As emr
ihObject As Long
End Type

Type EMRSELECTPALETTE
pEmr As emr
ihPal As Long
End Type

Type EMRRESIZEPALETTE
pEmr As emr
ihPal As Long
cEntries As Long
End Type

Type EMRSETPALETTEENTRIES
pEmr As emr
ihPal As Long
iStart As Long
cEntries As Long
aPalEntries(1) As PALETTEENTRY
End Type

Type EMRSETCOLORADJUSTMENT
pEmr As emr
ColorAdjustment As ColorAdjustment
End Type

Type EMRGDICOMMENT
pEmr As emr
cbData As Long
Data(1) As Byte
End Type

Type EMREOF
pEmr As emr
nPalEntries As Long
offPalEntries As Long
nSizeLast As Long
End Type

Type EMRLINETO
pEmr As emr
ptl As POINTL
End Type

Type EMRMOVETOEX
pEmr As emr
ptl As POINTL
End Type

Type EMROFFSETCLIPRGN
pEmr As emr
ptlOffset As POINTL
End Type

Type EMRFILLPATH
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
End Type

Type EMRSTROKEANDFILLPATH
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
End Type

Type EMRSTROKEPATH
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
End Type

Type EMREXCLUDECLIPRECT
pEmr As emr
rclClip As RECTL
End Type

Type EMRINTERSECTCLIPRECT
pEmr As emr
rclClip As RECTL
End Type

Type EMRSETVIEWPORTORGEX
pEmr As emr
ptlOrigin As POINTL
End Type

Type EMRSETWINDOWORGEX
pEmr As emr
ptlOrigin As POINTL
End Type

Type EMRSETBRUSHORGEX
pEmr As emr
ptlOrigin As POINTL
End Type

Type EMRSETVIEWPORTEXTEX
pEmr As emr
szlExtent As SIZEL
End Type

Type EMRSETWINDOWEXTEX
pEmr As emr
szlExtent As SIZEL
End Type

Type EMRSCALEVIEWPORTEXTEX
pEmr As emr
xNum As Long
xDenom As Long
yNum As Long
yDemon As Long
End Type

Type EMRSCALEWINDOWEXTEX
pEmr As emr
xNum As Long
xDenom As Long
yNum As Long
yDemon As Long
End Type

Type EMRSETWORLDTRANSFORM
pEmr As emr
xform As XFORM
End Type

Type EMRMODIFYWORLDTRANSFORM
pEmr As emr
xform As XFORM
iMode As Long
End Type

Type EMRSETPIXELV
pEmr As emr
ptlPixel As POINTL
crColor As Long
End Type

Type EMREXTFLOODFILL
pEmr As emr
ptlStart As POINTL
crColor As Long
iMode As Long
End Type

Type EMRELLIPSE
pEmr As emr
rclBox As RECTL
End Type

Type EMRRECTANGLE
pEmr As emr
rclBox As RECTL
End Type

Type EMRROUNDRECT
pEmr As emr
rclBox As RECTL
szlCorner As SIZEL
End Type

Type EMRARC
pEmr As emr
rclBox As RECTL
ptlStart As POINTL
ptlEnd As POINTL
End Type

Type EMRARCTO
pEmr As emr
rclBox As RECTL
ptlStart As POINTL
ptlEnd As POINTL
End Type

Type EMRCHORD
pEmr As emr
rclBox As RECTL
ptlStart As POINTL
ptlEnd As POINTL
End Type

Type EMRPIE
pEmr As emr
rclBox As RECTL
ptlStart As POINTL
ptlEnd As POINTL
End Type

Type EMRANGLEARC
pEmr As emr
ptlCenter As POINTL
nRadius As Long
eStartAngle As Double
eSweepAngle As Double
End Type

Type EMRPOLYLINE
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
cptl As Long
aptl(1) As POINTL
End Type

Type EMRPOLYBEZIER
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
cptl As Long
aptl(1) As POINTL
End Type

Type EMRPOLYGON
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
cptl As Long
aptl(1) As POINTL
End Type

Type EMRPOLYBEZIERTO
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
cptl As Long
aptl(1) As POINTL
End Type

Type EMRPOLYLINE16
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
cpts As Long
apts(1) As POINTS
End Type

Type EMRPOLYBEZIER16
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
cpts As Long
apts(1) As POINTS
End Type

Type EMRPOLYGON16
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
cpts As Long
apts(1) As POINTS
End Type

Type EMRPLOYBEZIERTO16
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
cpts As Long
apts(1) As POINTS
End Type

Type EMRPOLYLINETO16
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
cpts As Long
apts(1) As POINTS
End Type

Type EMRPOLYDRAW
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
cptl As Long
aptl(1) As POINTL
abTypes(1) As Byte
End Type

Type EMRPOLYDRAW16
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
cpts As Long
apts(1) As POINTS
abTypes(1) As Byte
End Type

Type EMRPOLYPOLYLINE
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
nPolys As Long
cptl As Long
aPolyCounts(1) As Long
aptl(1) As POINTL
End Type

Type EMRPOLYPOLYGON
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
nPolys As Long
cptl As Long
aPolyCounts(1) As Long
aptl(1) As POINTL
End Type

Type EMRPOLYPOLYLINE16
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
nPolys As Long
cpts As Long
aPolyCounts(1) As Long
apts(1) As POINTS
End Type

Type EMRPOLYPOLYGON16
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
nPolys As Long
cpts As Long
aPolyCounts(1) As Long
apts(1) As POINTS
End Type

Type EMRINVERTRGN
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
cbRgnData As Long
RgnData(1) As Byte
End Type

Type EMRPAINTRGN
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
cbRgnData As Long
RgnData(1) As Byte
End Type

Type EMRFILLRGN
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
cbRgnData As Long
ihBrush As Long
RgnData(1) As Byte
End Type

Type EMRFRAMERGN
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
cbRgnData As Long
ihBrush As Long
szlStroke As SIZEL
RgnData(1) As Byte
End Type

Type EMREXTSELECTCLIPRGN
pEmr As emr
cbRgnData As Long
iMode As Long
RgnData(1) As Byte
End Type

Type EMREXTTEXTOUT
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
iGraphicsMode As Long
exScale As Double
eyScale As Double
emrtext As emrtext
End Type

Type EMRBITBLT
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
xDest As Long
yDest As Long
cxDest As Long
cyDest As Long
dwRop As Long
xSrc As Long
ySrc As Long
xformSrc As xform
crBkColorSrc As Long
iUsageSrc As Long
offBmiSrc As Long
cbBmiSrc As Long
offBitsSrc As Long
cbBitsSrc As Long
End Type

Type EMRSTRETCHBLT
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
xDest As Long
yDest As Long
cxDest As Long
cyDest As Long
dwRop As Long
xSrc As Long
ySrc As Long
xformSrc As xform
crBkColorSrc As Long
iUsageSrc As Long
offBmiSrc As Long
cbBmiSrc As Long
offBitsSrc As Long
cbBitsSrc As Long
cxSrc As Long
cySrc As Long
End Type

Type EMRMASKBLT
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
xDest As Long
yDest As Long
cxDest As Long
cyDest As Long
dwRop As Long
xSrc As Long
ySrc As Long
xformSrc As XFORM
crBkColorSrc As Long
iUsageSrc As Long
offBmiSrc As Long
cbBmiSrc As Long
offBitsSrc As Long
cbBitsSrc As Long
xMask As Long
yMask As Long
iUsageMask As Long
offBmiMask As Long
cbBmiMask As Long
offBitsMask As Long
cbBitsMask As Long
End Type

Type EMRPLGBLT
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
aptlDest(0 To 2) As POINTL
xSrc As Long
ySrc As Long
cxSrc As Long
cySrc As Long
xformSrc As XFORM
crBkColorSrc As Long
iUsageSrc As Long
offBmiSrc As Long
cbBmiSrc As Long
offBitsSrc As Long
cbBitsSrc As Long
xMask As Long
yMask As Long
iUsageMask As Long
offBmiMask As Long
cbBmiMask As Long
offBitsMask As Long
cbBitsMask As Long
End Type

Type EMRSETDIBITSTODEVICE
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
xDest As Long
yDest As Long
xSrc As Long
ySrc As Long
cxSrc As Long
cySrc As Long
offBmiSrc As Long
cbBmiSrc As Long
offBitsSrc As Long
cbBitsSrc As Long
iUsageSrc As Long
iStartScan As Long
cScans As Long
End Type

Type EMRSTRETCHDIBITS
pEmr As emr
rclBounds As RECTL
xDest As Long
yDest As Long
xSrc As Long
ySrc As Long
cxSrc As Long
cySrc As Long
offBmiSrc As Long
cbBmiSrc As Long
offBitsSrc As Long
cbBitsSrc As Long
iUsageSrc As Long
dwRop As Long
cxDest As Long
cyDest As Long
End Type

Type EMREXTCREATEFONTINDIRECT
pEmr As emr
ihFont As Long
elfw As EXTLOGFONT
End Type

Type EMRCREATEPALETTE
pEmr As emr
ihPal As Long
lgpl As LOGPALETTE
End Type

Type EMRCREATEPEN
pEmr As emr
ihPen As Long
lopn As LOGPEN
End Type

Type EMREXTCREATEPEN
pEmr As emr
ihPen As Long
offBmi As Long
cbBmi As Long
offBits As Long
cbBits As Long
elp As EXTLOGPEN
End Type

Type EMRCREATEBRUSHINDIRECT
pEmr As emr
ihBrush As Long
lb As LOGBRUSH32
End Type

Type EMRCREATEMONOBRUSH
pEmr As emr
ihBrush As Long
iUsage As Long
offBmi As Long
cbBmi As Long
offBits As Long
cbBits As Long
End Type

Type EMRCREATEDIBPATTERNBRUSHPT
pEmr As emr
ihBursh As Long
iUsage As Long
offBmi As Long
cbBmi As Long
offBits As Long
cbBits As Long
End Type

' new wingdi
' ************************************************** ***********************
' * *
' * wingdi.h -- GDI procedure declarations, constant definitions and macros *
' * *
' * Copyright (c) 1985-1995, Microsoft Corp. All rights reserved. *
' * *
' ************************************************** ************************/

' StretchBlt() Modes
Const STRETCH_ANDSCANS = 1
Const STRETCH_ORSCANS = 2
Const STRETCH_DELETESCANS = 3
Const STRETCH_HALFTONE = 4

Type CIEXYZ
ciexyzX As Long
ciexyzY As Long
ciexyzZ As Long
End Type

Type CIEXYZTRIPLE
ciexyzRed As CIEXYZ
ciexyzGreen As CIEXYZ
ciexyBlue As CIEXYZ
End Type

Type BITMAPV4HEADER
bV4Size As Long
bV4Width As Long
bV4Height As Long
bV4Planes As Integer
bV4BitCount As Integer
bV4V4Compression As Long
bV4SizeImage As Long
bV4XPelsPerMeter As Long
bV4YPelsPerMeter As Long
bV4ClrUsed As Long
bV4ClrImportant As Long
bV4RedMask As Long
bV4GreenMask As Long
bV4BlueMask As Long
bV4AlphaMask As Long
bV4CSType As Long
bV4Endpoints As CIEXYZTRIPLE
bV4GammaRed As Long
bV4GammaGreen As Long
bV4GammaBlue As Long
End Type

Type FONTSIGNATURE
fsUsb(0 To 3) As Long
fsCsb(0 To 1) As Long
End Type

Type CHARSETINFO
ciCharset As Long
ciACP As Long
fs As FONTSIGNATURE
End Type

Const TCI_SRCCHARSET = 1
Const TCI_SRCCODEPAGE = 2
Const TCI_SRCFONTSIG = 3

Type LOCALESIGNATURE
lsUsb(0 To 3) As Long
lsCsbDefault(0 To 1) As Long
lsCsbSupported(0 To 1) As Long
End Type

Type NEWTEXTMETRICEX
ntmTm As NEWTEXTMETRIC
ntmFontSig As FONTSIGNATURE
End Type

Type ENUMLOGFONTEX
elfLogFont As LOGFONT
elfFullName(0 To LF_FULLFACESIZE - 1) As Byte
elfStyle(0 To LF_FACESIZE - 1) As Byte
elfScript(0 To LF_FACESIZE - 1) As Byte
End Type

Const MONO_FONT = 8
Const JOHAB_CHARSET = 130
Const HEBREW_CHARSET = 177
Const ARABIC_CHARSET = 178
Const GREEK_CHARSET = 161
Const TURKISH_CHARSET = 162
Const THAI_CHARSET = 222
Const EASTEUROPE_CHARSET = 238
Const RUSSIAN_CHARSET = 204

Const MAC_CHARSET = 77
Const BALTIC_CHARSET = 186

Const FS_LATIN1 = &H1&
Const FS_LATIN2 = &H2&
Const FS_CYRILLIC = &H4&
Const FS_GREEK = &H8&
Const FS_TURKISH = &H10&
Const FS_HEBREW = &H20&
Const FS_ARABIC = &H40&
Const FS_BALTIC = &H80&
Const FS_THAI = &H10000
Const FS_JISJAPAN = &H20000
Const FS_CHINESESIMP = &H40000
Const FS_WANSUNG = &H80000
Const FS_CHINESETRAD = &H100000
Const FS_JOHAB = &H200000
Const FS_SYMBOL = &H80000000
Const DEFAULT_GUI_FONT = 17
' current version of specification
Const DM_RESERVED1 = &H800000
Const DM_RESERVED2 = &H1000000
Const DM_ICMMETHOD = &H2000000
Const DM_ICMINTENT = &H4000000
Const DM_MEDIATYPE = &H8000000
Const DM_DITHERTYPE = &H10000000
Const DMPAPER_ISO_B4 = 42 ' B4 (ISO) 250 x 353 mm
Const DMPAPER_JAPANESE_POSTCARD = 43 ' Japanese Postcard 100 x 148 mm
Const DMPAPER_9X11 = 44 ' 9 x 11 in
Const DMPAPER_10X11 = 45 ' 10 x 11 in
Const DMPAPER_15X11 = 46 ' 15 x 11 in
Const DMPAPER_ENV_INVITE = 47 ' Envelope Invite 220 x 220 mm
Const DMPAPER_RESERVED_48 = 48 ' RESERVED--DO NOT USE
Const DMPAPER_RESERVED_49 = 49 ' RESERVED--DO NOT USE
Const DMPAPER_LETTER_EXTRA = 50 ' Letter Extra 9 \275 x 12 in
Const DMPAPER_LEGAL_EXTRA = 51 ' Legal Extra 9 \275 x 15 in
Const DMPAPER_TABLOID_EXTRA = 52 ' Tabloid Extra 11.69 x 18 in
Const DMPAPER_A4_EXTRA = 53 ' A4 Extra 9.27 x 12.69 in
Const DMPAPER_LETTER_TRANSVERSE = 54 ' Letter Transverse 8 \275 x 11 in
Const DMPAPER_A4_TRANSVERSE = 55 ' A4 Transverse 210 x 297 mm
Const DMPAPER_LETTER_EXTRA_TRANSVERSE = 56 ' Letter Extra Transverse 9\275 x 12 in
Const DMPAPER_A_PLUS = 57 ' SuperA/SuperA/A4 227 x 356 mm
Const DMPAPER_B_PLUS = 58 ' SuperB/SuperB/A3 305 x 487 mm
Const DMPAPER_LETTER_PLUS = 59 ' Letter Plus 8.5 x 12.69 in
Const DMPAPER_A4_PLUS = 60 ' A4 Plus 210 x 330 mm
Const DMPAPER_A5_TRANSVERSE = 61 ' A5 Transverse 148 x 210 mm
Const DMPAPER_B5_TRANSVERSE = 62 ' B5 (JIS) Transverse 182 x 257 mm
Const DMPAPER_A3_EXTRA = 63 ' A3 Extra 322 x 445 mm
Const DMPAPER_A5_EXTRA = 64 ' A5 Extra 174 x 235 mm
Const DMPAPER_B5_EXTRA = 65 ' B5 (ISO) Extra 201 x 276 mm
Const DMPAPER_A2 = 66 ' A2 420 x 594 mm
Const DMPAPER_A3_TRANSVERSE = 67 ' A3 Transverse 297 x 420 mm
Const DMPAPER_A3_EXTRA_TRANSVERSE = 68 ' A3 Extra Transverse 322 x 445 mm
Const DMTT_DOWNLOAD_OUTLINE = 4 ' download TT fonts as outline soft fonts

' ICM methods
Const DMICMMETHOD_NONE = 1 ' ICM disabled
Const DMICMMETHOD_SYSTEM = 2 ' ICM handled by system
Const DMICMMETHOD_DRIVER = 3 ' ICM handled by driver
Const DMICMMETHOD_DEVICE = 4 ' ICM handled by device
Const DMICMMETHOD_USER = 256 ' Device-specific methods start here

' ICM Intents
Const DMICM_SATURATE = 1 ' Maximize color saturation
Const DMICM_CONTRAST = 2 ' Maximize color contrast
Const DMICM_COLORMETRIC = 3 ' Use specific color metric
Const DMICM_USER = 256 ' Device-specific intents start here

' Media types
Const DMMEDIA_STANDARD = 1 ' Standard paper
Const DMMEDIA_GLOSSY = 2 ' Glossy paper
Const DMMEDIA_TRANSPARENCY = 3 ' Transparency

Const DMMEDIA_USER = 256 ' Device-specific media start here

' Dither types
Const DMDITHER_NONE = 1 ' No dithering
Const DMDITHER_COARSE = 2 ' Dither with a coarse brush
Const DMDITHER_FINE = 3 ' Dither with a fine brush
Const DMDITHER_LINEART = 4 ' LineArt dithering
Const DMDITHER_GRAYSCALE = 5 ' Device does grayscaling
Const DMDITHER_USER = 256 ' Device-specific dithers start here
Const GGO_GRAY2_BITMAP = 4
Const GGO_GRAY4_BITMAP = 5
Const GGO_GRAY8_BITMAP = 6
Const GGO_GLYPH_INDEX = &H80
Const GCP_DBCS = &H1
Const GCP_REORDER = &H2
Const GCP_USEKERNING = &H8
Const GCP_GLYPHSHAPE = &H10
Const GCP_LIGATE = &H20
Const GCP_DIACRITIC = &H100
Const GCP_KASHIDA = &H400
Const GCP_ERROR = &H8000&
Const FLI_MASK = &H103B
Const GCP_JUSTIFY = &H10000
Const GCP_NODIACRITICS = &H20000
Const FLI_GLYPHS = &H40000
Const GCP_CLASSIN = &H80000
Const GCP_MAXEXTENT = &H100000
Const GCP_JUSTIFYIN = &H200000
Const GCP_DISPLAYZWG = &H400000
Const GCP_SYMSWAPOFF = &H800000
Const GCP_NUMERICOVERRIDE = &H1000000
Const GCP_NEUTRALOVERRIDE = &H2000000
Const GCP_NUMERICSLATIN = &H4000000
Const GCP_NUMERICSLOCAL = &H8000000
Const GCPCLASS_LATIN = 1
Const GCPCLASS_HEBREW = 2
Const GCPCLASS_ARABIC = 2
Const GCPCLASS_NEUTRAL = 3
Const GCPCLASS_LOCALNUMBER = 4
Const GCPCLASS_LATINNUMBER = 5
Const GCPCLASS_LATINNUMERICTERMINATOR = 6
Const GCPCLASS_LATINNUMERICSEPARATOR = 7
Const GCPCLASS_NUMERICSEPARATOR = 8
Const GCPCLASS_PREBOUNDRTL = &H80
Const GCPCLASS_PREBOUNDLTR = &H40Type GCP_RESULTS
lStructSize As Long
lpOutString As String
lpOrder As LongPtr
lpDX As LongPtr
lpCaretPos As LongPtr
lpClass As String
lpGlyphs As String
nGlyphs As Long
nMaxFit As Long
End Type

Const DC_BINADJUST = 19
Const DC_EMF_COMPLIANT = 20
Const DC_DATATYPE_PRODUCED = 21
Const DC_COLLATE = 22

Const DCTT_DOWNLOAD_OUTLINE = &H8&

' return values for DC_BINADJUST
Const DCBA_FACEUPNONE = &H0
Const DCBA_FACEUPCENTER = &H1
Const DCBA_FACEUPLEFT = &H2
Const DCBA_FACEUPRIGHT = &H3
Const DCBA_FACEDOWNNONE = &H100
Const DCBA_FACEDOWNCENTER = &H101
Const DCBA_FACEDOWNLEFT = &H102
Const DCBA_FACEDOWNRIGHT = &H103

Declare PtrSafe Function EnumFontFamilies Lib "gdi32" Alias "EnumFontFamiliesA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal lpszFamily As String, ByVal lpEnumFontFamProc As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumFontFamiliesEx Lib "gdi32" Alias "EnumFontFamiliesExA" (ByVal hdc As LongPtr, lpLogFont As LOGFONT, ByVal lpEnumFontProc As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr, ByVal dw As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetTextCharset Lib "gdi32" Alias "GetTextCharset" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetTextCharsetInfo Lib "gdi32" Alias "GetTextCharsetInfo" (ByVal hdc As LongPtr, lpSig As FONTSIGNATURE, ByVal dwFlags As Long) As Long

Declare PtrSafe Function TranslateCharsetInfo Lib "gdi32" Alias "TranslateCharsetInfo" (lpSrc As Long, lpcs As CHARSETINFO, ByVal dwFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetFontLanguageInfo Lib "gdi32" Alias "GetFontLanguageInfo" (ByVal hdc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetCharacterPlacement Lib "gdi32" Alias " GetCharacterPlacementA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal lpsz As String, ByVal n1 As Long, ByVal n2 As Long, lpGcpResults As GCP_RESULTS, ByVal dw As Long) As Long

Const ICM_OFF = 1
Const ICM_ON = 2
Const ICM_QUERY = 3

Type LOGCOLORSPACE
lcsSignature As Long
lcsVersion As Long
lcsSize As Long
lcsCSType As Long
lcsIntent As Long
lcsEndPoints As CIEXYZTRIPLE
lcsGammaRed As Long
lcsGammaGreen As Long
lcsGammaBlue As Long
lcsFileName(0 To MAX_PATH - 1) As Byte
End Type

Declare PtrSafe Function SetICMMode Lib "gdi32" Alias "SetICMMode" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal n As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CheckColorsInGamut Lib "gdi32" Alias "CheckColorsInGamut" (ByVal hdc As LongPtr, lpv As Any, lpv2 As Any, ByVal dw As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetLogColorSpace Lib "gdi32" Alias "GetLogColorSpaceA" (ByVal hcolorspace As LongPtr, lplogcolorspace As LOGCOLORSPACE, ByVal dw As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetColorSpace Lib "gdi32" Alias "GetColorSpace" (ByVal hdc As LongPtr) As LongPtr

Declare PtrSafe Function CreateColorSpace Lib "gdi32" Alias "CreateColorSpaceA" (lplogcolorspace As LOGCOLORSPACE) As LongPtr

Declare PtrSafe Function SetColorSpace Lib "gdi32" Alias "SetColorSpace" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hcolorspace As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DeleteColorSpace Lib "gdi32" Alias "DeleteColorSpace" (ByVal hcolorspace As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetICMProfile Lib "gdi32" Alias "GetICMProfileA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal dw As LongPtr, ByVal lpStr As String) As Long
Declare PtrSafe Function SetICMProfile Lib "gdi32" Alias "SetICMProfileA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal lpStr As String) As Long
Declare PtrSafe Function GetDeviceGammaRamp Lib "gdi32" Alias "GetDeviceGammaRamp" (ByVal hdc As LongPtr, lpv As Any) As Long
Declare PtrSafe Function SetDeviceGammaRamp Lib "gdi32" Alias "SetDeviceGammaRamp" (ByVal hdc As LongPtr, lpv As Any) As Long
Declare PtrSafe Function ColorMatchToTarget Lib "gdi32" Alias "ColorMatchToTarget" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hdc2 As LongPtr, ByVal dw As Long) As Long

Declare PtrSafe Function EnumICMProfiles Lib "gdi32" Alias "EnumICMProfilesA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal icmEnumProc As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long

Const EMR_SETICMMODE = 98
Const EMR_CREATECOLORSPACE = 99
Const EMR_SETCOLORSPACE = 100
Const EMR_DELETECOLORSPACE = 101

Type EMRSELECTCOLORSPACE
pEmr As emr
ihCS As Long ' ColorSpace handle index
End Type

Type EMRCREATECOLORSPACE
pEmr As emr
ihCS As Long ' ColorSpace handle index
lcs As LOGCOLORSPACE
End Type


' --------------
' USER Section
' --------------

' Scroll Bar Constants
Const SB_HORZ = 0
Const SB_VERT = 1
Const SB_CTL = 2
Const SB_BOTH = 3

' Scroll Bar Commands
Const SB_LINEUP = 0
Const SB_LINELEFT = 0
Const SB_LINEDOWN = 1
Const SB_LINERIGHT = 1
Const SB_PAGEUP = 2
Const SB_PAGELEFT = 2
Const SB_PAGEDOWN = 3
Const SB_PAGERIGHT = 3
Const SB_THUMBPOSITION = 4
Const SB_THUMBTRACK = 5
Const SB_TOP = 6
Const SB_LEFT = 6
Const SB_BOTTOM = 7
Const SB_RIGHT = 7
Const SB_ENDSCROLL = 8

' ShowWindow() Commands
Const SW_HIDE = 0
Const SW_SHOWNORMAL = 1
Const SW_NORMAL = 1
Const SW_SHOWMINIMIZED = 2
Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3
Const SW_MAXIMIZE = 3
Const SW_SHOWNOACTIVATE = 4
Const SW_SHOW = 5
Const SW_MINIMIZE = 6
Const SW_SHOWMINNOACTIVE = 7
Const SW_SHOWNA = 8
Const SW_RESTORE = 9
Const SW_SHOWDEFAULT = 10
Const SW_MAX = 10

' Old ShowWindow() Commands
Const HIDE_WINDOW = 0
Const SHOW_OPENWINDOW = 1
Const SHOW_ICONWINDOW = 2
Const SHOW_FULLSCREEN = 3
Const SHOW_OPENNOACTIVATE = 4

' Identifiers for the WM_SHOWWINDOW message
Const SW_PARENTCLOSING = 1
Const SW_OTHERZOOM = 2
Const SW_PARENTOPENING = 3
Const SW_OTHERUNZOOM = 4

' WM_KEYUP/DOWN/CHAR HIWORD(lParam) flags
Const KF_EXTENDED = &H100
Const KF_DLGMODE = &H800
Const KF_MENUMODE = &H1000
Const KF_ALTDOWN = &H2000
Const KF_REPEAT = &H4000
Const KF_UP = &H8000

' Virtual Keys, Standard Set
Const VK_LBUTTON = &H1
Const VK_RBUTTON = &H2
Const VK_CANCEL = &H3
Const VK_MBUTTON = &H4 ' NOT contiguous with L RBUTTON

Const VK_BACK = &H8
Const VK_TAB = &H9

Const VK_CLEAR = &HC
Const VK_RETURN = &HD

Const VK_SHIFT = &H10
Const VK_CONTROL = &H11
Const VK_MENU = &H12
Const VK_PAUSE = &H13
Const VK_CAPITAL = &H14

Const VK_ESCAPE = &H1B

Const VK_SPACE = &H20
Const VK_PRIOR = &H21
Const VK_NEXT = &H22
Const VK_END = &H23
Const VK_HOME = &H24
Const VK_LEFT = &H25
Const VK_UP = &H26
Const VK_RIGHT = &H27
Const VK_DOWN = &H28
Const VK_SELECT = &H29
Const VK_PRINT = &H2A
Const VK_EXECUTE = &H2B
Const VK_SNAPSHOT = &H2C
Const VK_INSERT = &H2D
Const VK_DELETE = &H2E
Const VK_HELP = &H2F

' VK_A thru VK_Z are the same as their ASCII equivalents: 'A' thru 'Z'
' VK_0 thru VK_9 are the same as their ASCII equivalents: '0' thru '9'

Const VK_NUMPAD0 = &H60
Const VK_NUMPAD1 = &H61
Const VK_NUMPAD2 = &H62
Const VK_NUMPAD3 = &H63
Const VK_NUMPAD4 = &H64
Const VK_NUMPAD5 = &H65
Const VK_NUMPAD6 = &H66
Const VK_NUMPAD7 = &H67
Const VK_NUMPAD8 = &H68
Const VK_NUMPAD9 = &H69
Const VK_MULTIPLY = &H6A
Const VK_ADD = &H6B
Const VK_SEPARATOR = &H6C
Const VK_SUBTRACT = &H6D
Const VK_DECIMAL = &H6E
Const VK_DIVIDE = &H6F
Const VK_F1 = &H70
Const VK_F2 = &H71
Const VK_F3 = &H72
Const VK_F4 = &H73
Const VK_F5 = &H74
Const VK_F6 = &H75
Const VK_F7 = &H76
Const VK_F8 = &H77
Const VK_F9 = &H78
Const VK_F10 = &H79
Const VK_F11 = &H7A
Const VK_F12 = &H7B
Const VK_F13 = &H7C
Const VK_F14 = &H7D
Const VK_F15 = &H7E
Const VK_F16 = &H7F
Const VK_F17 = &H80
Const VK_F18 = &H81
Const VK_F19 = &H82
Const VK_F20 = &H83
Const VK_F21 = &H84
Const VK_F22 = &H85
Const VK_F23 = &H86
Const VK_F24 = &H87

Const VK_NUMLOCK = &H90
Const VK_SCROLL = &H91

'
' VK_L VK_R - left and right Alt, Ctrl and Shift virtual keys.
' Used only as parameters to GetAsyncKeyState() and GetKeyState().
' No other API or message will distinguish left and right keys in this way.
' /
Const VK_LSHIFT = &HA0
Const VK_RSHIFT = &HA1
Const VK_LCONTROL = &HA2
Const VK_RCONTROL = &HA3
Const VK_LMENU = &HA4
Const VK_RMENU = &HA5

Const VK_ATTN = &HF6
Const VK_CRSEL = &HF7
Const VK_EXSEL = &HF8
Const VK_EREOF = &HF9
Const VK_PLAY = &HFA
Const VK_ZOOM = &HFB
Const VK_NONAME = &HFC
Const VK_PA1 = &HFD
Const VK_OEM_CLEAR = &HFE

' SetWindowsHook() codes
Const WH_MIN = (-1)
Const WH_MSGFILTER = (-1)
Const WH_JOURNALRECORD = 0
Const WH_JOURNALPLAYBACK = 1
Const WH_KEYBOARD = 2
Const WH_GETMESSAGE = 3
Const WH_CALLWNDPROC = 4
Const WH_CBT = 5
Const WH_SYSMSGFILTER = 6
Const WH_MOUSE = 7
Const WH_HARDWARE = 8
Const WH_DEBUG = 9
Const WH_SHELL = 10
Const WH_FOREGROUNDIDLE = 11
Const WH_MAX = 11

' Hook Codes
Const HC_ACTION = 0
Const HC_GETNEXT = 1
Const HC_SKIP = 2
Const HC_NOREMOVE = 3
Const HC_NOREM = HC_NOREMOVE
Const HC_SYSMODALON = 4
Const HC_SYSMODALOFF = 5

' CBT Hook Codes
Const HCBT_MOVESIZE = 0
Const HCBT_MINMAX = 1
Const HCBT_QS = 2
Const HCBT_CREATEWND = 3
Const HCBT_DESTROYWND = 4
Const HCBT_ACTIVATE = 5
Const HCBT_CLICKSKIPPED = 6
Const HCBT_KEYSKIPPED = 7
Const HCBT_SYSCOMMAND = 8
Const HCBT_SETFOCUS = 9

' HCBT_ACTIVATE structure pointed to by lParam
Type CBTACTIVATESTRUCT
fMouse As Long
hWndActive As LongPtr
End Type

' WH_MSGFILTER Filter Proc Codes
Const MSGF_DIALOGBOX = 0
Const MSGF_MESSAGEBOX = 1
Const MSGF_MENU = 2
Const MSGF_MOVE = 3
Const MSGF_SIZE = 4
Const MSGF_SCROLLBAR = 5
Const MSGF_NEXTWINDOW = 6
Const MSGF_MAINLOOP = 8
Const MSGF_MAX = 8
Const MSGF_USER = 4096

Const HSHELL_WINDOWCREATED = 1
Const HSHELL_WINDOWDESTROYED = 2
Const HSHELL_ACTIVATESHELLWINDOW = 3

' Message Structure used in Journaling
Type EVENTMSG
message As Long
paramL As Long
paramH As Long
time As Long
hwnd As LongPtr
End Type

Type CWPSTRUCT
lParam As LongPtr
wParam As LongPtr
message As Long
hwnd As LongPtr
End Type

Type DEBUGHOOKINFO
hModuleHook As Long
Reserved As Long
lParam As LongPtr
wParam As LongPtr
code As Long
End Type


Type MOUSEHOOKSTRUCT
pt As POINTAPI
hwnd As LongPtr
wHitTestCode As Long
dwExtraInfo As LongPtr
End Type

' Keyboard Layout API
Const HKL_PREV = 0
Const HKL_NEXT = 1

Const KLF_ACTIVATE = &H1
Const KLF_SUBSTITUTE_OK = &H2
Const KLF_UNLOADPREVIOUS = &H4
Const KLF_REORDER = &H8

' Size of KeyboardLayoutName (number of characters), including nul terminator
Const KL_NAMELENGTH = 9

Declare PtrSafe Function LoadKeyboardLayout Lib "user32" Alias "LoadKeyboardLayoutA" (ByVal pwszKLID As String, ByVal flags As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ActivateKeyboardLayout Lib "user32" Alias "ActivateKeyboardLayout" (ByVal HKL As LongPtr, ByVal flags As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function UnloadKeyboardLayout Lib "user32" Alias "UnloadKeyboardLayout" (ByVal HKL As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetKeyboardLayoutName Lib "user32" Alias "GetKeyboardLayoutNameA" (ByVal pwszKLID As String) As Long

' Desktop-specific access flags
Const DESKTOP_READOBJECTS = &H1&
Const DESKTOP_CREATEWINDOW = &H2&
Const DESKTOP_CREATEMENU = &H4&
Const DESKTOP_HOOKCONTROL = &H8&
Const DESKTOP_JOURNALRECORD = &H10&
Const DESKTOP_JOURNALPLAYBACK = &H20&
Const DESKTOP_ENUMERATE = &H40&
Const DESKTOP_WRITEOBJECTS = &H80&

Declare PtrSafe Function GetThreadDesktop Lib "user32" Alias "GetThreadDesktop" (ByVal dwThread As Long) As LongPtr

' Windowstation-specific access flags
Const WINSTA_ENUMDESKTOPS = &H1&
Const WINSTA_READATTRIBUTES = &H2&
Const WINSTA_ACCESSCLIPBOARD = &H4&
Const WINSTA_CREATEDESKTOP = &H8&
Const WINSTA_WRITEATTRIBUTES = &H10&
Const WINSTA_ACCESSPUBLICATOMS = &H20&
Const WINSTA_EXITWINDOWS = &H40&
Const WINSTA_ENUMERATE = &H100&
Const WINSTA_READSCREEN = &H200&

Declare PtrSafe Function GetProcessWindowStation Lib "user32" Alias "GetProcessWindowStation" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetUserObjectSecurity Lib "user32" Alias "SetUserObjectSecurity" (ByVal hObj As LongPtr, pSIRequested As Long, pSd As SECURITY_DESCRIPTOR) As Long
Declare PtrSafe Function GetUserObjectSecurity Lib "user32" Alias "GetUserObjectSecurity" (ByVal hObj As LongPtr, pSIRequested As Long, pSd As SECURITY_DESCRIPTOR, ByVal nLength As Long, lpnLengthNeeded As Long) As Long

' Message structure

' Window field offsets for GetWindowLong() and GetWindowWord()
Const GWL_WNDPROC = (-4)
Const GWL_HINSTANCE = (-6)
Const GWL_HWNDPARENT = (-8)
Const GWL_STYLE = (-16)
Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Const GWL_USERDATA = (-21)
Const GWL_ID = (-12)

' Class field offsets for GetClassLong() and GetClassWord()
Const GCL_MENUNAME = (-8)
Const GCL_HBRBACKGROUND = (-10)
Const GCL_HCURSOR = (-12)
Const GCL_HICON = (-14)
Const GCL_HMODULE = (-16)
Const GCL_CBWNDEXTRA = (-18)
Const GCL_CBCLSEXTRA = (-20)
Const GCL_WNDPROC = (-24)
Const GCL_STYLE = (-26)
Const GCW_ATOM = (-32)

' Window Messages
Const WM_NULL = &H0
Const WM_CREATE = &H1
Const WM_DESTROY = &H2
Const WM_MOVE = &H3
Const WM_SIZE = &H5

Const WM_ACTIVATE = &H6
'
' WM_ACTIVATE state values

Const WA_INACTIVE = 0
Const WA_ACTIVE = 1
Const WA_CLICKACTIVE = 2

Const WM_SETFOCUS = &H7
Const WM_KILLFOCUS = &H8
Const WM_ENABLE = &HA
Const WM_SETREDRAW = &HB
Const WM_SETTEXT = &HC
Const WM_GETTEXT = &HD
Const WM_GETTEXTLENGTH = &HE
Const WM_PAINT = &HF
Const WM_CLOSE = &H10
Const WM_QUERYENDSESSION = &H11
Const WM_QUIT = &H12
Const WM_QUERYOPEN = &H13
Const WM_ERASEBKGND = &H14
Const WM_SYSCOLORCHANGE = &H15
Const WM_ENDSESSION = &H16
Const WM_SHOWWINDOW = &H18
Const WM_WININICHANGE = &H1A
Const WM_DEVMODECHANGE = &H1B
Const WM_ACTIVATEAPP = &H1C
Const WM_FONTCHANGE = &H1D
Const WM_TIMECHANGE = &H1E
Const WM_CANCELMODE = &H1F
Const WM_SETCURSOR = &H20
Const WM_MOUSEACTIVATE = &H21
Const WM_CHILDACTIVATE = &H22
Const WM_QUEUESYNC = &H23

Const WM_GETMINMAXINFO = &H24

Type MINMAXINFO
ptReserved As POINTAPI
ptMaxSize As POINTAPI
ptMaxPosition As POINTAPI
ptMinTrackSize As POINTAPI
ptMaxTrackSize As POINTAPI
End Type

Const WM_PAINTICON = &H26
Const WM_ICONERASEBKGND = &H27
Const WM_NEXTDLGCTL = &H28
Const WM_SPOOLERSTATUS = &H2A
Const WM_DRAWITEM = &H2B
Const WM_MEASUREITEM = &H2C
Const WM_DELETEITEM = &H2D
Const WM_VKEYTOITEM = &H2E
Const WM_CHARTOITEM = &H2F
Const WM_SETFONT = &H30
Const WM_GETFONT = &H31
Const WM_SETHOTKEY = &H32
Const WM_GETHOTKEY = &H33
Const WM_QUERYDRAGICON = &H37
Const WM_COMPAREITEM = &H39
Const WM_COMPACTING = &H41
Const WM_OTHERWINDOWCREATED = &H42 ' no longer suported
Const WM_OTHERWINDOWDESTROYED = &H43 ' no longer suported
Const WM_COMMNOTIFY = &H44 ' no longer suported

' notifications passed in low word of lParam on WM_COMMNOTIFY messages
Const CN_RECEIVE = &H1
Const CN_TRANSMIT = &H2
Const CN_EVENT = &H4

Const WM_WINDOWPOSCHANGING = &H46
Const WM_WINDOWPOSCHANGED = &H47

Const WM_POWER = &H48
'
' wParam for WM_POWER window message and DRV_POWER driver notification

Const PWR_OK = 1
Const PWR_FAIL = (-1)
Const PWR_SUSPENDREQUEST = 1
Const PWR_SUSPENDRESUME = 2
Const PWR_CRITICALRESUME = 3

Const WM_COPYDATA = &H4A
Const WM_CANCELJOURNAL = &H4B

Type COPYDATASTRUCT
dwData As LongPtr
cbData As Long
lpData As LongPtr
End Type

Const WM_NCCREATE = &H81
Const WM_NCDESTROY = &H82
Const WM_NCCALCSIZE = &H83
Const WM_NCHITTEST = &H84
Const WM_NCPAINT = &H85
Const WM_NCACTIVATE = &H86
Const WM_GETDLGCODE = &H87
Const WM_NCMOUSEMOVE = &HA0
Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1
Const WM_NCLBUTTONUP = &HA2
Const WM_NCLBUTTONDBLCLK = &HA3
Const WM_NCRBUTTONDOWN = &HA4
Const WM_NCRBUTTONUP = &HA5
Const WM_NCRBUTTONDBLCLK = &HA6
Const WM_NCMBUTTONDOWN = &HA7
Const WM_NCMBUTTONUP = &HA8
Const WM_NCMBUTTONDBLCLK = &HA9

Const WM_KEYFIRST = &H100
Const WM_KEYDOWN = &H100
Const WM_KEYUP = &H101
Const WM_CHAR = &H102
Const WM_DEADCHAR = &H103
Const WM_SYSKEYDOWN = &H104
Const WM_SYSKEYUP = &H105
Const WM_SYSCHAR = &H106
Const WM_SYSDEADCHAR = &H107
Const WM_KEYLAST = &H108
Const WM_INITDIALOG = &H110
Const WM_COMMAND = &H111
Const WM_SYSCOMMAND = &H112
Const WM_TIMER = &H113
Const WM_HSCROLL = &H114
Const WM_VSCROLL = &H115
Const WM_INITMENU = &H116
Const WM_INITMENUPOPUP = &H117
Const WM_MENUSELECT = &H11F
Const WM_MENUCHAR = &H120
Const WM_ENTERIDLE = &H121

Const WM_CTLCOLORMSGBOX = &H132
Const WM_CTLCOLOREDIT = &H133
Const WM_CTLCOLORLISTBOX = &H134
Const WM_CTLCOLORBTN = &H135
Const WM_CTLCOLORDLG = &H136
Const WM_CTLCOLORSCROLLBAR = &H137
Const WM_CTLCOLORSTATIC = &H138

Const WM_MOUSEFIRST = &H200
Const WM_MOUSEMOVE = &H200
Const WM_LBUTTONDOWN = &H201
Const WM_LBUTTONUP = &H202
Const WM_LBUTTONDBLCLK = &H203
Const WM_RBUTTONDOWN = &H204
Const WM_RBUTTONUP = &H205
Const WM_RBUTTONDBLCLK = &H206
Const WM_MBUTTONDOWN = &H207
Const WM_MBUTTONUP = &H208
Const WM_MBUTTONDBLCLK = &H209
Const WM_MOUSELAST = &H209

Const WM_PARENTNOTIFY = &H210
Const WM_ENTERMENULOOP = &H211
Const WM_EXITMENULOOP = &H212
Const WM_MDICREATE = &H220
Const WM_MDIDESTROY = &H221
Const WM_MDIACTIVATE = &H222
Const WM_MDIRESTORE = &H223
Const WM_MDINEXT = &H224
Const WM_MDIMAXIMIZE = &H225
Const WM_MDITILE = &H226
Const WM_MDICASCADE = &H227
Const WM_MDIICONARRANGE = &H228
Const WM_MDIGETACTIVE = &H229
Const WM_MDISETMENU = &H230
Const WM_DROPFILES = &H233
Const WM_MDIREFRESHMENU = &H234


Const WM_CUT = &H300
Const WM_COPY = &H301
Const WM_PASTE = &H302
Const WM_CLEAR = &H303
Const WM_UNDO = &H304
Const WM_RENDERFORMAT = &H305
Const WM_RENDERALLFORMATS = &H306
Const WM_DESTROYCLIPBOARD = &H307
Const WM_DRAWCLIPBOARD = &H308
Const WM_PAINTCLIPBOARD = &H309
Const WM_VSCROLLCLIPBOARD = &H30A
Const WM_SIZECLIPBOARD = &H30B
Const WM_ASKCBFORMATNAME = &H30C
Const WM_CHANGECBCHAIN = &H30D
Const WM_HSCROLLCLIPBOARD = &H30E
Const WM_QUERYNEWPALETTE = &H30F
Const WM_PALETTEISCHANGING = &H310
Const WM_PALETTECHANGED = &H311
Const WM_HOTKEY = &H312

Const WM_PENWINFIRST = &H380
Const WM_PENWINLAST = &H38F

' NOTE: All Message Numbers below 0x0400 are RESERVED.

' Private Window Messages Start Here:
Const WM_USER = &H400

' WM_SYNCTASK Commands
Const ST_BEGINSWP = 0
Const ST_ENDSWP = 1

' WM_NCHITTEST and MOUSEHOOKSTRUCT Mouse Position Codes
Const HTERROR = (-2)
Const HTTRANSPARENT = (-1)
Const HTNOWHERE = 0
Const HTCLIENT = 1
Const HTCAPTION = 2
Const HTSYSMENU = 3
Const HTGROWBOX = 4
Const HTSIZE = HTGROWBOX
Const HTMENU = 5
Const HTHSCROLL = 6
Const HTVSCROLL = 7
Const HTMINBUTTON = 8
Const HTMAXBUTTON = 9
Const HTLEFT = 10
Const HTRIGHT = 11
Const HTTOP = 12
Const HTTOPLEFT = 13
Const HTTOPRIGHT = 14
Const HTBOTTOM = 15
Const HTBOTTOMLEFT = 16
Const HTBOTTOMRIGHT = 17
Const HTBORDER = 18
Const HTREDUCE = HTMINBUTTON
Const HTZOOM = HTMAXBUTTON
Const HTSIZEFIRST = HTLEFT
Const HTSIZELAST = HTBOTTOMRIGHT

' SendMessageTimeout values
Const SMTO_NORMAL = &H0
Const SMTO_BLOCK = &H1
Const SMTO_ABORTIFHUNG = &H2

' WM_MOUSEACTIVATE Return Codes
Const MA_ACTIVATE = 1
Const MA_ACTIVATEANDEAT = 2
Const MA_NOACTIVATE = 3
Const MA_NOACTIVATEANDEAT = 4

Declare PtrSafe Function RegisterWindowMessage Lib "user32" Alias "RegisterWindowMessageA" (ByVal lpString As String) As Long

' WM_SIZE message wParam values
Const SIZE_RESTORED = 0
Const SIZE_MINIMIZED = 1
Const SIZE_MAXIMIZED = 2
Const SIZE_MAXSHOW = 3
Const SIZE_MAXHIDE = 4

' Obsolete constant names
Const SIZENORMAL = SIZE_RESTORED
Const SIZEICONIC = SIZE_MINIMIZED
Const SIZEFULLSCREEN = SIZE_MAXIMIZED
Const SIZEZOOMSHOW = SIZE_MAXSHOW
Const SIZEZOOMHIDE = SIZE_MAXHIDE

' WM_WINDOWPOSCHANGING/CHANGED struct pointed to by lParam
Type WINDOWPOS
hwnd As LongPtr
hWndInsertAfter As LongPtr
x As Long
y As Long
cx As Long
cy As Long
flags As Long
End Type

' WM_NCCALCSIZE return flags
Const WVR_ALIGNTOP = &H10
Const WVR_ALIGNLEFT = &H20
Const WVR_ALIGNBOTTOM = &H40
Const WVR_ALIGNRIGHT = &H80
Const WVR_HREDRAW = &H100
Const WVR_VREDRAW = &H200
Const WVR_REDRAW = (WVR_HREDRAW Or WVR_VREDRAW)
Const WVR_VALIDRECTS = &H400

' Key State Masks for Mouse Messages
Const MK_LBUTTON = &H1
Const MK_RBUTTON = &H2
Const MK_SHIFT = &H4
Const MK_CONTROL = &H8
Const MK_MBUTTON = &H10

' Window Styles
Const WS_OVERLAPPED = &H0&
Const WS_POPUP = &H80000000
Const WS_CHILD = &H40000000
Const WS_MINIMIZE = &H20000000
Const WS_VISIBLE = &H10000000
Const WS_DISABLED = &H8000000
Const WS_CLIPSIBLINGS = &H4000000
Const WS_CLIPCHILDREN = &H2000000
Const WS_MAXIMIZE = &H1000000
Const WS_CAPTION = &HC00000 ' WS_BORDER Or WS_DLGFRAME
Const WS_BORDER = &H800000
Const WS_DLGFRAME = &H400000
Const WS_VSCROLL = &H200000
Const WS_HSCROLL = &H100000
Const WS_SYSMENU = &H80000
Const WS_THICKFRAME = &H40000
Const WS_GROUP = &H20000
Const WS_TABSTOP = &H10000

Const WS_MINIMIZEBOX = &H20000
Const WS_MAXIMIZEBOX = &H10000

Const WS_TILED = WS_OVERLAPPED
Const WS_ICONIC = WS_MINIMIZE
Const WS_SIZEBOX = WS_THICKFRAME
Const WS_OVERLAPPEDWINDOW = (WS_OVERLAPPED Or WS_CAPTION Or WS_SYSMENU Or WS_THICKFRAME Or WS_MINIMIZEBOX Or WS_MAXIMIZEBOX)
Const WS_TILEDWINDOW = WS_OVERLAPPEDWINDOW

'
' Common Window Styles
' /


Const WS_POPUPWINDOW = (WS_POPUP Or WS_BORDER Or WS_SYSMENU)

Const WS_CHILDWINDOW = (WS_CHILD)

' Extended Window Styles
Const WS_EX_DLGMODALFRAME = &H1&
Const WS_EX_NOPARENTNOTIFY = &H4&
Const WS_EX_TOPMOST = &H8&
Const WS_EX_ACCEPTFILES = &H10&
Const WS_EX_TRANSPARENT = &H20&

' Class styles
Const CS_VREDRAW = &H1
Const CS_HREDRAW = &H2
Const CS_KEYCVTWINDOW = &H4
Const CS_DBLCLKS = &H8
Const CS_OWNDC = &H20
Const CS_CLASSDC = &H40
Const CS_PARENTDC = &H80
Const CS_NOKEYCVT = &H100
Const CS_NOCLOSE = &H200
Const CS_SAVEBITS = &H800
Const CS_BYTEALIGNCLIENT = &H1000
Const CS_BYTEALIGNWINDOW = &H2000
Const CS_PUBLICCLASS = &H4000

' Predefined Clipboard Formats
Const CF_TEXT = 1
Const CF_BITMAP = 2
Const CF_METAFILEPICT = 3
Const CF_SYLK = 4
Const CF_DIF = 5
Const CF_TIFF = 6
Const CF_OEMTEXT = 7
Const CF_DIB = 8
Const CF_PALETTE = 9
Const CF_PENDATA = 10
Const CF_RIFF = 11
Const CF_WAVE = 12
Const CF_UNICODETEXT = 13
Const CF_ENHMETAFILE = 14

Const CF_OWNERDISPLAY = &H80
Const CF_DSPTEXT = &H81
Const CF_DSPBITMAP = &H82
Const CF_DSPMETAFILEPICT = &H83
Const CF_DSPENHMETAFILE = &H8E

' "Private" formats don't get GlobalFree()'d
Const CF_PRIVATEFIRST = &H200
Const CF_PRIVATELAST = &H2FF

' "GDIOBJ" formats do get DeleteObject()'d
Const CF_GDIOBJFIRST = &H300
Const CF_GDIOBJLAST = &H3FF

' Defines for the fVirt field of the Accelerator table structure.
Const FVIRTKEY = True ' Assumed to be == TRUE
Const FNOINVERT = &H2
Const FSHIFT = &H4
Const FCONTROL = &H8
Const FALT = &H10

Type ACCEL
fVirt As Byte
key As Integer
cmd As Integer
End Type

Type PAINTSTRUCT
hdc As LongPtr
fErase As Long
rcPaint As RECT
fRestore As Long
fIncUpdate As Long
rgbReserved(0 To 31) As Byte
End Type

Type CREATESTRUCT
lpCreateParams As LongPtr
hInstance As LongPtr
hMenu As LongPtr
hWndParent As LongPtr
cy As Long
cx As Long
y As Long
x As Long
style As Long
lpszName As String
lpszClass As String
ExStyle As Long
End Type

' HCBT_CREATEWND parameters pointed to by lParam
Type CBT_CREATEWND
lpcs As CREATESTRUCT
hWndInsertAfter As LongPtr
End Type

Type WINDOWPLACEMENT
Length As Long
flags As Long
showCmd As Long
ptMinPosition As POINTAPI
ptMaxPosition As POINTAPI
rcNormalPosition As RECT
End Type

Const WPF_SETMINPOSITION = &H1
Const WPF_RESTORETOMAXIMIZED = &H2

' Owner draw control types
Const ODT_MENU = 1
Const ODT_LISTBOX = 2
Const ODT_COMBOBOX = 3
Const ODT_BUTTON = 4

' Owner draw actions
Const ODA_DRAWENTIRE = &H1
Const ODA_SELECT = &H2
Const ODA_FOCUS = &H4

' Owner draw state
Const ODS_SELECTED = &H1
Const ODS_GRAYED = &H2
Const ODS_DISABLED = &H4
Const ODS_CHECKED = &H8
Const ODS_FOCUS = &H10

' MEASUREITEMSTRUCT for ownerdraw
Type MEASUREITEMSTRUCT
CtlType As Long
CtlID As Long
itemID As Long
itemWidth As Long
itemHeight As Long
itemData As LongPtr
End Type

' DRAWITEMSTRUCT for ownerdraw
Type DRAWITEMSTRUCT
CtlType As Long
CtlID As Long
itemID As Long
itemAction As Long
itemState As Long
hwndItem As LongPtr
hdc As LongPtr
rcItem As RECT
itemData As LongPtr
End Type

' DELETEITEMSTRUCT for ownerdraw
Type DELETEITEMSTRUCT
CtlType As Long
CtlID As Long
itemID As Long
hwndItem As LongPtr
itemData As LongPtr
End Type

' COMPAREITEMSTRUCT for ownerdraw sorting
Type COMPAREITEMSTRUCT
CtlType As Long
CtlID As Long
hwndItem As LongPtr
itemID1 As Long
itemData1 As LongPtr
itemID2 As Long
itemData2 As LongPtr
dwLocaleId As Long
End Type

' Message Function Templates
Declare PtrSafe Function GetMessage Lib "user32" Alias "GetMessageA" (lpMsg As MSG, ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsgFilterMin As Long, ByVal wMsgFilterMax As Long) As Long
Declare PtrSafe Function TranslateMessage Lib "user32" Alias "TranslateMessage" (lpMsg As MSG) As Long
Declare PtrSafe Function DispatchMessage Lib "user32" Alias "DispatchMessageA" (lpMsg As MSG) As LongPtr
Declare PtrSafe Function PeekMessage Lib "user32" Alias "PeekMessageA" (lpMsg As MSG, ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsgFilterMin As Long, ByVal wMsgFilterMax As Long, ByVal wRemoveMsg As Long) As Long

' PeekMessage() Options
Const PM_NOREMOVE = &H0
Const PM_REMOVE = &H1
Const PM_NOYIELD = &H2

Declare PtrSafe Function RegisterHotKey Lib "user32" Alias "RegisterHotKey" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal id As Long, ByVal fsModifiers As Long, ByVal vk As Long) As Long
Declare PtrSafe Function UnregisterHotKey Lib "user32" Alias "UnregisterHotKey" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal id As Long) As Long

Const MOD_ALT = &H1
Const MOD_CONTROL = &H2
Const MOD_SHIFT = &H4

Const IDHOT_SNAPWINDOW = (-1) ' SHIFT-PRINTSCRN
Const IDHOT_SNAPDESKTOP = (-2) ' PRINTSCRN

Const EWX_LOGOFF = 0
Const EWX_SHUTDOWN = 1
Const EWX_REBOOT = 2
Const EWX_FORCE = 4

Const READAPI = 0 ' Flags for _lopen
Const WRITEAPI = 1
Const READ_WRITE = 2

Declare PtrSafe Function ExitWindowsEx Lib "user32" Alias "ExitWindowsEx" (ByVal uFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long

Declare PtrSafe Function SwapMouseButton Lib "user32" Alias "SwapMouseButton" (ByVal bSwap As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetMessagePos Lib "user32" Alias "GetMessagePos" () As Long
Declare PtrSafe Function GetMessageTime Lib "user32" Alias "GetMessageTime" () As Long
Declare PtrSafe Function GetMessageExtraInfo Lib "user32" Alias "GetMessageExtraInfo" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, lParam As Any) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SendMessageTimeout Lib "user32" Alias "SendMessageTimeoutA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal msg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr, ByVal fuFlags As Long, ByVal uTimeout As Long, lpdwResult As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SendNotifyMessage Lib "user32" Alias "SendNotifyMessageA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal msg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SendMessageCallback Lib "user32" Alias "SendMessageCallbackA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal msg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr, ByVal lpResultCallBack As LongPtr, ByVal dwData As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function PostThreadMessage Lib "user32" Alias "PostThreadMessageA" (ByVal idThread As Long, ByVal msg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long

' Special HWND value for use with PostMessage and SendMessage
Const HWND_BROADCAST = &HFFFF&


Type WNDCLASS
style As Long
lpfnwndproc As LongPtr
cbClsextra As Long
cbWndExtra2 As Long
hInstance As LongPtr
hIcon As LongPtr
hCursor As LongPtr
hbrBackground As LongPtr
lpszMenuName As String
lpszClassName As String
End Type

Declare PtrSafe Function AttachThreadInput Lib "user32" Alias "AttachThreadInput" (ByVal idAttach As Long, ByVal idAttachTo As Long, ByVal fAttach As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ReplyMessage Lib "user32" Alias "ReplyMessage" (ByVal lReply As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function WaitMessage Lib "user32" Alias "WaitMessage" () As Long
Declare PtrSafe Function WaitForInputIdle Lib "user32" Alias "WaitForInputIdle" (ByVal hProcess As LongPtr, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DefWindowProc Lib "user32" Alias "DefWindowProcA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Sub PostQuitMessage Lib "user32" Alias "PostQuitMessage" (ByVal nExitCode As Long)
Declare PtrSafe Function InSendMessage Lib "user32" Alias "InSendMessage" () As Long

Private Declare PtrSafe Sub InitCommonControls Lib "COMCTL32" ()
Private Declare PtrSafe Function ImageList_Create Lib "COMCTL32" (ByVal MinCx As Long, ByVal MinCy As Long, ByVal flags As Long, ByVal cInitial As Long, ByVal cGrow As Long) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function ImageList_AddIcon Lib "COMCTL32" (ByVal himl As LongPtr, ByVal hIcon As LongPtr) As Long
Private Declare PtrSafe Function ImageList_GetIcon Lib "COMCTL32" (ByVal HIMAGELIST As LongPtr, ByVal ImgIndex As Long, hbmMask As Long) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function ImageList_Draw Lib "COMCTL32" (ByVal HIMAGELIST As LongPtr, ByVal ImgIndex As Long, ByVal hDCDest As LongPtr, ByVal xDest As Long, ByVal yDest As Long, ByVal lStyle As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetDoubleClickTime Lib "user32" Alias "GetDoubleClickTime" () As Long
Declare PtrSafe Function SetDoubleClickTime Lib "user32" Alias "SetDoubleClickTime" (ByVal wCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function RegisterClass Lib "user32" Alias "RegisterClassA" (Class As WNDCLASS) As Long
Declare PtrSafe Function UnregisterClass Lib "user32" Alias "UnregisterClassA" (ByVal lpClassName As String, ByVal hInstance As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetClassInfo Lib "user32" Alias "GetClassInfoA" (ByVal hInstance As LongPtr, ByVal lpClassName As String, lpWndClass As WNDCLASS) As Long

Const CW_USEDEFAULT = &H80000000
Const HWND_DESKTOP = 0

Declare PtrSafe Function CreateWindowEx Lib "user32" Alias "CreateWindowExA" (ByVal dwExStyle As Long, ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String, ByVal dwStyle As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hWndParent As LongPtr, ByVal hMenu As LongPtr, ByVal hInstance As LongPtr, lpParam As Any) As LongPtr
Declare PtrSafe Function IsWindow Lib "user32" Alias "IsWindow" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function IsMenu Lib "user32" Alias "IsMenu" (ByVal hMenu As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function IsChild Lib "user32" Alias "IsChild" (ByVal hWndParent As LongPtr, ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DestroyWindow Lib "user32" Alias "DestroyWindow" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function ShowWindow Lib "user32" Alias "ShowWindow" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nCmdShow As Long) As Long
Declare PtrSafe Function FlashWindow Lib "user32" Alias "FlashWindow" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal bInvert As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ShowOwnedPopups Lib "user32" Alias "ShowOwnedPopups" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal fShow As Long) As Long

Declare PtrSafe Function OpenIcon Lib "user32" Alias "OpenIcon" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function CloseWindow Lib "user32" Alias "CloseWindow" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function MoveWindow Lib "user32" Alias "MoveWindow" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal bRepaint As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetWindowPos Lib "user32" Alias "SetWindowPos" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hWndInsertAfter As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetWindowPlacement Lib "user32" Alias "GetWindowPlacement" (ByVal hwnd As LongPtr, lpwndpl As WINDOWPLACEMENT) As Long
Declare PtrSafe Function SetWindowPlacement Lib "user32" Alias "SetWindowPlacement" (ByVal hwnd As LongPtr, lpwndpl As WINDOWPLACEMENT) As Long

Declare PtrSafe Function BeginDeferWindowPos Lib "user32" Alias "BeginDeferWindowPos" (ByVal nNumWindows As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DeferWindowPos Lib "user32" Alias "DeferWindowPos" (ByVal hWinPosInfo As LongPtr, ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hWndInsertAfter As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function EndDeferWindowPos Lib "user32" Alias "EndDeferWindowPos" (ByVal hWinPosInfo As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function IsWindowVisible Lib "user32" Alias "IsWindowVisible" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function IsIconic Lib "user32" Alias "IsIconic" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function AnyPopup Lib "user32" Alias "AnyPopup" () As Long
Declare PtrSafe Function BringWindowToTop Lib "user32" Alias "BringWindowToTop" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function IsZoomed Lib "user32" Alias "IsZoomed" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long

' SetWindowPos Flags
Const SWP_NOSIZE = &H1
Const SWP_NOMOVE = &H2
Const SWP_NOZORDER = &H4
Const SWP_NOREDRAW = &H8
Const SWP_NOACTIVATE = &H10
Const SWP_FRAMECHANGED = &H20 ' The frame changed: send WM_NCCALCSIZE
Const SWP_SHOWWINDOW = &H40
Const SWP_HIDEWINDOW = &H80
Const SWP_NOCOPYBITS = &H100
Const SWP_NOOWNERZORDER = &H200 ' Don't do owner Z ordering

Const SWP_DRAWFRAME = SWP_FRAMECHANGED
Const SWP_NOREPOSITION = SWP_NOOWNERZORDER

' SetWindowPos() hwndInsertAfter values
Const HWND_TOP = 0
Const HWND_BOTTOM = 1
Const HWND_TOPMOST = -1
Const HWND_NOTOPMOST = -2

Type DLGTEMPLATE
style As Long
dwExtendedStyle As Long
cdit As Integer
x As Integer
y As Integer
cx As Integer
cy As Integer
End Type

Type DLGITEMTEMPLATE
style As Long
dwExtendedStyle As Long
x As Integer
y As Integer
cx As Integer
cy As Integer
id As Integer
End Type

Declare PtrSafe Function EndDialog Lib "user32" Alias "EndDialog" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nResult As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetDlgItem Lib "user32" Alias "GetDlgItem" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nIDDlgItem As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetDlgItemInt Lib "user32" Alias "SetDlgItemInt" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nIDDlgItem As Long, ByVal wValue As Long, ByVal bSigned As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetDlgItemInt Lib "user32" Alias "GetDlgItemInt" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nIDDlgItem As Long, ByVal lpTranslated As LongPtr, ByVal bSigned As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetDlgItemText Lib "user32" Alias "SetDlgItemTextA" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nIDDlgItem As Long, ByVal lpString As String) As Long
Declare PtrSafe Function GetDlgItemText Lib "user32" Alias "GetDlgItemTextA" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nIDDlgItem As Long, ByVal lpString As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CheckDlgButton Lib "user32" Alias "CheckDLGButtonA" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nIDButton As Long, ByVal wCheck As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CheckRadioButton Lib "user32" Alias "CheckRadioButtonA" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nIDFirstButton As Long, ByVal nIDLastButton As Long, ByVal nIDCheckButton As Long) As Long
Declare PtrSafe Function IsDlgButtonChecked Lib "user32" Alias "IsDlgButtonChecked" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nIDButton As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SendDlgItemMessage Lib "user32" Alias "SendDlgItemMessageA" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nIDDlgItem As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetNextDlgGroupItem Lib "user32" Alias "GetNextDlgGroupItem" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal hCtl As LongPtr, ByVal bPrevious As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetNextDlgTabItem Lib "user32" Alias "GetNextDlgTabItem" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal hCtl As LongPtr, ByVal bPrevious As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetDlgCtrlID Lib "user32" Alias "GetDlgCtrlID" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetDialogBaseUnits Lib "user32" Alias "GetDialogBaseUnits" () As Long
Declare PtrSafe Function DefDlgProc Lib "user32" Alias "DefDlgProcA" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr

Const DLGWINDOWEXTRA = 30 ' Window extra bytes needed for private dialog classes

Declare PtrSafe Function CallMsgFilter Lib "user32" Alias "CallMsgFilterA" (lpMsg As MSG, ByVal ncode As Long) As Long

' Clipboard Manager Functions
Declare PtrSafe Function OpenClipboard Lib "user32" Alias "OpenClipboard" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function CloseClipboard Lib "user32" Alias "CloseClipboard" () As Long
Declare PtrSafe Function GetClipboardOwner Lib "user32" Alias "GetClipboardOwner" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetClipboardViewer Lib "user32" Alias "SetClipboardViewer" (ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetClipboardViewer Lib "user32" Alias "GetClipboardViewer" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function ChangeClipboardChain Lib "user32" Alias "ChangeClipboardChain" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hWndNext As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SetClipboardData Lib "user32" Alias "SetClipboardDataA" (ByVal wFormat As Long, ByVal hMem As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetClipboardData Lib "user32" Alias "GetClipboardDataA" (ByVal wFormat As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function RegisterClipboardFormat Lib "user32" Alias "RegisterClipboardFormatA" (ByVal lpString As String) As Long
Declare PtrSafe Function CountClipboardFormats Lib "user32" Alias "CountClipboardFormats" () As Long
Declare PtrSafe Function EnumClipboardFormats Lib "user32" Alias "EnumClipboardFormats" (ByVal wFormat As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetClipboardFormatName Lib "user32" Alias "GetClipboardFormatNameA" (ByVal wFormat As Long, ByVal lpString As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function EmptyClipboard Lib "user32" Alias "EmptyClipboard" () As Long
Declare PtrSafe Function IsClipboardFormatAvailable Lib "user32" Alias "IsClipboardFormatAvailable" (ByVal wFormat As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetPriorityClipboardFormat Lib "user32" Alias "GetPriorityClipboardFormat" (lpPriorityList As Long, ByVal nCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetOpenClipboardWindow Lib "user32" Alias "GetOpenClipboardWindow" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function CharToOem Lib "user32" Alias "CharToOemA" (ByVal lpszSrc As String, ByVal lpszDst As String) As Long
Declare PtrSafe Function OemToChar Lib "user32" Alias "OemToCharA" (ByVal lpszSrc As String, ByVal lpszDst As String) As Long
Declare PtrSafe Function CharToOemBuff Lib "user32" Alias "CharToOemBuffA" (ByVal lpszSrc As String, ByVal lpszDst As String, ByVal cchDstLength As Long) As Long
Declare PtrSafe Function OemToCharBuff Lib "user32" Alias "OemToCharBuffA" (ByVal lpszSrc As String, ByVal lpszDst As String, ByVal cchDstLength As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CharUpper Lib "user32" Alias "CharUpperA" (ByVal lpsz As String) As String
Declare PtrSafe Function CharUpperBuff Lib "user32" Alias "CharUpperBuffA" (ByVal lpsz As String, ByVal cchLength As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CharLower Lib "user32" Alias "CharLowerA" (ByVal lpsz As String) As String
Declare PtrSafe Function CharLowerBuff Lib "user32" Alias "CharLowerBuffA" (ByVal lpsz As String, ByVal cchLength As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CharNext Lib "user32" Alias "CharNextA" (ByVal lpsz As String) As String
Declare PtrSafe Function CharPrev Lib "user32" Alias "CharPrevA" (ByVal lpszStart As String, ByVal lpszCurrent As String) As String

' Language dependent Routines
Declare PtrSafe Function IsCharAlpha Lib "user32" Alias "IsCharAlphaA" (ByVal cChar As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function IsCharAlphaNumeric Lib "user32" Alias "IsCharAlphaNumericA" (ByVal cChar As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function IsCharUpper Lib "user32" Alias "IsCharUpperA" (ByVal cChar As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function IsCharLower Lib "user32" Alias "IsCharLowerA" (ByVal cChar As Byte) As Long

Declare PtrSafe Function SetFocus Lib "user32" Alias "SetFocus" (ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetFocus Lib "user32" Alias "GetFocus" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetActiveWindow Lib "user32" Alias "GetActiveWindow" () As LongPtr

' Keyboard Information Routines
Declare PtrSafe Function GetKBCodePage Lib "user32" Alias "GetKBCodePage" () As Long
Declare PtrSafe Function GetKeyState Lib "user32" Alias "GetKeyState" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer
Declare PtrSafe Function GetAsyncKeyState Lib "user32" Alias "GetAsyncKeyState" (ByVal vKey As Long) As Integer
Declare PtrSafe Function GetKeyboardState Lib "user32" Alias "GetKeyboardState" (pbKeyState As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function SetKeyboardState Lib "user32" Alias "SetKeyboardState" (lppbKeyState As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function GetKeyboardType Lib "user32" Alias "GetKeyboardType" (ByVal nTypeFlag As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetKeyNameText Lib "user32" Alias "GetKeyNameTextA" (ByVal lParam As Long, ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long

Declare PtrSafe Function ToAscii Lib "user32" Alias "ToAscii" (ByVal uVirtKey As Long, ByVal uScanCode As Long, lpbKeyState As Byte, lpwTransKey As Long, ByVal fuState As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ToUnicode Lib "user32" Alias "ToUnicode" (ByVal wVirtKey As Long, ByVal wScanCode As Long, lpKeyState As Byte, ByVal pwszBuff As String, ByVal cchBuff As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

Declare PtrSafe Function OemKeyScan Lib "user32" Alias "OemKeyScan" (ByVal wOemChar As Long) As Long
Declare PtrSafe Function VkKeyScan Lib "user32" Alias "VkKeyScanA" (ByVal cChar As Byte) As Integer

Const KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = &H1
Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2

Declare PtrSafe Sub keybd_event Lib "user32" Alias "keybd_event" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As LongPtr)

Const MOUSEEVENTF_MOVE = &H1 ' mouse move
Const MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = &H2 ' left button down
Const MOUSEEVENTF_LEFTUP = &H4 ' left button up
Const MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = &H8 ' right button down
Const MOUSEEVENTF_RIGHTUP = &H10 ' right button up
Const MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN = &H20 ' middle button down
Const MOUSEEVENTF_MIDDLEUP = &H40 ' middle button up
Const MOUSEEVENTF_ABSOLUTE = &H8000& ' absolute move

Declare PtrSafe Sub mouse_event Lib "user32" Alias "mouse_event" (ByVal dwFlags As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal cButtons As Long, ByVal dwExtraInfo As LongPtr)
Declare PtrSafe Function MapVirtualKey Lib "user32" Alias "MapVirtualKeyA" (ByVal wCode As Long, ByVal wMapType As Long) As Long

Declare PtrSafe Function GetInputState Lib "user32" Alias "GetInputState" () As Long
Declare PtrSafe Function GetQueueStatus Lib "user32" Alias "GetQueueStatus" (ByVal fuFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetCapture Lib "user32" Alias "GetCapture" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetCapture Lib "user32" Alias "SetCapture" (ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ReleaseCapture Lib "user32" Alias "ReleaseCapture" () As Long

Declare PtrSafe Function MsgWaitForMultipleObjects Lib "user32" Alias "MsgWaitForMultipleObjects" (ByVal nCount As Long, pHandles As LongPtr, ByVal fWaitAll As Long, ByVal dwMilliseconds As Long, ByVal dwWakeMask As Long) As Long

' GetQueueStatus flags
Const QS_KEY = &H1
Const QS_MOUSEMOVE = &H2
Const QS_MOUSEBUTTON = &H4
Const QS_POSTMESSAGE = &H8
Const QS_TIMER = &H10
Const QS_PAINT = &H20
Const QS_SENDMESSAGE = &H40
Const QS_HOTKEY = &H80

Const QS_MOUSE = (QS_MOUSEMOVE Or QS_MOUSEBUTTON)

Const QS_INPUT = (QS_MOUSE Or QS_KEY)

Const QS_ALLEVENTS = (QS_INPUT Or QS_POSTMESSAGE Or QS_TIMER Or QS_PAINT Or QS_HOTKEY)

Const QS_ALLINPUT = (QS_SENDMESSAGE Or QS_PAINT Or QS_TIMER Or QS_POSTMESSAGE Or QS_MOUSEBUTTON Or QS_MOUSEMOVE Or QS_HOTKEY Or QS_KEY)

' Windows Functions
Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" Alias "KillTimer" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function IsWindowUnicode Lib "user32" Alias "IsWindowUnicode" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function EnableWindow Lib "user32" Alias "EnableWindow" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal fEnable As Long) As Long
Declare PtrSafe Function IsWindowEnabled Lib "user32" Alias "IsWindowEnabled" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function LoadAccelerators Lib "user32" Alias "LoadAcceleratorsA" (ByVal hInstance As LongPtr, ByVal lpTableName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateAcceleratorTable Lib "user32" Alias "CreateAcceleratorTableA" (lpaccl As ACCEL, ByVal cEntries As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DestroyAcceleratorTable Lib "user32" Alias "DestroyAcceleratorTable" (ByVal haccel As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function CopyAcceleratorTable Lib "user32" Alias "CopyAcceleratorTableA" (ByVal hAccelSrc As LongPtr, lpAccelDst As ACCEL, ByVal cAccelEntries As Long) As Long
Declare PtrSafe Function TranslateAccelerator Lib "user32" Alias "TranslateAcceleratorA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hAccTable As LongPtr, lpMsg As MSG) As Long

' GetSystemMetrics() codes
Const SM_CXSCREEN = 0
Const SM_CYSCREEN = 1
Const SM_CXVSCROLL = 2
Const SM_CYHSCROLL = 3
Const SM_CYCAPTION = 4
Const SM_CXBORDER = 5
Const SM_CYBORDER = 6
Const SM_CXDLGFRAME = 7
Const SM_CYDLGFRAME = 8
Const SM_CYVTHUMB = 9
Const SM_CXHTHUMB = 10
Const SM_CXICON = 11
Const SM_CYICON = 12
Const SM_CXCURSOR = 13
Const SM_CYCURSOR = 14
Const SM_CYMENU = 15
Const SM_CXFULLSCREEN = 16
Const SM_CYFULLSCREEN = 17
Const SM_CYKANJIWINDOW = 18
Const SM_MOUSEPRESENT = 19
Const SM_CYVSCROLL = 20
Const SM_CXHSCROLL = 21
Const SM_DEBUG = 22
Const SM_SWAPBUTTON = 23
Const SM_RESERVED1 = 24
Const SM_RESERVED2 = 25
Const SM_RESERVED3 = 26
Const SM_RESERVED4 = 27
Const SM_CXMIN = 28
Const SM_CYMIN = 29
Const SM_CXSIZE = 30
Const SM_CYSIZE = 31
Const SM_CXFRAME = 32
Const SM_CYFRAME = 33
Const SM_CXMINTRACK = 34
Const SM_CYMINTRACK = 35
Const SM_CXDOUBLECLK = 36
Const SM_CYDOUBLECLK = 37
Const SM_CXICONSPACING = 38
Const SM_CYICONSPACING = 39
Const SM_MENUDROPALIGNMENT = 40
Const SM_PENWINDOWS = 41
Const SM_DBCSENABLED = 42
Const SM_CMOUSEBUTTONS = 43
Const SM_CMETRICS = 44
Const SM_CXSIZEFRAME = SM_CXFRAME
Const SM_CYSIZEFRAME = SM_CYFRAME
Const SM_CXFIXEDFRAME = SM_CXDLGFRAME
Const SM_CYFIXEDFRAME = SM_CYDLGFRAME

Declare PtrSafe Function GetSystemMetrics Lib "user32" Alias "GetSystemMetrics" (ByVal nIndex As Long) As Long

Declare PtrSafe Function LoadMenu Lib "user32" Alias "LoadMenuA" (ByVal hInstance As LongPtr, ByVal lpString As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function LoadMenuIndirect Lib "user32" Alias "LoadMenuIndirectA" (ByVal lpMenuTemplate As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetMenu Lib "user32" Alias "GetMenu" (ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetMenu Lib "user32" Alias "SetMenu" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hMenu As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function HiliteMenuItem Lib "user32" Alias "HiliteMenuItem" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hMenu As LongPtr, ByVal wIDHiliteItem As Long, ByVal wHilite As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetMenuString Lib "user32" Alias "GetMenuStringA" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal wIDItem As Long, ByVal lpString As String, ByVal nMaxCount As Long, ByVal wFlag As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetMenuState Lib "user32" Alias "GetMenuState" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal wID As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DrawMenuBar Lib "user32" Alias "DrawMenuBar" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetSystemMenu Lib "user32" Alias "GetSystemMenu" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal bRevert As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateMenu Lib "user32" Alias "CreateMenu" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreatePopupMenu Lib "user32" Alias "CreatePopupMenu" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function DestroyMenu Lib "user32" Alias "DestroyMenu" (ByVal hMenu As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function CheckMenuItem Lib "user32" Alias "CheckMenuItem" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal wIDCheckItem As Long, ByVal wCheck As Long) As Long
Declare PtrSafe Function EnableMenuItem Lib "user32" Alias "EnableMenuItem" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal wIDEnableItem As Long, ByVal wEnable As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetSubMenu Lib "user32" Alias "GetSubMenu" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal nPos As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetMenuItemID Lib "user32" Alias "GetMenuItemID" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal nPos As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetMenuItemCount Lib "user32" Alias "GetMenuItemCount" (ByVal hMenu As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function InsertMenu Lib "user32" Alias "InsertMenuA" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long, ByVal wIDNewItem As LongPtr, ByVal lpNewItem As Any) As Long
Declare PtrSafe Function AppendMenu Lib "user32" Alias "AppendMenuA" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal wFlags As Long, ByVal wIDNewItem As LongPtr, ByVal lpNewItem As Any) As Long
Declare PtrSafe Function ModifyMenu Lib "user32" Alias "ModifyMenuA" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long, ByVal wIDNewItem As LongPtr, ByVal lpString As Any) As Long
Declare PtrSafe Function RemoveMenu Lib "user32" Alias "RemoveMenu" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DeleteMenu Lib "user32" Alias "DeleteMenu" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetMenuItemBitmaps Lib "user32" Alias "SetMenuItemBitmaps" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long, ByVal hBitmapUnchecked As LongPtr, ByVal hBitmapChecked As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetMenuCheckMarkDimensions Lib "user32" Alias "GetMenuCheckMarkDimensions" () As Long
Declare PtrSafe Function TrackPopupMenu Lib "user32" Alias "TrackPopupMenu" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal wFlags As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nReserved As Long, ByVal hwnd As LongPtr, lprc As RECT) As Long

' Flags for TrackPopupMenu
Const TPM_LEFTBUTTON = &H0&
Const TPM_RIGHTBUTTON = &H2&
Const TPM_LEFTALIGN = &H0&
Const TPM_CENTERALIGN = &H4&
Const TPM_RIGHTALIGN = &H8&

Declare PtrSafe Function DrawIcon Lib "user32" Alias "DrawIcon" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal hIcon As LongPtr) As Long

' DrawText() Format Flags
Const DT_TOP = &H0
Const DT_LEFT = &H0
Const DT_CENTER = &H1
Const DT_RIGHT = &H2
Const DT_VCENTER = &H4
Const DT_BOTTOM = &H8
Const DT_WORDBREAK = &H10
Const DT_SINGLELINE = &H20
Const DT_EXPANDTABS = &H40
Const DT_TABSTOP = &H80
Const DT_NOCLIP = &H100
Const DT_EXTERNALLEADING = &H200
Const DT_CALCRECT = &H400
Const DT_NOPREFIX = &H800
Const DT_INTERNAL = &H1000

Declare PtrSafe Function DrawText Lib "user32" Alias "DrawTextA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal lpStr As String, ByVal nCount As Long, lpRect As RECT, ByVal wFormat As Long) As Long
Declare PtrSafe Function TabbedTextOut Lib "user32" Alias "TabbedTextOutA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal lpString As String, ByVal nCount As Long, ByVal nTabPositions As Long, lpnTabStopPositions As Long, ByVal nTabOrigin As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetTabbedTextExtent Lib "user32" Alias "GetTabbedTextExtentA" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal lpString As String, ByVal nCount As Long, ByVal nTabPositions As Long, lpnTabStopPositions As Long) As Long

Declare PtrSafe Function UpdateWindow Lib "user32" Alias "UpdateWindow" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SetActiveWindow Lib "user32" Alias "SetActiveWindow" (ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetForegroundWindow Lib "user32" Alias "GetForegroundWindow" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetForegroundWindow Lib "user32" Alias "SetForegroundWindow" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function WindowFromDC Lib "user32" Alias "WindowFromDC" (ByVal hdc As LongPtr) As LongPtr

Declare PtrSafe Function GetDC Lib "user32" Alias "GetDC" (ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetDCEx Lib "user32" Alias "GetDCEx" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hrgnclip As LongPtr, ByVal fdwOptions As Long) As LongPtr

Const DCX_WINDOW = &H1&
Const DCX_CACHE = &H2&
Const DCX_NORESETATTRS = &H4&
Const DCX_CLIPCHILDREN = &H8&
Const DCX_CLIPSIBLINGS = &H10&
Const DCX_PARENTCLIP = &H20&

Const DCX_EXCLUDERGN = &H40&
Const DCX_INTERSECTRGN = &H80&

Const DCX_EXCLUDEUPDATE = &H100&
Const DCX_INTERSECTUPDATE = &H200&

Const DCX_LOCKWINDOWUPDATE = &H400&

Const DCX_NORECOMPUTE = &H100000
Const DCX_VALIDATE = &H200000

Declare PtrSafe Function GetWindowDC Lib "user32" Alias "GetWindowDC" (ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ReleaseDC Lib "user32" Alias "ReleaseDC" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hdc As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function BeginPaint Lib "user32" Alias "BeginPaint" (ByVal hwnd As LongPtr, lpPaint As PAINTSTRUCT) As LongPtr
Declare PtrSafe Function EndPaint Lib "user32" Alias "EndPaint" (ByVal hwnd As LongPtr, lpPaint As PAINTSTRUCT) As Long
Declare PtrSafe Function GetUpdateRect Lib "user32" Alias "GetUpdateRect" (ByVal hwnd As LongPtr, lpRect As RECT, ByVal bErase As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetUpdateRgn Lib "user32" Alias "GetUpdateRgn" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hRgn As LongPtr, ByVal fErase As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ExcludeUpdateRgn Lib "user32" Alias "ExcludeUpdateRgn" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function InvalidateRect Lib "user32" Alias "InvalidateRect" (ByVal hwnd As LongPtr, lpRect As RECT, ByVal bErase As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ValidateRect Lib "user32" Alias "ValidateRect" (ByVal hwnd As LongPtr, lpRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function InvalidateRgn Lib "user32" Alias "InvalidateRgn" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hRgn As LongPtr, ByVal bErase As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ValidateRgn Lib "user32" Alias "ValidateRgn" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hRgn As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function RedrawWindow Lib "user32" Alias "RedrawWindow" (ByVal hwnd As LongPtr, lprcUpdate As RECT, ByVal hrgnUpdate As LongPtr, ByVal fuRedraw As Long) As Long

Const RDW_INVALIDATE = &H1
Const RDW_INTERNALPAINT = &H2
Const RDW_ERASE = &H4

Const RDW_VALIDATE = &H8
Const RDW_NOINTERNALPAINT = &H10
Const RDW_NOERASE = &H20

Const RDW_NOCHILDREN = &H40
Const RDW_ALLCHILDREN = &H80

Const RDW_UPDATENOW = &H100
Const RDW_ERASENOW = &H200

Const RDW_FRAME = &H400
Const RDW_NOFRAME = &H800

Declare PtrSafe Function LockWindowUpdate Lib "user32" Alias "LockWindowUpdate" (ByVal hwndLock As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function ScrollWindow Lib "user32" Alias "ScrollWindow" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal XAmount As Long, ByVal YAmount As Long, lpRect As RECT, lpClipRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function ScrollDC Lib "user32" Alias "ScrollDC" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, lprcScroll As RECT, lprcClip As RECT, ByVal hrgnUpdate As LongPtr, lprcUpdate As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function ScrollWindowEx Lib "user32" Alias "ScrollWindowEx" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, lprcScroll As RECT, lprcClip As RECT, ByVal hrgnUpdate As LongPtr, lprcUpdate As RECT, ByVal fuScroll As Long) As Long

Const SW_SCROLLCHILDREN = &H1
Const SW_INVALIDATE = &H2
Const SW_ERASE = &H4

Declare PtrSafe Function SetScrollPos Lib "user32" Alias "SetScrollPos" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nBar As Long, ByVal nPos As Long, ByVal bRedraw As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetScrollPos Lib "user32" Alias "GetScrollPos" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nBar As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetScrollRange Lib "user32" Alias "SetScrollRange" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nBar As Long, ByVal nMinPos As Long, ByVal nMaxPos As Long, ByVal bRedraw As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetScrollRange Lib "user32" Alias "GetScrollRange" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nBar As Long, lpMinPos As Long, lpMaxPos As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ShowScrollBar Lib "user32" Alias "ShowScrollBar" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wBar As Long, ByVal bShow As Long) As Long
Declare PtrSafe Function EnableScrollBar Lib "user32" Alias "EnableScrollBar" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wSBflags As Long, ByVal wArrows As Long) As Long

' EnableScrollBar() flags
Const ESB_ENABLE_BOTH = &H0
Const ESB_DISABLE_BOTH = &H3

Const ESB_DISABLE_LEFT = &H1
Const ESB_DISABLE_RIGHT = &H2

Const ESB_DISABLE_UP = &H1
Const ESB_DISABLE_DOWN = &H2

Const ESB_DISABLE_LTUP = ESB_DISABLE_LEFT
Const ESB_DISABLE_RTDN = ESB_DISABLE_RIGHT

Declare PtrSafe Function SetProp Lib "user32" Alias "SetPropA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpString As String, ByVal hData As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetProp Lib "user32" Alias "GetPropA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpString As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function RemoveProp Lib "user32" Alias "RemovePropA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpString As String) As LongPtr

Declare PtrSafe Function SetWindowText Lib "user32" Alias "SetWindowTextA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpString As String) As Long
Declare PtrSafe Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetWindowTextLength Lib "user32" Alias "GetWindowTextLengthA" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function GetClientRect Lib "user32" Alias "GetClientRect" (ByVal hwnd As LongPtr, lpRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function GetWindowRect Lib "user32" Alias "GetWindowRect" (ByVal hwnd As LongPtr, lpRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function AdjustWindowRect Lib "user32" Alias "AdjustWindowRect" (lpRect As RECT, ByVal dwStyle As Long, ByVal bMenu As Long) As Long
Declare PtrSafe Function AdjustWindowRectEx Lib "user32" Alias "AdjustWindowRectEx" (lpRect As RECT, ByVal dsStyle As Long, ByVal bMenu As Long, ByVal dwEsStyle As Long) As Long

' MessageBox() Flags
Const MB_OK = &H0&
Const MB_OKCANCEL = &H1&
Const MB_ABORTRETRYIGNORE = &H2&
Const MB_YESNOCANCEL = &H3&
Const MB_YESNO = &H4&
Const MB_RETRYCANCEL = &H5&

Const MB_ICONHAND = &H10&
Const MB_ICONQUESTION = &H20&
Const MB_ICONEXCLAMATION = &H30&
Const MB_ICONASTERISK = &H40&

Const MB_ICONINFORMATION = MB_ICONASTERISK
Const MB_ICONSTOP = MB_ICONHAND

Const MB_DEFBUTTON1 = &H0&
Const MB_DEFBUTTON2 = &H100&
Const MB_DEFBUTTON3 = &H200&

Const MB_APPLMODAL = &H0&
Const MB_SYSTEMMODAL = &H1000&
Const MB_TASKMODAL = &H2000&

Const MB_NOFOCUS = &H8000&
Const MB_SETFOREGROUND = &H10000
Const MB_DEFAULT_DESKTOP_ONLY = &H20000

Const MB_TYPEMASK = &HF&
Const MB_ICONMASK = &HF0&
Const MB_DEFMASK = &HF00&
Const MB_MODEMASK = &H3000&
Const MB_MISCMASK = &HC000&

Declare PtrSafe Function MessageBox Lib "user32" Alias "MessageBoxA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long
Declare PtrSafe Function MessageBoxEx Lib "user32" Alias "MessageBoxExA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal uType As Long, ByVal wLanguageId As Long) As Long
Declare PtrSafe Function MessageBeep Lib "user32" Alias "MessageBeep" (ByVal wType As Long) As Long

Declare PtrSafe Function ShowCursor Lib "user32" Alias "ShowCursor" (ByVal bShow As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetCursorPos Lib "user32" Alias "SetCursorPos" (ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetCursor Lib "user32" Alias "SetCursor" (ByVal hCursor As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetCursorPos Lib "user32" Alias "GetCursorPos" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Declare PtrSafe Function ClipCursor Lib "user32" Alias "ClipCursor" (lpRect As Any) As Long
Declare PtrSafe Function GetCursor Lib "user32" Alias "GetCursor" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetClipCursor Lib "user32" Alias "GetClipCursor" (lprc As RECT) As Long

Declare PtrSafe Function CreateCaret Lib "user32" Alias "CreateCaret" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hBitmap As LongPtr, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetCaretBlinkTime Lib "user32" Alias "GetCaretBlinkTime" () As Long
Declare PtrSafe Function SetCaretBlinkTime Lib "user32" Alias "SetCaretBlinkTime" (ByVal wMSeconds As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DestroyCaret Lib "user32" Alias "DestroyCaret" () As Long
Declare PtrSafe Function HideCaret Lib "user32" Alias "HideCaret" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ShowCaret Lib "user32" Alias "ShowCaret" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SetCaretPos Lib "user32" Alias "SetCaretPos" (ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetCaretPos Lib "user32" Alias "GetCaretPos" (lpPoint As POINTAPI) As Long

Declare PtrSafe Function ClientToScreen Lib "user32" Alias "ClientToScreen" (ByVal hwnd As LongPtr, lpPoint As POINTAPI) As Long
Declare PtrSafe Function ScreenToClient Lib "user32" Alias "ScreenToClient" (ByVal hwnd As LongPtr, lpPoint As POINTAPI) As Long

Declare PtrSafe Function MapWindowPoints Lib "user32" Alias "MapWindowPoints" (ByVal hwndFrom As LongPtr, ByVal hwndTo As LongPtr, lppt As Any, ByVal cPoints As Long) As Long

#If Win64 Then
Declare PtrSafe Function WindowFromPoint Lib "user32" Alias "WindowFromPoint" (ByVal Point As LongLong) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ChildWindowFromPoint Lib "user32" Alias "ChildWindowFromPoint" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal Point As LongLong) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ChildWindowFromPointEx Lib "user32" Alias "ChildWindowFromPointEx" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal pt As LongLong, ByVal un As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DragDetect Lib "user32" Alias "DragDetect" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal pt As LongLong) As Long
Declare PtrSafe Function MenuItemFromPoint Lib "user32" Alias "MenuItemFromPoint" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal hMenu As LongPtr, ByVal ptScreen As LongLong) As Long

' Copies a POINTAPI into a LongLong. For an API requiring a ByVal POINTAPI parameter,
' this LongLong can be passed in instead. Example API's include WindowFromPoint,
' ChildWindowFromPoint, ChildWindowFromPointEx, DragDetect, and MenuItemFromPoint.
Function PointToLongLong(point As POINTAPI) As LongLong
Dim ll As LongLong
Dim cbLongLong As LongPtr

cbLongLong = LenB(ll)

' make sure the contents will fit
If LenB(point) = cbLongLong Then
CopyMemory ll, point, cbLongLong
End If

PointToLongLong = ll
End Function
#Else
Declare PtrSafe Function WindowFromPoint Lib "user32" Alias "WindowFromPoint" (ByVal xPoint As Long, ByVal yPoint As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ChildWindowFromPoint Lib "user32" Alias "ChildWindowFromPoint" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal xPoint As Long, ByVal yPoint As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ChildWindowFromPointEx Lib "user32" Alias "ChildWindowFromPointEx" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal ptX As Long, ByVal ptY As Long, ByVal un As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DragDetect Lib "user32" Alias "DragDetect" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal ptX As Long, ByVal ptY As Long) As Long
Declare PtrSafe Function MenuItemFromPoint Lib "user32" Alias "MenuItemFromPoint" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal hMenu As LongPtr, ByVal ptScreenX As Long, ByVal ptScreenY As Long) As Long
#End If

' Color Types
Const CTLCOLOR_MSGBOX = 0
Const CTLCOLOR_EDIT = 1
Const CTLCOLOR_LISTBOX = 2
Const CTLCOLOR_BTN = 3
Const CTLCOLOR_DLG = 4
Const CTLCOLOR_SCROLLBAR = 5
Const CTLCOLOR_STATIC = 6
Const CTLCOLOR_MAX = 8 ' three bits max

Const COLOR_SCROLLBAR = 0
Const COLOR_BACKGROUND = 1
Const COLOR_ACTIVECAPTION = 2
Const COLOR_INACTIVECAPTION = 3
Const COLOR_MENU = 4
Const COLOR_WINDOW = 5
Const COLOR_WINDOWFRAME = 6
Const COLOR_MENUTEXT = 7
Const COLOR_WINDOWTEXT = 8
Const COLOR_CAPTIONTEXT = 9
Const COLOR_ACTIVEBORDER = 10
Const COLOR_INACTIVEBORDER = 11
Const COLOR_APPWORKSPACE = 12
Const COLOR_HIGHLIGHT = 13
Const COLOR_HIGHLIGHTTEXT = 14
Const COLOR_BTNFACE = 15
Const COLOR_BTNSHADOW = 16
Const COLOR_GRAYTEXT = 17
Const COLOR_BTNTEXT = 18
Const COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT = 19
Const COLOR_BTNHIGHLIGHT = 20

Declare PtrSafe Function GetSysColor Lib "user32" Alias "GetSysColor" (ByVal nIndex As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetSysColors Lib "user32" Alias "SetSysColors" (ByVal nChanges As Long, lpSysColor As Long, lpColorValues As Long) As Long

Declare PtrSafe Function DrawFocusRect Lib "user32" Alias "DrawFocusRect" (ByVal hdc As LongPtr, lpRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function FillRect Lib "user32" Alias "FillRect" (ByVal hdc As LongPtr, lpRect As RECT, ByVal hBrush As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function FrameRect Lib "user32" Alias "FrameRect" (ByVal hdc As LongPtr, lpRect As RECT, ByVal hBrush As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function InvertRect Lib "user32" Alias "InvertRect" (ByVal hdc As LongPtr, lpRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function SetRect Lib "user32" Alias "SetRect" (lpRect As RECT, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetRectEmpty Lib "user32" Alias "SetRectEmpty" (lpRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function CopyRect Lib "user32" Alias "CopyRect" (lpDestRect As RECT, lpSourceRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function InflateRect Lib "user32" Alias "InflateRect" (lpRect As RECT, ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Declare PtrSafe Function IntersectRect Lib "user32" Alias "IntersectRect" (lpDestRect As RECT, lpSrc1Rect As RECT, lpSrc2Rect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function UnionRect Lib "user32" Alias "UnionRect" (lpDestRect As RECT, lpSrc1Rect As RECT, lpSrc2Rect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function SubtractRect Lib "user32" Alias "SubtractRect" (lprcDst As RECT, lprcSrc1 As RECT, lprcSrc2 As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function OffsetRect Lib "user32" Alias "OffsetRect" (lpRect As RECT, ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Declare PtrSafe Function IsRectEmpty Lib "user32" Alias "IsRectEmpty" (lpRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function EqualRect Lib "user32" Alias "EqualRect" (lpRect1 As RECT, lpRect2 As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function PtInRect Lib "user32" Alias "PtInRect" (lpRect As RECT, pt As POINTAPI) As Long

Declare PtrSafe Function GetWindowWord Lib "user32" Alias "GetWindowWord" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long) As Integer
Declare PtrSafe Function SetWindowWord Lib "user32" Alias "SetWindowWord" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long, ByVal wNewWord As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetClassWord Lib "user32" Alias "GetClassWord" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetClassWord Lib "user32" Alias "SetClassWord" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long, ByVal wNewWord As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetDesktopWindow Lib "user32" Alias "GetDesktopWindow" () As LongPtr

#If Win64 Then
Declare PtrSafe Function GetWindowLongPtr Lib "user32" Alias "GetWindowLongPtrA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetWindowLongPtr Lib "user32" Alias "SetWindowLongPtrA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetClassLongPtr Lib "user32" Alias "GetClassLongPtrA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetClassLongPtr Lib "user32" Alias "SetClassLongPtrA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As LongPtr) As LongPtr
#Else
Declare PtrSafe Function GetWindowLongPtr Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetWindowLongPtr Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetClassLongPtr Lib "user32" Alias "GetClassLongA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetClassLongPtr Lib "user32" Alias "SetClassLongA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As LongPtr) As LongPtr

' Provided for reference only. Please use the LongPtr versions instead.
Declare PtrSafe Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetClassLong Lib "user32" Alias "GetClassLongA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetClassLong Lib "user32" Alias "SetClassLongA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
#End If

Declare PtrSafe Function GetParent Lib "user32" Alias "GetParent" (ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetParent Lib "user32" Alias "SetParent" (ByVal hWndChild As LongPtr, ByVal hWndNewParent As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LongPtr

Declare PtrSafe Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetTopWindow Lib "user32" Alias "GetTopWindow" (ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetNextWindow Lib "user32" Alias "GetWindow" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wFlag As Long) As LongPtr

Declare PtrSafe Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" Alias "GetWindowThreadProcessId" (ByVal hwnd As LongPtr, lpdwProcessId As Long) As Long

Declare PtrSafe Function GetLastActivePopup Lib "user32" Alias "GetLastActivePopup" (ByVal hwndOwnder As LongPtr) As LongPtr

' GetWindow() Constants
Const GW_HWNDFIRST = 0
Const GW_HWNDLAST = 1
Const GW_HWNDNEXT = 2
Const GW_HWNDPREV = 3
Const GW_OWNER = 4
Const GW_CHILD = 5
Const GW_MAX = 5

Declare PtrSafe Function GetWindow Lib "user32" Alias "GetWindow" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wCmd As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" Alias "UnhookWindowsHookEx" (ByVal hHook As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "user32" Alias "CallNextHookEx" (ByVal hHook As LongPtr, ByVal ncode As Long, ByVal wParam As LongPtr, lParam As Any) As LongPtr

' Menu flags for Add/Check/EnableMenuItem()
Const MF_INSERT = &H0&
Const MF_CHANGE = &H80&
Const MF_APPEND = &H100&
Const MF_DELETE = &H200&
Const MF_REMOVE = &H1000&

Const MF_BYCOMMAND = &H0&
Const MF_BYPOSITION = &H400&

Const MF_SEPARATOR = &H800&

Const MF_ENABLED = &H0&
Const MF_GRAYED = &H1&
Const MF_DISABLED = &H2&

Const MF_UNCHECKED = &H0&
Const MF_CHECKED = &H8&
Const MF_USECHECKBITMAPS = &H200&

Const MF_STRING = &H0&
Const MF_BITMAP = &H4&
Const MF_OWNERDRAW = &H100&

Const MF_POPUP = &H10&
Const MF_MENUBARBREAK = &H20&
Const MF_MENUBREAK = &H40&

Const MF_UNHILITE = &H0&
Const MF_HILITE = &H80&

Const MF_SYSMENU = &H2000&
Const MF_HELP = &H4000&
Const MF_MOUSESELECT = &H8000&

' Menu item resource format
Type MENUITEMTEMPLATEHEADER
versionNumber As Integer
offset As Integer
End Type

Type MENUITEMTEMPLATE
mtOption As Integer
mtID As Integer
mtString As Integer
End Type

Const MF_END = &H80

' System Menu Command Values


Const SC_SIZE = &HF000&
Const SC_MOVE = &HF010&
Const SC_MINIMIZE = &HF020&
Const SC_MAXIMIZE = &HF030&
Const SC_NEXTWINDOW = &HF040&
Const SC_PREVWINDOW = &HF050&
Const SC_CLOSE = &HF060&
Const SC_VSCROLL = &HF070&
Const SC_HSCROLL = &HF080&
Const SC_MOUSEMENU = &HF090&
Const SC_KEYMENU = &HF100&
Const SC_ARRANGE = &HF110&
Const SC_RESTORE = &HF120&
Const SC_TASKLIST = &HF130&
Const SC_SCREENSAVE = &HF140&
Const SC_HOTKEY = &HF150&

' Obsolete names
Const SC_ICON = SC_MINIMIZE
Const SC_ZOOM = SC_MAXIMIZE

' Resource Loading Routines
Declare PtrSafe Function LoadBitmap Lib "user32" Alias "LoadBitmapA" (ByVal hInstance As LongPtr, ByVal lpBitmapName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function LoadCursor Lib "user32" Alias "LoadCursorA" (ByVal hInstance As LongPtr, ByVal lpCursorName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateCursor Lib "user32" Alias "CreateCursor" (ByVal hInstance As LongPtr, ByVal nXhotspot As Long, ByVal nYhotspot As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, lpANDbitPlane As Any, lpXORbitPlane As Any) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DestroyCursor Lib "user32" Alias "DestroyCursor" (ByVal hCursor As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function CopyCursor Lib "user32" Alias "CopyCursor" (ByVal hcur As LongPtr) As LongPtr

' Standard Cursor IDs
Const IDC_ARROW = 32512&
Const IDC_IBEAM = 32513&
Const IDC_WAIT = 32514&
Const IDC_CROSS = 32515&
Const IDC_UPARROW = 32516&
Const IDC_SIZE = 32640&
Const IDC_ICON = 32641&
Const IDC_SIZENWSE = 32642&
Const IDC_SIZENESW = 32643&
Const IDC_SIZEWE = 32644&
Const IDC_SIZENS = 32645&
Const IDC_SIZEALL = 32646&
Const IDC_NO = 32648&
Const IDC_APPSTARTING = 32650&

Type ICONINFO
fIcon As Long
xHotspot As Long
yHotspot As Long
hbmMask As LongPtr
hbmColor As LongPtr
End Type

Declare PtrSafe Function LoadIcon Lib "user32" Alias "LoadIconA" (ByVal hInstance As LongPtr, ByVal lpIconName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateIcon Lib "user32" Alias "CreateIcon" (ByVal hInstance As LongPtr, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal nPlanes As Byte, ByVal nBitsPixel As Byte, lpANDbits As Byte, lpXORbits As Byte) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DestroyIcon Lib "user32" Alias "DestroyIcon" (ByVal hIcon As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function LookupIconIdFromDirectory Lib "user32" Alias "LookupIconIdFromDirectory" (presbits As Byte, ByVal fIcon As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CreateIconIndirect Lib "user32" Alias "CreateIconIndirect" (piconinfo As ICONINFO) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CopyIcon Lib "user32" Alias "CopyIcon" (ByVal hIcon As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetIconInfo Lib "user32" Alias "GetIconInfo" (ByVal hIcon As LongPtr, piconinfo As ICONINFO) As Long

' OEM Resource Ordinal Numbers
Const OBM_CLOSE = 32754
Const OBM_UPARROW = 32753
Const OBM_DNARROW = 32752
Const OBM_RGARROW = 32751
Const OBM_LFARROW = 32750
Const OBM_REDUCE = 32749
Const OBM_ZOOM = 32748
Const OBM_RESTORE = 32747
Const OBM_REDUCED = 32746
Const OBM_ZOOMD = 32745
Const OBM_RESTORED = 32744
Const OBM_UPARROWD = 32743
Const OBM_DNARROWD = 32742
Const OBM_RGARROWD = 32741
Const OBM_LFARROWD = 32740
Const OBM_MNARROW = 32739
Const OBM_COMBO = 32738
Const OBM_UPARROWI = 32737
Const OBM_DNARROWI = 32736
Const OBM_RGARROWI = 32735
Const OBM_LFARROWI = 32734

Const OBM_OLD_CLOSE = 32767
Const OBM_SIZE = 32766
Const OBM_OLD_UPARROW = 32765
Const OBM_OLD_DNARROW = 32764
Const OBM_OLD_RGARROW = 32763
Const OBM_OLD_LFARROW = 32762
Const OBM_BTSIZE = 32761
Const OBM_CHECK = 32760
Const OBM_CHECKBOXES = 32759
Const OBM_BTNCORNERS = 32758
Const OBM_OLD_REDUCE = 32757
Const OBM_OLD_ZOOM = 32756
Const OBM_OLD_RESTORE = 32755

Const OCR_NORMAL = 32512
Const OCR_IBEAM = 32513
Const OCR_WAIT = 32514
Const OCR_CROSS = 32515
Const OCR_UP = 32516
Const OCR_SIZE = 32640
Const OCR_ICON = 32641
Const OCR_SIZENWSE = 32642
Const OCR_SIZENESW = 32643
Const OCR_SIZEWE = 32644
Const OCR_SIZENS = 32645
Const OCR_SIZEALL = 32646
Const OCR_ICOCUR = 32647
Const OCR_NO = 32648 ' not in win3.1

Const OIC_SAMPLE = 32512
Const OIC_HAND = 32513
Const OIC_QUES = 32514
Const OIC_BANG = 32515
Const OIC_NOTE = 32516

Const ORD_LANGDRIVER = 1 ' The ordinal number for the entry point of
' language drivers.

' Standard Icon IDs
Const IDI_APPLICATION = 32512&
Const IDI_HAND = 32513&
Const IDI_QUESTION = 32514&
Const IDI_EXCLAMATION = 32515&
Const IDI_ASTERISK = 32516&

Declare PtrSafe Function LoadString Lib "user32" Alias "LoadStringA" (ByVal hInstance As LongPtr, ByVal wID As Long, ByVal lpBuffer As String, ByVal nBufferMax As Long) As Long

' Dialog Box Command IDs
Const IDOK = 1
Const IDCANCEL = 2
Const IDABORT = 3
Const IDRETRY = 4
Const IDIGNORE = 5
Const IDYES = 6
Const IDNO = 7

' Control Manager Structures and Definitions

' Edit Control Styles
Const ES_LEFT = &H0&
Const ES_CENTER = &H1&
Const ES_RIGHT = &H2&
Const ES_MULTILINE = &H4&
Const ES_UPPERCASE = &H8&
Const ES_LOWERCASE = &H10&
Const ES_PASSWORD = &H20&
Const ES_AUTOVSCROLL = &H40&
Const ES_AUTOHSCROLL = &H80&
Const ES_NOHIDESEL = &H100&
Const ES_OEMCONVERT = &H400&
Const ES_READONLY = &H800&
Const ES_WANTRETURN = &H1000&

' Edit Control Notification Codes
Const EN_SETFOCUS = &H100
Const EN_KILLFOCUS = &H200
Const EN_CHANGE = &H300
Const EN_UPDATE = &H400
Const EN_ERRSPACE = &H500
Const EN_MAXTEXT = &H501
Const EN_HSCROLL = &H601
Const EN_VSCROLL = &H602

' Edit Control Messages
Const EM_GETSEL = &HB0
Const EM_SETSEL = &HB1
Const EM_GETRECT = &HB2
Const EM_SETRECT = &HB3
Const EM_SETRECTNP = &HB4
Const EM_SCROLL = &HB5
Const EM_LINESCROLL = &HB6
Const EM_SCROLLCARET = &HB7
Const EM_GETMODIFY = &HB8
Const EM_SETMODIFY = &HB9
Const EM_GETLINECOUNT = &HBA
Const EM_LINEINDEX = &HBB
Const EM_SETHANDLE = &HBC
Const EM_GETHANDLE = &HBD
Const EM_GETTHUMB = &HBE
Const EM_LINELENGTH = &HC1
Const EM_REPLACESEL = &HC2
Const EM_GETLINE = &HC4
Const EM_LIMITTEXT = &HC5
Const EM_CANUNDO = &HC6
Const EM_UNDO = &HC7
Const EM_FMTLINES = &HC8
Const EM_LINEFROMCHAR = &HC9
Const EM_SETTABSTOPS = &HCB
Const EM_SETPASSWORDCHAR = &HCC
Const EM_EMPTYUNDOBUFFER = &HCD
Const EM_GETFIRSTVISIBLELINE = &HCE
Const EM_SETREADONLY = &HCF
Const EM_SETWORDBREAKPROC = &HD0
Const EM_GETWORDBREAKPROC = &HD1
Const EM_GETPASSWORDCHAR = &HD2

' EDITWORDBREAKPROC code values
Const WB_LEFT = 0
Const WB_RIGHT = 1
Const WB_ISDELIMITER = 2

' Button Control Styles
Const BS_PUSHBUTTON = &H0&
Const BS_DEFPUSHBUTTON = &H1&
Const BS_CHECKBOX = &H2&
Const BS_AUTOCHECKBOX = &H3&
Const BS_RADIOBUTTON = &H4&
Const BS_3STATE = &H5&
Const BS_AUTO3STATE = &H6&
Const BS_GROUPBOX = &H7&
Const BS_USERBUTTON = &H8&
Const BS_AUTORADIOBUTTON = &H9&
Const BS_OWNERDRAW = &HB&
Const BS_LEFTTEXT = &H20&

' User Button Notification Codes
Const BN_CLICKED = 0
Const BN_PAINT = 1
Const BN_HILITE = 2
Const BN_UNHILITE = 3
Const BN_DISABLE = 4
Const BN_DOUBLECLICKED = 5

' Button Control Messages
Const BM_GETCHECK = &HF0
Const BM_SETCHECK = &HF1
Const BM_GETSTATE = &HF2
Const BM_SETSTATE = &HF3
Const BM_SETSTYLE = &HF4

' Static Control Constants
Const SS_LEFT = &H0&
Const SS_CENTER = &H1&
Const SS_RIGHT = &H2&
Const SS_ICON = &H3&
Const SS_BLACKRECT = &H4&
Const SS_GRAYRECT = &H5&
Const SS_WHITERECT = &H6&
Const SS_BLACKFRAME = &H7&
Const SS_GRAYFRAME = &H8&
Const SS_WHITEFRAME = &H9&
Const SS_USERITEM = &HA&
Const SS_SIMPLE = &HB&
Const SS_LEFTNOWORDWRAP = &HC&
Const SS_NOPREFIX = &H80 ' Don't do "&" character translation

' Static Control Mesages
Const STM_SETICON = &H170
Const STM_GETICON = &H171
Const STM_MSGMAX = &H172

Const WC_DIALOG = 8002&

' Get/SetWindowWord/Long offsets for use with WC_DIALOG windows
Const DWL_MSGRESULT = 0
Const DWL_DLGPROC = 4
Const DWL_USER = 8

' Dialog Manager Routines
Declare PtrSafe Function IsDialogMessage Lib "user32" Alias "IsDialogMessageA" (ByVal hDlg As LongPtr, lpMsg As MSG) As Long
Declare PtrSafe Function MapDialogRect Lib "user32" Alias "MapDialogRect" (ByVal hDlg As LongPtr, lpRect As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function DlgDirList Lib "user32" Alias "DlgDirListA" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal lpPathSpec As String, ByVal nIDListBox As Long, ByVal nIDStaticPath As Long, ByVal wFileType As Long) As Long

' DlgDirList, DlgDirListComboBox flags values
Const DDL_READWRITE = &H0
Const DDL_READONLY = &H1
Const DDL_HIDDEN = &H2
Const DDL_SYSTEM = &H4
Const DDL_DIRECTORY = &H10
Const DDL_ARCHIVE = &H20

Const DDL_POSTMSGS = &H2000
Const DDL_DRIVES = &H4000
Const DDL_EXCLUSIVE = &H8000&

Declare PtrSafe Function DlgDirSelectEx Lib "user32" Alias "DlgDirSelectExA" (ByVal hWndDlg As LongPtr, ByVal lpszPath As String, ByVal cbPath As Long, ByVal idListBox As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DlgDirListComboBox Lib "user32" Alias "DlgDirListComboBoxA" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal lpPathSpec As String, ByVal nIDComboBox As Long, ByVal nIDStaticPath As Long, ByVal wFileType As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DlgDirSelectComboBoxEx Lib "user32" Alias "DlgDirSelectComboBoxExA" (ByVal hWndDlg As LongPtr, ByVal lpszPath As String, ByVal cbPath As Long, ByVal idComboBox As Long) As Long

' Dialog Styles
Const DS_ABSALIGN = &H1&
Const DS_SYSMODAL = &H2&
Const DS_LOCALEDIT = &H20 ' Edit items get Local storage.
Const DS_SETFONT = &H40 ' User specified font for Dlg controls
Const DS_MODALFRAME = &H80 ' Can be combined with WS_CAPTION
Const DS_NOIDLEMSG = &H100 ' WM_ENTERIDLE message will not be sent
Const DS_SETFOREGROUND = &H200 ' not in win3.1

Const DM_GETDEFID = WM_USER + 0
Const DM_SETDEFID = WM_USER + 1
Const DC_HASDEFID = &H534 '0x534B

' Dialog Codes
Const DLGC_WANTARROWS = &H1 ' Control wants arrow keys
Const DLGC_WANTTAB = &H2 ' Control wants tab keys
Const DLGC_WANTALLKEYS = &H4 ' Control wants all keys
Const DLGC_WANTMESSAGE = &H4 ' Pass message to control
Const DLGC_HASSETSEL = &H8 ' Understands EM_SETSEL message
Const DLGC_DEFPUSHBUTTON = &H10 ' Default pushbutton
Const DLGC_UNDEFPUSHBUTTON = &H20 ' Non-default pushbutton
Const DLGC_RADIOBUTTON = &H40 ' Radio button
Const DLGC_WANTCHARS = &H80 ' Want WM_CHAR messages
Const DLGC_STATIC = &H100 ' Static item: don't include
Const DLGC_BUTTON = &H2000 ' Button item: can be checked

Const LB_CTLCODE = 0&

' Listbox Return Values
Const LB_OKAY = 0
Const LB_ERR = (-1)
Const LB_ERRSPACE = (-2)

' The idStaticPath parameter to DlgDirList can have the following values
' ORed if the list box should show other details of the files along with
' the name of the files;
' all other details also will be returned

' Listbox Notification Codes
Const LBN_ERRSPACE = (-2)
Const LBN_SELCHANGE = 1
Const LBN_DBLCLK = 2
Const LBN_SELCANCEL = 3
Const LBN_SETFOCUS = 4
Const LBN_KILLFOCUS = 5

' Listbox messages
Const LB_ADDSTRING = &H180
Const LB_INSERTSTRING = &H181
Const LB_DELETESTRING = &H182
Const LB_SELITEMRANGEEX = &H183
Const LB_RESETCONTENT = &H184
Const LB_SETSEL = &H185
Const LB_SETCURSEL = &H186
Const LB_GETSEL = &H187
Const LB_GETCURSEL = &H188
Const LB_GETTEXT = &H189
Const LB_GETTEXTLEN = &H18A
Const LB_GETCOUNT = &H18B
Const LB_SELECTSTRING = &H18C
Const LB_DIR = &H18D
Const LB_GETTOPINDEX = &H18E
Const LB_FINDSTRING = &H18F
Const LB_GETSELCOUNT = &H190
Const LB_GETSELITEMS = &H191
Const LB_SETTABSTOPS = &H192
Const LB_GETHORIZONTALEXTENT = &H193
Const LB_SETHORIZONTALEXTENT = &H194
Const LB_SETCOLUMNWIDTH = &H195
Const LB_ADDFILE = &H196
Const LB_SETTOPINDEX = &H197
Const LB_GETITEMRECT = &H198
Const LB_GETITEMDATA = &H199
Const LB_SETITEMDATA = &H19A
Const LB_SELITEMRANGE = &H19B
Const LB_SETANCHORINDEX = &H19C
Const LB_GETANCHORINDEX = &H19D
Const LB_SETCARETINDEX = &H19E
Const LB_GETCARETINDEX = &H19F
Const LB_SETITEMHEIGHT = &H1A0
Const LB_GETITEMHEIGHT = &H1A1
Const LB_FINDSTRINGEXACT = &H1A2
Const LB_SETLOCALE = &H1A5
Const LB_GETLOCALE = &H1A6
Const LB_SETCOUNT = &H1A7
Const LB_MSGMAX = &H1A8

' Listbox Styles
Const LBS_NOTIFY = &H1&
Const LBS_SORT = &H2&
Const LBS_NOREDRAW = &H4&
Const LBS_MULTIPLESEL = &H8&
Const LBS_OWNERDRAWFIXED = &H10&
Const LBS_OWNERDRAWVARIABLE = &H20&
Const LBS_HASSTRINGS = &H40&
Const LBS_USETABSTOPS = &H80&
Const LBS_NOINTEGRALHEIGHT = &H100&
Const LBS_MULTICOLUMN = &H200&
Const LBS_WANTKEYBOARDINPUT = &H400&
Const LBS_EXTENDEDSEL = &H800&
Const LBS_DISABLENOSCROLL = &H1000&
Const LBS_NODATA = &H2000&
Const LBS_STANDARD = (LBS_NOTIFY Or LBS_SORT Or WS_VSCROLL Or WS_BORDER)

' Combo Box return Values
Const CB_OKAY = 0
Const CB_ERR = (-1)
Const CB_ERRSPACE = (-2)

' Combo Box Notification Codes
Const CBN_ERRSPACE = (-1)
Const CBN_SELCHANGE = 1
Const CBN_DBLCLK = 2
Const CBN_SETFOCUS = 3
Const CBN_KILLFOCUS = 4
Const CBN_EDITCHANGE = 5
Const CBN_EDITUPDATE = 6
Const CBN_DROPDOWN = 7
Const CBN_CLOSEUP = 8
Const CBN_SELENDOK = 9
Const CBN_SELENDCANCEL = 10

' Combo Box styles
Const CBS_SIMPLE = &H1&
Const CBS_DROPDOWN = &H2&
Const CBS_DROPDOWNLIST = &H3&
Const CBS_OWNERDRAWFIXED = &H10&
Const CBS_OWNERDRAWVARIABLE = &H20&
Const CBS_AUTOHSCROLL = &H40&
Const CBS_OEMCONVERT = &H80&
Const CBS_SORT = &H100&
Const CBS_HASSTRINGS = &H200&
Const CBS_NOINTEGRALHEIGHT = &H400&
Const CBS_DISABLENOSCROLL = &H800&

' Combo Box messages
Const CB_GETEDITSEL = &H140
Const CB_LIMITTEXT = &H141
Const CB_SETEDITSEL = &H142
Const CB_ADDSTRING = &H143
Const CB_DELETESTRING = &H144
Const CB_DIR = &H145
Const CB_GETCOUNT = &H146
Const CB_GETCURSEL = &H147
Const CB_GETLBTEXT = &H148
Const CB_GETLBTEXTLEN = &H149
Const CB_INSERTSTRING = &H14A
Const CB_RESETCONTENT = &H14B
Const CB_FINDSTRING = &H14C
Const CB_SELECTSTRING = &H14D
Const CB_SETCURSEL = &H14E
Const CB_SHOWDROPDOWN = &H14F
Const CB_GETITEMDATA = &H150
Const CB_SETITEMDATA = &H151
Const CB_GETDROPPEDCONTROLRECT = &H152
Const CB_SETITEMHEIGHT = &H153
Const CB_GETITEMHEIGHT = &H154
Const CB_SETEXTENDEDUI = &H155
Const CB_GETEXTENDEDUI = &H156
Const CB_GETDROPPEDSTATE = &H157
Const CB_FINDSTRINGEXACT = &H158
Const CB_SETLOCALE = &H159
Const CB_GETLOCALE = &H15A
Const CB_MSGMAX = &H15B

' Scroll Bar Styles
Const SBS_HORZ = &H0&
Const SBS_VERT = &H1&
Const SBS_TOPALIGN = &H2&
Const SBS_LEFTALIGN = &H2&
Const SBS_BOTTOMALIGN = &H4&
Const SBS_RIGHTALIGN = &H4&
Const SBS_SIZEBOXTOPLEFTALIGN = &H2&
Const SBS_SIZEBOXBOTTOMRIGHTALIGN = &H4&
Const SBS_SIZEBOX = &H8&

' Scroll bar messages
Const SBM_SETPOS = &HE0 ' not in win3.1
Const SBM_GETPOS = &HE1 ' not in win3.1
Const SBM_SETRANGE = &HE2 ' not in win3.1
Const SBM_SETRANGEREDRAW = &HE6 ' not in win3.1
Const SBM_GETRANGE = &HE3 ' not in win3.1
Const SBM_ENABLE_ARROWS = &HE4 ' not in win3.1

Const MDIS_ALLCHILDSTYLES = &H1

' wParam values for WM_MDITILE and WM_MDICASCADE messages.
Const MDITILE_VERTICAL = &H0
Const MDITILE_HORIZONTAL = &H1
Const MDITILE_SKIPDISABLED = &H2

Type MDICREATESTRUCT
szClass As String
szTitle As String
hOwner As LongPtr
x As Long
y As Long
cx As Long
cy As Long
style As Long
lParam As LongPtr
End Type

Type CLIENTCREATESTRUCT
hWindowMenu As LongPtr
idFirstChild As Long
End Type

Declare PtrSafe Function DefFrameProc Lib "user32" Alias "DefFrameProcA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hWndMDIClient As LongPtr, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DefMDIChildProc Lib "user32" Alias "DefMDIChildProcA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr

Declare PtrSafe Function TranslateMDISysAccel Lib "user32" Alias "TranslateMDISysAccel" (ByVal hWndClient As LongPtr, lpMsg As MSG) As Long

Declare PtrSafe Function ArrangeIconicWindows Lib "user32" Alias "ArrangeIconicWindows" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function CreateMDIWindow Lib "user32" Alias "CreateMDIWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String, ByVal dwStyle As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hWndParent As LongPtr, ByVal hInstance As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr

' Help engine section.

Type MULTIKEYHELP
mkSize As Long
mkKeylist As Byte
szKeyphrase As String * 253 ' Array length is arbitrary; may be changed
End Type

Type HELPWININFO
wStructSize As Long
x As Long
y As Long
dx As Long
dy As Long
wMax As Long
rgchMember As String * 2
End Type

' Commands to pass WinHelp()
Const HELP_CONTEXT = &H1 ' Display topic in ulTopic
Const HELP_QUIT = &H2 ' Terminate help
Const HELP_INDEX = &H3 ' Display index
Const HELP_CONTENTS = &H3&
Const HELP_HELPONHELP = &H4 ' Display help on using help
Const HELP_SETINDEX = &H5 ' Set current Index for multi index help
Const HELP_SETCONTENTS = &H5&
Const HELP_CONTEXTPOPUP = &H8&
Const HELP_FORCEFILE = &H9&
Const HELP_KEY = &H101 ' Display topic for keyword in offabData
Const HELP_COMMAND = &H102&
Const HELP_PARTIALKEY = &H105&
Const HELP_MULTIKEY = &H201&
Const HELP_SETWINPOS = &H203&

Declare PtrSafe Function WinHelp Lib "user32" Alias "WinHelpA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpHelpFile As String, ByVal wCommand As Long, ByVal dwData As LongPtr) As Long

' Parameter for SystemParametersInfo()
Const SPI_GETBEEP = 1
Const SPI_SETBEEP = 2
Const SPI_GETMOUSE = 3
Const SPI_SETMOUSE = 4
Const SPI_GETBORDER = 5
Const SPI_SETBORDER = 6
Const SPI_GETKEYBOARDSPEED = 10
Const SPI_SETKEYBOARDSPEED = 11
Const SPI_LANGDRIVER = 12
Const SPI_ICONHORIZONTALSPACING = 13
Const SPI_GETSCREENSAVETIMEOUT = 14
Const SPI_SETSCREENSAVETIMEOUT = 15
Const SPI_GETSCREENSAVEACTIVE = 16
Const SPI_SETSCREENSAVEACTIVE = 17
Const SPI_GETGRIDGRANULARITY = 18
Const SPI_SETGRIDGRANULARITY = 19
Const SPI_SETDESKWALLPAPER = 20
Const SPI_SETDESKPATTERN = 21
Const SPI_GETKEYBOARDDELAY = 22
Const SPI_SETKEYBOARDDELAY = 23
Const SPI_ICONVERTICALSPACING = 24
Const SPI_GETICONTITLEWRAP = 25
Const SPI_SETICONTITLEWRAP = 26
Const SPI_GETMENUDROPALIGNMENT = 27
Const SPI_SETMENUDROPALIGNMENT = 28
Const SPI_SETDOUBLECLKWIDTH = 29
Const SPI_SETDOUBLECLKHEIGHT = 30
Const SPI_GETICONTITLELOGFONT = 31
Const SPI_SETDOUBLECLICKTIME = 32
Const SPI_SETMOUSEBUTTONSWAP = 33
Const SPI_SETICONTITLELOGFONT = 34
Const SPI_GETFASTTASKSWITCH = 35
Const SPI_SETFASTTASKSWITCH = 36
Const SPI_SETDRAGFULLWINDOWS = 37
Const SPI_GETDRAGFULLWINDOWS = 38
Const SPI_GETNONCLIENTMETRICS = 41
Const SPI_SETNONCLIENTMETRICS = 42
Const SPI_GETMINIMIZEDMETRICS = 43
Const SPI_SETMINIMIZEDMETRICS = 44
Const SPI_GETICONMETRICS = 45
Const SPI_SETICONMETRICS = 46
Const SPI_SETWORKAREA = 47
Const SPI_GETWORKAREA = 48
Const SPI_SETPENWINDOWS = 49
Const SPI_GETFILTERKEYS = 50
Const SPI_SETFILTERKEYS = 51
Const SPI_GETTOGGLEKEYS = 52
Const SPI_SETTOGGLEKEYS = 53
Const SPI_GETMOUSEKEYS = 54
Const SPI_SETMOUSEKEYS = 55
Const SPI_GETSHOWSOUNDS = 56
Const SPI_SETSHOWSOUNDS = 57
Const SPI_GETSTICKYKEYS = 58
Const SPI_SETSTICKYKEYS = 59
Const SPI_GETACCESSTIMEOUT = 60
Const SPI_SETACCESSTIMEOUT = 61
Const SPI_GETSERIALKEYS = 62
Const SPI_SETSERIALKEYS = 63
Const SPI_GETSOUNDSENTRY = 64
Const SPI_SETSOUNDSENTRY = 65
Const SPI_GETHIGHCONTRAST = 66
Const SPI_SETHIGHCONTRAST = 67
Const SPI_GETKEYBOARDPREF = 68
Const SPI_SETKEYBOARDPREF = 69
Const SPI_GETSCREENREADER = 70
Const SPI_SETSCREENREADER = 71
Const SPI_GETANIMATION = 72
Const SPI_SETANIMATION = 73
Const SPI_GETFONTSMOOTHING = 74
Const SPI_SETFONTSMOOTHING = 75
Const SPI_SETDRAGWIDTH = 76
Const SPI_SETDRAGHEIGHT = 77
Const SPI_SETHANDHELD = 78
Const SPI_GETLOWPOWERTIMEOUT = 79
Const SPI_GETPOWEROFFTIMEOUT = 80
Const SPI_SETLOWPOWERTIMEOUT = 81
Const SPI_SETPOWEROFFTIMEOUT = 82
Const SPI_GETLOWPOWERACTIVE = 83
Const SPI_GETPOWEROFFACTIVE = 84
Const SPI_SETLOWPOWERACTIVE = 85
Const SPI_SETPOWEROFFACTIVE = 86
Const SPI_SETCURSORS = 87
Const SPI_SETICONS = 88
Const SPI_GETDEFAULTINPUTLANG = 89
Const SPI_SETDEFAULTINPUTLANG = 90
Const SPI_SETLANGTOGGLE = 91
Const SPI_GETWINDOWSEXTENSION = 92
Const SPI_SETMOUSETRAILS = 93
Const SPI_GETMOUSETRAILS = 94
Const SPI_SCREENSAVERRUNNING = 97

' SystemParametersInfo flags
Const SPIF_UPDATEINIFILE = &H1
Const SPIF_SENDWININICHANGE = &H2

Declare PtrSafe Function SystemParametersInfo Lib "user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long, ByRef lpvParam As Any, ByVal fuWinIni As Long) As Long

' DDE window messages
Const WM_DDE_FIRST = &H3E0
Const WM_DDE_INITIATE = (WM_DDE_FIRST)
Const WM_DDE_TERMINATE = (WM_DDE_FIRST + 1)
Const WM_DDE_ADVISE = (WM_DDE_FIRST + 2)
Const WM_DDE_UNADVISE = (WM_DDE_FIRST + 3)
Const WM_DDE_ACK = (WM_DDE_FIRST + 4)
Const WM_DDE_DATA = (WM_DDE_FIRST + 5)
Const WM_DDE_REQUEST = (WM_DDE_FIRST + 6)
Const WM_DDE_POKE = (WM_DDE_FIRST + 7)
Const WM_DDE_EXECUTE = (WM_DDE_FIRST + 8)
Const WM_DDE_LAST = (WM_DDE_FIRST + 8)

' ************************************************** *************************** *
' * dde.h - Dynamic Data Exchange structures and definitions *
' * *
' * Copyright (c) 1993-1995, Microsoft Corp. All rights reserved *
' * *
' \************************************************* ****************************/


' ----------------------------------------------------------------------------
' DDEACK structure
'
' Structure of wStatus (LOWORD(lParam)) in WM_DDE_ACK message
' sent in response to a WM_DDE_DATA, WM_DDE_REQUEST, WM_DDE_POKE,
' WM_DDE_ADVISE, or WM_DDE_UNADVISE message.
'
' ----------------------------------------------------------------------------*/

Type DDEACK
bAppReturnCode As Integer
Reserved As Integer
fbusy As Integer
fack As Integer
End Type

' ----------------------------------------------------------------------------
' DDEADVISE structure
'
' WM_DDE_ADVISE parameter structure for hOptions (LOWORD(lParam))
'
' ----------------------------------------------------------------------------*/

Type DDEADVISE
Reserved As Integer
fDeferUpd As Integer
fAckReq As Integer
cfFormat As Integer
End Type


' ----------------------------------------------------------------------------
' DDEDATA structure
'
' WM_DDE_DATA parameter structure for hData (LOWORD(lParam)).
' The actual size of this structure depends on the size of
' the Value array.
'
' ----------------------------------------------------------------------------*/

Type DDEDATA
unused As Integer
fresponse As Integer
fRelease As Integer
Reserved As Integer
fAckReq As Integer
cfFormat As Integer
Value(1) As Byte
End Type


' ----------------------------------------------------------------------------
' DDEPOKE structure
'
' WM_DDE_POKE parameter structure for hData (LOWORD(lParam)).
' The actual size of this structure depends on the size of
' the Value array.
'
' ----------------------------------------------------------------------------*/

Type DDEPOKE
unused As Integer
fRelease As Integer
fReserved As Integer
cfFormat As Integer
Value(1) As Byte
End Type

' ----------------------------------------------------------------------------
' The following typedef's were used in previous versions of the Windows SDK.
' They are still valid. The above typedef's define exactly the same structures
' as those below. The above typedef names are recommended, however, as they
' are more meaningful.

' Note that the DDEPOKE structure typedef'ed in earlier versions of DDE.H did
' not correctly define the bit positions.
' ----------------------------------------------------------------------------*/

Type DDELN
unused As Integer
fRelease As Integer
fDeferUpd As Integer
fAckReq As Integer
cfFormat As Integer
End Type

Type DDEUP
unused As Integer
fAck As Integer
fRelease As Integer
fReserved As Integer
fAckReq As Integer
cfFormat As Integer
rgb(1) As Byte
End Type

Declare PtrSafe Function DdeSetQualityOfService Lib "user32" Alias "DdeSetQualityOfService" (ByVal hWndClient As LongPtr, pqosNew As SECURITY_QUALITY_OF_SERVICE, pqosPrev As SECURITY_QUALITY_OF_SERVICE) As Long
Declare PtrSafe Function ImpersonateDdeClientWindow Lib "user32" Alias "ImpersonateDdeClientWindow" (ByVal hWndClient As LongPtr, ByVal hWndServer As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function PackDDElParam Lib "user32" Alias "PackDDElParam" (ByVal msg As Long, ByVal uiLo As LongPtr, ByVal uiHi As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function UnpackDDElParam Lib "user32" Alias "UnpackDDElParam" (ByVal msg As Long, ByVal lParam As LongPtr, puiLo As LongPtr, puiHi As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function FreeDDElParam Lib "user32" Alias "FreeDDElParam" (ByVal msg As Long, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ReuseDDElParam Lib "user32" Alias "ReuseDDElParam" (ByVal lParam As LongPtr, ByVal msgIn As Long, ByVal msgOut As Long, ByVal uiLo As LongPtr, ByVal uiHi As LongPtr) As LongPtr

Type HSZPAIR
hszSvc As LongPtr
hszTopic As LongPtr
End Type

'//
'// Quality Of Service
'//

Type SECURITY_QUALITY_OF_SERVICE
Length As Long
Impersonationlevel As Integer
ContextTrackingMode As Integer
EffectiveOnly As Long
End Type

Type CONVCONTEXT
cb As Long
wFlags As Long
wCountryID As Long
iCodePage As Long
dwLangID As Long
dwSecurity As Long
qos As SECURITY_QUALITY_OF_SERVICE
End Type

Type CONVINFO
cb As Long
hUser As LongPtr
hConvPartner As LongPtr
hszSvcPartner As LongPtr
hszServiceReq As LongPtr
hszTopic As LongPtr
hszItem As LongPtr
wFmt As Long
wType As Long
wStatus As Long
wConvst As Long
wLastError As Long
hConvList As LongPtr
ConvCtxt As CONVCONTEXT
hwnd As LongPtr
hwndPartner As LongPtr
End Type

' conversation states (usState)
Const XST_NULL = 0 ' quiescent states
Const XST_INCOMPLETE = 1
Const XST_CONNECTED = 2
Const XST_INIT1 = 3 ' mid-initiation states
Const XST_INIT2 = 4
Const XST_REQSENT = 5 ' active conversation states
Const XST_DATARCVD = 6
Const XST_POKESENT = 7
Const XST_POKEACKRCVD = 8
Const XST_EXECSENT = 9
Const XST_EXECACKRCVD = 10
Const XST_ADVSENT = 11
Const XST_UNADVSENT = 12
Const XST_ADVACKRCVD = 13
Const XST_UNADVACKRCVD = 14
Const XST_ADVDATASENT = 15
Const XST_ADVDATAACKRCVD = 16

' used in LOWORD(dwData1) of XTYP_ADVREQ callbacks...
Const CADV_LATEACK = &HFFFF

' conversation status bits (fsStatus)
Const ST_CONNECTED = &H1
Const ST_ADVISE = &H2
Const ST_ISLOCAL = &H4
Const ST_BLOCKED = &H8
Const ST_CLIENT = &H10
Const ST_TERMINATED = &H20
Const ST_INLIST = &H40
Const ST_BLOCKNEXT = &H80
Const ST_ISSELF = &H100

' DDE constants for wStatus field
Const DDE_FACK = &H8000&
Const DDE_FBUSY = &H4000
Const DDE_FDEFERUPD = &H4000
Const DDE_FACKREQ = &H8000&
Const DDE_FRELEASE = &H2000
Const DDE_FREQUESTED = &H1000
Const DDE_FAPPSTATUS = &HFF
Const DDE_FNOTPROCESSED = &H0

Const DDE_FACKRESERVED = (Not (DDE_FACK Or DDE_FBUSY Or DDE_FAPPSTATUS))
Const DDE_FADVRESERVED = (Not (DDE_FACKREQ Or DDE_FDEFERUPD))
Const DDE_FDATRESERVED = (Not (DDE_FACKREQ Or DDE_FRELEASE Or DDE_FREQUESTED))
Const DDE_FPOKRESERVED = (Not (DDE_FRELEASE))

' message filter hook types
Const MSGF_DDEMGR = &H8001&

' codepage constants
Const CP_WINANSI = 1004 ' default codepage for windows old DDE convs.
Const CP_WINUNICODE = 1200

' transaction types
Const XTYPF_NOBLOCK = &H2 ' CBR_BLOCK will not work
Const XTYPF_NODATA = &H4 ' DDE_FDEFERUPD
Const XTYPF_ACKREQ = &H8 ' DDE_FACKREQ

Const XCLASS_MASK = &HFC00&
Const XCLASS_BOOL = &H1000
Const XCLASS_DATA = &H2000
Const XCLASS_FLAGS = &H4000
Const XCLASS_NOTIFICATION = &H8000&

Const XTYP_ERROR = (&H0 Or XCLASS_NOTIFICATION Or XTYPF_NOBLOCK)
Const XTYP_ADVDATA = (&H10 Or XCLASS_FLAGS)
Const XTYP_ADVREQ = (&H20 Or XCLASS_DATA Or XTYPF_NOBLOCK)
Const XTYP_ADVSTART = (&H30 Or XCLASS_BOOL)
Const XTYP_ADVSTOP = (&H40 Or XCLASS_NOTIFICATION)
Const XTYP_EXECUTE = (&H50 Or XCLASS_FLAGS)
Const XTYP_CONNECT = (&H60 Or XCLASS_BOOL Or XTYPF_NOBLOCK)
Const XTYP_CONNECT_CONFIRM = (&H70 Or XCLASS_NOTIFICATION Or XTYPF_NOBLOCK)
Const XTYP_XACT_COMPLETE = (&H80 Or XCLASS_NOTIFICATION)
Const XTYP_POKE = (&H90 Or XCLASS_FLAGS)
Const XTYP_REGISTER = (&HA0 Or XCLASS_NOTIFICATION Or XTYPF_NOBLOCK)
Const XTYP_REQUEST = (&HB0 Or XCLASS_DATA)
Const XTYP_DISCONNECT = (&HC0 Or XCLASS_NOTIFICATION Or XTYPF_NOBLOCK)
Const XTYP_UNREGISTER = (&HD0 Or XCLASS_NOTIFICATION Or XTYPF_NOBLOCK)
Const XTYP_WILDCONNECT = (&HE0 Or XCLASS_DATA Or XTYPF_NOBLOCK)

Const XTYP_MASK = &HF0
Const XTYP_SHIFT = 4 ' shift to turn XTYP_ into an index

' Timeout constants
Const TIMEOUT_ASYNC = &HFFFFFFFF

' Transaction ID constants
Const QID_SYNC = &HFFFFFFFF

' Public strings used in DDE
Const SZDDESYS_TOPIC = "System"
Const SZDDESYS_ITEM_TOPICS = "Topics"
Const SZDDESYS_ITEM_SYSITEMS = "SysItems"
Const SZDDESYS_ITEM_RTNMSG = "ReturnMessage"
Const SZDDESYS_ITEM_STATUS = "Status"
Const SZDDESYS_ITEM_FORMATS = "Formats"
Const SZDDESYS_ITEM_HELP = "Help"
Const SZDDE_ITEM_ITEMLIST = "TopicItemList"

Const CBR_BLOCK As LongPtr = -1 ' -1 Long (&HFFFFFFFF) on 32-bit VBA; -1 LongLong (&HFFFFFFFFFFFFFFFF^) on 64-bit VBA

' Callback filter flags for use with standard apps.
Const CBF_FAIL_SELFCONNECTIONS = &H1000
Const CBF_FAIL_CONNECTIONS = &H2000
Const CBF_FAIL_ADVISES = &H4000
Const CBF_FAIL_EXECUTES = &H8000&
Const CBF_FAIL_POKES = &H10000
Const CBF_FAIL_REQUESTS = &H20000
Const CBF_FAIL_ALLSVRXACTIONS = &H3F000

Const CBF_SKIP_CONNECT_CONFIRMS = &H40000
Const CBF_SKIP_REGISTRATIONS = &H80000
Const CBF_SKIP_UNREGISTRATIONS = &H100000
Const CBF_SKIP_DISCONNECTS = &H200000
Const CBF_SKIP_ALLNOTIFICATIONS = &H3C0000

' Application command flags
Const APPCMD_CLIENTONLY = &H10&
Const APPCMD_FILTERINITS = &H20&
Const APPCMD_MASK = &HFF0&

' Application classification flags
Const APPCLASS_STANDARD = &H0&
Const APPCLASS_MASK = &HF&

Declare PtrSafe Function DdeUninitialize Lib "user32" Alias "DdeUninitialize" (ByVal idInst As Long) As Long

' conversation enumeration functions
Declare PtrSafe Function DdeConnectList Lib "user32" Alias "DdeConnectList" (ByVal idInst As Long, ByVal hszService As LongPtr, ByVal hszTopic As LongPtr, ByVal hConvList As LongPtr, pCC As CONVCONTEXT) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DdeQueryNextServer Lib "user32" Alias "DdeQueryNextServer" (ByVal hConvList As LongPtr, ByVal hConvPrev As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DdeDisconnectList Lib "user32" Alias "DdeDisconnectList" (ByVal hConvList As LongPtr) As Long

' conversation control functions
Declare PtrSafe Function DdeConnect Lib "user32" Alias "DdeConnect" (ByVal idInst As Long, ByVal hszService As LongPtr, ByVal hszTopic As LongPtr, pCC As CONVCONTEXT) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DdeDisconnect Lib "user32" Alias "DdeDisconnect" (ByVal hConv As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DdeReconnect Lib "user32" Alias "DdeReconnect" (ByVal hConv As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DdeQueryConvInfo Lib "user32" Alias "DdeQueryConvInfo" (ByVal hConv As LongPtr, ByVal idTransaction As Long, pConvInfo As CONVINFO) As Long
Declare PtrSafe Function DdeSetUserHandle Lib "user32" Alias "DdeSetUserHandle" (ByVal hConv As LongPtr, ByVal id As Long, ByVal hUser As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DdeAbandonTransaction Lib "user32" Alias "DdeAbandonTransaction" (ByVal idInst As Long, ByVal hConv As LongPtr, ByVal idTransaction As Long) As Long

' app server interface functions
Declare PtrSafe Function DdePostAdvise Lib "user32" Alias "DdePostAdvise" (ByVal idInst As Long, ByVal hszTopic As LongPtr, ByVal hszItem As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DdeEnableCallback Lib "user32" Alias "DdeEnableCallback" (ByVal idInst As Long, ByVal hConv As LongPtr, ByVal wCmd As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DdeImpersonateClient Lib "user32" Alias "DdeImpersonateClient" (ByVal hConv As LongPtr) As Long

Const EC_ENABLEALL = 0
Const EC_ENABLEONE = ST_BLOCKNEXT
Const EC_DISABLE = ST_BLOCKED
Const EC_QUERYWAITING = 2

Declare PtrSafe Function DdeNameService Lib "user32" Alias "DdeNameService" (ByVal idInst As Long, ByVal hsz1 As Long, ByVal hsz2 As Long, ByVal afCmd As Long) As LongPtr

Const DNS_REGISTER = &H1
Const DNS_UNREGISTER = &H2
Const DNS_FILTERON = &H4
Const DNS_FILTEROFF = &H8

' app client interface functions
Declare PtrSafe Function DdeClientTransaction Lib "user32" (pData As Byte, ByVal cbData As Long, ByVal hConv As LongPtr, ByVal hszItem As LongPtr, ByVal wFmt As Long, ByVal wType As Long, ByVal dwTimeout As Long, pdwResult As Long) As LongPtr

' data transfer functions
Declare PtrSafe Function DdeCreateDataHandle Lib "user32" (ByVal idInst As Long, pSrc As Byte, ByVal cb As Long, ByVal cbOff As Long, ByVal hszItem As LongPtr, ByVal wFmt As Long, ByVal afCmd As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DdeAddData Lib "user32" (ByVal hData As LongPtr, pSrc As Byte, ByVal cb As Long, ByVal cbOff As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DdeGetData Lib "user32" (ByVal hData As LongPtr, pDst As Byte, ByVal cbMax As Long, ByVal cbOff As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DdeAccessData Lib "user32" (ByVal hData As LongPtr, pcbDataSize As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DdeUnaccessData Lib "user32" (ByVal hData As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DdeFreeDataHandle Lib "user32" Alias "DdeFreeDataHandle" (ByVal hData As LongPtr) As Long

Const HDATA_APPOWNED = &H1

Declare PtrSafe Function DdeGetLastError Lib "user32" Alias "DdeGetLastError" (ByVal idInst As Long) As Long

Const DMLERR_NO_ERROR = 0 ' must be 0

Const DMLERR_FIRST = &H4000

Const DMLERR_ADVACKTIMEOUT = &H4000
Const DMLERR_BUSY = &H4001
Const DMLERR_DATAACKTIMEOUT = &H4002
Const DMLERR_DLL_NOT_INITIALIZED = &H4003
Const DMLERR_DLL_USAGE = &H4004
Const DMLERR_EXECACKTIMEOUT = &H4005
Const DMLERR_INVALIDPARAMETER = &H4006
Const DMLERR_LOW_MEMORY = &H4007
Const DMLERR_MEMORY_ERROR = &H4008
Const DMLERR_NOTPROCESSED = &H4009
Const DMLERR_NO_CONV_ESTABLISHED = &H400A
Const DMLERR_POKEACKTIMEOUT = &H400B
Const DMLERR_POSTMSG_FAILED = &H400C
Const DMLERR_REENTRANCY = &H400D
Const DMLERR_SERVER_DIED = &H400E
Const DMLERR_SYS_ERROR = &H400F
Const DMLERR_UNADVACKTIMEOUT = &H4010
Const DMLERR_UNFOUND_QUEUE_ID = &H4011

Const DMLERR_LAST = &H4011

Declare PtrSafe Function DdeCreateStringHandle Lib "user32" Alias "DdeCreateStringHandleA" (ByVal idInst As Long, ByVal psz As String, ByVal iCodePage As Long) As LongPtr

Declare PtrSafe Function DdeQueryString Lib "user32" Alias "DdeQueryStringA" (ByVal idInst As Long, ByVal hsz As LongPtr, ByVal psz As String, ByVal cchMax As Long, ByVal iCodePage As Long) As Long

Declare PtrSafe Function DdeFreeStringHandle Lib "user32" Alias "DdeFreeStringHandle" (ByVal idInst As Long, ByVal hsz As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DdeKeepStringHandle Lib "user32" Alias "DdeKeepStringHandle" (ByVal idInst As Long, ByVal hsz As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DdeCmpStringHandles Lib "user32" Alias "DdeCmpStringHandles" (ByVal hsz1 As LongPtr, ByVal hsz2 As LongPtr) As Long

Type DDEML_MSG_HOOK_DATA ' new for NT
uiLo As LongPtr ' unpacked lo and hi parts of lParam
uiHi As LongPtr
cbData As Long ' amount of data in message, if any. May be > than 32 bytes.
Data(0 To 7) As Long ' data peeking by DDESPY is limited to 32 bytes.
End Type

Type MONMSGSTRUCT
cb As Long
hwndTo As LongPtr
dwTime As Long
htask As LongPtr
wMsg As Long
wParam As LongPtr
lParam As LongPtr
dmhd As DDEML_MSG_HOOK_DATA ' new for NT
End Type

Type MONCBSTRUCT
cb As Long
dwTime As Long
htask As LongPtr
dwRet As Long
wType As Long
wFmt As Long
hConv As LongPtr
hsz1 As LongPtr
hsz2 As LongPtr
hData As LongPtr
dwData1 As LongPtr
dwData2 As LongPtr
cc As CONVCONTEXT ' new for NT for XTYP_CONNECT callbacks
cbData As Long ' new for NT for data peeking
Data(0 To 7) As Long ' new for NT for data peeking
End Type

Type MONHSZSTRUCT
cb As Long
fsAction As Long ' MH_ value
dwTime As Long
hsz As LongPtr
htask As LongPtr
str As Byte
End Type

Const MH_CREATE = 1
Const MH_KEEP = 2
Const MH_DELETE = 3
Const MH_CLEANUP = 4

Type MONERRSTRUCT
cb As Long
wLastError As Long
dwTime As Long
htask As LongPtr
End Type

Type MONLINKSTRUCT
cb As Long
dwTime As Long
htask As LongPtr
fEstablished As Long
fNoData As Long
hszSvc As LongPtr
hszTopic As LongPtr
hszItem As LongPtr
wFmt As Long
fServer As Long
hConvServer As LongPtr
hConvClient As LongPtr
End Type

Type MONCONVSTRUCT
cb As Long
fConnect As Long
dwTime As Long
htask As LongPtr
hszSvc As LongPtr
hszTopic As LongPtr
hConvClient As LongPtr ' Globally unique value != apps local hConv
hConvServer As LongPtr ' Globally unique value != apps local hConv
End Type

Const MAX_MONITORS = 4
Const APPCLASS_MONITOR = &H1&
Const XTYP_MONITOR = (&HF0 Or XCLASS_NOTIFICATION Or XTYPF_NOBLOCK)

' Callback filter flags for use with MONITOR apps - 0 implies no monitor callbacks
Const MF_HSZ_INFO = &H1000000
Const MF_SENDMSGS = &H2000000
Const MF_POSTMSGS = &H4000000
Const MF_CALLBACKS = &H8000000
Const MF_ERRORS = &H10000000
Const MF_LINKS = &H20000000
Const MF_CONV = &H40000000

Const MF_MASK = &HFF000000

' -----------------------------------------
' Win32 API error code definitions
' -----------------------------------------
' This section contains the error code definitions for the Win32 API functions.

' NO_ERROR
Const NO_ERROR = 0 ' dderror

' The configuration registry database operation completed successfully.
Const ERROR_SUCCESS = 0&

' Incorrect function.
Const ERROR_INVALID_FUNCTION = 1 ' dderror

' The system cannot find the file specified.
Const ERROR_FILE_NOT_FOUND = 2&

' The system cannot find the path specified.
Const ERROR_PATH_NOT_FOUND = 3&

' The system cannot open the file.
Const ERROR_TOO_MANY_OPEN_FILES = 4&

' Access is denied.
Const ERROR_ACCESS_DENIED = 5&

' The handle is invalid.
Const ERROR_INVALID_HANDLE = 6&

' The storage control blocks were destroyed.
Const ERROR_ARENA_TRASHED = 7&

' Not enough storage is available to process this command.
Const ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY = 8 ' dderror

' The storage control block address is invalid.
Const ERROR_INVALID_BLOCK = 9&

' The environment is incorrect.
Const ERROR_BAD_ENVIRONMENT = 10&

' An attempt was made to load a program with an
' incorrect format.
Const ERROR_BAD_FORMAT = 11&

' The access code is invalid.
Const ERROR_INVALID_ACCESS = 12&

' The data is invalid.
Const ERROR_INVALID_DATA = 13&

' Not enough storage is available to complete this operation.
Const ERROR_OUTOFMEMORY = 14&

' The system cannot find the drive specified.
Const ERROR_INVALID_DRIVE = 15&

' The directory cannot be removed.
Const ERROR_CURRENT_DIRECTORY = 16&

' The system cannot move the file
' to a different disk drive.
Const ERROR_NOT_SAME_DEVICE = 17&

' There are no more files.
Const ERROR_NO_MORE_FILES = 18&

' The media is write protected.
Const ERROR_WRITE_PROTECT = 19&

' The system cannot find the device specified.
Const ERROR_BAD_UNIT = 20&

' The device is not ready.
Const ERROR_NOT_READY = 21&

' The device does not recognize the command.
Const ERROR_BAD_COMMAND = 22&

' Data error (cyclic redundancy check)
Const ERROR_CRC = 23&

' The program issued a command but the
' command length is incorrect.
Const ERROR_BAD_LENGTH = 24&

' The drive cannot locate a specific
' area or track on the disk.
Const ERROR_SEEK = 25&

' The specified disk or diskette cannot be accessed.
Const ERROR_NOT_DOS_DISK = 26&

' The drive cannot find the sector requested.
Const ERROR_SECTOR_NOT_FOUND = 27&

' The printer is out of paper.
Const ERROR_OUT_OF_PAPER = 28&

' The system cannot write to the specified device.
Const ERROR_WRITE_FAULT = 29&

' The system cannot read from the specified device.
Const ERROR_READ_FAULT = 30&

' A device attached to the system is not functioning.
Const ERROR_GEN_FAILURE = 31&

' The process cannot access the file because
' it is being used by another process.
Const ERROR_SHARING_VIOLATION = 32&

' The process cannot access the file because
' another process has locked a portion of the file.
Const ERROR_LOCK_VIOLATION = 33&

' The wrong diskette is in the drive.
' Insert %2 (Volume Serial Number: %3)
' into drive %1.
Const ERROR_WRONG_DISK = 34&

' Too many files opened for sharing.
Const ERROR_SHARING_BUFFER_EXCEEDED = 36&

' Reached end of file.
Const ERROR_HANDLE_EOF = 38&

' The disk is full.
Const ERROR_HANDLE_DISK_FULL = 39&

' The network request is not supported.
Const ERROR_NOT_SUPPORTED = 50&

' The remote computer is not available.
Const ERROR_REM_NOT_LIST = 51&

' A duplicate name exists on the network.
Const ERROR_DUP_NAME = 52&

' The network path was not found.
Const ERROR_BAD_NETPATH = 53&

' The network is busy.
Const ERROR_NETWORK_BUSY = 54&

' The specified network resource or device is no longer
' available.
Const ERROR_DEV_NOT_EXIST = 55 ' dderror

' The network BIOS command limit has been reached.
Const ERROR_TOO_MANY_CMDS = 56&

' A network adapter hardware error occurred.
Const ERROR_ADAP_HDW_ERR = 57&

' The specified server cannot perform the requested
' operation.
Const ERROR_BAD_NET_RESP = 58&

' An unexpected network error occurred.
Const ERROR_UNEXP_NET_ERR = 59&

' The remote adapter is not compatible.
Const ERROR_BAD_REM_ADAP = 60&

' The printer queue is full.
Const ERROR_PRINTQ_FULL = 61&

' Space to store the file waiting to be printed is
' not available on the server.
Const ERROR_NO_SPOOL_SPACE = 62&

' Your file waiting to be printed was deleted.
Const ERROR_PRINT_CANCELLED = 63&

' The specified network name is no longer available.
Const ERROR_NETNAME_DELETED = 64&

' Network access is denied.
Const ERROR_NETWORK_ACCESS_DENIED = 65&

' The network resource type is not correct.
Const ERROR_BAD_DEV_TYPE = 66&

' The network name cannot be found.
Const ERROR_BAD_NET_NAME = 67&

' The name limit for the local computer network
' adapter card was exceeded.
Const ERROR_TOO_MANY_NAMES = 68&

' The network BIOS session limit was exceeded.
Const ERROR_TOO_MANY_SESS = 69&

' The remote server has been paused or is in the
' process of being started.
Const ERROR_SHARING_PAUSED = 70&

' The network request was not accepted.
Const ERROR_REQ_NOT_ACCEP = 71&

' The specified printer or disk device has been paused.
Const ERROR_REDIR_PAUSED = 72&

' The file exists.
Const ERROR_FILE_EXISTS = 80&

' The directory or file cannot be created.
Const ERROR_CANNOT_MAKE = 82&

' Fail on INT 24
Const ERROR_FAIL_I24 = 83&

' Storage to process this request is not available.
Const ERROR_OUT_OF_STRUCTURES = 84&

' The local device name is already in use.
Const ERROR_ALREADY_ASSIGNED = 85&

' The specified network password is not correct.
Const ERROR_INVALID_PASSWORD = 86&

' The parameter is incorrect.
Const ERROR_INVALID_PARAMETER = 87 ' dderror

' A write fault occurred on the network.
Const ERROR_NET_WRITE_FAULT = 88&

' The system cannot start another process at
' this time.
Const ERROR_NO_PROC_SLOTS = 89&

' Cannot create another system semaphore.
Const ERROR_TOO_MANY_SEMAPHORES = 100&

' The exclusive semaphore is owned by another process.
Const ERROR_EXCL_SEM_ALREADY_OWNED = 101&

' The semaphore is set and cannot be closed.
Const ERROR_SEM_IS_SET = 102&

' The semaphore cannot be set again.
Const ERROR_TOO_MANY_SEM_REQUESTS = 103&

' Cannot request exclusive semaphores at interrupt time.
Const ERROR_INVALID_AT_INTERRUPT_TIME = 104&

' The previous ownership of this semaphore has ended.
Const ERROR_SEM_OWNER_DIED = 105&

' Insert the diskette for drive %1.
Const ERROR_SEM_USER_LIMIT = 106&

' Program stopped because alternate diskette was not inserted.
Const ERROR_DISK_CHANGE = 107&

' The disk is in use or locked by
' another process.
Const ERROR_DRIVE_LOCKED = 108&

' The pipe has been ended.
Const ERROR_BROKEN_PIPE = 109&

' The system cannot open the
' device or file specified.
Const ERROR_OPEN_FAILED = 110&

' The file name is too long.
Const ERROR_BUFFER_OVERFLOW = 111&

' There is not enough space on the disk.
Const ERROR_DISK_FULL = 112&

' No more internal file identifiers available.
Const ERROR_NO_MORE_SEARCH_HANDLES = 113&

' The target internal file identifier is incorrect.
Const ERROR_INVALID_TARGET_HANDLE = 114&

' The IOCTL call made by the application program is
' not correct.
Const ERROR_INVALID_CATEGORY = 117&

' The verify-on-write switch parameter value is not
' correct.
Const ERROR_INVALID_VERIFY_SWITCH = 118&

' The system does not support the command requested.
Const ERROR_BAD_DRIVER_LEVEL = 119&

' This function is only valid in Windows NT mode.
Const ERROR_CALL_NOT_IMPLEMENTED = 120&

' The semaphore timeout period has expired.
Const ERROR_SEM_TIMEOUT = 121&

' The data area passed to a system call is too
' small.
Const ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER = 122 ' dderror

' The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
Const ERROR_INVALID_NAME = 123&

' The system call level is not correct.
Const ERROR_INVALID_LEVEL = 124&

' The disk has no volume label.
Const ERROR_NO_VOLUME_LABEL = 125&

' The specified module could not be found.
Const ERROR_MOD_NOT_FOUND = 126&

' The specified procedure could not be found.
Const ERROR_PROC_NOT_FOUND = 127&

' There are no child processes to wait for.
Const ERROR_WAIT_NO_CHILDREN = 128&

' The %1 application cannot be run in Windows NT mode.
Const ERROR_CHILD_NOT_COMPLETE = 129&

' Attempt to use a file handle to an open disk partition for an
' operation other than raw disk I/O.
Const ERROR_DIRECT_ACCESS_HANDLE = 130&

' An attempt was made to move the file pointer before the beginning of the file.
Const ERROR_NEGATIVE_SEEK = 131&

' The file pointer cannot be set on the specified device or file.
Const ERROR_SEEK_ON_DEVICE = 132&

' A JOIN or SUBST command
' cannot be used for a drive that
' contains previously joined drives.
Const ERROR_IS_JOIN_TARGET = 133&

' An attempt was made to use a
' JOIN or SUBST command on a drive that has
' already been joined.
Const ERROR_IS_JOINED = 134&

' An attempt was made to use a
' JOIN or SUBST command on a drive that has
' already been substituted.
Const ERROR_IS_SUBSTED = 135&

' The system tried to delete
' the JOIN of a drive that is not joined.
Const ERROR_NOT_JOINED = 136&

' The system tried to delete the
' substitution of a drive that is not substituted.
Const ERROR_NOT_SUBSTED = 137&

' The system tried to join a drive
' to a directory on a joined drive.
Const ERROR_JOIN_TO_JOIN = 138&

' The system tried to substitute a
' drive to a directory on a substituted drive.
Const ERROR_SUBST_TO_SUBST = 139&

' The system tried to join a drive to
' a directory on a substituted drive.
Const ERROR_JOIN_TO_SUBST = 140&

' The system tried to SUBST a drive
' to a directory on a joined drive.
Const ERROR_SUBST_TO_JOIN = 141&

' The system cannot perform a JOIN or SUBST at this time.
Const ERROR_BUSY_DRIVE = 142&

' The system cannot join or substitute a
' drive to or for a directory on the same drive.
Const ERROR_SAME_DRIVE = 143&

' The directory is not a subdirectory of the root directory.
Const ERROR_DIR_NOT_ROOT = 144&

' The directory is not empty.
Const ERROR_DIR_NOT_EMPTY = 145&

' The path specified is being used in
' a substitute.
Const ERROR_IS_SUBST_PATH = 146&

' Not enough resources are available to
' process this command.
Const ERROR_IS_JOIN_PATH = 147&

' The path specified cannot be used at this time.
Const ERROR_PATH_BUSY = 148&

' An attempt was made to join
' or substitute a drive for which a directory
' on the drive is the target of a previous
' substitute.
Const ERROR_IS_SUBST_TARGET = 149&

' System trace information was not specified in your
' CONFIG.SYS file, or tracing is disallowed.
Const ERROR_SYSTEM_TRACE = 150&

' The number of specified semaphore events for
' DosMuxSemWait is not correct.
Const ERROR_INVALID_EVENT_COUNT = 151&

' DosMuxSemWait did not execute; too many semaphores
' are already set.
Const ERROR_TOO_MANY_MUXWAITERS = 152&

' The DosMuxSemWait list is not correct.
Const ERROR_INVALID_LIST_FORMAT = 153&

' The volume label you entered exceeds the
' 11 character limit. The first 11 characters were written
' to disk. Any characters that exceeded the 11 character limit
' were automatically deleted.
Const ERROR_LABEL_TOO_LONG = 154&

' Cannot create another thread.
Const ERROR_TOO_MANY_TCBS = 155&

' The recipient process has refused the signal.
Const ERROR_SIGNAL_REFUSED = 156&

' The segment is already discarded and cannot be locked.
Const ERROR_DISCARDED = 157&

' The segment is already unlocked.
Const ERROR_NOT_LOCKED = 158&

' The address for the thread ID is not correct.
Const ERROR_BAD_THREADID_ADDR = 159&

' The argument string passed to DosExecPgm is not correct.
Const ERROR_BAD_ARGUMENTS = 160&

' The specified path is invalid.
Const ERROR_BAD_PATHNAME = 161&

' A signal is already pending.
Const ERROR_SIGNAL_PENDING = 162&

' No more threads can be created in the system.
Const ERROR_MAX_THRDS_REACHED = 164&

' Unable to lock a region of a file.
Const ERROR_LOCK_FAILED = 167&

' The requested resource is in use.
Const ERROR_BUSY = 170&

' A lock request was not outstanding for the supplied cancel region.
Const ERROR_CANCEL_VIOLATION = 173&

' The file system does not support atomic changes to the lock type.
Const ERROR_ATOMIC_LOCKS_NOT_SUPPORTED = 174&

' The system detected a segment number that was not correct.
Const ERROR_INVALID_SEGMENT_NUMBER = 180&

' The operating system cannot run %1.
Const ERROR_INVALID_ORDINAL = 182&

' Cannot create a file when that file already exists.
Const ERROR_ALREADY_EXISTS = 183&

' The flag passed is not correct.
Const ERROR_INVALID_FLAG_NUMBER = 186&

' The specified system semaphore name was not found.
Const ERROR_SEM_NOT_FOUND = 187&

' The operating system cannot run %1.
Const ERROR_INVALID_STARTING_CODESEG = 188&

' The operating system cannot run %1.
Const ERROR_INVALID_STACKSEG = 189&

' The operating system cannot run %1.
Const ERROR_INVALID_MODULETYPE = 190&

' Cannot run %1 in Windows NT mode.
Const ERROR_INVALID_EXE_SIGNATURE = 191&

' The operating system cannot run %1.
Const ERROR_EXE_MARKED_INVALID = 192&

' %1 is not a valid Windows NT application.
Const ERROR_BAD_EXE_FORMAT = 193&

' The operating system cannot run %1.
Const ERROR_ITERATED_DATA_EXCEEDS_64k = 194&

' The operating system cannot run %1.
Const ERROR_INVALID_MINALLOCSIZE = 195&

' The operating system cannot run this
' application program.
Const ERROR_DYNLINK_FROM_INVALID_RING = 196&

' The operating system is not presently
' configured to run this application.
Const ERROR_IOPL_NOT_ENABLED = 197&

' The operating system cannot run %1.
Const ERROR_INVALID_SEGDPL = 198&

' The operating system cannot run this
' application program.
Const ERROR_AUTODATASEG_EXCEEDS_64k = 199&

' The code segment cannot be greater than or equal to 64KB.
Const ERROR_RING2SEG_MUST_BE_MOVABLE = 200&

' The operating system cannot run %1.
Const ERROR_RELOC_CHAIN_XEEDS_SEGLIM = 201&

' The operating system cannot run %1.
Const ERROR_INFLOOP_IN_RELOC_CHAIN = 202&

' The system could not find the environment
' option that was entered.
Const ERROR_ENVVAR_NOT_FOUND = 203&

' No process in the command subtree has a
' signal handler.
Const ERROR_NO_SIGNAL_SENT = 205&

' The filename or extension is too long.
Const ERROR_FILENAME_EXCED_RANGE = 206&

' The ring 2 stack is in use.
Const ERROR_RING2_STACK_IN_USE = 207&

' The Global filename characters, or ?, are entered
' incorrectly or too many Global filename characters are specified.
Const ERROR_META_EXPANSION_TOO_LONG = 208&

' The signal being posted is not correct.
Const ERROR_INVALID_SIGNAL_NUMBER = 209&

' The signal handler cannot be set.
Const ERROR_THREAD_1_INACTIVE = 210&

' The segment is locked and cannot be reallocated.
Const ERROR_LOCKED = 212&

' Too many dynamic link modules are attached to this
' program or dynamic link module.
Const ERROR_TOO_MANY_MODULES = 214&

' Can't nest calls to LoadModule.
Const ERROR_NESTING_NOT_ALLOWED = 215&

' The pipe state is invalid.
Const ERROR_BAD_PIPE = 230&

' All pipe instances are busy.
Const ERROR_PIPE_BUSY = 231&

' The pipe is being closed.
Const ERROR_NO_DATA = 232&

' No process is on the other end of the pipe.
Const ERROR_PIPE_NOT_CONNECTED = 233&

' More data is available.
Const ERROR_MORE_DATA = 234 ' dderror

' The session was cancelled.
Const ERROR_VC_DISCONNECTED = 240&

' The specified extended attribute name was invalid.
Const ERROR_INVALID_EA_NAME = 254&

' The extended attributes are inconsistent.
Const ERROR_EA_LIST_INCONSISTENT = 255&

' No more data is available.
Const ERROR_NO_MORE_ITEMS = 259&

' The Copy API cannot be used.
Const ERROR_CANNOT_COPY = 266&

' The directory name is invalid.
Const ERROR_DIRECTORY = 267&

' The extended attributes did not fit in the buffer.
Const ERROR_EAS_DIDNT_FIT = 275&

' The extended attribute file on the mounted file system is corrupt.
Const ERROR_EA_FILE_CORRUPT = 276&

' The extended attribute table file is full.
Const ERROR_EA_TABLE_FULL = 277&

' The specified extended attribute handle is invalid.
Const ERROR_INVALID_EA_HANDLE = 278&

' The mounted file system does not support extended attributes.
Const ERROR_EAS_NOT_SUPPORTED = 282&

' Attempt to release mutex not owned by caller.
Const ERROR_NOT_OWNER = 288&

' Too many posts were made to a semaphore.
Const ERROR_TOO_MANY_POSTS = 298&

' The system cannot find message for message number 0x%1
' in message file for %2.
Const ERROR_MR_MID_NOT_FOUND = 317&

' Attempt to access invalid address.
Const ERROR_INVALID_ADDRESS = 487&

' Arithmetic result exceeded 32 bits.
Const ERROR_ARITHMETIC_OVERFLOW = 534&

' There is a process on other end of the pipe.
Const ERROR_PIPE_CONNECTED = 535&

' Waiting for a process to open the other end of the pipe.
Const ERROR_PIPE_LISTENING = 536&

' Access to the extended attribute was denied.
Const ERROR_EA_ACCESS_DENIED = 994&

' The I/O operation has been aborted because of either a thread exit
' or an application request.
Const ERROR_OPERATION_ABORTED = 995&

' Overlapped I/O event is not in a signalled state.
Const ERROR_IO_INCOMPLETE = 996&

' Overlapped I/O operation is in progress.
Const ERROR_IO_PENDING = 997 ' dderror

' Invalid access to memory location.
Const ERROR_NOACCESS = 998&

' Error performing inpage operation.
Const ERROR_SWAPERROR = 999&

' Recursion too deep, stack overflowed.
Const ERROR_STACK_OVERFLOW = 1001&

' The window cannot act on the sent message.
Const ERROR_INVALID_MESSAGE = 1002&

' Cannot complete this function.
Const ERROR_CAN_NOT_COMPLETE = 1003&

' Invalid flags.
Const ERROR_INVALID_FLAGS = 1004&

' The volume does not contain a recognized file system.
' Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the
' volume is not corrupt.
Const ERROR_UNRECOGNIZED_VOLUME = 1005&

' The volume for a file has been externally altered such that the
' opened file is no longer valid.
Const ERROR_FILE_INVALID = 1006&

' The requested operation cannot be performed in full-screen mode.
Const ERROR_FULLSCREEN_MODE = 1007&

' An attempt was made to reference a token that does not exist.
Const ERROR_NO_TOKEN = 1008&

' The configuration registry database is corrupt.
Const ERROR_BADDB = 1009&

' The configuration registry key is invalid.
Const ERROR_BADKEY = 1010&

' The configuration registry key could not be opened.
Const ERROR_CANTOPEN = 1011&

' The configuration registry key could not be read.
Const ERROR_CANTREAD = 1012&

' The configuration registry key could not be written.
Const ERROR_CANTWRITE = 1013&

' One of the files in the Registry database had to be recovered
' by use of a log or alternate copy. The recovery was successful.
Const ERROR_REGISTRY_RECOVERED = 1014&

' The Registry is corrupt. The structure of one of the files that contains
' Registry data is corrupt, or the system's image of the file in memory
' is corrupt, or the file could not be recovered because the alternate
' copy or log was absent or corrupt.
Const ERROR_REGISTRY_CORRUPT = 1015&

' An I/O operation initiated by the Registry failed unrecoverably.
' The Registry could not read in, or write out, or flush, one of the files
' that contain the system's image of the Registry.
Const ERROR_REGISTRY_IO_FAILED = 1016&

' The system has attempted to load or restore a file into the Registry, but the
' specified file is not in a Registry file format.
Const ERROR_NOT_REGISTRY_FILE = 1017&

' Illegal operation attempted on a Registry key which has been marked for deletion.
Const ERROR_KEY_DELETED = 1018&

' System could not allocate the required space in a Registry log.
Const ERROR_NO_LOG_SPACE = 1019&

' Cannot create a symbolic link in a Registry key that already
' has subkeys or values.
Const ERROR_KEY_HAS_CHILDREN = 1020&

' Cannot create a stable subkey under a volatile parent key.
Const ERROR_CHILD_MUST_BE_VOLATILE = 1021&

' A notify change request is being completed and the information
' is not being returned in the caller's buffer. The caller now
' needs to enumerate the files to find the changes.
Const ERROR_NOTIFY_ENUM_DIR = 1022&

' A stop control has been sent to a service which other running services
' are dependent on.
Const ERROR_DEPENDENT_SERVICES_RUNNING = 1051&

' The requested control is not valid for this service
Const ERROR_INVALID_SERVICE_CONTROL = 1052&

' The service did not respond to the start or control request in a timely
' fashion.
Const ERROR_SERVICE_REQUEST_TIMEOUT = 1053&

' A thread could not be created for the service.
Const ERROR_SERVICE_NO_THREAD = 1054&

' The service database is locked.
Const ERROR_SERVICE_DATABASE_LOCKED = 1055&

' An instance of the service is already running.
Const ERROR_SERVICE_ALREADY_RUNNING = 1056&

' The account name is invalid or does not exist.
Const ERROR_INVALID_SERVICE_ACCOUNT = 1057&

' The specified service is disabled and cannot be started.
Const ERROR_SERVICE_DISABLED = 1058&

' Circular service dependency was specified.
Const ERROR_CIRCULAR_DEPENDENCY = 1059&

' The specified service does not exist as an installed service.
Const ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST = 1060&

' The service cannot accept control messages at this time.
Const ERROR_SERVICE_CANNOT_ACCEPT_CTRL = 1061&

' The service has not been started.
Const ERROR_SERVICE_NOT_ACTIVE = 1062&

' The service process could not connect to the service controller.
Const ERROR_FAILED_SERVICE_CONTROLLER_CONNECT = 1063&

' An exception occurred in the service when handling the control request.
Const ERROR_EXCEPTION_IN_SERVICE = 1064&

' The database specified does not exist.
Const ERROR_DATABASE_DOES_NOT_EXIST = 1065&

' The service has returned a service-specific error code.
Const ERROR_SERVICE_SPECIFIC_ERROR = 1066&

' The process terminated unexpectedly.
Const ERROR_PROCESS_ABORTED = 1067&

' The dependency service or group failed to start.
Const ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_FAIL = 1068&

' The service did not start due to a logon failure.
Const ERROR_SERVICE_LOGON_FAILED = 1069&

' After starting, the service hung in a start-pending state.
Const ERROR_SERVICE_START_HANG = 1070&

' The specified service database lock is invalid.
Const ERROR_INVALID_SERVICE_LOCK = 1071&

' The specified service has been marked for deletion.
Const ERROR_SERVICE_MARKED_FOR_DELETE = 1072&

' The specified service already exists.
Const ERROR_SERVICE_EXISTS = 1073&

' The system is currently running with the last-known-good configuration.
Const ERROR_ALREADY_RUNNING_LKG = 1074&

' The dependency service does not exist or has been marked for
' deletion.
Const ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_DELETED = 1075&

' The current boot has already been accepted for use as the
' last-known-good control set.
Const ERROR_BOOT_ALREADY_ACCEPTED = 1076&

' No attempts to start the service have been made since the last boot.
Const ERROR_SERVICE_NEVER_STARTED = 1077&

' The name is already in use as either a service name or a service display
' name.
Const ERROR_DUPLICATE_SERVICE_NAME = 1078&

' The physical end of the tape has been reached.
Const ERROR_END_OF_MEDIA = 1100&

' A tape access reached a filemark.
Const ERROR_FILEMARK_DETECTED = 1101&

' Beginning of tape or partition was encountered.
Const ERROR_BEGINNING_OF_MEDIA = 1102&

' A tape access reached the end of a set of files.
Const ERROR_SETMARK_DETECTED = 1103&

' No more data is on the tape.
Const ERROR_NO_DATA_DETECTED = 1104&

' Tape could not be partitioned.
Const ERROR_PARTITION_FAILURE = 1105&

' When accessing a new tape of a multivolume partition, the current
' blocksize is incorrect.
Const ERROR_INVALID_BLOCK_LENGTH = 1106&

' Tape partition information could not be found when loading a tape.
Const ERROR_DEVICE_NOT_PARTITIONED = 1107&

' Unable to lock the media eject mechanism.
Const ERROR_UNABLE_TO_LOCK_MEDIA = 1108&

' Unable to unload the media.
Const ERROR_UNABLE_TO_UNLOAD_MEDIA = 1109&

' Media in drive may have changed.
Const ERROR_MEDIA_CHANGED = 1110&

' The I/O bus was reset.
Const ERROR_BUS_RESET = 1111&

' No media in drive.
Const ERROR_NO_MEDIA_IN_DRIVE = 1112&

' No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page.
Const ERROR_NO_UNICODE_TRANSLATION = 1113&

' A dynamic link library (DLL) initialization routine failed.
Const ERROR_DLL_INIT_FAILED = 1114&

' A system shutdown is in progress.
Const ERROR_SHUTDOWN_IN_PROGRESS = 1115&

' Unable to abort the system shutdown because no shutdown was in progress.
Const ERROR_NO_SHUTDOWN_IN_PROGRESS = 1116&

' The request could not be performed because of an I/O device error.
Const ERROR_IO_DEVICE = 1117&

' No serial device was successfully initialized. The serial driver will unload.
Const ERROR_SERIAL_NO_DEVICE = 1118&

' Unable to open a device that was sharing an interrupt request (IRQ)
' with other devices. At least one other device that uses that IRQ
' was already opened.
Const ERROR_IRQ_BUSY = 1119&

' A serial I/O operation was completed by another write to the serial port.
' (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.)
Const ERROR_MORE_WRITES = 1120&

' A serial I/O operation completed because the time-out period expired.
' (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER did not reach zero.)
Const ERROR_COUNTER_TIMEOUT = 1121&

' No ID address mark was found on the floppy disk.
Const ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND = 1122&

' Mismatch between the floppy disk sector ID field and the floppy disk
' controller track address.
Const ERROR_FLOPPY_WRONG_CYLINDER = 1123&

' The floppy disk controller reported an error that is not recognized
' by the floppy disk driver.
Const ERROR_FLOPPY_UNKNOWN_ERROR = 1124&

' The floppy disk controller returned inconsistent results in its registers.
Const ERROR_FLOPPY_BAD_REGISTERS = 1125&

' While accessing the hard disk, a recalibrate operation failed, even after retries.
Const ERROR_DISK_RECALIBRATE_FAILED = 1126&

' While accessing the hard disk, a disk operation failed even after retries.
Const ERROR_DISK_OPERATION_FAILED = 1127&

' While accessing the hard disk, a disk controller reset was needed, but
' even that failed.
Const ERROR_DISK_RESET_FAILED = 1128&

' Physical end of tape encountered.
Const ERROR_EOM_OVERFLOW = 1129&

' Not enough server storage is available to process this command.
Const ERROR_NOT_ENOUGH_SERVER_MEMORY = 1130&

' A potential deadlock condition has been detected.
Const ERROR_POSSIBLE_DEADLOCK = 1131&

' The base address or the file offset specified does not have the proper
' alignment.
Const ERROR_MAPPED_ALIGNMENT = 1132&

' NEW for Win32
Const ERROR_INVALID_PIXEL_FORMAT = 2000
Const ERROR_BAD_DRIVER = 2001
Const ERROR_INVALID_WINDOW_STYLE = 2002
Const ERROR_METAFILE_NOT_SUPPORTED = 2003
Const ERROR_TRANSFORM_NOT_SUPPORTED = 2004
Const ERROR_CLIPPING_NOT_SUPPORTED = 2005
Const ERROR_UNKNOWN_PRINT_MONITOR = 3000
Const ERROR_PRINTER_DRIVER_IN_USE = 3001
Const ERROR_SPOOL_FILE_NOT_FOUND = 3002
Const ERROR_SPL_NO_STARTDOC = 3003
Const ERROR_SPL_NO_ADDJOB = 3004
Const ERROR_PRINT_PROCESSOR_ALREADY_INSTALLED = 3005
Const ERROR_PRINT_MONITOR_ALREADY_INSTALLED = 3006
Const ERROR_WINS_INTERNAL = 4000
Const ERROR_CAN_NOT_DEL_LOCAL_WINS = 4001
Const ERROR_STATIC_INIT = 4002
Const ERROR_INC_BACKUP = 4003
Const ERROR_FULL_BACKUP = 4004
Const ERROR_REC_NON_EXISTENT = 4005
Const ERROR_RPL_NOT_ALLOWED = 4006
Const SEVERITY_SUCCESS = 0
Const SEVERITY_ERROR = 1
Const FACILITY_NT_BIT = &H10000000
Const NOERROR = 0
Const E_UNEXPECTED = &H8000FFFF
Const E_NOTIMPL = &H80004001
Const E_OUTOFMEMORY = &H8007000E
Const E_INVALIDARG = &H80070057
Const E_NOINTERFACE = &H80004002
Const E_POINTER = &H80004003
Const E_HANDLE = &H80070006
Const E_ABORT = &H80004004
Const E_FAIL = &H80004005
Const E_ACCESSDENIED = &H80070005
Const CO_E_INIT_TLS = &H80004006
Const CO_E_INIT_SHARED_ALLOCATOR = &H80004007
Const CO_E_INIT_MEMORY_ALLOCATOR = &H80004008
Const CO_E_INIT_CLASS_CACHE = &H80004009
Const CO_E_INIT_RPC_CHANNEL = &H8000400A
Const CO_E_INIT_TLS_SET_CHANNEL_CONTROL = &H8000400B
Const CO_E_INIT_TLS_CHANNEL_CONTROL = &H8000400C
Const CO_E_INIT_UNACCEPTED_USER_ALLOCATOR = &H8000400D
Const CO_E_INIT_SCM_MUTEX_EXISTS = &H8000400E
Const CO_E_INIT_SCM_FILE_MAPPING_EXISTS = &H8000400F
Const CO_E_INIT_SCM_MAP_VIEW_OF_FILE = &H80004010
Const CO_E_INIT_SCM_EXEC_FAILURE = &H80004011
Const CO_E_INIT_ONLY_SINGLE_THREADED = &H80004012
Const S_OK = &H0
Const S_FALSE = &H1
Const OLE_E_FIRST = &H80040000
Const OLE_E_LAST = &H800400FF
Const OLE_S_FIRST = &H40000
Const OLE_S_LAST = &H400FF
Const OLE_E_OLEVERB = &H80040000
Const OLE_E_ADVF = &H80040001
Const OLE_E_ENUM_NOMORE = &H80040002
Const OLE_E_ADVISENOTSUPPORTED = &H80040003
Const OLE_E_NOCONNECTION = &H80040004
Const OLE_E_NOTRUNNING = &H80040005
Const OLE_E_NOCACHE = &H80040006
Const OLE_E_BLANK = &H80040007
Const OLE_E_CLASSDIFF = &H80040008
Const OLE_E_CANT_GETMONIKER = &H80040009
Const OLE_E_CANT_BINDTOSOURCE = &H8004000A
Const OLE_E_STATIC = &H8004000B
Const OLE_E_PROMPTSAVECANCELLED = &H8004000C
Const OLE_E_INVALIDRECT = &H8004000D
Const OLE_E_WRONGCOMPOBJ = &H8004000E
Const OLE_E_INVALIDHWND = &H8004000F
Const OLE_E_NOT_INPLACEACTIVE = &H80040010
Const OLE_E_CANTCONVERT = &H80040011
Const OLE_E_NOSTORAGE = &H80040012
Const DV_E_FORMATETC = &H80040064
Const DV_E_DVTARGETDEVICE = &H80040065
Const DV_E_STGMEDIUM = &H80040066
Const DV_E_STATDATA = &H80040067
Const DV_E_LINDEX = &H80040068
Const DV_E_TYMED = &H80040069
Const DV_E_CLIPFORMAT = &H8004006A
Const DV_E_DVASPECT = &H8004006B
Const DV_E_DVTARGETDEVICE_SIZE = &H8004006C
Const DV_E_NOIVIEWOBJECT = &H8004006D
Const DRAGDROP_E_FIRST = &H80040100
Const DRAGDROP_E_LAST = &H8004010F
Const DRAGDROP_S_FIRST = &H40100
Const DRAGDROP_S_LAST = &H4010F
Const DRAGDROP_E_NOTREGISTERED = &H80040100
Const DRAGDROP_E_ALREADYREGISTERED = &H80040101
Const DRAGDROP_E_INVALIDHWND = &H80040102
Const CLASSFACTORY_E_FIRST = &H80040110
Const CLASSFACTORY_E_LAST = &H8004011F
Const CLASSFACTORY_S_FIRST = &H40110
Const CLASSFACTORY_S_LAST = &H4011F
Const CLASS_E_NOAGGREGATION = &H80040110
Const CLASS_E_CLASSNOTAVAILABLE = &H80040111
Const MARSHAL_E_FIRST = &H80040120
Const MARSHAL_E_LAST = &H8004012F
Const MARSHAL_S_FIRST = &H40120
Const MARSHAL_S_LAST = &H4012F
Const DATA_E_FIRST = &H80040130
Const DATA_E_LAST = &H8004013F
Const DATA_S_FIRST = &H40130
Const DATA_S_LAST = &H4013F
Const VIEW_E_FIRST = &H80040140
Const VIEW_E_LAST = &H8004014F
Const VIEW_S_FIRST = &H40140
Const VIEW_S_LAST = &H4014F
Const VIEW_E_DRAW = &H80040140
Const REGDB_E_FIRST = &H80040150
Const REGDB_E_LAST = &H8004015F
Const REGDB_S_FIRST = &H40150
Const REGDB_S_LAST = &H4015F
Const REGDB_E_READREGDB = &H80040150
Const REGDB_E_WRITEREGDB = &H80040151
Const REGDB_E_KEYMISSING = &H80040152
Const REGDB_E_INVALIDVALUE = &H80040153
Const REGDB_E_CLASSNOTREG = &H80040154
Const REGDB_E_IIDNOTREG = &H80040155
Const CACHE_E_FIRST = &H80040170
Const CACHE_E_LAST = &H8004017F
Const CACHE_S_FIRST = &H40170
Const CACHE_S_LAST = &H4017F
Const CACHE_E_NOCACHE_UPDATED = &H80040170
Const OLEOBJ_E_FIRST = &H80040180
Const OLEOBJ_E_LAST = &H8004018F
Const OLEOBJ_S_FIRST = &H40180
Const OLEOBJ_S_LAST = &H4018F
Const OLEOBJ_E_NOVERBS = &H80040180
Const OLEOBJ_E_INVALIDVERB = &H80040181
Const CLIENTSITE_E_FIRST = &H80040190
Const CLIENTSITE_E_LAST = &H8004019F
Const CLIENTSITE_S_FIRST = &H40190
Const CLIENTSITE_S_LAST = &H4019F
Const INPLACE_E_NOTUNDOABLE = &H800401A0
Const INPLACE_E_NOTOOLSPACE = &H800401A1
Const INPLACE_E_FIRST = &H800401A0
Const INPLACE_E_LAST = &H800401AF
Const INPLACE_S_FIRST = &H401A0
Const INPLACE_S_LAST = &H401AF
Const ENUM_E_FIRST = &H800401B0
Const ENUM_E_LAST = &H800401BF
Const ENUM_S_FIRST = &H401B0
Const ENUM_S_LAST = &H401BF
Const CONVERT10_E_FIRST = &H800401C0
Const CONVERT10_E_LAST = &H800401CF
Const CONVERT10_S_FIRST = &H401C0
Const CONVERT10_S_LAST = &H401CF
Const CONVERT10_E_OLESTREAM_GET = &H800401C0
Const CONVERT10_E_OLESTREAM_PUT = &H800401C1
Const CONVERT10_E_OLESTREAM_FMT = &H800401C2
Const CONVERT10_E_OLESTREAM_BITMAP_TO_DIB = &H800401C3
Const CONVERT10_E_STG_FMT = &H800401C4
Const CONVERT10_E_STG_NO_STD_STREAM = &H800401C5
Const CONVERT10_E_STG_DIB_TO_BITMAP = &H800401C6
Const CLIPBRD_E_FIRST = &H800401D0
Const CLIPBRD_E_LAST = &H800401DF
Const CLIPBRD_S_FIRST = &H401D0
Const CLIPBRD_S_LAST = &H401DF
Const CLIPBRD_E_CANT_OPEN = &H800401D0
Const CLIPBRD_E_CANT_EMPTY = &H800401D1
Const CLIPBRD_E_CANT_SET = &H800401D2
Const CLIPBRD_E_BAD_DATA = &H800401D3
Const CLIPBRD_E_CANT_CLOSE = &H800401D4
Const MK_E_FIRST = &H800401E0
Const MK_E_LAST = &H800401EF
Const MK_S_FIRST = &H401E0
Const MK_S_LAST = &H401EF
Const MK_E_CONNECTMANUALLY = &H800401E0
Const MK_E_EXCEEDEDDEADLINE = &H800401E1
Const MK_E_NEEDGENERIC = &H800401E2
Const MK_E_UNAVAILABLE = &H800401E3
Const MK_E_SYNTAX = &H800401E4
Const MK_E_NOOBJECT = &H800401E5
Const MK_E_INVALIDEXTENSION = &H800401E6
Const MK_E_INTERMEDIATEINTERFACENOTSUPPORTED = &H800401E7
Const MK_E_NOTBINDABLE = &H800401E8
Const MK_E_NOTBOUND = &H800401E9
Const MK_E_CANTOPENFILE = &H800401EA
Const MK_E_MUSTBOTHERUSER = &H800401EB
Const MK_E_NOINVERSE = &H800401EC
Const MK_E_NOSTORAGE = &H800401ED
Const MK_E_NOPREFIX = &H800401EE
Const MK_E_ENUMERATION_FAILED = &H800401EF
Const CO_E_FIRST = &H800401F0
Const CO_E_LAST = &H800401FF
Const CO_S_FIRST = &H401F0
Const CO_S_LAST = &H401FF
Const CO_E_NOTINITIALIZED = &H800401F0
Const CO_E_ALREADYINITIALIZED = &H800401F1
Const CO_E_CANTDETERMINECLASS = &H800401F2
Const CO_E_CLASSSTRING = &H800401F3
Const CO_E_IIDSTRING = &H800401F4
Const CO_E_APPNOTFOUND = &H800401F5
Const CO_E_APPSINGLEUSE = &H800401F6
Const CO_E_ERRORINAPP = &H800401F7
Const CO_E_DLLNOTFOUND = &H800401F8
Const CO_E_ERRORINDLL = &H800401F9
Const CO_E_WRONGOSFORAPP = &H800401FA
Const CO_E_OBJNOTREG = &H800401FB
Const CO_E_OBJISREG = &H800401FC
Const CO_E_OBJNOTCONNECTED = &H800401FD
Const CO_E_APPDIDNTREG = &H800401FE
Const CO_E_RELEASED = &H800401FF
Const OLE_S_USEREG = &H40000
Const OLE_S_STATIC = &H40001
Const OLE_S_MAC_CLIPFORMAT = &H40002
Const DRAGDROP_S_DROP = &H40100
Const DRAGDROP_S_CANCEL = &H40101
Const DRAGDROP_S_USEDEFAULTCURSORS = &H40102
Const DATA_S_SAMEFORMATETC = &H40130
Const VIEW_S_ALREADY_FROZEN = &H40140
Const CACHE_S_FORMATETC_NOTSUPPORTED = &H40170
Const CACHE_S_SAMECACHE = &H40171
Const CACHE_S_SOMECACHES_NOTUPDATED = &H40172
Const OLEOBJ_S_INVALIDVERB = &H40180
Const OLEOBJ_S_CANNOT_DOVERB_NOW = &H40181
Const OLEOBJ_S_INVALIDHWND = &H40182
Const INPLACE_S_TRUNCATED = &H401A0
Const CONVERT10_S_NO_PRESENTATION = &H401C0
Const MK_S_REDUCED_TO_SELF = &H401E2
Const MK_S_ME = &H401E4
Const MK_S_HIM = &H401E5
Const MK_S_US = &H401E6
Const MK_S_MONIKERALREADYREGISTERED = &H401E7
Const CO_E_CLASS_CREATE_FAILED = &H80080001
Const CO_E_SCM_ERROR = &H80080002
Const CO_E_SCM_RPC_FAILURE = &H80080003
Const CO_E_BAD_PATH = &H80080004
Const CO_E_SERVER_EXEC_FAILURE = &H80080005
Const CO_E_OBJSRV_RPC_FAILURE = &H80080006
Const MK_E_NO_NORMALIZED = &H80080007
Const CO_E_SERVER_STOPPING = &H80080008
Const MEM_E_INVALID_ROOT = &H80080009
Const MEM_E_INVALID_LINK = &H80080010
Const MEM_E_INVALID_SIZE = &H80080011
Const DISP_E_UNKNOWNINTERFACE = &H80020001
Const DISP_E_MEMBERNOTFOUND = &H80020003
Const DISP_E_PARAMNOTFOUND = &H80020004
Const DISP_E_TYPEMISMATCH = &H80020005
Const DISP_E_UNKNOWNNAME = &H80020006
Const DISP_E_NONAMEDARGS = &H80020007
Const DISP_E_BADVARTYPE = &H80020008
Const DISP_E_EXCEPTION = &H80020009
Const DISP_E_OVERFLOW = &H8002000A
Const DISP_E_BADINDEX = &H8002000B
Const DISP_E_UNKNOWNLCID = &H8002000C
Const DISP_E_ARRAYISLOCKED = &H8002000D
Const DISP_E_BADPARAMCOUNT = &H8002000E
Const DISP_E_PARAMNOTOPTIONAL = &H8002000F
Const DISP_E_BADCALLEE = &H80020010
Const DISP_E_NOTACOLLECTION = &H80020011
Const TYPE_E_BUFFERTOOSMALL = &H80028016
Const TYPE_E_INVDATAREAD = &H80028018
Const TYPE_E_UNSUPFORMAT = &H80028019
Const TYPE_E_REGISTRYACCESS = &H8002801C
Const TYPE_E_LIBNOTREGISTERED = &H8002801D
Const TYPE_E_UNDEFINEDTYPE = &H80028027
Const TYPE_E_QUALIFIEDNAMEDISALLOWED = &H80028028
Const TYPE_E_INVALIDSTATE = &H80028029
Const TYPE_E_WRONGTYPEKIND = &H8002802A
Const TYPE_E_ELEMENTNOTFOUND = &H8002802B
Const TYPE_E_AMBIGUOUSNAME = &H8002802C
Const TYPE_E_NAMECONFLICT = &H8002802D
Const TYPE_E_UNKNOWNLCID = &H8002802E
Const TYPE_E_DLLFUNCTIONNOTFOUND = &H8002802F
Const TYPE_E_BADMODULEKIND = &H800288BD
Const TYPE_E_SIZETOOBIG = &H800288C5
Const TYPE_E_DUPLICATEID = &H800288C6
Const TYPE_E_INVALIDID = &H800288CF
Const TYPE_E_TYPEMISMATCH = &H80028CA0
Const TYPE_E_OUTOFBOUNDS = &H80028CA1
Const TYPE_E_IOERROR = &H80028CA2
Const TYPE_E_CANTCREATETMPFILE = &H80028CA3
Const TYPE_E_CANTLOADLIBRARY = &H80029C4A
Const TYPE_E_INCONSISTENTPROPFUNCS = &H80029C83
Const TYPE_E_CIRCULARTYPE = &H80029C84
Const STG_E_INVALIDFUNCTION = &H80030001
Const STG_E_FILENOTFOUND = &H80030002
Const STG_E_PATHNOTFOUND = &H80030003
Const STG_E_TOOMANYOPENFILES = &H80030004
Const STG_E_ACCESSDENIED = &H80030005
Const STG_E_INVALIDHANDLE = &H80030006
Const STG_E_INSUFFICIENTMEMORY = &H80030008
Const STG_E_INVALIDPOINTER = &H80030009
Const STG_E_NOMOREFILES = &H80030012
Const STG_E_DISKISWRITEPROTECTED = &H80030013
Const STG_E_SEEKERROR = &H80030019
Const STG_E_WRITEFAULT = &H8003001D
Const STG_E_READFAULT = &H8003001E
Const STG_E_SHAREVIOLATION = &H80030020
Const STG_E_LOCKVIOLATION = &H80030021
Const STG_E_FILEALREADYEXISTS = &H80030050
Const STG_E_INVALIDPARAMETER = &H80030057
Const STG_E_MEDIUMFULL = &H80030070
Const STG_E_ABNORMALAPIEXIT = &H800300FA
Const STG_E_INVALIDHEADER = &H800300FB
Const STG_E_INVALIDNAME = &H800300FC
Const STG_E_UNKNOWN = &H800300FD
Const STG_E_UNIMPLEMENTEDFUNCTION = &H800300FE
Const STG_E_INVALIDFLAG = &H800300FF
Const STG_E_INUSE = &H80030100
Const STG_E_NOTCURRENT = &H80030101
Const STG_E_REVERTED = &H80030102
Const STG_E_CANTSAVE = &H80030103
Const STG_E_OLDFORMAT = &H80030104
Const STG_E_OLDDLL = &H80030105
Const STG_E_SHAREREQUIRED = &H80030106
Const STG_E_NOTFILEBASEDSTORAGE = &H80030107
Const STG_E_EXTANTMARSHALLINGS = &H80030108
Const STG_S_CONVERTED = &H30200
Const RPC_E_CALL_REJECTED = &H80010001
Const RPC_E_CALL_CANCELED = &H80010002
Const RPC_E_CANTPOST_INSENDCALL = &H80010003
Const RPC_E_CANTCALLOUT_INASYNCCALL = &H80010004
Const RPC_E_CANTCALLOUT_INEXTERNALCALL = &H80010005
Const RPC_E_CONNECTION_TERMINATED = &H80010006
Const RPC_E_SERVER_DIED = &H80010007
Const RPC_E_CLIENT_DIED = &H80010008
Const RPC_E_INVALID_DATAPACKET = &H80010009
Const RPC_E_CANTTRANSMIT_CALL = &H8001000A
Const RPC_E_CLIENT_CANTMARSHAL_DATA = &H8001000B
Const RPC_E_CLIENT_CANTUNMARSHAL_DATA = &H8001000C
Const RPC_E_SERVER_CANTMARSHAL_DATA = &H8001000D
Const RPC_E_SERVER_CANTUNMARSHAL_DATA = &H8001000E
Const RPC_E_INVALID_DATA = &H8001000F
Const RPC_E_INVALID_PARAMETER = &H80010010
Const RPC_E_CANTCALLOUT_AGAIN = &H80010011
Const RPC_E_SERVER_DIED_DNE = &H80010012
Const RPC_E_SYS_CALL_FAILED = &H80010100
Const RPC_E_OUT_OF_RESOURCES = &H80010101
Const RPC_E_ATTEMPTED_MULTITHREAD = &H80010102
Const RPC_E_NOT_REGISTERED = &H80010103
Const RPC_E_FAULT = &H80010104
Const RPC_E_SERVERFAULT = &H80010105
Const RPC_E_CHANGED_MODE = &H80010106
Const RPC_E_INVALIDMETHOD = &H80010107
Const RPC_E_DISCONNECTED = &H80010108
Const RPC_E_RETRY = &H80010109
Const RPC_E_SERVERCALL_RETRYLATER = &H8001010A
Const RPC_E_SERVERCALL_REJECTED = &H8001010B
Const RPC_E_INVALID_CALLDATA = &H8001010C
Const RPC_E_CANTCALLOUT_ININPUTSYNCCALL = &H8001010D
Const RPC_E_WRONG_THREAD = &H8001010E
Const RPC_E_THREAD_NOT_INIT = &H8001010F
Const RPC_E_UNEXPECTED = &H8001FFFF


' /////////////////////////
' //
' Winnet32 Status Codes //
' //
' /////////////////////////

' The specified username is invalid.
Const ERROR_BAD_USERNAME = 2202&

' This network connection does not exist.
Const ERROR_NOT_CONNECTED = 2250&

' This network connection has files open or requests pending.
Const ERROR_OPEN_FILES = 2401&

' The device is in use by an active process and cannot be disconnected.
Const ERROR_DEVICE_IN_USE = 2404&

' The specified device name is invalid.
Const ERROR_BAD_DEVICE = 1200&

' The device is not currently connected but it is a remembered connection.
Const ERROR_CONNECTION_UNAVAIL = 1201&

' An attempt was made to remember a device that had previously been remembered.
Const ERROR_DEVICE_ALREADY_REMEMBERED = 1202&

' No network provider accepted the given network path.
Const ERROR_NO_NET_OR_BAD_PATH = 1203&

' The specified network provider name is invalid.
Const ERROR_BAD_PROVIDER = 1204&

' Unable to open the network connection profile.
Const ERROR_CANNOT_OPEN_PROFILE = 1205&

' The network connection profile is corrupt.
Const ERROR_BAD_PROFILE = 1206&

' Cannot enumerate a non-container.
Const ERROR_NOT_CONTAINER = 1207&

' An extended error has occurred.
Const ERROR_EXTENDED_ERROR = 1208&

' The format of the specified group name is invalid.
Const ERROR_INVALID_GROUPNAME = 1209&

' The format of the specified computer name is invalid.
Const ERROR_INVALID_COMPUTERNAME = 1210&

' The format of the specified event name is invalid.
Const ERROR_INVALID_EVENTNAME = 1211&

' The format of the specified domain name is invalid.
Const ERROR_INVALID_DOMAINNAME = 1212&

' The format of the specified service name is invalid.
Const ERROR_INVALID_SERVICENAME = 1213&

' The format of the specified network name is invalid.
Const ERROR_INVALID_NETNAME = 1214&

' The format of the specified share name is invalid.
Const ERROR_INVALID_SHARENAME = 1215&

' The format of the specified password is invalid.
Const ERROR_INVALID_PASSWORDNAME = 1216&

' The format of the specified message name is invalid.
Const ERROR_INVALID_MESSAGENAME = 1217&

' The format of the specified message destination is invalid.
Const ERROR_INVALID_MESSAGEDEST = 1218&

' The credentials supplied conflict with an existing set of credentials.
Const ERROR_SESSION_CREDENTIAL_CONFLICT = 1219&

' An attempt was made to establish a session to a Lan Manager server, but there
' are already too many sessions established to that server.
Const ERROR_REMOTE_SESSION_LIMIT_EXCEEDED = 1220&

' The workgroup or domain name is already in use by another computer on the
' network.
Const ERROR_DUP_DOMAINNAME = 1221&

' The network is not present or not started.
Const ERROR_NO_NETWORK = 1222&


' /////////////////////////
' //
' Security Status Codes //
' //
' /////////////////////////

' Not all privileges referenced are assigned to the caller.
Const ERROR_NOT_ALL_ASSIGNED = 1300&

' Some mapping between account names and security IDs was not done.
Const ERROR_SOME_NOT_MAPPED = 1301&

' No system quota limits are specifically set for this account.
Const ERROR_NO_QUOTAS_FOR_ACCOUNT = 1302&

' No encryption key is available. A well-known encryption key was returned.
Const ERROR_LOCAL_USER_SESSION_KEY = 1303&

' The NT password is too complex to be converted to a LAN Manager
' password. The LAN Manager password returned is a NULL string.
Const ERROR_NULL_LM_PASSWORD = 1304&

' The revision level is unknown.
Const ERROR_UNKNOWN_REVISION = 1305&

' Indicates two revision levels are incompatible.
Const ERROR_REVISION_MISMATCH = 1306&

' This security ID may not be assigned as the owner of this object.
Const ERROR_INVALID_OWNER = 1307&

' This security ID may not be assigned as the primary group of an object.
Const ERROR_INVALID_PRIMARY_GROUP = 1308&

' An attempt has been made to operate on an impersonation token
' by a thread that is not currently impersonating a client.
Const ERROR_NO_IMPERSONATION_TOKEN = 1309&

' The group may not be disabled.
Const ERROR_CANT_DISABLE_MANDATORY = 1310&

' There are currently no logon servers available to service the logon
' request.
Const ERROR_NO_LOGON_SERVERS = 1311&

' A specified logon session does not exist. It may already have
' been terminated.
Const ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION = 1312&

' A specified privilege does not exist.
Const ERROR_NO_SUCH_PRIVILEGE = 1313&

' A required privilege is not held by the client.
Const ERROR_PRIVILEGE_NOT_HELD = 1314&

' The name provided is not a properly formed account name.
Const ERROR_INVALID_ACCOUNT_NAME = 1315&

' The specified user already exists.
Const ERROR_USER_EXISTS = 1316&

' The specified user does not exist.
Const ERROR_NO_SUCH_USER = 1317&

' The specified group already exists.
Const ERROR_GROUP_EXISTS = 1318&

' The specified group does not exist.
Const ERROR_NO_SUCH_GROUP = 1319&

' Either the specified user account is already a member of the specified
' group, or the specified group cannot be deleted because it contains
' a member.
Const ERROR_MEMBER_IN_GROUP = 1320&

' The specified user account is not a member of the specified group account.
Const ERROR_MEMBER_NOT_IN_GROUP = 1321&

' The last remaining administration account cannot be disabled
' or deleted.
Const ERROR_LAST_ADMIN = 1322&

' Unable to update the password. The value provided as the current
' password is incorrect.
Const ERROR_WRONG_PASSWORD = 1323&

' Unable to update the password. The value provided for the new password
' contains values that are not allowed in passwords.
Const ERROR_ILL_FORMED_PASSWORD = 1324&

' Unable to update the password because a password update rule has been
' violated.
Const ERROR_PASSWORD_RESTRICTION = 1325&

' Logon failure: unknown user name or bad password.
Const ERROR_LOGON_FAILURE = 1326&

' Logon failure: user account restriction.
Const ERROR_ACCOUNT_RESTRICTION = 1327&

' Logon failure: account logon time restriction violation.
Const ERROR_INVALID_LOGON_HOURS = 1328&

' Logon failure: user not allowed to log on to this computer.
Const ERROR_INVALID_WORKSTATION = 1329&

' Logon failure: the specified account password has expired.
Const ERROR_PASSWORD_EXPIRED = 1330&

' Logon failure: account currently disabled.
Const ERROR_ACCOUNT_DISABLED = 1331&

' No mapping between account names and security IDs was done.
Const ERROR_NONE_MAPPED = 1332&

' Too many local user identifiers (LUIDs) were requested at one time.
Const ERROR_TOO_MANY_LUIDS_REQUESTED = 1333&

' No more local user identifiers (LUIDs) are available.
Const ERROR_LUIDS_EXHAUSTED = 1334&

' The subauthority part of a security ID is invalid for this particular use.
Const ERROR_INVALID_SUB_AUTHORITY = 1335&

' The access control list (ACL) structure is invalid.
Const ERROR_INVALID_ACL = 1336&

' The security ID structure is invalid.
Const ERROR_INVALID_SID = 1337&

' The security descriptor structure is invalid.
Const ERROR_INVALID_SECURITY_DESCR = 1338&

' The inherited access control list (ACL) or access control entry (ACE)
' could not be built.
Const ERROR_BAD_INHERITANCE_ACL = 1340&

' The server is currently disabled.
Const ERROR_SERVER_DISABLED = 1341&

' The server is currently enabled.
Const ERROR_SERVER_NOT_DISABLED = 1342&

' The value provided was an invalid value for an identifier authority.
Const ERROR_INVALID_ID_AUTHORITY = 1343&

' No more memory is available for security information updates.
Const ERROR_ALLOTTED_SPACE_EXCEEDED = 1344&

' The specified attributes are invalid, or incompatible with the
' attributes for the group as a whole.
Const ERROR_INVALID_GROUP_ATTRIBUTES = 1345&

' Either a required impersonation level was not provided, or the
' provided impersonation level is invalid.
Const ERROR_BAD_IMPERSONATION_LEVEL = 1346&

' Cannot open an anonymous level security token.
Const ERROR_CANT_OPEN_ANONYMOUS = 1347&

' The validation information class requested was invalid.
Const ERROR_BAD_VALIDATION_CLASS = 1348&

' The type of the token is inappropriate for its attempted use.
Const ERROR_BAD_TOKEN_TYPE = 1349&

' Unable to perform a security operation on an object
' which has no associated security.
Const ERROR_NO_SECURITY_ON_OBJECT = 1350&

' Indicates a Windows NT Advanced Server could not be contacted or that
' objects within the domain are protected such that necessary
' information could not be retrieved.
Const ERROR_CANT_ACCESS_DOMAIN_INFO = 1351&

' The security account manager (SAM) or local security
' authority (LSA) server was in the wrong state to perform
' the security operation.
Const ERROR_INVALID_SERVER_STATE = 1352&

' The domain was in the wrong state to perform the security operation.
Const ERROR_INVALID_DOMAIN_STATE = 1353&

' This operation is only allowed for the Primary Domain Controller of the domain.
Const ERROR_INVALID_DOMAIN_ROLE = 1354&

' The specified domain did not exist.
Const ERROR_NO_SUCH_DOMAIN = 1355&

' The specified domain already exists.
Const ERROR_DOMAIN_EXISTS = 1356&

' An attempt was made to exceed the limit on the number of domains per server.
Const ERROR_DOMAIN_LIMIT_EXCEEDED = 1357&

' Unable to complete the requested operation because of either a
' catastrophic media failure or a data structure corruption on the disk.
Const ERROR_INTERNAL_DB_CORRUPTION = 1358&

' The security account database contains an internal inconsistency.
Const ERROR_INTERNAL_ERROR = 1359&

' Generic access types were contained in an access mask which should
' already be mapped to non-generic types.
Const ERROR_GENERIC_NOT_MAPPED = 1360&

' A security descriptor is not in the right format (absolute or self-relative).
Const ERROR_BAD_DESCRIPTOR_FORMAT = 1361&

' The requested action is restricted for use by logon processes
' only. The calling process has not registered as a logon process.
Const ERROR_NOT_LOGON_PROCESS = 1362&

' Cannot start a new logon session with an ID that is already in use.
Const ERROR_LOGON_SESSION_EXISTS = 1363&

' A specified authentication package is unknown.
Const ERROR_NO_SUCH_PACKAGE = 1364&

' The logon session is not in a state that is consistent with the
' requested operation.
Const ERROR_BAD_LOGON_SESSION_STATE = 1365&

' The logon session ID is already in use.
Const ERROR_LOGON_SESSION_COLLISION = 1366&

' A logon request contained an invalid logon type value.
Const ERROR_INVALID_LOGON_TYPE = 1367&

' Unable to impersonate via a named pipe until data has been read
' from that pipe.
Const ERROR_CANNOT_IMPERSONATE = 1368&

' The transaction state of a Registry subtree is incompatible with the
' requested operation.
Const ERROR_RXACT_INVALID_STATE = 1369&

' An internal security database corruption has been encountered.
Const ERROR_RXACT_COMMIT_FAILURE = 1370&

' Cannot perform this operation on built-in accounts.
Const ERROR_SPECIAL_ACCOUNT = 1371&

' Cannot perform this operation on this built-in special group.
Const ERROR_SPECIAL_GROUP = 1372&

' Cannot perform this operation on this built-in special user.
Const ERROR_SPECIAL_USER = 1373&

' The user cannot be removed from a group because the group
' is currently the user's primary group.
Const ERROR_MEMBERS_PRIMARY_GROUP = 1374&

' The token is already in use as a primary token.
Const ERROR_TOKEN_ALREADY_IN_USE = 1375&

' The specified local group does not exist.
Const ERROR_NO_SUCH_ALIAS = 1376&

' The specified account name is not a member of the local group.
Const ERROR_MEMBER_NOT_IN_ALIAS = 1377&

' The specified account name is already a member of the local group.
Const ERROR_MEMBER_IN_ALIAS = 1378&

' The specified local group already exists.
Const ERROR_ALIAS_EXISTS = 1379&

' Logon failure: the user has not been granted the requested
' logon type at this computer.
Const ERROR_LOGON_NOT_GRANTED = 1380&

' The maximum number of secrets that may be stored in a single system has been
' exceeded.
Const ERROR_TOO_MANY_SECRETS = 1381&

' The length of a secret exceeds the maximum length allowed.
Const ERROR_SECRET_TOO_LONG = 1382&

' The local security authority database contains an internal inconsistency.
Const ERROR_INTERNAL_DB_ERROR = 1383&

' During a logon attempt, the user's security context accumulated too many
' security IDs.
Const ERROR_TOO_MANY_CONTEXT_IDS = 1384&

' Logon failure: the user has not been granted the requested logon type
' at this computer.
Const ERROR_LOGON_TYPE_NOT_GRANTED = 1385&

' A cross-encrypted password is necessary to change a user password.
Const ERROR_NT_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED = 1386&

' A new member could not be added to a local group because the member does
' not exist.
Const ERROR_NO_SUCH_MEMBER = 1387&

' A new member could not be added to a local group because the member has the
' wrong account type.
Const ERROR_INVALID_MEMBER = 1388&

' Too many security IDs have been specified.
Const ERROR_TOO_MANY_SIDS = 1389&

' A cross-encrypted password is necessary to change this user password.
Const ERROR_LM_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED = 1390&

' Indicates an ACL contains no inheritable components
Const ERROR_NO_INHERITANCE = 1391&

' The file or directory is corrupt and non-readable.
Const ERROR_FILE_CORRUPT = 1392&

' The disk structure is corrupt and non-readable.
Const ERROR_DISK_CORRUPT = 1393&

' There is no user session key for the specified logon session.
Const ERROR_NO_USER_SESSION_KEY = 1394&

' End of security error codes


' /////////////////////////
' //
' WinUser Error Codes //
' //
' /////////////////////////

' Invalid window handle.
Const ERROR_INVALID_WINDOW_HANDLE = 1400&

' Invalid menu handle.
Const ERROR_INVALID_MENU_HANDLE = 1401&

' Invalid cursor handle.
Const ERROR_INVALID_CURSOR_HANDLE = 1402&

' Invalid accelerator table handle.
Const ERROR_INVALID_ACCEL_HANDLE = 1403&

' Invalid hook handle.
Const ERROR_INVALID_HOOK_HANDLE = 1404&

' Invalid handle to a multiple-window position structure.
Const ERROR_INVALID_DWP_HANDLE = 1405&

' Cannot create a top-level child window.
Const ERROR_TLW_WITH_WSCHILD = 1406&

' Cannot find window class.
Const ERROR_CANNOT_FIND_WND_CLASS = 1407&

' Invalid window, belongs to other thread.
Const ERROR_WINDOW_OF_OTHER_THREAD = 1408&

' Hot key is already registered.
Const ERROR_HOTKEY_ALREADY_REGISTERED = 1409&

' Class already exists.
Const ERROR_CLASS_ALREADY_EXISTS = 1410&

' Class does not exist.
Const ERROR_CLASS_DOES_NOT_EXIST = 1411&

' Class still has open windows.
Const ERROR_CLASS_HAS_WINDOWS = 1412&

' Invalid index.
Const ERROR_INVALID_INDEX = 1413&

' Invalid icon handle.
Const ERROR_INVALID_ICON_HANDLE = 1414&

' Using private DIALOG window words.
Const ERROR_PRIVATE_DIALOG_INDEX = 1415&

' The listbox identifier was not found.
Const ERROR_LISTBOX_ID_NOT_FOUND = 1416&

' No wildcards were found.
Const ERROR_NO_WILDCARD_CHARACTERS = 1417&

' Thread does not have a clipboard open.
Const ERROR_CLIPBOARD_NOT_OPEN = 1418&

' Hot key is not registered.
Const ERROR_HOTKEY_NOT_REGISTERED = 1419&

' The window is not a valid dialog window.
Const ERROR_WINDOW_NOT_DIALOG = 1420&

' Control ID not found.
Const ERROR_CONTROL_ID_NOT_FOUND = 1421&

' Invalid message for a combo box because it does not have an edit control.
Const ERROR_INVALID_COMBOBOX_MESSAGE = 1422&

' The window is not a combo box.
Const ERROR_WINDOW_NOT_COMBOBOX = 1423&

' Height must be less than 256.
Const ERROR_INVALID_EDIT_HEIGHT = 1424&

' Invalid device context (DC) handle.
Const ERROR_DC_NOT_FOUND = 1425&

' Invalid hook procedure type.
Const ERROR_INVALID_HOOK_FILTER = 1426&

' Invalid hook procedure.
Const ERROR_INVALID_FILTER_PROC = 1427&

' Cannot set non-local hook without a module handle.
Const ERROR_HOOK_NEEDS_HMOD = 1428&

' This hook procedure can only be set Globally.
'
Const ERROR_PUBLIC_ONLY_HOOK = 1429&

' The journal hook procedure is already installed.
Const ERROR_JOURNAL_HOOK_SET = 1430&

' The hook procedure is not installed.
Const ERROR_HOOK_NOT_INSTALLED = 1431&

' Invalid message for single-selection listbox.
Const ERROR_INVALID_LB_MESSAGE = 1432&

' LB_SETCOUNT sent to non-lazy listbox.
Const ERROR_SETCOUNT_ON_BAD_LB = 1433&

' This list box does not support tab stops.
Const ERROR_LB_WITHOUT_TABSTOPS = 1434&

' Cannot destroy object created by another thread.
Const ERROR_DESTROY_OBJECT_OF_OTHER_THREAD = 1435&

' Child windows cannot have menus.
Const ERROR_CHILD_WINDOW_MENU = 1436&

' The window does not have a system menu.
Const ERROR_NO_SYSTEM_MENU = 1437&

' Invalid message box style.
Const ERROR_INVALID_MSGBOX_STYLE = 1438&

' Invalid system-wide (SPI_) parameter.
Const ERROR_INVALID_SPI_VALUE = 1439&

' Screen already locked.
Const ERROR_SCREEN_ALREADY_LOCKED = 1440&

' All handles to windows in a multiple-window position structure must
' have the same parent.
Const ERROR_HWNDS_HAVE_DIFF_PARENT = 1441&

' The window is not a child window.
Const ERROR_NOT_CHILD_WINDOW = 1442&

' Invalid GW_ command.
Const ERROR_INVALID_GW_COMMAND = 1443&

' Invalid thread identifier.
Const ERROR_INVALID_THREAD_ID = 1444&

' Cannot process a message from a window that is not a multiple document
' interface (MDI) window.
Const ERROR_NON_MDICHILD_WINDOW = 1445&

' Popup menu already active.
Const ERROR_POPUP_ALREADY_ACTIVE = 1446&

' The window does not have scroll bars.
Const ERROR_NO_SCROLLBARS = 1447&

' Scroll bar range cannot be greater than 0x7FFF.
Const ERROR_INVALID_SCROLLBAR_RANGE = 1448&

' Cannot show or remove the window in the way specified.
Const ERROR_INVALID_SHOWWIN_COMMAND = 1449&

' End of WinUser error codes


' /////////////////////////
' //
' Eventlog Status Codes //
' //
' /////////////////////////

' The event log file is corrupt.
Const ERROR_EVENTLOG_FILE_CORRUPT = 1500&

' No event log file could be opened, so the event logging service did not start.
Const ERROR_EVENTLOG_CANT_START = 1501&

' The event log file is full.
Const ERROR_LOG_FILE_FULL = 1502&

' The event log file has changed between reads.
Const ERROR_EVENTLOG_FILE_CHANGED = 1503&

' End of eventlog error codes


' /////////////////////////
' //
' RPC Status Codes //
' //
' /////////////////////////

' The string binding is invalid.
Const RPC_S_INVALID_STRING_BINDING = 1700&

' The binding handle is not the correct type.
Const RPC_S_WRONG_KIND_OF_BINDING = 1701&

' The binding handle is invalid.
Const RPC_S_INVALID_BINDING = 1702&

' The RPC protocol sequence is not supported.
Const RPC_S_PROTSEQ_NOT_SUPPORTED = 1703&

' The RPC protocol sequence is invalid.
Const RPC_S_INVALID_RPC_PROTSEQ = 1704&

' The string universal unique identifier (UUID) is invalid.
Const RPC_S_INVALID_STRING_UUID = 1705&

' The endpoint format is invalid.
Const RPC_S_INVALID_ENDPOINT_FORMAT = 1706&

' The network address is invalid.
Const RPC_S_INVALID_NET_ADDR = 1707&

' No endpoint was found.
Const RPC_S_NO_ENDPOINT_FOUND = 1708&

' The timeout value is invalid.
Const RPC_S_INVALID_TIMEOUT = 1709&

' The object universal unique identifier (UUID) was not found.
Const RPC_S_OBJECT_NOT_FOUND = 1710&

' The object universal unique identifier (UUID) has already been registered.
Const RPC_S_ALREADY_REGISTERED = 1711&

' The type universal unique identifier (UUID) has already been registered.
Const RPC_S_TYPE_ALREADY_REGISTERED = 1712&

' The RPC server is already listening.
Const RPC_S_ALREADY_LISTENING = 1713&

' No protocol sequences have been registered.
Const RPC_S_NO_PROTSEQS_REGISTERED = 1714&

' The RPC server is not listening.
Const RPC_S_NOT_LISTENING = 1715&

' The manager type is unknown.
Const RPC_S_UNKNOWN_MGR_TYPE = 1716&

' The interface is unknown.
Const RPC_S_UNKNOWN_IF = 1717&

' There are no bindings.
Const RPC_S_NO_BINDINGS = 1718&

' There are no protocol sequences.
Const RPC_S_NO_PROTSEQS = 1719&

' The endpoint cannot be created.
Const RPC_S_CANT_CREATE_ENDPOINT = 1720&

' Not enough resources are available to complete this operation.
Const RPC_S_OUT_OF_RESOURCES = 1721&

' The RPC server is unavailable.
Const RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = 1722&

' The RPC server is too busy to complete this operation.
Const RPC_S_SERVER_TOO_BUSY = 1723&

' The network options are invalid.
Const RPC_S_INVALID_NETWORK_OPTIONS = 1724&

' There is not a remote procedure call active in this thread.
Const RPC_S_NO_CALL_ACTIVE = 1725&

' The remote procedure call failed.
Const RPC_S_CALL_FAILED = 1726&

' The remote procedure call failed and did not execute.
Const RPC_S_CALL_FAILED_DNE = 1727&

' A remote procedure call (RPC) protocol error occurred.
Const RPC_S_PROTOCOL_ERROR = 1728&

' The transfer syntax is not supported by the RPC server.
Const RPC_S_UNSUPPORTED_TRANS_SYN = 1730&

' The universal unique identifier (UUID) type is not supported.
Const RPC_S_UNSUPPORTED_TYPE = 1732&

' The tag is invalid.
Const RPC_S_INVALID_TAG = 1733&

' The array bounds are invalid.
Const RPC_S_INVALID_BOUND = 1734&

' The binding does not contain an entry name.
Const RPC_S_NO_ENTRY_NAME = 1735&

' The name syntax is invalid.
Const RPC_S_INVALID_NAME_SYNTAX = 1736&

' The name syntax is not supported.
Const RPC_S_UNSUPPORTED_NAME_SYNTAX = 1737&

' No network address is available to use to construct a universal
' unique identifier (UUID).
Const RPC_S_UUID_NO_ADDRESS = 1739&

' The endpoint is a duplicate.
Const RPC_S_DUPLICATE_ENDPOINT = 1740&

' The authentication type is unknown.
Const RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_TYPE = 1741&

' The maximum number of calls is too small.
Const RPC_S_MAX_CALLS_TOO_SMALL = 1742&

' The string is too long.
Const RPC_S_STRING_TOO_LONG = 1743&

' The RPC protocol sequence was not found.
Const RPC_S_PROTSEQ_NOT_FOUND = 1744&

' The procedure number is out of range.
Const RPC_S_PROCNUM_OUT_OF_RANGE = 1745&

' The binding does not contain any authentication information.
Const RPC_S_BINDING_HAS_NO_AUTH = 1746&

' The authentication service is unknown.
Const RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_SERVICE = 1747&

' The authentication level is unknown.
Const RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_LEVEL = 1748&

' The security context is invalid.
Const RPC_S_INVALID_AUTH_IDENTITY = 1749&

' The authorization service is unknown.
Const RPC_S_UNKNOWN_AUTHZ_SERVICE = 1750&

' The entry is invalid.
Const EPT_S_INVALID_ENTRY = 1751&

' The server endpoint cannot perform the operation.
Const EPT_S_CANT_PERFORM_OP = 1752&

' There are no more endpoints available from the endpoint mapper.
Const EPT_S_NOT_REGISTERED = 1753&

' No interfaces have been exported.
Const RPC_S_NOTHING_TO_EXPORT = 1754&

' The entry name is incomplete.
Const RPC_S_INCOMPLETE_NAME = 1755&

' The version option is invalid.
Const RPC_S_INVALID_VERS_OPTION = 1756&

' There are no more members.
Const RPC_S_NO_MORE_MEMBERS = 1757&

' There is nothing to unexport.
Const RPC_S_NOT_ALL_OBJS_UNEXPORTED = 1758&

' The interface was not found.
Const RPC_S_INTERFACE_NOT_FOUND = 1759&

' The entry already exists.
Const RPC_S_ENTRY_ALREADY_EXISTS = 1760&

' The entry is not found.
Const RPC_S_ENTRY_NOT_FOUND = 1761&

' The name service is unavailable.
Const RPC_S_NAME_SERVICE_UNAVAILABLE = 1762&

' The network address family is invalid.
Const RPC_S_INVALID_NAF_ID = 1763&

' The requested operation is not supported.
Const RPC_S_CANNOT_SUPPORT = 1764&

' No security context is available to allow impersonation.
Const RPC_S_NO_CONTEXT_AVAILABLE = 1765&

' An internal error occurred in a remote procedure call (RPC).
Const RPC_S_INTERNAL_ERROR = 1766&

' The RPC server attempted an integer division by zero.'
Const RPC_S_ZERO_DIVIDE = 1767&

' An addressing error occurred in the RPC server.
Const RPC_S_ADDRESS_ERROR = 1768&

' A floating-point operation at the RPC server caused a division by zero.
Const RPC_S_FP_DIV_ZERO = 1769&

' A floating-point underflow occurred at the RPC server.
Const RPC_S_FP_UNDERFLOW = 1770&

' A floating-point overflow occurred at the RPC server.
Const RPC_S_FP_OVERFLOW = 1771&

' The list of RPC servers available for the binding of auto handles
' has been exhausted.
Const RPC_X_NO_MORE_ENTRIES = 1772&

' Unable to open the character translation table file.
Const RPC_X_SS_CHAR_TRANS_OPEN_FAIL = 1773&

' The file containing the character translation table has fewer than
' 512 bytes.
Const RPC_X_SS_CHAR_TRANS_SHORT_FILE = 1774&

' A null context handle was passed from the client to the host during
' a remote procedure call.
Const RPC_X_SS_IN_NULL_CONTEXT = 1775&

' The context handle changed during a remote procedure call.
Const RPC_X_SS_CONTEXT_DAMAGED = 1777&

' The binding handles passed to a remote procedure call do not match.
Const RPC_X_SS_HANDLES_MISMATCH = 1778&

' The stub is unable to get the remote procedure call handle.
Const RPC_X_SS_CANNOT_GET_CALL_HANDLE = 1779&

' A null reference pointer was passed to the stub.
Const RPC_X_NULL_REF_POINTER = 1780&

' The enumeration value is out of range.
Const RPC_X_ENUM_VALUE_OUT_OF_RANGE = 1781&

' The byte count is too small.
Const RPC_X_BYTE_COUNT_TOO_SMALL = 1782&

' The stub received bad data.
Const RPC_X_BAD_STUB_DATA = 1783&

' The supplied user buffer is not valid for the requested operation.
Const ERROR_INVALID_USER_BUFFER = 1784&

' The disk media is not recognized. It may not be formatted.
Const ERROR_UNRECOGNIZED_MEDIA = 1785&

' The workstation does not have a trust secret.
Const ERROR_NO_TRUST_LSA_SECRET = 1786&

' The SAM database on the Windows NT Advanced Server does not have a computer
' account for this workstation trust relationship.
Const ERROR_NO_TRUST_SAM_ACCOUNT = 1787&

' The trust relationship between the primary domain and the trusted
' domain failed.
Const ERROR_TRUSTED_DOMAIN_FAILURE = 1788&

' The trust relationship between this workstation and the primary
' domain failed.
Const ERROR_TRUSTED_RELATIONSHIP_FAILURE = 1789&

' The network logon failed.
Const ERROR_TRUST_FAILURE = 1790&

' A remote procedure call is already in progress for this thread.
Const RPC_S_CALL_IN_PROGRESS = 1791&

' An attempt was made to logon, but the network logon service was not started.
Const ERROR_NETLOGON_NOT_STARTED = 1792&

' The user's account has expired.
Const ERROR_ACCOUNT_EXPIRED = 1793&

' The redirector is in use and cannot be unloaded.
Const ERROR_REDIRECTOR_HAS_OPEN_HANDLES = 1794&

' The specified printer driver is already installed.
Const ERROR_PRINTER_DRIVER_ALREADY_INSTALLED = 1795&

' The specified port is unknown.
Const ERROR_UNKNOWN_PORT = 1796&

' The printer driver is unknown.
Const ERROR_UNKNOWN_PRINTER_DRIVER = 1797&

' The print processor is unknown.
'
Const ERROR_UNKNOWN_PRINTPROCESSOR = 1798&

' The specified separator file is invalid.
Const ERROR_INVALID_SEPARATOR_FILE = 1799&

' The specified priority is invalid.
Const ERROR_INVALID_PRIORITY = 1800&

' The printer name is invalid.
Const ERROR_INVALID_PRINTER_NAME = 1801&

' The printer already exists.
Const ERROR_PRINTER_ALREADY_EXISTS = 1802&

' The printer command is invalid.
Const ERROR_INVALID_PRINTER_COMMAND = 1803&

' The specified datatype is invalid.
Const ERROR_INVALID_DATATYPE = 1804&

' The Environment specified is invalid.
Const ERROR_INVALID_ENVIRONMENT = 1805&

' There are no more bindings.
Const RPC_S_NO_MORE_BINDINGS = 1806&

' The account used is an interdomain trust account. Use your Global user account or local user account to access this server.
Const ERROR_NOLOGON_INTERDOMAIN_TRUST_ACCOUNT = 1807&

' The account used is a Computer Account. Use your Global user account or local user account to access this server.
Const ERROR_NOLOGON_WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT = 1808&

' The account used is an server trust account. Use your Global user account or local user account to access this server.
Const ERROR_NOLOGON_SERVER_TRUST_ACCOUNT = 1809&

' The name or security ID (SID) of the domain specified is inconsistent
' with the trust information for that domain.
Const ERROR_DOMAIN_TRUST_INCONSISTENT = 1810&

' The server is in use and cannot be unloaded.
Const ERROR_SERVER_HAS_OPEN_HANDLES = 1811&

' The specified image file did not contain a resource section.
Const ERROR_RESOURCE_DATA_NOT_FOUND = 1812&

' The specified resource type can not be found in the image file.
Const ERROR_RESOURCE_TYPE_NOT_FOUND = 1813&

' The specified resource name can not be found in the image file.
Const ERROR_RESOURCE_NAME_NOT_FOUND = 1814&

' The specified resource language ID cannot be found in the image file.
Const ERROR_RESOURCE_LANG_NOT_FOUND = 1815&

' Not enough quota is available to process this command.
Const ERROR_NOT_ENOUGH_QUOTA = 1816&

' The group member was not found.
Const RPC_S_GROUP_MEMBER_NOT_FOUND = 1898&

' The endpoint mapper database could not be created.
Const EPT_S_CANT_CREATE = 1899&

' The object universal unique identifier (UUID) is the nil UUID.
Const RPC_S_INVALID_OBJECT = 1900&

' The specified time is invalid.
Const ERROR_INVALID_TIME = 1901&

' The specified Form name is invalid.
Const ERROR_INVALID_FORM_NAME = 1902&

' The specified Form size is invalid
Const ERROR_INVALID_FORM_SIZE = 1903&

' The specified Printer handle is already being waited on
Const ERROR_ALREADY_WAITING = 1904&

' The specified Printer has been deleted
Const ERROR_PRINTER_DELETED = 1905&

' The state of the Printer is invalid
Const ERROR_INVALID_PRINTER_STATE = 1906&

' The list of servers for this workgroup is not currently available
Const ERROR_NO_BROWSER_SERVERS_FOUND = 6118&


' -------------------------
' MMSystem Section
' -------------------------

' This section defines all the support for Multimedia applications

' general constants
Const MAXPNAMELEN = 32 ' max product name length (including NULL)
Const MAXERRORLENGTH = 128 ' max error text length (including final NULL)
Const MAX_JOYSTICKOEMVXDNAME = 260 ' max oem vxd name length (including NULL)

Type smpte
hour As Byte
min As Byte
sec As Byte
frame As Byte
fps As Byte
dummy As Byte
pad(0 To 1) As Byte
End Type

Type midi
songptrpos As Long
End Type

Type MMTIME
wType As Long
u As Long
End Type

' values for wType field in MMTIME struct
Const TIME_MS = &H1 ' time in Milliseconds
Const TIME_SAMPLES = &H2 ' number of wave samples
Const TIME_BYTES = &H4 ' current byte offset
Const TIME_SMPTE = &H8 ' SMPTE time
Const TIME_MIDI = &H10 ' MIDI time

' Multimedia Window Messages
Const MM_JOY1MOVE = &H3A0 ' joystick
Const MM_JOY2MOVE = &H3A1
Const MM_JOY1ZMOVE = &H3A2
Const MM_JOY2ZMOVE = &H3A3
Const MM_JOY1BUTTONDOWN = &H3B5
Const MM_JOY2BUTTONDOWN = &H3B6
Const MM_JOY1BUTTONUP = &H3B7
Const MM_JOY2BUTTONUP = &H3B8

Const MM_MCINOTIFY = &H3B9 ' MCI
Const MM_MCISYSTEM_STRING = &H3CA

Const MM_WOM_OPEN = &H3BB ' waveform output
Const MM_WOM_CLOSE = &H3BC
Const MM_WOM_DONE = &H3BD

Const MM_WIM_OPEN = &H3BE ' waveform input
Const MM_WIM_CLOSE = &H3BF
Const MM_WIM_DATA = &H3C0

Const MM_MIM_OPEN = &H3C1 ' MIDI input
Const MM_MIM_CLOSE = &H3C2
Const MM_MIM_DATA = &H3C3
Const MM_MIM_LONGDATA = &H3C4
Const MM_MIM_ERROR = &H3C5
Const MM_MIM_LONGERROR = &H3C6

Const MM_MOM_OPEN = &H3C7 ' MIDI output
Const MM_MOM_CLOSE = &H3C8
Const MM_MOM_DONE = &H3C9

' String resource number bases (internal use)

Const MMSYSERR_BASE = 0
Const WAVERR_BASE = 32
Const MIDIERR_BASE = 64
Const TIMERR_BASE = 96 ' was 128, changed to match Win 31 Sonic
Const JOYERR_BASE = 160
Const MCIERR_BASE = 256

Const MCI_STRING_OFFSET = 512 ' if this number is changed you MUST
' alter the MCI_DEVTYPE_... list below
Const MCI_VD_OFFSET = 1024
Const MCI_CD_OFFSET = 1088
Const MCI_WAVE_OFFSET = 1152
Const MCI_SEQ_OFFSET = 1216

' General error return values
Const MMSYSERR_NOERROR = 0 ' no error
Const MMSYSERR_ERROR = (MMSYSERR_BASE + 1) ' unspecified error
Const MMSYSERR_BADDEVICEID = (MMSYSERR_BASE + 2) ' device ID out of range
Const MMSYSERR_NOTENABLED = (MMSYSERR_BASE + 3) ' driver failed enable
Const MMSYSERR_ALLOCATED = (MMSYSERR_BASE + 4) ' device already allocated
Const MMSYSERR_INVALHANDLE = (MMSYSERR_BASE + 5) ' device handle is invalid
Const MMSYSERR_NODRIVER = (MMSYSERR_BASE + 6) ' no device driver present
Const MMSYSERR_NOMEM = (MMSYSERR_BASE + 7) ' memory allocation error
Const MMSYSERR_NOTSUPPORTED = (MMSYSERR_BASE + 8) ' function isn't supported
Const MMSYSERR_BADERRNUM = (MMSYSERR_BASE + 9) ' error value out of range
Const MMSYSERR_INVALFLAG = (MMSYSERR_BASE + 10) ' invalid flag passed
Const MMSYSERR_INVALPARAM = (MMSYSERR_BASE + 11) ' invalid parameter passed
Const MMSYSERR_HANDLEBUSY = (MMSYSERR_BASE + 12) ' handle being used
' simultaneously on another
' thread (eg callback)
Const MMSYSERR_INVALIDALIAS = (MMSYSERR_BASE + 13) ' "Specified alias not found in WIN.INI
Const MMSYSERR_LASTERROR = (MMSYSERR_BASE + 13) ' last error in range
Const MM_MOM_POSITIONCB = &H3CA ' Callback for MEVT_POSITIONCB
Const MM_MCISIGNAL = &H3CB
Const MM_MIM_MOREDATA = &H3CC ' MIM_DONE w/ pending events
Const MIDICAPS_STREAM = &H8 ' driver supports midiStreamOut directly


Type MIDIEVENT
dwDeltaTime As Long ' Ticks since last event
dwStreamID As Long ' Reserved; must be zero
dwEvent As Long ' Event type and parameters
dwParms(1) As Long ' Parameters if this is a long event
End Type

Type MIDISTRMBUFFVER
dwVersion As Long ' Stream buffer format version
dwMid As Long ' Manufacturer ID as defined in MMREG.H
dwOEMVersion As Long ' Manufacturer version for custom ext
End Type

' Type codes which go in the high byte of the event DWORD of a stream buffer

' Type codes 00-7F contain parameters within the low 24 bits
' Type codes 80-FF contain a length of their parameter in the low 24
' bits, followed by their parameter data in the buffer. The event
' DWORD contains the exact byte length; the parm data itself must be
' padded to be an even multiple of 4 Byte long.
'

Const MEVT_F_SHORT = &H0&
Const MEVT_F_LONG = &H80000000
Const MEVT_F_CALLBACK = &H40000000
Const MIDISTRM_ERROR = -2

'
' Structures and defines for midiStreamProperty
'
Const MIDIPROP_SET = &H80000000
Const MIDIPROP_GET = &H40000000

' These are intentionally both non-zero so the app cannot accidentally
' leave the operation off and happen to appear to work due to default
' action.

Const MIDIPROP_TIMEDIV = &H1&
Const MIDIPROP_TEMPO = &H2&

Type MIDIPROPTIMEDIV
cbStruct As Long
dwTimeDiv As Long
End Type

Type MIDIPROPTEMPO
cbStruct As Long
dwTempo As Long
End Type


' MIDI function prototypes *

' ************************************************** *************************

' Mixer Support

' ************************************************** ************************

Const MIXER_SHORT_NAME_CHARS = 16
Const MIXER_LONG_NAME_CHARS = 64

'
' MMRESULT error return values specific to the mixer API
'
'
Const MIXERR_BASE = 1024
Const MIXERR_INVALLINE = (MIXERR_BASE + 0)
Const MIXERR_INVALCONTROL = (MIXERR_BASE + 1)
Const MIXERR_INVALVALUE = (MIXERR_BASE + 2)
Const MIXERR_LASTERROR = (MIXERR_BASE + 2)


Const MIXER_OBJECTF_HANDLE = &H80000000
Const MIXER_OBJECTF_MIXER = &H0&
Const MIXER_OBJECTF_HMIXER = (MIXER_OBJECTF_HANDLE Or MIXER_OBJECTF_MIXER)
Const MIXER_OBJECTF_WAVEOUT = &H10000000
Const MIXER_OBJECTF_HWAVEOUT = (MIXER_OBJECTF_HANDLE Or MIXER_OBJECTF_WAVEOUT)
Const MIXER_OBJECTF_WAVEIN = &H20000000
Const MIXER_OBJECTF_HWAVEIN = (MIXER_OBJECTF_HANDLE Or MIXER_OBJECTF_WAVEIN)
Const MIXER_OBJECTF_MIDIOUT = &H30000000
Const MIXER_OBJECTF_HMIDIOUT = (MIXER_OBJECTF_HANDLE Or MIXER_OBJECTF_MIDIOUT)
Const MIXER_OBJECTF_MIDIIN = &H40000000
Const MIXER_OBJECTF_HMIDIIN = (MIXER_OBJECTF_HANDLE Or MIXER_OBJECTF_MIDIIN)
Const MIXER_OBJECTF_AUX = &H50000000

Declare PtrSafe Function mixerGetNumDevs Lib "winmm.dll" Alias "mixerGetNumDevs" () As Long

Type MIXERCAPS
wMid As Integer ' manufacturer id
wPid As Integer ' product id
vDriverVersion As Long ' version of the driver
szPname(0 To MAXPNAMELEN - 1) As Byte ' product name
fdwSupport As Long ' misc. support bits
cDestinations As Long ' count of destinations
End Type

Declare PtrSafe Function mixerGetDevCaps Lib "winmm.dll" Alias "mixerGetDevCapsA" (ByVal uMxId As LongPtr, pmxcaps As MIXERCAPS, ByVal cbmxcaps As Long) As Long
Declare PtrSafe Function mixerOpen Lib "winmm.dll" Alias "mixerOpen" (phmx As LongPtr, ByVal uMxId As Long, ByVal dwCallback As LongPtr, ByVal dwInstance As LongPtr, ByVal fdwOpen As Long) As Long
Declare PtrSafe Function mixerClose Lib "winmm.dll" Alias "mixerClose" (ByVal hmx As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function mixerMessage Lib "winmm.dll" Alias "mixerMessage" (ByVal hmx As LongPtr, ByVal uMsg As Long, ByVal dwParam1 As LongPtr, ByVal dwParam2 As LongPtr) As Long

Type Target ' for use in MIXERLINE and others (embedded structure)

dwType As Long ' MIXERLINE_TARGETTYPE_xxxx
dwDeviceID As Long ' target device ID of device type
wMid As Integer ' of target device
wPid As Integer ' "
vDriverVersion As Long ' "
szPname(0 To MAXPNAMELEN - 1) As Byte
End Type

Type MIXERLINE
cbStruct As Long ' size of MIXERLINE structure
dwDestination As Long ' zero based destination index
dwSource As Long ' zero based source index (if source)
dwLineID As Long ' unique line id for mixer device
fdwLine As Long ' state/information about line
dwUser As LongPtr ' driver specific information
dwComponentType As Long ' component type line connects to
cChannels As Long ' number of channels line supports
cConnections As Long ' number of connections (possible)
cControls As Long ' number of controls at this line
szShortName(0 To MIXER_SHORT_NAME_CHARS - 1) As Byte
szName(0 To MIXER_LONG_NAME_CHARS - 1) As Byte
tTarget As Target
End Type

' MIXERLINE.fdwLine

Const MIXERLINE_LINEF_ACTIVE = &H1&
Const MIXERLINE_LINEF_DISCONNECTED = &H8000&
Const MIXERLINE_LINEF_SOURCE = &H80000000

' MIXERLINE.dwComponentType

' component types for destinations and sources

Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_FIRST = &H0&
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_UNDEFINED = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_FIRST + 0)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_DIGITAL = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_FIRST + 1)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_LINE = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_FIRST + 2)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_MONITOR = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_FIRST + 3)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_SPEAKERS = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_FIRST + 4)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_HEADPHONES = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_FIRST + 5)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_TELEPHONE = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_FIRST + 6)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_WAVEIN = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_FIRST + 7)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_VOICEIN = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_FIRST + 8)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_LAST = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_DST_FIRST + 8)

Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_FIRST = &H1000&
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_UNDEFINED = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_FIRST + 0)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_DIGITAL = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_FIRST + 1)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_LINE = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_FIRST + 2)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_MICROPHONE = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_FIRST + 3)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_SYNTHESIZER = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_FIRST + 4)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_COMPACTDISC = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_FIRST + 5)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_TELEPHONE = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_FIRST + 6)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_PCSPEAKER = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_FIRST + 7)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_WAVEOUT = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_FIRST + 8)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_AUXILIARY = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_FIRST + 9)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_ANALOG = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_FIRST + 10)
Const MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_LAST = (MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_FIRST + 10)


'
' MIXERLINE.Target.dwType
'
'
Const MIXERLINE_TARGETTYPE_UNDEFINED = 0
Const MIXERLINE_TARGETTYPE_WAVEOUT = 1
Const MIXERLINE_TARGETTYPE_WAVEIN = 2
Const MIXERLINE_TARGETTYPE_MIDIOUT = 3
Const MIXERLINE_TARGETTYPE_MIDIIN = 4
Const MIXERLINE_TARGETTYPE_AUX = 5

Declare PtrSafe Function mixerGetLineInfo Lib "winmm.dll" Alias "mixerGetLineInfoA" (ByVal hmxobj As LongPtr, pmxl As MIXERLINE, ByVal fdwInfo As Long) As Long
Const MIXER_GETLINEINFOF_DESTINATION = &H0&
Const MIXER_GETLINEINFOF_SOURCE = &H1&
Const MIXER_GETLINEINFOF_LINEID = &H2&
Const MIXER_GETLINEINFOF_COMPONENTTYPE = &H3&
Const MIXER_GETLINEINFOF_TARGETTYPE = &H4&
Const MIXER_GETLINEINFOF_QUERYMASK = &HF&

Declare PtrSafe Function mixerGetID Lib "winmm.dll" Alias "mixerGetID" (ByVal hmxobj As LongPtr, pumxID As Long, ByVal fdwId As Long) As Long

' MIXERCONTROL


Type MIXERCONTROL
cbStruct As Long ' size in Byte of MIXERCONTROL
dwControlID As Long ' unique control id for mixer device
dwControlType As Long ' MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_xxx
fdwControl As Long ' MIXERCONTROL_CONTROLF_xxx
cMultipleItems As Long ' if MIXERCONTROL_CONTROLF_MULTIPLE set
szShortName(0 To MIXER_SHORT_NAME_CHARS - 1) As Byte
szName(0 To MIXER_LONG_NAME_CHARS - 1) As Byte
Bounds(1 To 6) As Long ' Longest member of the Bounds union
Metrics(1 To 6) As Long ' Longest member of the Metrics union
End Type

'
' MIXERCONTROL.fdwControl

Const MIXERCONTROL_CONTROLF_UNIFORM = &H1&
Const MIXERCONTROL_CONTROLF_MULTIPLE = &H2&
Const MIXERCONTROL_CONTROLF_DISABLED = &H80000000

' MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_xxx building block defines

Const MIXERCONTROL_CT_CLASS_MASK = &HF0000000
Const MIXERCONTROL_CT_CLASS_CUSTOM = &H0&
Const MIXERCONTROL_CT_CLASS_METER = &H10000000
Const MIXERCONTROL_CT_CLASS_SWITCH = &H20000000
Const MIXERCONTROL_CT_CLASS_NUMBER = &H30000000
Const MIXERCONTROL_CT_CLASS_SLIDER = &H40000000
Const MIXERCONTROL_CT_CLASS_FADER = &H50000000
Const MIXERCONTROL_CT_CLASS_TIME = &H60000000
Const MIXERCONTROL_CT_CLASS_LIST = &H70000000
Const MIXERCONTROL_CT_SUBCLASS_MASK = &HF000000
Const MIXERCONTROL_CT_SC_SWITCH_BOOLEAN = &H0&
Const MIXERCONTROL_CT_SC_SWITCH_BUTTON = &H1000000
Const MIXERCONTROL_CT_SC_METER_POLLED = &H0&
Const MIXERCONTROL_CT_SC_TIME_MICROSECS = &H0&
Const MIXERCONTROL_CT_SC_TIME_MILLISECS = &H1000000
Const MIXERCONTROL_CT_SC_LIST_SINGLE = &H0&
Const MIXERCONTROL_CT_SC_LIST_MULTIPLE = &H1000000
Const MIXERCONTROL_CT_UNITS_MASK = &HFF0000
Const MIXERCONTROL_CT_UNITS_CUSTOM = &H0&
Const MIXERCONTROL_CT_UNITS_BOOLEAN = &H10000
Const MIXERCONTROL_CT_UNITS_SIGNED = &H20000
Const MIXERCONTROL_CT_UNITS_UNSIGNED = &H30000
Const MIXERCONTROL_CT_UNITS_DECIBELS = &H40000 ' in 10ths
Const MIXERCONTROL_CT_UNITS_PERCENT = &H50000 ' in 10ths
'
' Commonly used control types for specifying MIXERCONTROL.dwControlType
'
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_CUSTOM = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_CUSTOM Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_CUSTOM)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_BOOLEANMETER = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_METER Or MIXERCONTROL_CT_SC_METER_POLLED Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_BOOLEAN)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_SIGNEDMETER = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_METER Or MIXERCONTROL_CT_SC_METER_POLLED Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_SIGNED)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_PEAKMETER = (MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_SIGNEDMETER + 1)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_UNSIGNEDMETER = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_METER Or MIXERCONTROL_CT_SC_METER_POLLED Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_UNSIGNED)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_BOOLEAN = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_SWITCH Or MIXERCONTROL_CT_SC_SWITCH_BOOLEAN Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_BOOLEAN)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_ONOFF = (MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_BOOLEAN + 1)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MUTE = (MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_BOOLEAN + 2)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MONO = (MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_BOOLEAN + 3)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_LOUDNESS = (MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_BOOLEAN + 4)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_STEREOENH = (MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_BOOLEAN + 5)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_BUTTON = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_SWITCH Or MIXERCONTROL_CT_SC_SWITCH_BUTTON Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_BOOLEAN)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_DECIBELS = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_NUMBER Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_DECIBELS)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_SIGNED = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_NUMBER Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_SIGNED)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_UNSIGNED = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_NUMBER Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_UNSIGNED)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_PERCENT = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_NUMBER Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_PERCENT)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_SLIDER = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_SLIDER Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_SIGNED)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_PAN = (MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_SLIDER + 1)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_QSOUNDPAN = (MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_SLIDER + 2)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_FADER = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_FADER Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_UNSIGNED)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_VOLUME = (MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_FADER + 1)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_BASS = (MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_FADER + 2)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_TREBLE = (MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_FADER + 3)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_EQUALIZER = (MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_FADER + 4)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_SINGLESELECT = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_LIST Or MIXERCONTROL_CT_SC_LIST_SINGLE Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_BOOLEAN)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MUX = (MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_SINGLESELECT + 1)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MULTIPLESELECT = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_LIST Or MIXERCONTROL_CT_SC_LIST_MULTIPLE Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_BOOLEAN)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MIXER = (MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MULTIPLESELECT + 1)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MICROTIME = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_TIME Or MIXERCONTROL_CT_SC_TIME_MICROSECS Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_UNSIGNED)
Const MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MILLITIME = (MIXERCONTROL_CT_CLASS_TIME Or MIXERCONTROL_CT_SC_TIME_MILLISECS Or MIXERCONTROL_CT_UNITS_UNSIGNED)
'
' MIXERLINECONTROLS
'
Type MIXERLINECONTROLS
cbStruct As Long ' size in Byte of MIXERLINECONTROLS
dwLineID As Long ' line id (from MIXERLINE.dwLineID)
' MIXER_GETLINECONTROLSF_ONEBYID or
dwControl As Long ' MIXER_GETLINECONTROLSF_ONEBYTYPE
cControls As Long ' count of controls pmxctrl points to
cbmxctrl As Long ' size in Byte of _one_ MIXERCONTROL
pamxctrl As MIXERCONTROL ' pointer to first MIXERCONTROL array
End Type

Declare PtrSafe Function mixerGetLineControls Lib "winmm.dll" Alias "mixerGetLineControlsA" (ByVal hmxobj As LongPtr, pmxlc As MIXERLINECONTROLS, ByVal fdwControls As Long) As Long

Const MIXER_GETLINECONTROLSF_ALL = &H0&
Const MIXER_GETLINECONTROLSF_ONEBYID = &H1&
Const MIXER_GETLINECONTROLSF_ONEBYTYPE = &H2&
Const MIXER_GETLINECONTROLSF_QUERYMASK = &HF&

Type MIXERCONTROLDETAILS
cbStruct As Long ' size in Byte of MIXERCONTROLDETAILS
dwControlID As Long ' control id to get/set details on
cChannels As Long ' number of channels in paDetails array
item As LongPtr ' hwndOwner or cMultipleItems
cbDetails As Long ' size of _one_ details_XX struct
paDetails As LongPtr ' pointer to array of details_XX structs
End Type

' MIXER_GETCONTROLDETAILSF_LISTTEXT

Type MIXERCONTROLDETAILS_LISTTEXT
dwParam1 As Long
dwParam2 As Long
szName(0 To MIXER_LONG_NAME_CHARS - 1) As Byte
End Type

' MIXER_GETCONTROLDETAILSF_VALUE

Type MIXERCONTROLDETAILS_BOOLEAN
fValue As Long
End Type

Type MIXERCONTROLDETAILS_SIGNED
lValue As Long
End Type

Type MIXERCONTROLDETAILS_UNSIGNED
dwValue As Long
End Type

Declare PtrSafe Function mixerGetControlDetails Lib "winmm.dll" Alias "mixerGetControlDetailsA" (ByVal hmxobj As LongPtr, pmxcd As MIXERCONTROLDETAILS, ByVal fdwDetails As Long) As Long

Const MIXER_GETCONTROLDETAILSF_VALUE = &H0&
Const MIXER_GETCONTROLDETAILSF_LISTTEXT = &H1&
Const MIXER_GETCONTROLDETAILSF_QUERYMASK = &HF&

Declare PtrSafe Function mixerSetControlDetails Lib "winmm.dll" Alias "mixerSetControlDetails" (ByVal hmxobj As LongPtr, pmxcd As MIXERCONTROLDETAILS, ByVal fdwDetails As Long) As Long

Const MIXER_SETCONTROLDETAILSF_VALUE = &H0&
Const MIXER_SETCONTROLDETAILSF_CUSTOM = &H1&
Const MIXER_SETCONTROLDETAILSF_QUERYMASK = &HF&

' constants used with JOYINFOEX
Const JOY_BUTTON5 = &H10&
Const JOY_BUTTON6 = &H20&
Const JOY_BUTTON7 = &H40&
Const JOY_BUTTON8 = &H80&
Const JOY_BUTTON9 = &H100&
Const JOY_BUTTON10 = &H200&
Const JOY_BUTTON11 = &H400&
Const JOY_BUTTON12 = &H800&
Const JOY_BUTTON13 = &H1000&
Const JOY_BUTTON14 = &H2000&
Const JOY_BUTTON15 = &H4000&
Const JOY_BUTTON16 = &H8000&
Const JOY_BUTTON17 = &H10000
Const JOY_BUTTON18 = &H20000
Const JOY_BUTTON19 = &H40000
Const JOY_BUTTON20 = &H80000
Const JOY_BUTTON21 = &H100000
Const JOY_BUTTON22 = &H200000
Const JOY_BUTTON23 = &H400000
Const JOY_BUTTON24 = &H800000
Const JOY_BUTTON25 = &H1000000
Const JOY_BUTTON26 = &H2000000
Const JOY_BUTTON27 = &H4000000
Const JOY_BUTTON28 = &H8000000
Const JOY_BUTTON29 = &H10000000
Const JOY_BUTTON30 = &H20000000
Const JOY_BUTTON31 = &H40000000
Const JOY_BUTTON32 = &H80000000

' constants used with JOYINFOEX structure
Const JOY_POVCENTERED = -1
Const JOY_POVFORWARD = 0
Const JOY_POVRIGHT = 9000
Const JOY_POVBACKWARD = 18000
Const JOY_POVLEFT = 27000
Const JOY_RETURNX = &H1&
Const JOY_RETURNY = &H2&
Const JOY_RETURNZ = &H4&
Const JOY_RETURNR = &H8&
Const JOY_RETURNU = &H10 ' axis 5
Const JOY_RETURNV = &H20 ' axis 6
Const JOY_RETURNPOV = &H40&
Const JOY_RETURNBUTTONS = &H80&
Const JOY_RETURNRAWDATA = &H100&
Const JOY_RETURNPOVCTS = &H200&
Const JOY_RETURNCENTERED = &H400&
Const JOY_USEDEADZONE = &H800&
Const JOY_RETURNALL = (JOY_RETURNX Or JOY_RETURNY Or JOY_RETURNZ Or JOY_RETURNR Or JOY_RETURNU Or JOY_RETURNV Or JOY_RETURNPOV Or JOY_RETURNBUTTONS)
Const JOY_CAL_READALWAYS = &H10000
Const JOY_CAL_READXYONLY = &H20000
Const JOY_CAL_READ3 = &H40000
Const JOY_CAL_READ4 = &H80000
Const JOY_CAL_READXONLY = &H100000
Const JOY_CAL_READYONLY = &H200000
Const JOY_CAL_READ5 = &H400000
Const JOY_CAL_READ6 = &H800000
Const JOY_CAL_READZONLY = &H1000000
Const JOY_CAL_READRONLY = &H2000000
Const JOY_CAL_READUONLY = &H4000000
Const JOY_CAL_READVONLY = &H8000000

Type JOYINFO
wXpos As Long
wYpos As Long
wZpos As Long
wButtons As Long
End Type

Declare PtrSafe Function joyGetPos Lib "winmm.dll" Alias "joyGetPos" (ByVal uJoyID As Long, pji As JOYINFO) As Long
Declare PtrSafe Function joyGetPosEx Lib "winmm.dll" Alias "joyGetPosEx" (ByVal uJoyID As Long, pji As JOYINFOEX) As Long
Const WAVE_FORMAT_QUERY = &H1
Const SND_PURGE = &H40 ' purge non-static events for task
Const SND_APPLICATION = &H80 ' look for application specific association
Const WAVE_MAPPED = &H4
Const WAVE_FORMAT_DIRECT = &H8
Const WAVE_FORMAT_DIRECT_QUERY = (WAVE_FORMAT_QUERY Or WAVE_FORMAT_DIRECT)
Const MIM_MOREDATA = MM_MIM_MOREDATA
Const MOM_POSITIONCB = MM_MOM_POSITIONCB

' flags for dwFlags parm of midiInOpen()
Const MIDI_IO_STATUS = &H20&

Type MIDIHDR
lpData As String
dwBufferLength As Long
dwBytesRecorded As Long
dwUser As LongPtr
dwFlags As Long
lpNext As LongPtr
Reserved As LongPtr
'#if (WINVER >= 0x0400)
dwOffset As Long
dwReserved(0 To 7) As LongPtr
'#endif
End Type

Declare PtrSafe Function midiStreamOpen Lib "winmm.dll" Alias "midiStreamOpen" (phms As LongPtr, puDeviceID As Long, ByVal cMidi As Long, ByVal dwCallback As LongPtr, ByVal dwInstance As LongPtr, ByVal fdwOpen As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiStreamClose Lib "winmm.dll" Alias "midiStreamClose" (ByVal hms As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function midiStreamProperty Lib "winmm.dll" Alias "midiStreamProperty" (ByVal hms As LongPtr, lppropdata As Byte, ByVal dwProperty As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiStreamPosition Lib "winmm.dll" Alias "midiStreamPosition" (ByVal hms As LongPtr, lpmmt As MMTIME, ByVal cbmmt As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiStreamOut Lib "winmm.dll" Alias "midiStreamOut" (ByVal hms As LongPtr, pmh As MIDIHDR, ByVal cbmh As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiStreamPause Lib "winmm.dll" Alias "midiStreamPause" (ByVal hms As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function midiStreamRestart Lib "winmm.dll" Alias "midiStreamRestart" (ByVal hms As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function midiStreamStop Lib "winmm.dll" Alias "midiStreamStop" (ByVal hms As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function midiConnect Lib "winmm.dll" Alias "midiConnect" (ByVal hmi As LongPtr, ByVal hmo As LongPtr, pReserved As Any) As Long
Declare PtrSafe Function midiDisconnect Lib "winmm.dll" Alias "midiDisconnect" (ByVal hmi As LongPtr, ByVal hmo As LongPtr, pReserved As Any) As Long

Type JOYINFOEX
dwSize As Long ' size of structure
dwFlags As Long ' flags to indicate what to return
dwXpos As Long ' x position
dwYpos As Long ' y position
dwZpos As Long ' z position
dwRpos As Long ' rudder/4th axis position
dwUpos As Long ' 5th axis position
dwVpos As Long ' 6th axis position
dwButtons As Long ' button states
dwButtonNumber As Long ' current button number pressed
dwPOV As Long ' point of view state
dwReserved1 As Long ' reserved for communication between winmm driver
dwReserved2 As Long ' reserved for future expansion
End Type
' Installable driver support

' Driver messages
Const DRV_LOAD = &H1
Const DRV_ENABLE = &H2
Const DRV_OPEN = &H3
Const DRV_CLOSE = &H4
Const DRV_DISABLE = &H5
Const DRV_FREE = &H6
Const DRV_CONFIGURE = &H7
Const DRV_QUERYCONFIGURE = &H8
Const DRV_INSTALL = &H9
Const DRV_REMOVE = &HA
Const DRV_EXITSESSION = &HB
Const DRV_POWER = &HF
Const DRV_RESERVED = &H800
Const DRV_USER = &H4000

Type DRVCONFIGINFO
dwDCISize As Long
lpszDCISectionName As String
lpszDCIAliasName As String
dnDevNode As Long
End Type

' Supported return values for DRV_CONFIGURE message
Const DRVCNF_CANCEL = &H0
Const DRVCNF_OK = &H1
Const DRVCNF_RESTART = &H2

' return values from DriverProc() function
Const DRV_CANCEL = DRVCNF_CANCEL
Const DRV_OK = DRVCNF_OK
Const DRV_RESTART = DRVCNF_RESTART

Declare PtrSafe Function CloseDriver Lib "winmm.dll" Alias "CloseDriver" (ByVal hDriver As LongPtr, ByVal lParam1 As LongPtr, ByVal lParam2 As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function OpenDriver Lib "winmm.dll" Alias "OpenDriver" (ByVal szDriverName As String, ByVal szSectionName As String, ByVal lParam2 As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SendDriverMessage Lib "winmm.dll" Alias "SendDriverMessage" (ByVal hDriver As LongPtr, ByVal message As Long, ByVal lParam1 As LongPtr, ByVal lParam2 As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DrvGetModuleHandle Lib "winmm.dll" Alias "DrvGetModuleHandle" (ByVal hDriver As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetDriverModuleHandle Lib "winmm.dll" Alias "GetDriverModuleHandle" (ByVal hDriver As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DefDriverProc Lib "winmm.dll" Alias "DefDriverProc" (ByVal dwDriverIdentifier As LongPtr, ByVal hdrvr As LongPtr, ByVal uMsg As Long, ByVal lParam1 As LongPtr, ByVal lParam2 As LongPtr) As LongPtr

Const DRV_MCI_FIRST = DRV_RESERVED
Const DRV_MCI_LAST = DRV_RESERVED + &HFFF

' Driver callback support

' flags used with waveOutOpen(), waveInOpen(), midiInOpen(), and
' midiOutOpen() to specify the type of the dwCallback parameter.
Const CALLBACK_TYPEMASK = &H70000 ' callback type mask
Const CALLBACK_NULL = &H0 ' no callback
Const CALLBACK_WINDOW = &H10000 ' dwCallback is a HWND
Const CALLBACK_TASK = &H20000 ' dwCallback is a HTASK
Const CALLBACK_FUNCTION = &H30000 ' dwCallback is a FARPROC

' manufacturer IDs
Const MM_MICROSOFT = 1 ' Microsoft Corp.

' product IDs
Const MM_MIDI_MAPPER = 1 ' MIDI Mapper
Const MM_WAVE_MAPPER = 2 ' Wave Mapper

Const MM_SNDBLST_MIDIOUT = 3 ' Sound Blaster MIDI output port
Const MM_SNDBLST_MIDIIN = 4 ' Sound Blaster MIDI input port
Const MM_SNDBLST_SYNTH = 5 ' Sound Blaster internal synthesizer
Const MM_SNDBLST_WAVEOUT = 6 ' Sound Blaster waveform output
Const MM_SNDBLST_WAVEIN = 7 ' Sound Blaster waveform input

Const MM_ADLIB = 9 ' Ad Lib-compatible synthesizer

Const MM_MPU401_MIDIOUT = 10 ' MPU401-compatible MIDI output port
Const MM_MPU401_MIDIIN = 11 ' MPU401-compatible MIDI input port

Const MM_PC_JOYSTICK = 12 ' Joystick adapter

Declare PtrSafe Function mmsystemGetVersion Lib "winmm.dll" Alias "mmsystemGetVersion" () As Long
Declare PtrSafe Sub OutputDebugStr Lib "winmm.dll" Alias "OutputDebugStr" (ByVal lpszOutputString As String)

Declare PtrSafe Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long

' flag values for uFlags parameter
Const SND_SYNC = &H0 ' play synchronously (default)
Const SND_ASYNC = &H1 ' play asynchronously

Const SND_NODEFAULT = &H2 ' silence not default, if sound not found

Const SND_MEMORY = &H4 ' lpszSoundName points to a memory file
Const SND_ALIAS = &H10000 ' name is a WIN.INI [sounds] entry
Const SND_FILENAME = &H20000 ' name is a file name
Const SND_RESOURCE = &H40004 ' name is a resource name or atom
Const SND_ALIAS_ID = &H110000 ' name is a WIN.INI [sounds] entry identifier

Const SND_ALIAS_START = 0 ' must be > 4096 to keep strings in same section of resource file

Const SND_LOOP = &H8 ' loop the sound until next sndPlaySound
Const SND_NOSTOP = &H10 ' don't stop any currently playing sound
Const SND_VALID = &H1F ' valid flags / ;Internal /

Const SND_NOWAIT = &H2000 ' don't wait if the driver is busy

Const SND_VALIDFLAGS = &H17201F ' Set of valid flag bits. Anything outside
' this range will raise an error
Const SND_RESERVED = &HFF000000 ' In particular these flags are reserved

Const SND_TYPE_MASK = &H170007

Declare PtrSafe Function PlaySound Lib "winmm.dll" Alias "PlaySoundA" (ByVal lpszName As String, ByVal hModule As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As Long

' waveform audio error return values
Const WAVERR_BADFORMAT = (WAVERR_BASE + 0) ' unsupported wave format
Const WAVERR_STILLPLAYING = (WAVERR_BASE + 1) ' still something playing
Const WAVERR_UNPREPARED = (WAVERR_BASE + 2) ' header not prepared
Const WAVERR_SYNC = (WAVERR_BASE + 3) ' device is synchronous
Const WAVERR_LASTERROR = (WAVERR_BASE + 3) ' last error in range

' wave callback messages
Const WOM_OPEN = MM_WOM_OPEN
Const WOM_CLOSE = MM_WOM_CLOSE
Const WOM_DONE = MM_WOM_DONE
Const WIM_OPEN = MM_WIM_OPEN
Const WIM_CLOSE = MM_WIM_CLOSE
Const WIM_DATA = MM_WIM_DATA

' device ID for wave device mapper
Const WAVE_MAPPER = -1&

' flags for dwFlags parameter in waveOutOpen() and waveInOpen()

Const WAVE_ALLOWSYNC = &H2
Const WAVE_VALID = &H3 ' ;Internal

Type WAVEHDR
lpData As String
dwBufferLength As Long
dwBytesRecorded As Long
dwUser As LongPtr
dwFlags As Long
dwLoops As Long
lpNext As LongPtr
Reserved As LongPtr
End Type

' flags for dwFlags field of WAVEHDR
Const WHDR_DONE = &H1 ' done bit
Const WHDR_PREPARED = &H2 ' set if this header has been prepared
Const WHDR_BEGINLOOP = &H4 ' loop start block
Const WHDR_ENDLOOP = &H8 ' loop end block
Const WHDR_INQUEUE = &H10 ' reserved for driver
Const WHDR_VALID = &H1F ' valid flags / ;Internal /

Type WAVEOUTCAPS
wMid As Integer
wPid As Integer
vDriverVersion As Long
szPname(0 To MAXPNAMELEN - 1) As Byte
dwFormats As Long
wChannels As Integer
wReserved1 As Integer
dwSupport As Long
End Type

' flags for dwSupport field of WAVEOUTCAPS
Const WAVECAPS_PITCH = &H1 ' supports pitch control
Const WAVECAPS_PLAYBACKRATE = &H2 ' supports playback rate control
Const WAVECAPS_VOLUME = &H4 ' supports volume control
Const WAVECAPS_LRVOLUME = &H8 ' separate left-right volume control
Const WAVECAPS_SYNC = &H10

Type WAVEINCAPS
wMid As Integer
wPid As Integer
vDriverVersion As Long
szPname(0 To MAXPNAMELEN - 1) As Byte
dwFormats As Long
wChannels As Integer
wReserved1 As Integer
End Type

' defines for dwFormat field of WAVEINCAPS and WAVEOUTCAPS
Const WAVE_INVALIDFORMAT = &H0 ' invalid format
Const WAVE_FORMAT_1M08 = &H1 ' 11.025 kHz, Mono, 8-bit
Const WAVE_FORMAT_1S08 = &H2 ' 11.025 kHz, Stereo, 8-bit
Const WAVE_FORMAT_1M16 = &H4 ' 11.025 kHz, Mono, 16-bit
Const WAVE_FORMAT_1S16 = &H8 ' 11.025 kHz, Stereo, 16-bit
Const WAVE_FORMAT_2M08 = &H10 ' 22.05 kHz, Mono, 8-bit
Const WAVE_FORMAT_2S08 = &H20 ' 22.05 kHz, Stereo, 8-bit
Const WAVE_FORMAT_2M16 = &H40 ' 22.05 kHz, Mono, 16-bit
Const WAVE_FORMAT_2S16 = &H80 ' 22.05 kHz, Stereo, 16-bit
Const WAVE_FORMAT_4M08 = &H100 ' 44.1 kHz, Mono, 8-bit
Const WAVE_FORMAT_4S08 = &H200 ' 44.1 kHz, Stereo, 8-bit
Const WAVE_FORMAT_4M16 = &H400 ' 44.1 kHz, Mono, 16-bit
Const WAVE_FORMAT_4S16 = &H800 ' 44.1 kHz, Stereo, 16-bit

' flags for wFormatTag field of WAVEFORMAT
Const WAVE_FORMAT_PCM = 1 ' Needed in resource files so outside #ifndef RC_INVOKED

Type WAVEFORMAT
wFormatTag As Integer
nChannels As Integer
nSamplesPerSec As Long
nAvgBytesPerSec As Long
nBlockAlign As Integer
End Type

Type WAVEFORMATEX
wFormatTag As Integer
nChannels As Integer
nSamplesPerSec As Long
nAvgBytesPerSec As Long
nBlockAlign As Integer
wBitsPerSample As Integer
cbSize As Integer
End Type

Type PCMWAVEFORMAT
wf As WAVEFORMAT
wBitsPerSample As Integer
End Type

Declare PtrSafe Function waveOutGetNumDevs Lib "winmm.dll" Alias "waveOutGetNumDevs" () As Long
Declare PtrSafe Function waveOutGetDevCaps Lib "winmm.dll" Alias "waveOutGetDevCapsA" (ByVal uDeviceID As LongPtr, lpCaps As WAVEOUTCAPS, ByVal uSize As Long) As Long

Declare PtrSafe Function waveOutGetVolume Lib "winmm.dll" Alias "waveOutGetVolume" (ByVal uDeviceID As LongPtr, lpdwVolume As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutSetVolume Lib "winmm.dll" Alias "waveOutSetVolume" (ByVal uDeviceID As LongPtr, ByVal dwVolume As Long) As Long

Declare PtrSafe Function waveOutGetErrorText Lib "winmm.dll" Alias "waveOutGetErrorTextA" (ByVal err As Long, ByVal lpText As String, ByVal uSize As Long) As Long

Declare PtrSafe Function waveOutOpen Lib "winmm.dll" Alias "waveOutOpen" (lphWaveOut As LongPtr, ByVal uDeviceID As Long, lpFormat As WAVEFORMATEX, ByVal dwCallback As LongPtr, ByVal dwInstance As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutClose Lib "winmm.dll" Alias "waveOutClose" (ByVal hWaveOut As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutPrepareHeader Lib "winmm.dll" Alias "waveOutPrepareHeader" (ByVal hWaveOut As LongPtr, lpWaveOutHdr As WAVEHDR, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutUnprepareHeader Lib "winmm.dll" Alias "waveOutUnprepareHeader" (ByVal hWaveOut As LongPtr, lpWaveOutHdr As WAVEHDR, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutWrite Lib "winmm.dll" Alias "waveOutWrite" (ByVal hWaveOut As LongPtr, lpWaveOutHdr As WAVEHDR, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutPause Lib "winmm.dll" Alias "waveOutPause" (ByVal hWaveOut As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutRestart Lib "winmm.dll" Alias "waveOutRestart" (ByVal hWaveOut As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutReset Lib "winmm.dll" Alias "waveOutReset" (ByVal hWaveOut As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutBreakLoop Lib "winmm.dll" Alias "waveOutBreakLoop" (ByVal hWaveOut As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutGetPosition Lib "winmm.dll" Alias "waveOutGetPosition" (ByVal hWaveOut As LongPtr, lpInfo As MMTIME, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutGetPitch Lib "winmm.dll" Alias "waveOutGetPitch" (ByVal hWaveOut As LongPtr, lpdwPitch As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutSetPitch Lib "winmm.dll" Alias "waveOutSetPitch" (ByVal hWaveOut As LongPtr, ByVal dwPitch As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutGetPlaybackRate Lib "winmm.dll" Alias "waveOutGetPlaybackRate" (ByVal hWaveOut As LongPtr, lpdwRate As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutSetPlaybackRate Lib "winmm.dll" Alias "waveOutSetPlaybackRate" (ByVal hWaveOut As LongPtr, ByVal dwRate As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutGetID Lib "winmm.dll" Alias "waveOutGetID" (ByVal hWaveOut As LongPtr, lpuDeviceID As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveOutMessage Lib "winmm.dll" Alias "waveOutMessage" (ByVal hWaveOut As LongPtr, ByVal msg As Long, ByVal dw1 As LongPtr, ByVal dw2 As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function waveInGetNumDevs Lib "winmm.dll" Alias "waveInGetNumDevs" () As Long

Declare PtrSafe Function waveInGetDevCaps Lib "winmm.dll" Alias "waveInGetDevCapsA" (ByVal uDeviceID As LongPtr, lpCaps As WAVEINCAPS, ByVal uSize As Long) As Long

Declare PtrSafe Function waveInGetErrorText Lib "winmm.dll" Alias "waveInGetErrorTextA" (ByVal err As Long, ByVal lpText As String, ByVal uSize As Long) As Long

Declare PtrSafe Function waveInOpen Lib "winmm.dll" Alias "waveInOpen" (lphWaveIn As LongPtr, ByVal uDeviceID As Long, lpFormat As WAVEFORMATEX, ByVal dwCallback As LongPtr, ByVal dwInstance As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveInClose Lib "winmm.dll" Alias "waveInClose" (ByVal hWaveIn As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function waveInPrepareHeader Lib "winmm.dll" Alias "waveInPrepareHeader" (ByVal hWaveIn As LongPtr, lpWaveInHdr As WAVEHDR, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveInUnprepareHeader Lib "winmm.dll" Alias "waveInUnprepareHeader" (ByVal hWaveIn As LongPtr, lpWaveInHdr As WAVEHDR, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveInAddBuffer Lib "winmm.dll" Alias "waveInAddBuffer" (ByVal hWaveIn As LongPtr, lpWaveInHdr As WAVEHDR, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveInStart Lib "winmm.dll" Alias "waveInStart" (ByVal hWaveIn As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function waveInStop Lib "winmm.dll" Alias "waveInStop" (ByVal hWaveIn As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function waveInReset Lib "winmm.dll" Alias "waveInReset" (ByVal hWaveIn As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function waveInGetPosition Lib "winmm.dll" Alias "waveInGetPosition" (ByVal hWaveIn As LongPtr, lpInfo As MMTIME, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveInGetID Lib "winmm.dll" Alias "waveInGetID" (ByVal hWaveIn As LongPtr, lpuDeviceID As Long) As Long
Declare PtrSafe Function waveInMessage Lib "winmm.dll" Alias "waveInMessage" (ByVal hWaveIn As LongPtr, ByVal msg As Long, ByVal dw1 As LongPtr, ByVal dw2 As LongPtr) As Long

' MIDI error return values
Const MIDIERR_UNPREPARED = (MIDIERR_BASE + 0) ' header not prepared
Const MIDIERR_STILLPLAYING = (MIDIERR_BASE + 1) ' still something playing
Const MIDIERR_NOMAP = (MIDIERR_BASE + 2) ' no current map
Const MIDIERR_NOTREADY = (MIDIERR_BASE + 3) ' hardware is still busy
Const MIDIERR_NODEVICE = (MIDIERR_BASE + 4) ' port no longer connected
Const MIDIERR_INVALIDSETUP = (MIDIERR_BASE + 5) ' invalid setup
Const MIDIERR_LASTERROR = (MIDIERR_BASE + 5) ' last error in range

' MIDI callback messages
Const MIM_OPEN = MM_MIM_OPEN
Const MIM_CLOSE = MM_MIM_CLOSE
Const MIM_DATA = MM_MIM_DATA
Const MIM_LONGDATA = MM_MIM_LONGDATA
Const MIM_ERROR = MM_MIM_ERROR
Const MIM_LONGERROR = MM_MIM_LONGERROR
Const MOM_OPEN = MM_MOM_OPEN
Const MOM_CLOSE = MM_MOM_CLOSE
Const MOM_DONE = MM_MOM_DONE

' device ID for MIDI mapper
Const MIDIMAPPER = (-1) ' Cannot be cast to DWORD as RC complains
Const MIDI_MAPPER = -1&

' flags for wFlags parm of midiOutCachePatches(), midiOutCacheDrumPatches()
Const MIDI_CACHE_ALL = 1
Const MIDI_CACHE_BESTFIT = 2
Const MIDI_CACHE_QUERY = 3
Const MIDI_UNCACHE = 4
Const MIDI_CACHE_VALID = (MIDI_CACHE_ALL Or MIDI_CACHE_BESTFIT Or MIDI_CACHE_QUERY Or MIDI_UNCACHE) ' ;Internal

Type MIDIOUTCAPS
wMid As Integer
wPid As Integer
vDriverVersion As Long
szPname(0 To MAXPNAMELEN - 1) As Byte
wTechnology As Integer
wVoices As Integer
wNotes As Integer
wChannelMask As Integer
dwSupport As Long
End Type

' flags for wTechnology field of MIDIOUTCAPS structure
Const MOD_MIDIPORT = 1 ' output port
Const MOD_SYNTH = 2 ' generic internal synth
Const MOD_SQSYNTH = 3 ' square wave internal synth
Const MOD_FMSYNTH = 4 ' FM internal synth
Const MOD_MAPPER = 5 ' MIDI mapper

' flags for dwSupport field of MIDIOUTCAPS
Const MIDICAPS_VOLUME = &H1 ' supports volume control
Const MIDICAPS_LRVOLUME = &H2 ' separate left-right volume control
Const MIDICAPS_CACHE = &H4

Type MIDIINCAPS
wMid As Integer
wPid As Integer
vDriverVersion As Long
szPname(0 To MAXPNAMELEN - 1) As Byte
'#if (WINVER >= 0x0400)
dwSupport As Long
'#endif
End Type

' flags for dwFlags field of MIDIHDR structure
Const MHDR_DONE = &H1 ' done bit
Const MHDR_PREPARED = &H2 ' set if header prepared
Const MHDR_INQUEUE = &H4 ' reserved for driver
Const MHDR_VALID = &H7 ' valid flags / ;Internal /

Declare PtrSafe Function midiOutGetDevCaps Lib "winmm.dll" Alias "midiOutGetDevCapsA" (ByVal uDeviceID As LongPtr, lpCaps As MIDIOUTCAPS, ByVal uSize As Long) As Long

Declare PtrSafe Function midiOutGetVolume Lib "winmm.dll" Alias "midiOutGetVolume" (ByVal uDeviceID As LongPtr, lpdwVolume As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiOutSetVolume Lib "winmm.dll" Alias "midiOutSetVolume" (ByVal uDeviceID As LongPtr, ByVal dwVolume As Long) As Long

Declare PtrSafe Function midiOutGetErrorText Lib "winmm.dll" Alias "midiOutGetErrorTextA" (ByVal err As Long, ByVal lpText As String, ByVal uSize As Long) As Long

Declare PtrSafe Function midiOutOpen Lib "winmm.dll" Alias "midiOutOpen" (lphMidiOut As LongPtr, ByVal uDeviceID As Long, ByVal dwCallback As LongPtr, ByVal dwInstance As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiOutClose Lib "winmm.dll" Alias "midiOutClose" (ByVal hMidiOut As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function midiOutPrepareHeader Lib "winmm.dll" Alias "midiOutPrepareHeader" (ByVal hMidiOut As LongPtr, lpMidiOutHdr As MIDIHDR, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiOutUnprepareHeader Lib "winmm.dll" Alias "midiOutUnprepareHeader" (ByVal hMidiOut As LongPtr, lpMidiOutHdr As MIDIHDR, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiOutShortMsg Lib "winmm.dll" Alias "midiOutShortMsg" (ByVal hMidiOut As LongPtr, ByVal dwMsg As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiOutLongMsg Lib "winmm.dll" Alias "midiOutLongMsg" (ByVal hMidiOut As LongPtr, lpMidiOutHdr As MIDIHDR, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiOutReset Lib "winmm.dll" Alias "midiOutReset" (ByVal hMidiOut As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function midiOutCachePatches Lib "winmm.dll" Alias "midiOutCachePatches" (ByVal hMidiOut As LongPtr, ByVal uBank As Long, lpPatchArray As Long, ByVal uFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiOutCacheDrumPatches Lib "winmm.dll" Alias "midiOutCacheDrumPatches" (ByVal hMidiOut As LongPtr, ByVal uPatch As Long, lpKeyArray As Long, ByVal uFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiOutGetID Lib "winmm.dll" Alias "midiOutGetID" (ByVal hMidiOut As LongPtr, lpuDeviceID As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiOutMessage Lib "winmm.dll" Alias "midiOutMessage" (ByVal hMidiOut As LongPtr, ByVal msg As Long, ByVal dw1 As LongPtr, ByVal dw2 As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function midiInGetNumDevs Lib "winmm.dll" Alias "midiInGetNumDevs" () As Long

Declare PtrSafe Function midiInGetDevCaps Lib "winmm.dll" Alias "midiInGetDevCapsA" (ByVal uDeviceID As LongPtr, lpCaps As MIDIINCAPS, ByVal uSize As Long) As Long

Declare PtrSafe Function midiInGetErrorText Lib "winmm.dll" Alias "midiInGetErrorTextA" (ByVal err As Long, ByVal lpText As String, ByVal uSize As Long) As Long

Declare PtrSafe Function midiInOpen Lib "winmm.dll" Alias "midiInOpen" (lphMidiIn As LongPtr, ByVal uDeviceID As Long, ByVal dwCallback As LongPtr, ByVal dwInstance As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiInClose Lib "winmm.dll" Alias "midiInClose" (ByVal hMidiIn As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function midiInPrepareHeader Lib "winmm.dll" Alias "midiInPrepareHeader" (ByVal hMidiIn As LongPtr, lpMidiInHdr As MIDIHDR, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiInUnprepareHeader Lib "winmm.dll" Alias "midiInUnprepareHeader" (ByVal hMidiIn As LongPtr, lpMidiInHdr As MIDIHDR, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiInAddBuffer Lib "winmm.dll" Alias "midiInAddBuffer" (ByVal hMidiIn As LongPtr, lpMidiInHdr As MIDIHDR, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiInStart Lib "winmm.dll" Alias "midiInStart" (ByVal hMidiIn As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function midiInStop Lib "winmm.dll" Alias "midiInStop" (ByVal hMidiIn As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function midiInReset Lib "winmm.dll" Alias "midiInReset" (ByVal hMidiIn As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function midiInGetID Lib "winmm.dll" Alias "midiInGetID" (ByVal hMidiIn As LongPtr, lpuDeviceID As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiInMessage Lib "winmm.dll" Alias "midiInMessage" (ByVal hMidiIn As LongPtr, ByVal msg As Long, ByVal dw1 As LongPtr, ByVal dw2 As LongPtr) As Long

' device ID for aux device mapper
Const AUX_MAPPER = -1&

Type AUXCAPS
wMid As Integer
wPid As Integer
vDriverVersion As Long
szPname(0 To MAXPNAMELEN - 1) As Byte
wTechnology As Integer
wReserved1 As Integer
dwSupport As Long
End Type

' flags for wTechnology field in AUXCAPS structure
Const AUXCAPS_CDAUDIO = 1 ' audio from internal CD-ROM drive
Const AUXCAPS_AUXIN = 2 ' audio from auxiliary input jacks

' flags for dwSupport field in AUXCAPS structure
Const AUXCAPS_VOLUME = &H1 ' supports volume control
Const AUXCAPS_LRVOLUME = &H2 ' separate left-right volume control

Declare PtrSafe Function auxGetNumDevs Lib "winmm.dll" Alias "auxGetNumDevs" () As Long
Declare PtrSafe Function auxGetDevCaps Lib "winmm.dll" Alias "auxGetDevCapsA" (ByVal uDeviceID As LongPtr, lpCaps As AUXCAPS, ByVal uSize As Long) As Long

Declare PtrSafe Function auxSetVolume Lib "winmm.dll" Alias "auxSetVolume" (ByVal uDeviceID As Long, ByVal dwVolume As Long) As Long
Declare PtrSafe Function auxGetVolume Lib "winmm.dll" Alias "auxGetVolume" (ByVal uDeviceID As Long, lpdwVolume As Long) As Long
Declare PtrSafe Function auxOutMessage Lib "winmm.dll" Alias "auxOutMessage" (ByVal uDeviceID As Long, ByVal msg As Long, ByVal dw1 As LongPtr, ByVal dw2 As LongPtr) As Long

' timer error return values
Const TIMERR_NOERROR = (0) ' no error
Const TIMERR_NOCANDO = (TIMERR_BASE + 1) ' request not completed
Const TIMERR_STRUCT = (TIMERR_BASE + 33) ' time struct size

' flags for wFlags parameter of timeSetEvent() function
Const TIME_ONESHOT = 0 ' program timer for single event
Const TIME_PERIODIC = 1 ' program for continuous periodic event

Type TIMECAPS
wPeriodMin As Long
wPeriodMax As Long
End Type

Declare PtrSafe Function timeGetSystemTime Lib "winmm.dll" Alias "timeGetSystemTime" (lpTime As MMTIME, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function timeGetTime Lib "winmm.dll" Alias "timeGetTime" () As Long
Declare PtrSafe Function timeSetEvent Lib "winmm.dll" Alias "timeSetEvent" (ByVal uDelay As Long, ByVal uResolution As Long, ByVal lpFunction As LongPtr, ByVal dwUser As LongPtr, ByVal uFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function timeKillEvent Lib "winmm.dll" Alias "timeKillEvent" (ByVal uID As Long) As Long
Declare PtrSafe Function timeGetDevCaps Lib "winmm.dll" Alias "timeGetDevCaps" (lpTimeCaps As TIMECAPS, ByVal uSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function timeBeginPeriod Lib "winmm.dll" Alias "timeBeginPeriod" (ByVal uPeriod As Long) As Long
Declare PtrSafe Function timeEndPeriod Lib "winmm.dll" Alias "timeEndPeriod" (ByVal uPeriod As Long) As Long

' joystick error return values
Const JOYERR_NOERROR = (0) ' no error
Const JOYERR_PARMS = (JOYERR_BASE + 5) ' bad parameters
Const JOYERR_NOCANDO = (JOYERR_BASE + 6) ' request not completed
Const JOYERR_UNPLUGGED = (JOYERR_BASE + 7) ' joystick is unplugged

' constants used with JOYINFO structure and MM_JOY messages
Const JOY_BUTTON1 = &H1
Const JOY_BUTTON2 = &H2
Const JOY_BUTTON3 = &H4
Const JOY_BUTTON4 = &H8
Const JOY_BUTTON1CHG = &H100
Const JOY_BUTTON2CHG = &H200
Const JOY_BUTTON3CHG = &H400
Const JOY_BUTTON4CHG = &H800

' joystick ID constants
Const JOYSTICKID1 = 0
Const JOYSTICKID2 = 1

Type JOYCAPS
wMid As Integer
wPid As Integer
szPname(0 To MAXPNAMELEN - 1) As Byte
wXmin As Long
wXmax As Long
wYmin As Long
wYmax As Long
wZmin As Long
wZmax As Long
wNumButtons As Long
wPeriodMin As Long
wPeriodMax As Long
'#if (WINVER >= 0x0400)
wRmin As Long
wRmax As Long
wUmin As Long
wUmax As Long
wVmin As Long
wVmax As Long
wCaps As Long
wMaxAxes As Long
wNumAxes As Long
wMaxButtons As Long
szRegKey(0 To MAXPNAMELEN - 1) As Byte
szOEMVxD(0 To MAX_JOYSTICKOEMVXDNAME - 1) As Byte
'#endif
End Type

Declare PtrSafe Function joyGetDevCaps Lib "winmm.dll" Alias "joyGetDevCapsA" (ByVal id As LongPtr, lpCaps As JOYCAPS, ByVal uSize As Long) As Long

Declare PtrSafe Function joyGetNumDevs Lib "winmm.dll" Alias "joyGetNumDev" () As Long
Declare PtrSafe Function joyGetThreshold Lib "winmm.dll" Alias "joyGetThreshold" (ByVal id As Long, lpuThreshold As Long) As Long
Declare PtrSafe Function joyReleaseCapture Lib "winmm.dll" Alias "joyReleaseCapture" (ByVal id As Long) As Long
Declare PtrSafe Function joySetCapture Lib "winmm.dll" Alias "joySetCapture" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal uID As Long, ByVal uPeriod As Long, ByVal bChanged As Long) As Long
Declare PtrSafe Function joySetThreshold Lib "winmm.dll" Alias "joySetThreshold" (ByVal id As Long, ByVal uThreshold As Long) As Long

' MMIO error return values
Const MMIOERR_BASE = 256
Const MMIOERR_FILENOTFOUND = (MMIOERR_BASE + 1) ' file not found
Const MMIOERR_OUTOFMEMORY = (MMIOERR_BASE + 2) ' out of memory
Const MMIOERR_CANNOTOPEN = (MMIOERR_BASE + 3) ' cannot open
Const MMIOERR_CANNOTCLOSE = (MMIOERR_BASE + 4) ' cannot close
Const MMIOERR_CANNOTREAD = (MMIOERR_BASE + 5) ' cannot read
Const MMIOERR_CANNOTWRITE = (MMIOERR_BASE + 6) ' cannot write
Const MMIOERR_CANNOTSEEK = (MMIOERR_BASE + 7) ' cannot seek
Const MMIOERR_CANNOTEXPAND = (MMIOERR_BASE + 8) ' cannot expand file
Const MMIOERR_CHUNKNOTFOUND = (MMIOERR_BASE + 9) ' chunk not found
Const MMIOERR_UNBUFFERED = (MMIOERR_BASE + 10) ' file is unbuffered

' MMIO constants
Const CFSEPCHAR = "+" ' compound file name separator char.

Type MMIOINFO
dwFlags As Long
fccIOProc As Long
pIOProc As LongPtr
wErrorRet As Long
htask As LongPtr
cchBuffer As Long
pchBuffer As String
pchNext As String
pchEndRead As String
pchEndWrite As String
lBufOffset As Long
lDiskOffset As Long
adwInfo(0 To 2) As Long
dwReserved1 As Long
dwReserved2 As Long
hmmio As LongPtr
End Type

Const MMIO_RWMODE = &H3 ' mask to get bits used for opening
' file for reading/writing/both
Const MMIO_SHAREMODE = &H70 ' file sharing mode number

' constants for dwFlags field of MMIOINFO
Const MMIO_CREATE = &H1000 ' create new file (or truncate file)
Const MMIO_PARSE = &H100 ' parse new file returning path
Const MMIO_DELETE = &H200 ' create new file (or truncate file)
Const MMIO_EXIST = &H4000 ' checks for existence of file
Const MMIO_ALLOCBUF = &H10000 ' mmioOpen() should allocate a buffer
Const MMIO_GETTEMP = &H20000 ' mmioOpen() should retrieve temp name

Const MMIO_DIRTY = &H10000000 ' I/O buffer is dirty
' MMIO_DIRTY is also used in the field of MMCKINFO structure

Const MMIO_OPEN_VALID = &H3FFFF ' valid flags for mmioOpen / ;Internal /

' read/write mode numbers (bit field MMIO_RWMODE)
Const MMIO_READ = &H0 ' open file for reading only
Const MMIO_WRITE = &H1 ' open file for writing only
Const MMIO_READWRITE = &H2 ' open file for reading and writing

' share mode numbers (bit field MMIO_SHAREMODE)
Const MMIO_COMPAT = &H0 ' compatibility mode
Const MMIO_EXCLUSIVE = &H10 ' exclusive-access mode
Const MMIO_DENYWRITE = &H20 ' deny writing to other processes
Const MMIO_DENYREAD = &H30 ' deny reading to other processes
Const MMIO_DENYNONE = &H40 ' deny nothing to other processes

' flags for other functions
Const MMIO_FHOPEN = &H10 ' mmioClose(): keep file handle open
Const MMIO_EMPTYBUF = &H10 ' mmioFlush(): empty the I/O buffer
Const MMIO_TOUPPER = &H10 ' mmioStringToFOURCC(): cvt. to u-case
Const MMIO_INSTALLPROC = &H10000 ' mmioInstallIOProc(): install MMIOProc
Const MMIO_PUBLICPROC = &H10000000 ' mmioInstallIOProc: install Globally
Const MMIO_UNICODEPROC = &H1000000 ' mmioInstallIOProc(): Unicode MMIOProc
Const MMIO_REMOVEPROC = &H20000 ' mmioInstallIOProc(): remove MMIOProc
Const MMIO_FINDPROC = &H40000 ' mmioInstallIOProc(): find an MMIOProc
Const MMIO_FINDCHUNK = &H10 ' mmioDescend(): find a chunk by ID
Const MMIO_FINDRIFF = &H20 ' mmioDescend(): find a LIST chunk
Const MMIO_FINDLIST = &H40 ' mmioDescend(): find a RIFF chunk
Const MMIO_CREATERIFF = &H20 ' mmioCreateChunk(): make a LIST chunk
Const MMIO_CREATELIST = &H40 ' mmioCreateChunk(): make a RIFF chunk

Const MMIO_VALIDPROC = &H11070000 ' valid for mmioInstallIOProc / ;Internal /

' message numbers for MMIOPROC I/O procedure functions
Const MMIOM_READ = MMIO_READ ' read (must equal MMIO_READ!)
Const MMIOM_WRITE = MMIO_WRITE ' write (must equal MMIO_WRITE!)
Const MMIOM_SEEK = 2 ' seek to a new position in file
Const MMIOM_OPEN = 3 ' open file
Const MMIOM_CLOSE = 4 ' close file
Const MMIOM_WRITEFLUSH = 5 ' write and flush
Const MMIOM_RENAME = 6 ' rename specified file
Const MMIOM_USER = &H8000& ' beginning of user-defined messages

' flags for mmioSeek()
Const SEEK_SET = 0 ' seek to an absolute position
Const SEEK_CUR = 1 ' seek relative to current position
Const SEEK_END = 2 ' seek relative to end of file

' other constants
Const MMIO_DEFAULTBUFFER = 8192 ' default buffer size

Type MMCKINFO
ckid As Long
ckSize As Long
fccType As Long
dwDataOffset As Long
dwFlags As Long
End Type

Declare PtrSafe Function mmioStringToFOURCC Lib "winmm.dll" Alias "mmioStringToFOURCCA" (ByVal sz As String, ByVal uFlags As Long) As Long

Declare PtrSafe Function mmioOpen Lib "winmm.dll" Alias "mmioOpenA" (ByVal szFileName As String, lpmmioinfo As MMIOINFO, ByVal dwOpenFlags As Long) As LongPtr

Declare PtrSafe Function mmioRename Lib "winmm.dll" Alias "mmioRenameA" (ByVal szFileName As String, ByVal SzNewFileName As String, lpmmioinfo As MMIOINFO, ByVal dwRenameFlags As Long) As Long

Declare PtrSafe Function mmioClose Lib "winmm.dll" Alias "mmioClose" (ByVal hmmio As LongPtr, ByVal uFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function mmioRead Lib "winmm.dll" Alias "mmioRead" (ByVal hmmio As LongPtr, ByVal pch As String, ByVal cch As Long) As Long
Declare PtrSafe Function mmioWrite Lib "winmm.dll" Alias "mmioWrite" (ByVal hmmio As LongPtr, ByVal pch As String, ByVal cch As Long) As Long
Declare PtrSafe Function mmioSeek Lib "winmm.dll" Alias "mmioSeek" (ByVal hmmio As LongPtr, ByVal lOffset As Long, ByVal iOrigin As Long) As Long
Declare PtrSafe Function mmioGetInfo Lib "winmm.dll" Alias "mmioGetInfo" (ByVal hmmio As LongPtr, lpmmioinfo As MMIOINFO, ByVal uFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function mmioSetInfo Lib "winmm.dll" Alias "mmioSetInfo" (ByVal hmmio As LongPtr, lpmmioinfo As MMIOINFO, ByVal uFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function mmioSetBuffer Lib "winmm.dll" Alias "mmioSetBuffer" (ByVal hmmio As LongPtr, ByVal pchBuffer As String, ByVal cchBuffer As Long, ByVal uFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function mmioFlush Lib "winmm.dll" Alias "mmioFlush" (ByVal hmmio As LongPtr, ByVal uFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function mmioAdvance Lib "winmm.dll" Alias "mmioAdvance" (ByVal hmmio As LongPtr, lpmmioinfo As MMIOINFO, ByVal uFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function mmioSendMessage Lib "winmm.dll" Alias "mmioSendMessage" (ByVal hmmio As LongPtr, ByVal uMsg As Long, ByVal lParam1 As LongPtr, ByVal lParam2 As LongPtr) As LongPtr

Declare PtrSafe Function mmioDescend Lib "winmm.dll" Alias "mmioDescend" (ByVal hmmio As LongPtr, lpck As MMCKINFO, lpckParent As MMCKINFO, ByVal uFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function mmioAscend Lib "winmm.dll" Alias "mmioAscend" (ByVal hmmio As LongPtr, lpck As MMCKINFO, ByVal uFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function mmioCreateChunk Lib "winmm.dll" Alias "mmioCreateChunk" (ByVal hmmio As LongPtr, lpck As MMCKINFO, ByVal uFlags As Long) As Long

' MCI functions

Declare PtrSafe Function mciSendCommand Lib "winmm.dll" Alias "mciSendCommandA" (ByVal wDeviceID As Long, ByVal uMessage As Long, ByVal dwParam1 As LongPtr, ByVal dwParam2 As Any) As Long

Declare PtrSafe Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function mciGetCreatorTask Lib "winmm.dll" Alias "mciGetCreatorTask" (ByVal wDeviceID As Long) As LongPtr

Declare PtrSafe Function mciGetDeviceID Lib "winmm.dll" Alias "mciGetDeviceIDA" (ByVal lpstrName As String) As Long

Declare PtrSafe Function mciGetDeviceIDFromElementID Lib "winmm.dll" Alias "mciGetDeviceIDFromElementIDA" (ByVal dwElementID As Long, ByVal lpstrType As String) As Long

Declare PtrSafe Function mciGetErrorString Lib "winmm.dll" Alias "mciGetErrorStringA" (ByVal dwError As Long, ByVal lpstrBuffer As String, ByVal uLength As Long) As Long

Declare PtrSafe Function mciExecute Lib "winmm.dll" Alias "mciExecute" (ByVal lpstrCommand As String) As Long

' MCI error return values
Const MCIERR_INVALID_DEVICE_ID = (MCIERR_BASE + 1)
Const MCIERR_UNRECOGNIZED_KEYWORD = (MCIERR_BASE + 3)
Const MCIERR_UNRECOGNIZED_COMMAND = (MCIERR_BASE + 5)
Const MCIERR_HARDWARE = (MCIERR_BASE + 6)
Const MCIERR_INVALID_DEVICE_NAME = (MCIERR_BASE + 7)
Const MCIERR_OUT_OF_MEMORY = (MCIERR_BASE + 8)
Const MCIERR_DEVICE_OPEN = (MCIERR_BASE + 9)
Const MCIERR_CANNOT_LOAD_DRIVER = (MCIERR_BASE + 10)
Const MCIERR_MISSING_COMMAND_STRING = (MCIERR_BASE + 11)
Const MCIERR_PARAM_OVERFLOW = (MCIERR_BASE + 12)
Const MCIERR_MISSING_STRING_ARGUMENT = (MCIERR_BASE + 13)
Const MCIERR_BAD_INTEGER = (MCIERR_BASE + 14)
Const MCIERR_PARSER_INTERNAL = (MCIERR_BASE + 15)
Const MCIERR_DRIVER_INTERNAL = (MCIERR_BASE + 16)
Const MCIERR_MISSING_PARAMETER = (MCIERR_BASE + 17)
Const MCIERR_UNSUPPORTED_FUNCTION = (MCIERR_BASE + 18)
Const MCIERR_FILE_NOT_FOUND = (MCIERR_BASE + 19)
Const MCIERR_DEVICE_NOT_READY = (MCIERR_BASE + 20)
Const MCIERR_INTERNAL = (MCIERR_BASE + 21)
Const MCIERR_DRIVER = (MCIERR_BASE + 22)
Const MCIERR_CANNOT_USE_ALL = (MCIERR_BASE + 23)
Const MCIERR_MULTIPLE = (MCIERR_BASE + 24)
Const MCIERR_EXTENSION_NOT_FOUND = (MCIERR_BASE + 25)
Const MCIERR_OUTOFRANGE = (MCIERR_BASE + 26)
Const MCIERR_FLAGS_NOT_COMPATIBLE = (MCIERR_BASE + 28)
Const MCIERR_FILE_NOT_SAVED = (MCIERR_BASE + 30)
Const MCIERR_DEVICE_TYPE_REQUIRED = (MCIERR_BASE + 31)
Const MCIERR_DEVICE_LOCKED = (MCIERR_BASE + 32)
Const MCIERR_DUPLICATE_ALIAS = (MCIERR_BASE + 33)
Const MCIERR_BAD_CONSTANT = (MCIERR_BASE + 34)
Const MCIERR_MUST_USE_SHAREABLE = (MCIERR_BASE + 35)
Const MCIERR_MISSING_DEVICE_NAME = (MCIERR_BASE + 36)
Const MCIERR_BAD_TIME_FORMAT = (MCIERR_BASE + 37)
Const MCIERR_NO_CLOSING_QUOTE = (MCIERR_BASE + 38)
Const MCIERR_DUPLICATE_FLAGS = (MCIERR_BASE + 39)
Const MCIERR_INVALID_FILE = (MCIERR_BASE + 40)
Const MCIERR_NULL_PARAMETER_BLOCK = (MCIERR_BASE + 41)
Const MCIERR_UNNAMED_RESOURCE = (MCIERR_BASE + 42)
Const MCIERR_NEW_REQUIRES_ALIAS = (MCIERR_BASE + 43)
Const MCIERR_NOTIFY_ON_AUTO_OPEN = (MCIERR_BASE + 44)
Const MCIERR_NO_ELEMENT_ALLOWED = (MCIERR_BASE + 45)
Const MCIERR_NONAPPLICABLE_FUNCTION = (MCIERR_BASE + 46)
Const MCIERR_ILLEGAL_FOR_AUTO_OPEN = (MCIERR_BASE + 47)
Const MCIERR_FILENAME_REQUIRED = (MCIERR_BASE + 48)
Const MCIERR_EXTRA_CHARACTERS = (MCIERR_BASE + 49)
Const MCIERR_DEVICE_NOT_INSTALLED = (MCIERR_BASE + 50)
Const MCIERR_GET_CD = (MCIERR_BASE + 51)
Const MCIERR_SET_CD = (MCIERR_BASE + 52)
Const MCIERR_SET_DRIVE = (MCIERR_BASE + 53)
Const MCIERR_DEVICE_LENGTH = (MCIERR_BASE + 54)
Const MCIERR_DEVICE_ORD_LENGTH = (MCIERR_BASE + 55)
Const MCIERR_NO_INTEGER = (MCIERR_BASE + 56)

Const MCIERR_WAVE_OUTPUTSINUSE = (MCIERR_BASE + 64)
Const MCIERR_WAVE_SETOUTPUTINUSE = (MCIERR_BASE + 65)
Const MCIERR_WAVE_INPUTSINUSE = (MCIERR_BASE + 66)
Const MCIERR_WAVE_SETINPUTINUSE = (MCIERR_BASE + 67)
Const MCIERR_WAVE_OUTPUTUNSPECIFIED = (MCIERR_BASE + 68)
Const MCIERR_WAVE_INPUTUNSPECIFIED = (MCIERR_BASE + 69)
Const MCIERR_WAVE_OUTPUTSUNSUITABLE = (MCIERR_BASE + 70)
Const MCIERR_WAVE_SETOUTPUTUNSUITABLE = (MCIERR_BASE + 71)
Const MCIERR_WAVE_INPUTSUNSUITABLE = (MCIERR_BASE + 72)
Const MCIERR_WAVE_SETINPUTUNSUITABLE = (MCIERR_BASE + 73)

Const MCIERR_SEQ_DIV_INCOMPATIBLE = (MCIERR_BASE + 80)
Const MCIERR_SEQ_PORT_INUSE = (MCIERR_BASE + 81)
Const MCIERR_SEQ_PORT_NONEXISTENT = (MCIERR_BASE + 82)
Const MCIERR_SEQ_PORT_MAPNODEVICE = (MCIERR_BASE + 83)
Const MCIERR_SEQ_PORT_MISCERROR = (MCIERR_BASE + 84)
Const MCIERR_SEQ_TIMER = (MCIERR_BASE + 85)
Const MCIERR_SEQ_PORTUNSPECIFIED = (MCIERR_BASE + 86)
Const MCIERR_SEQ_NOMIDIPRESENT = (MCIERR_BASE + 87)

Const MCIERR_NO_WINDOW = (MCIERR_BASE + 90)
Const MCIERR_CREATEWINDOW = (MCIERR_BASE + 91)
Const MCIERR_FILE_READ = (MCIERR_BASE + 92)
Const MCIERR_FILE_WRITE = (MCIERR_BASE + 93)

' All custom device driver errors must be >= this value
Const MCIERR_CUSTOM_DRIVER_BASE = (MCIERR_BASE + 256)

' Message numbers must be in the range between MCI_FIRST and MCI_LAST

Const MCI_FIRST = &H800
' Messages 0x801 and 0x802 are reserved
Const MCI_OPEN = &H803
Const MCI_CLOSE = &H804
Const MCI_ESCAPE = &H805
Const MCI_PLAY = &H806
Const MCI_SEEK = &H807
Const MCI_STOP = &H808
Const MCI_PAUSE = &H809
Const MCI_INFO = &H80A
Const MCI_GETDEVCAPS = &H80B
Const MCI_SPIN = &H80C
Const MCI_SET = &H80D
Const MCI_STEP = &H80E
Const MCI_RECORD = &H80F
Const MCI_SYSINFO = &H810
Const MCI_BREAK = &H811
Const MCI_SOUND = &H812
Const MCI_SAVE = &H813
Const MCI_STATUS = &H814

Const MCI_CUE = &H830

Const MCI_REALIZE = &H840
Const MCI_WINDOW = &H841
Const MCI_PUT = &H842
Const MCI_WHERE = &H843
Const MCI_FREEZE = &H844
Const MCI_UNFREEZE = &H845

Const MCI_LOAD = &H850
Const MCI_CUT = &H851
Const MCI_COPY = &H852
Const MCI_PASTE = &H853
Const MCI_UPDATE = &H854
Const MCI_RESUME = &H855
Const MCI_DELETE = &H856

Const MCI_LAST = &HFFF

' the next 0x400 message ID's are reserved for custom drivers
' all custom MCI command messages must be >= than this value
Const MCI_USER_MESSAGES = (&H400 + MCI_FIRST)
Const MCI_ALL_DEVICE_ID = - 1 ' Matches all MCI devices

' constants for predefined MCI device types
Const MCI_DEVTYPE_VCR = 513
Const MCI_DEVTYPE_VIDEODISC = 514
Const MCI_DEVTYPE_OVERLAY = 515
Const MCI_DEVTYPE_CD_AUDIO = 516
Const MCI_DEVTYPE_DAT = 517
Const MCI_DEVTYPE_SCANNER = 518
Const MCI_DEVTYPE_ANIMATION = 519
Const MCI_DEVTYPE_DIGITAL_VIDEO = 520
Const MCI_DEVTYPE_OTHER = 521
Const MCI_DEVTYPE_WAVEFORM_AUDIO = 522
Const MCI_DEVTYPE_SEQUENCER = 523

Const MCI_DEVTYPE_FIRST = MCI_DEVTYPE_VCR
Const MCI_DEVTYPE_LAST = MCI_DEVTYPE_SEQUENCER

Const MCI_DEVTYPE_FIRST_USER = &H1000

' return values for 'status mode' command
Const MCI_MODE_NOT_READY = (MCI_STRING_OFFSET + 12)
Const MCI_MODE_STOP = (MCI_STRING_OFFSET + 13)
Const MCI_MODE_PLAY = (MCI_STRING_OFFSET + 14)
Const MCI_MODE_RECORD = (MCI_STRING_OFFSET + 15)
Const MCI_MODE_SEEK = (MCI_STRING_OFFSET + 16)
Const MCI_MODE_PAUSE = (MCI_STRING_OFFSET + 17)
Const MCI_MODE_OPEN = (MCI_STRING_OFFSET + 18)

' constants used in 'set time format' and 'status time format' commands
Const MCI_FORMAT_MILLISECONDS = 0
Const MCI_FORMAT_HMS = 1
Const MCI_FORMAT_MSF = 2
Const MCI_FORMAT_FRAMES = 3
Const MCI_FORMAT_SMPTE_24 = 4
Const MCI_FORMAT_SMPTE_25 = 5
Const MCI_FORMAT_SMPTE_30 = 6
Const MCI_FORMAT_SMPTE_30DROP = 7
Const MCI_FORMAT_BYTES = 8
Const MCI_FORMAT_SAMPLES = 9
Const MCI_FORMAT_TMSF = 10

' Flags for wParam of the MM_MCINOTIFY message
Const MCI_NOTIFY_SUCCESSFUL = &H1
Const MCI_NOTIFY_SUPERSEDED = &H2
Const MCI_NOTIFY_ABORTED = &H4
Const MCI_NOTIFY_FAILURE = &H8

' common flags for dwFlags parameter of MCI command messages
Const MCI_NOTIFY = &H1&
Const MCI_WAIT = &H2&
Const MCI_FROM = &H4&
Const MCI_TO = &H8&
Const MCI_TRACK = &H10&

' flags for dwFlags parameter of MCI_OPEN command message
Const MCI_OPEN_SHAREABLE = &H100&
Const MCI_OPEN_ELEMENT = &H200&
Const MCI_OPEN_ALIAS = &H400&
Const MCI_OPEN_ELEMENT_ID = &H800&
Const MCI_OPEN_TYPE_ID = &H1000&
Const MCI_OPEN_TYPE = &H2000&

' flags for dwFlags parameter of MCI_SEEK command message
Const MCI_SEEK_TO_START = &H100&
Const MCI_SEEK_TO_END = &H200&

' flags for dwFlags parameter of MCI_STATUS command message
Const MCI_STATUS_ITEM = &H100&
Const MCI_STATUS_START = &H200&

' flags for dwItem field of the MCI_STATUS_PARMS parameter block
Const MCI_STATUS_LENGTH = &H1&
Const MCI_STATUS_POSITION = &H2&
Const MCI_STATUS_NUMBER_OF_TRACKS = &H3&
Const MCI_STATUS_MODE = &H4&
Const MCI_STATUS_MEDIA_PRESENT = &H5&
Const MCI_STATUS_TIME_FORMAT = &H6&
Const MCI_STATUS_READY = &H7&
Const MCI_STATUS_CURRENT_TRACK = &H8&

' flags for dwFlags parameter of MCI_INFO command message
Const MCI_INFO_PRODUCT = &H100&
Const MCI_INFO_FILE = &H200&

' flags for dwFlags parameter of MCI_GETDEVCAPS command message
Const MCI_GETDEVCAPS_ITEM = &H100&

' flags for dwItem field of the MCI_GETDEVCAPS_PARMS parameter block
Const MCI_GETDEVCAPS_CAN_RECORD = &H1&
Const MCI_GETDEVCAPS_HAS_AUDIO = &H2&
Const MCI_GETDEVCAPS_HAS_VIDEO = &H3&
Const MCI_GETDEVCAPS_DEVICE_TYPE = &H4&
Const MCI_GETDEVCAPS_USES_FILES = &H5&
Const MCI_GETDEVCAPS_COMPOUND_DEVICE = &H6&
Const MCI_GETDEVCAPS_CAN_EJECT = &H7&
Const MCI_GETDEVCAPS_CAN_PLAY = &H8&
Const MCI_GETDEVCAPS_CAN_SAVE = &H9&

' flags for dwFlags parameter of MCI_SYSINFO command message
Const MCI_SYSINFO_QUANTITY = &H100&
Const MCI_SYSINFO_OPEN = &H200&
Const MCI_SYSINFO_NAME = &H400&
Const MCI_SYSINFO_INSTALLNAME = &H800&

' flags for dwFlags parameter of MCI_SET command message
Const MCI_SET_DOOR_OPEN = &H100&
Const MCI_SET_DOOR_CLOSED = &H200&
Const MCI_SET_TIME_FORMAT = &H400&
Const MCI_SET_AUDIO = &H800&
Const MCI_SET_VIDEO = &H1000&
Const MCI_SET_ON = &H2000&
Const MCI_SET_OFF = &H4000&

' flags for dwAudio field of MCI_SET_PARMS or MCI_SEQ_SET_PARMS
Const MCI_SET_AUDIO_ALL = &H4001&
Const MCI_SET_AUDIO_LEFT = &H4002&
Const MCI_SET_AUDIO_RIGHT = &H4003&

' flags for dwFlags parameter of MCI_BREAK command message
Const MCI_BREAK_KEY = &H100&
Const MCI_BREAK_HWND = &H200&
Const MCI_BREAK_OFF = &H400&

' flags for dwFlags parameter of MCI_RECORD command message
Const MCI_RECORD_INSERT = &H100&
Const MCI_RECORD_OVERWRITE = &H200&

' flags for dwFlags parameter of MCI_SOUND command message
Const MCI_SOUND_NAME = &H100&

' flags for dwFlags parameter of MCI_SAVE command message
Const MCI_SAVE_FILE = &H100&

' flags for dwFlags parameter of MCI_LOAD command message
Const MCI_LOAD_FILE = &H100&

Type MCI_GENERIC_PARMS
dwCallback As LongPtr
End Type

Type MCI_OPEN_PARMS
dwCallback As LongPtr
wDeviceID As Long
lpstrDeviceType As String
lpstrElementName As String
lpstrAlias As String
End Type

Type MCI_PLAY_PARMS
dwCallback As LongPtr
dwFrom As Long
dwTo As Long
End Type

Type MCI_SEEK_PARMS
dwCallback As LongPtr
dwTo As Long
End Type

Type MCI_STATUS_PARMS
dwCallback As LongPtr
dwReturn As LongPtr
dwItem As Long
dwTrack As Long
End Type

Type MCI_INFO_PARMS
dwCallback As LongPtr
lpstrReturn As String
dwRetSize As Long
End Type

Type MCI_GETDEVCAPS_PARMS
dwCallback As LongPtr
dwReturn As Long
dwIten As Long
End Type

Type MCI_SYSINFO_PARMS
dwCallback As LongPtr
lpstrReturn As String
dwRetSize As Long
dwNumber As Long
wDeviceType As Long
End Type

Type MCI_SET_PARMS
dwCallback As LongPtr
dwTimeFormat As Long
dwAudio As Long
End Type

Type MCI_BREAK_PARMS
dwCallback As LongPtr
nVirtKey As Long
hwndBreak As LongPtr
End Type

Type MCI_SOUND_PARMS
dwCallback As LongPtr
lpstrSoundName As String
End Type

Type MCI_SAVE_PARMS
dwCallback As LongPtr
lpFileName As String
End Type

Type MCI_LOAD_PARMS
dwCallback As LongPtr
lpFileName As String
End Type

Type MCI_RECORD_PARMS
dwCallback As LongPtr
dwFrom As Long
dwTo As Long
End Type

Const MCI_VD_MODE_PARK = (MCI_VD_OFFSET + 1)

' return ID's for videodisc MCI_GETDEVCAPS command

' flag for dwReturn field of MCI_STATUS_PARMS
' MCI_STATUS command, (dwItem == MCI_VD_STATUS_MEDIA_TYPE)
Const MCI_VD_MEDIA_CLV = (MCI_VD_OFFSET + 2)
Const MCI_VD_MEDIA_CAV = (MCI_VD_OFFSET + 3)
Const MCI_VD_MEDIA_OTHER = (MCI_VD_OFFSET + 4)

Const MCI_VD_FORMAT_TRACK = &H4001

' flags for dwFlags parameter of MCI_PLAY command message
Const MCI_VD_PLAY_REVERSE = &H10000
Const MCI_VD_PLAY_FAST = &H20000
Const MCI_VD_PLAY_SPEED = &H40000
Const MCI_VD_PLAY_SCAN = &H80000
Const MCI_VD_PLAY_SLOW = &H100000

' flag for dwFlags parameter of MCI_SEEK command message
Const MCI_VD_SEEK_REVERSE = &H10000

' flags for dwItem field of MCI_STATUS_PARMS parameter block
Const MCI_VD_STATUS_SPEED = &H4002&
Const MCI_VD_STATUS_FORWARD = &H4003&
Const MCI_VD_STATUS_MEDIA_TYPE = &H4004&
Const MCI_VD_STATUS_SIDE = &H4005&
Const MCI_VD_STATUS_DISC_SIZE = &H4006&

' flags for dwFlags parameter of MCI_GETDEVCAPS command message
Const MCI_VD_GETDEVCAPS_CLV = &H10000
Const MCI_VD_GETDEVCAPS_CAV = &H20000

Const MCI_VD_SPIN_UP = &H10000
Const MCI_VD_SPIN_DOWN = &H20000

' flags for dwItem field of MCI_GETDEVCAPS_PARMS parameter block
Const MCI_VD_GETDEVCAPS_CAN_REVERSE = &H4002&
Const MCI_VD_GETDEVCAPS_FAST_RATE = &H4003&
Const MCI_VD_GETDEVCAPS_SLOW_RATE = &H4004&
Const MCI_VD_GETDEVCAPS_NORMAL_RATE = &H4005&

' flags for the dwFlags parameter of MCI_STEP command message
Const MCI_VD_STEP_FRAMES = &H10000
Const MCI_VD_STEP_REVERSE = &H20000

' flag for the MCI_ESCAPE command message
Const MCI_VD_ESCAPE_STRING = &H100&

Type MCI_VD_PLAY_PARMS
dwCallback As LongPtr
dwFrom As Long
dwTo As Long
dwSpeed As Long
End Type

Type MCI_VD_STEP_PARMS
dwCallback As LongPtr
dwFrames As Long
End Type

Type MCI_VD_ESCAPE_PARMS
dwCallback As LongPtr
lpstrCommand As String
End Type

Const MCI_WAVE_PCM = (MCI_WAVE_OFFSET + 0)
Const MCI_WAVE_MAPPER = (MCI_WAVE_OFFSET + 1)

' flags for the dwFlags parameter of MCI_OPEN command message
Const MCI_WAVE_OPEN_BUFFER = &H10000

' flags for the dwFlags parameter of MCI_SET command message
Const MCI_WAVE_SET_FORMATTAG = &H10000
Const MCI_WAVE_SET_CHANNELS = &H20000
Const MCI_WAVE_SET_SAMPLESPERSEC = &H40000
Const MCI_WAVE_SET_AVGBYTESPERSEC = &H80000
Const MCI_WAVE_SET_BLOCKALIGN = &H100000
Const MCI_WAVE_SET_BITSPERSAMPLE = &H200000

' flags for the dwFlags parameter of MCI_STATUS, MCI_SET command messages
Const MCI_WAVE_INPUT = &H400000
Const MCI_WAVE_OUTPUT = &H800000

' flags for the dwItem field of MCI_STATUS_PARMS parameter block
Const MCI_WAVE_STATUS_FORMATTAG = &H4001&
Const MCI_WAVE_STATUS_CHANNELS = &H4002&
Const MCI_WAVE_STATUS_SAMPLESPERSEC = &H4003&
Const MCI_WAVE_STATUS_AVGBYTESPERSEC = &H4004&
Const MCI_WAVE_STATUS_BLOCKALIGN = &H4005&
Const MCI_WAVE_STATUS_BITSPERSAMPLE = &H4006&
Const MCI_WAVE_STATUS_LEVEL = &H4007&

' flags for the dwFlags parameter of MCI_SET command message
Const MCI_WAVE_SET_ANYINPUT = &H4000000
Const MCI_WAVE_SET_ANYOUTPUT = &H8000000

' flags for the dwFlags parameter of MCI_GETDEVCAPS command message
Const MCI_WAVE_GETDEVCAPS_INPUTS = &H4001&
Const MCI_WAVE_GETDEVCAPS_OUTPUTS = &H4002&

Type MCI_WAVE_OPEN_PARMS
dwCallback As LongPtr
wDeviceID As Long
lpstrDeviceType As String
lpstrElementName As String
lpstrAlias As String
dwBufferSeconds As Long
End Type

Type MCI_WAVE_DELETE_PARMS
dwCallback As LongPtr
dwFrom As Long
dwTo As Long
End Type

Type MCI_WAVE_SET_PARMS
dwCallback As LongPtr
dwTimeFormat As Long
dwAudio As Long
wInput As Long
wOutput As Long
wFormatTag As Integer
wReserved2 As Integer
nChannels As Integer
wReserved3 As Integer
nSamplesPerSec As Long
nAvgBytesPerSec As Long
nBlockAlign As Integer
wReserved4 As Integer
wBitsPerSample As Integer
wReserved5 As Integer
End Type

' flags for the dwReturn field of MCI_STATUS_PARMS parameter block
' MCI_STATUS command, (dwItem == MCI_SEQ_STATUS_DIVTYPE)
Const MCI_SEQ_DIV_PPQN = (0 + MCI_SEQ_OFFSET)
Const MCI_SEQ_DIV_SMPTE_24 = (1 + MCI_SEQ_OFFSET)
Const MCI_SEQ_DIV_SMPTE_25 = (2 + MCI_SEQ_OFFSET)
Const MCI_SEQ_DIV_SMPTE_30DROP = (3 + MCI_SEQ_OFFSET)
Const MCI_SEQ_DIV_SMPTE_30 = (4 + MCI_SEQ_OFFSET)

' flags for the dwMaster field of MCI_SEQ_SET_PARMS parameter block
' MCI_SET command, (dwFlags == MCI_SEQ_SET_MASTER)
Const MCI_SEQ_FORMAT_SONGPTR = &H4001
Const MCI_SEQ_FILE = &H4002
Const MCI_SEQ_MIDI = &H4003
Const MCI_SEQ_SMPTE = &H4004
Const MCI_SEQ_NONE = 65533

Const MCI_SEQ_MAPPER = 65535

' flags for the dwItem field of MCI_STATUS_PARMS parameter block
Const MCI_SEQ_STATUS_TEMPO = &H4002&
Const MCI_SEQ_STATUS_PORT = &H4003&
Const MCI_SEQ_STATUS_SLAVE = &H4007&
Const MCI_SEQ_STATUS_MASTER = &H4008&
Const MCI_SEQ_STATUS_OFFSET = &H4009&
Const MCI_SEQ_STATUS_DIVTYPE = &H400A&

' flags for the dwFlags parameter of MCI_SET command message
Const MCI_SEQ_SET_TEMPO = &H10000
Const MCI_SEQ_SET_PORT = &H20000
Const MCI_SEQ_SET_SLAVE = &H40000
Const MCI_SEQ_SET_MASTER = &H80000
Const MCI_SEQ_SET_OFFSET = &H1000000

Type MCI_SEQ_SET_PARMS
dwCallback As LongPtr
dwTimeFormat As Long
dwAudio As Long
dwTempo As Long
dwPort As Long
dwSlave As Long
dwMaster As Long
dwOffset As Long
End Type

' flags for dwFlags parameter of MCI_OPEN command message
Const MCI_ANIM_OPEN_WS = &H10000
Const MCI_ANIM_OPEN_PARENT = &H20000
Const MCI_ANIM_OPEN_NOSTATIC = &H40000

' flags for dwFlags parameter of MCI_PLAY command message
Const MCI_ANIM_PLAY_SPEED = &H10000
Const MCI_ANIM_PLAY_REVERSE = &H20000
Const MCI_ANIM_PLAY_FAST = &H40000
Const MCI_ANIM_PLAY_SLOW = &H80000
Const MCI_ANIM_PLAY_SCAN = &H100000

' flags for dwFlags parameter of MCI_STEP command message
Const MCI_ANIM_STEP_REVERSE = &H10000
Const MCI_ANIM_STEP_FRAMES = &H20000

' flags for dwItem field of MCI_STATUS_PARMS parameter block
Const MCI_ANIM_STATUS_SPEED = &H4001&
Const MCI_ANIM_STATUS_FORWARD = &H4002&
Const MCI_ANIM_STATUS_HWND = &H4003&
Const MCI_ANIM_STATUS_HPAL = &H4004&
Const MCI_ANIM_STATUS_STRETCH = &H4005&

' flags for the dwFlags parameter of MCI_INFO command message
Const MCI_ANIM_INFO_TEXT = &H10000

' flags for dwItem field of MCI_GETDEVCAPS_PARMS parameter block
Const MCI_ANIM_GETDEVCAPS_CAN_REVERSE = &H4001&
Const MCI_ANIM_GETDEVCAPS_FAST_RATE = &H4002&
Const MCI_ANIM_GETDEVCAPS_SLOW_RATE = &H4003&
Const MCI_ANIM_GETDEVCAPS_NORMAL_RATE = &H4004&
Const MCI_ANIM_GETDEVCAPS_PALETTES = &H4006&
Const MCI_ANIM_GETDEVCAPS_CAN_STRETCH = &H4007&
Const MCI_ANIM_GETDEVCAPS_MAX_WINDOWS = &H4008&

' flags for the MCI_REALIZE command message
Const MCI_ANIM_REALIZE_NORM = &H10000
Const MCI_ANIM_REALIZE_BKGD = &H20000

' flags for dwFlags parameter of MCI_WINDOW command message
Const MCI_ANIM_WINDOW_HWND = &H10000
Const MCI_ANIM_WINDOW_STATE = &H40000
Const MCI_ANIM_WINDOW_TEXT = &H80000
Const MCI_ANIM_WINDOW_ENABLE_STRETCH = &H100000
Const MCI_ANIM_WINDOW_DISABLE_STRETCH = &H200000

' flags for hWnd field of MCI_ANIM_WINDOW_PARMS parameter block
' MCI_WINDOW command message, (dwFlags == MCI_ANIM_WINDOW_HWND)
Const MCI_ANIM_WINDOW_DEFAULT = &H0&

' flags for dwFlags parameter of MCI_PUT command message
Const MCI_ANIM_RECT = &H10000
Const MCI_ANIM_PUT_SOURCE = &H20000 ' also MCI_WHERE
Const MCI_ANIM_PUT_DESTINATION = &H40000 ' also MCI_WHERE

' flags for dwFlags parameter of MCI_WHERE command message
Const MCI_ANIM_WHERE_SOURCE = &H20000
Const MCI_ANIM_WHERE_DESTINATION = &H40000

' flags for dwFlags parameter of MCI_UPDATE command message
Const MCI_ANIM_UPDATE_HDC = &H20000

Type MCI_ANIM_OPEN_PARMS
dwCallback As LongPtr
wDeviceID As Long
lpstrDeviceType As String
lpstrElementName As String
lpstrAlias As String
dwStyle As Long
hWndParent As LongPtr
End Type

Type MCI_ANIM_PLAY_PARMS
dwCallback As LongPtr
dwFrom As Long
dwTo As Long
dwSpeed As Long
End Type

Type MCI_ANIM_STEP_PARMS
dwCallback As LongPtr
dwFrames As Long
End Type

Type MCI_ANIM_WINDOW_PARMS
dwCallback As LongPtr
hwnd As LongPtr
nCmdShow As Long
lpstrText As String
End Type

Type MCI_ANIM_RECT_PARMS
dwCallback As LongPtr
rc As RECT
End Type

Type MCI_ANIM_UPDATE_PARMS
dwCallback As LongPtr
rc As RECT
hdc As LongPtr
End Type

' flags for dwFlags parameter of MCI_OPEN command message
Const MCI_OVLY_OPEN_WS = &H10000
Const MCI_OVLY_OPEN_PARENT = &H20000

' flags for dwFlags parameter of MCI_STATUS command message
Const MCI_OVLY_STATUS_HWND = &H4001&
Const MCI_OVLY_STATUS_STRETCH = &H4002&

' flags for dwFlags parameter of MCI_INFO command message
Const MCI_OVLY_INFO_TEXT = &H10000

' flags for dwItem field of MCI_GETDEVCAPS_PARMS parameter block
Const MCI_OVLY_GETDEVCAPS_CAN_STRETCH = &H4001&
Const MCI_OVLY_GETDEVCAPS_CAN_FREEZE = &H4002&
Const MCI_OVLY_GETDEVCAPS_MAX_WINDOWS = &H4003&

' flags for dwFlags parameter of MCI_WINDOW command message
Const MCI_OVLY_WINDOW_HWND = &H10000
Const MCI_OVLY_WINDOW_STATE = &H40000
Const MCI_OVLY_WINDOW_TEXT = &H80000
Const MCI_OVLY_WINDOW_ENABLE_STRETCH = &H100000
Const MCI_OVLY_WINDOW_DISABLE_STRETCH = &H200000

' flags for hWnd parameter of MCI_OVLY_WINDOW_PARMS parameter block
Const MCI_OVLY_WINDOW_DEFAULT = &H0&

' flags for dwFlags parameter of MCI_PUT command message
Const MCI_OVLY_RECT = &H10000
Const MCI_OVLY_PUT_SOURCE = &H20000
Const MCI_OVLY_PUT_DESTINATION = &H40000
Const MCI_OVLY_PUT_FRAME = &H80000
Const MCI_OVLY_PUT_VIDEO = &H100000

' flags for dwFlags parameter of MCI_WHERE command message
Const MCI_OVLY_WHERE_SOURCE = &H20000
Const MCI_OVLY_WHERE_DESTINATION = &H40000
Const MCI_OVLY_WHERE_FRAME = &H80000
Const MCI_OVLY_WHERE_VIDEO = &H100000

Type MCI_OVLY_OPEN_PARMS
dwCallback As LongPtr
wDeviceID As Long
lpstrDeviceType As String
lpstrElementName As String
lpstrAlias As String
dwStyle As Long
hWndParent As LongPtr
End Type

Type MCI_OVLY_WINDOW_PARMS
dwCallback As LongPtr
hwnd As LongPtr
nCmdShow As Long
lpstrText As String
End Type

Type MCI_OVLY_RECT_PARMS
dwCallback As LongPtr
rc As RECT
End Type

Type MCI_OVLY_SAVE_PARMS
dwCallback As LongPtr
lpFileName As String
rc As RECT
End Type

Type MCI_OVLY_LOAD_PARMS
dwCallback As LongPtr
lpFileName As String
rc As RECT
End Type

Const CAPS1 = 94 ' other caps
Const C1_TRANSPARENT = &H1 ' new raster cap
Const NEWTRANSPARENT = 3 ' use with SetBkMode()

Const QUERYROPSUPPORT = 40 ' use to determine ROP support

Const SELECTDIB = 41 ' DIB.DRV select dib escape

' ----------------
' shell association database management functions
' -----------------

' error values for ShellExecute() beyond the regular WinExec() codes
Const SE_ERR_SHARE = 26
Const SE_ERR_ASSOCINCOMPLETE = 27
Const SE_ERR_DDETIMEOUT = 28
Const SE_ERR_DDEFAIL = 29
Const SE_ERR_DDEBUSY = 30
Const SE_ERR_NOASSOC = 31

' -------------
' Print APIs
' -------------

Type PRINTER_INFO_1
flags As Long
pDescription As String
pName As String
pComment As String
End Type

Type PRINTER_INFO_2
pServerName As String
pPrinterName As String
pShareName As String
pPortName As String
pDriverName As String
pComment As String
pLocation As String
pDevMode As DEVMODE
pSepFile As String
pPrintProcessor As String
pDatatype As String
pParameters As String
pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR
Attributes As Long
Priority As Long
DefaultPriority As Long
StartTime As Long
UntilTime As Long
Status As Long
cJobs As Long
AveragePPM As Long
End Type

Type PRINTER_INFO_3
pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR
End Type

Const PRINTER_CONTROL_PAUSE = 1
Const PRINTER_CONTROL_RESUME = 2
Const PRINTER_CONTROL_PURGE = 3

Const PRINTER_STATUS_PAUSED = &H1
Const PRINTER_STATUS_ERROR = &H2
Const PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION = &H4
Const PRINTER_STATUS_PAPER_JAM = &H8
Const PRINTER_STATUS_PAPER_OUT = &H10
Const PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED = &H20
Const PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM = &H40
Const PRINTER_STATUS_OFFLINE = &H80
Const PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE = &H100
Const PRINTER_STATUS_BUSY = &H200
Const PRINTER_STATUS_PRINTING = &H400
Const PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL = &H800
Const PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE = &H1000
Const PRINTER_STATUS_WAITING = &H2000
Const PRINTER_STATUS_PROCESSING = &H4000
Const PRINTER_STATUS_INITIALIZING = &H8000&
Const PRINTER_STATUS_WARMING_UP = &H10000
Const PRINTER_STATUS_TONER_LOW = &H20000
Const PRINTER_STATUS_NO_TONER = &H40000
Const PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT = &H80000
Const PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION = &H100000
Const PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY = &H200000
Const PRINTER_STATUS_DOOR_OPEN = &H400000

Const PRINTER_ATTRIBUTE_QUEUED = &H1
Const PRINTER_ATTRIBUTE_DIRECT = &H2
Const PRINTER_ATTRIBUTE_DEFAULT = &H4
Const PRINTER_ATTRIBUTE_SHARED = &H8
Const PRINTER_ATTRIBUTE_NETWORK = &H10
Const PRINTER_ATTRIBUTE_HIDDEN = &H20
Const PRINTER_ATTRIBUTE_LOCAL = &H40

Const NO_PRIORITY = 0
Const MAX_PRIORITY = 99
Const MIN_PRIORITY = 1
Const DEF_PRIORITY = 1

Type JOB_INFO_1
JobId As Long
pPrinterName As String
pMachineName As String
pUserName As String
pDocument As String
pDatatype As String
pStatus As String
Status As Long
Priority As Long
Position As Long
TotalPages As Long
PagesPrinted As Long
Submitted As SYSTEMTIME
End Type

Type JOB_INFO_2
JobId As Long
pPrinterName As String
pMachineName As String
pUserName As String
pDocument As String
pNotifyName As String
pDatatype As String
pPrintProcessor As String
pParameters As String
pDriverName As String
pDevMode As DEVMODE
pStatus As String
pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR
Status As Long
Priority As Long
Position As Long
StartTime As Long
UntilTime As Long
TotalPages As Long
Size As Long
Submitted As SYSTEMTIME
time As Long
PagesPrinted As Long
End Type

Const JOB_CONTROL_PAUSE = 1
Const JOB_CONTROL_RESUME = 2
Const JOB_CONTROL_CANCEL = 3
Const JOB_CONTROL_RESTART = 4

Const JOB_STATUS_PAUSED = &H1
Const JOB_STATUS_ERROR = &H2
Const JOB_STATUS_DELETING = &H4
Const JOB_STATUS_SPOOLING = &H8
Const JOB_STATUS_PRINTING = &H10
Const JOB_STATUS_OFFLINE = &H20
Const JOB_STATUS_PAPEROUT = &H40
Const JOB_STATUS_PRINTED = &H80

Const JOB_POSITION_UNSPECIFIED = 0

Type ADDJOB_INFO_1
Path As String
JobId As Long
End Type

Type DRIVER_INFO_1
pName As String
End Type

Type DRIVER_INFO_2
cVersion As Long
pName As String
pEnvironment As String
pDriverPath As String
pDataFile As String
pConfigFile As String
End Type

Type DOC_INFO_1
pDocName As String
pOutputFile As String
pDatatype As String
End Type

Type FORM_INFO_1
Flags As Long
pName As String
Size As SIZEL
ImageableArea As RECTL
End Type

Const FORM_BUILTIN = &H1

Type PRINTPROCESSOR_INFO_1
pName As String
End Type

Type PORT_INFO_1
pName As String
End Type

Type MONITOR_INFO_1
pName As String
End Type

Type MONITOR_INFO_2
pName As String
pEnvironment As String
pDLLName As String
End Type

Type DATATYPES_INFO_1
pName As String
End Type

Type PRINTER_DEFAULTS
pDatatype As String
pDevMode As DEVMODE
DesiredAccess As Long
End Type

Type PRINTER_INFO_4
pPrinterName As String
pServerName As String
Attributes As Long
End Type

Type PRINTER_INFO_5
pPrinterName As String
pPortName As String
Attributes As Long
DeviceNotSelectedTimeout As Long
TransmissionRetryTimeout As Long
End Type

Const PRINTER_CONTROL_SET_STATUS = 4
Const PRINTER_ATTRIBUTE_WORK_OFFLINE = &H400
Const PRINTER_ATTRIBUTE_ENABLE_BIDI = &H800
Const JOB_CONTROL_DELETE = 5
Const JOB_STATUS_USER_INTERVENTION = &H10000

Type DRIVER_INFO_3
cVersion As Long
pName As String ' QMS 810
pEnvironment As String ' Win32 x86
pDriverPath As String ' c:\drivers\pscript.dll
pDataFile As String ' c:\drivers\QMS810.PPD
pConfigFile As String ' c:\drivers\PSCRPTUI.DLL
pHelpFile As String ' c:\drivers\PSCRPTUI.HLP
pDependentFiles As String '
pMonitorName As String ' "PJL monitor"
pDefaultDataType As String ' "EMF"
End Type

Type DOC_INFO_2
pDocName As String
pOutputFile As String
pDatatype As String
dwMode As Long
JobId As Long
End Type

Const DI_CHANNEL = 1 ' start direct read/write channel,
Const DI_READ_SPOOL_JOB = 3

Type PORT_INFO_2
pPortName As String
pMonitorName As String
pDescription As String
fPortType As Long
Reserved As Long
End Type

Const PORT_TYPE_WRITE = &H1
Const PORT_TYPE_READ = &H2
Const PORT_TYPE_REDIRECTED = &H4
Const PORT_TYPE_NET_ATTACHED = &H8

Declare PtrSafe Function EnumPrinters Lib "winspool.drv" Alias "EnumPrintersA" (ByVal flags As Long, ByVal name As String, ByVal Level As Long, pPrinterEnum As Byte, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long, pcReturned As Long) As Long

Const PRINTER_ENUM_DEFAULT = &H1
Const PRINTER_ENUM_LOCAL = &H2
Const PRINTER_ENUM_CONNECTIONS = &H4
Const PRINTER_ENUM_FAVORITE = &H4
Const PRINTER_ENUM_NAME = &H8
Const PRINTER_ENUM_REMOTE = &H10
Const PRINTER_ENUM_SHARED = &H20
Const PRINTER_ENUM_NETWORK = &H40

Const PRINTER_ENUM_EXPAND = &H4000
Const PRINTER_ENUM_CONTAINER = &H8000&

Const PRINTER_ENUM_ICONMASK = &HFF0000
Const PRINTER_ENUM_ICON1 = &H10000
Const PRINTER_ENUM_ICON2 = &H20000
Const PRINTER_ENUM_ICON3 = &H40000
Const PRINTER_ENUM_ICON4 = &H80000
Const PRINTER_ENUM_ICON5 = &H100000
Const PRINTER_ENUM_ICON6 = &H200000
Const PRINTER_ENUM_ICON7 = &H400000
Const PRINTER_ENUM_ICON8 = &H800000

Declare PtrSafe Function OpenPrinter Lib "winspool.drv" Alias "OpenPrinterA" (ByVal pPrinterName As String, phPrinter As LongPtr, pDefault As PRINTER_DEFAULTS) As Long
Declare PtrSafe Function ResetPrinter Lib "winspool.drv" Alias "ResetPrinterA" (ByVal hPrinter As LongPtr, pDefault As PRINTER_DEFAULTS) As Long
Declare PtrSafe Function SetJob Lib "winspool.drv" Alias "SetJobA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal JobId As Long, ByVal Level As Long, pJob As Byte, ByVal Command As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetJob Lib "winspool.drv" Alias "GetJobA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal JobId As Long, ByVal Level As Long, pJob As Byte, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long) As Long
Declare PtrSafe Function EnumJobs Lib "winspool.drv" Alias "EnumJobsA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal FirstJob As Long, ByVal NoJobs As Long, ByVal Level As Long, pJob As Byte, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long, pcReturned As Long) As Long
Declare PtrSafe Function AddPrinter Lib "winspool.drv" Alias "AddPrinterA" (ByVal pName As String, ByVal Level As Long, pPrinter As Any) As LongPtr

Declare PtrSafe Function AddPrinterDriver Lib "winspool.drv" Alias "AddPrinterDriverA" (ByVal pName As String, ByVal Level As Long, pDriverInfo As Any) As Long

Declare PtrSafe Function EnumPrinterDrivers Lib "winspool.drv" Alias "EnumPrinterDriversA" (ByVal pName As String, ByVal pEnvironment As String, ByVal Level As Long, pDriverInfo As Byte, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long, pcRetruned As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetPrinterDriver Lib "winspool.drv" Alias "GetPrinterDriverA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal pEnvironment As String, ByVal Level As Long, pDriverInfo As Byte, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetPrinterDriverDirectory Lib "winspool.drv" Alias "GetPrinterDriverDirectoryA" (ByVal pName As String, ByVal pEnvironment As String, ByVal Level As Long, pDriverDirectory As Byte, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DeletePrinterDriver Lib "winspool.drv" Alias "DeletePrinterDriverA" (ByVal pName As String, ByVal pEnvironment As String, ByVal pDriverName As String) As Long

Declare PtrSafe Function AddPrintProcessor Lib "winspool.drv" Alias "AddPrintProcessorA" (ByVal pName As String, ByVal pEnvironment As String, ByVal pPathName As String, ByVal pPrintProcessorName As String) As Long
Declare PtrSafe Function EnumPrintProcessors Lib "winspool.drv" Alias "EnumPrintProcessorsA" (ByVal pName As String, ByVal pEnvironment As String, ByVal Level As Long, pPrintProcessorInfo As Byte, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long, pcReturned As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetPrintProcessorDirectory Lib "winspool.drv" Alias "GetPrintProcessorDirectoryA" (ByVal pName As String, ByVal pEnvironment As String, ByVal Level As Long, ByVal pPrintProcessorInfo As String, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long) As Long
Declare PtrSafe Function EnumPrintProcessorDatatypes Lib "winspool.drv" Alias "EnumPrintProcessorDatatypesA" (ByVal pName As String, ByVal pPrintProcessorName As String, ByVal Level As Long, pDatatypes As Byte, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long, pcRetruned As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DeletePrintProcessor Lib "winspool.drv" Alias "DeletePrintProcessorA" (ByVal pName As String, ByVal pEnvironment As String, ByVal pPrintProcessorName As String) As Long

Declare PtrSafe Function StartDocPrinter Lib "winspool.drv" Alias "StartDocPrinterA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal Level As Long, pDocInfo As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function StartPagePrinter Lib "winspool.drv" Alias "StartPagePrinter" (ByVal hPrinter As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function WritePrinter Lib "winspool.drv" Alias "WritePrinter" (ByVal hPrinter As LongPtr, pBuf As Any, ByVal cdBuf As Long, pcWritten As Long) As Long
Declare PtrSafe Function EndPagePrinter Lib "winspool.drv" Alias "EndPagePrinter" (ByVal hPrinter As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function AbortPrinter Lib "winspool.drv" Alias "AbortPrinter" (ByVal hPrinter As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ReadPrinter Lib "winspool.drv" Alias "ReadPrinter" (ByVal hPrinter As LongPtr, pBuf As Any, ByVal cdBuf As Long, pNoBytesRead As Long) As Long
Declare PtrSafe Function EndDocPrinter Lib "winspool.drv" Alias "EndDocPrinter" (ByVal hPrinter As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function AddJob Lib "winspool.drv" Alias "AddJobA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal Level As Long, pData As Byte, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ScheduleJob Lib "winspool.drv" Alias "ScheduleJob" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal JobId As Long) As Long
Declare PtrSafe Function PrinterProperties Lib "winspool.drv" Alias "PrinterProperties" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hPrinter As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DocumentProperties Lib "winspool.drv" Alias "DocumentPropertiesA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal pDeviceName As String, pDevModeOutput As DEVMODE, pDevModeInput As DEVMODE, ByVal fMode As Long) As Long
Declare PtrSafe Function AdvancedDocumentProperties Lib "winspool.drv" Alias "AdvancedDocumentPropertiesA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal pDeviceName As String, pDevModeOutput As DEVMODE, pDevModeInput As DEVMODE) As Long

Declare PtrSafe Function GetPrinterData Lib "winspool.drv" Alias "GetPrinterDataA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal pValueName As String, pType As Long, pData As Byte, ByVal nSize As Long, pcbNeeded As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetPrinterData Lib "winspool.drv" Alias "SetPrinterDataA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal pValueName As String, ByVal dwType As Long, pData As Byte, ByVal cbData As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WaitForPrinterChange Lib "winspool.drv" Alias "WaitForPrinterChange" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal flags As Long) As LongPtr

Const PRINTER_CHANGE_ADD_PRINTER = &H1
Const PRINTER_CHANGE_SET_PRINTER = &H2
Const PRINTER_CHANGE_DELETE_PRINTER = &H4
Const PRINTER_CHANGE_PRINTER = &HFF
Const PRINTER_CHANGE_ADD_JOB = &H100
Const PRINTER_CHANGE_SET_JOB = &H200
Const PRINTER_CHANGE_DELETE_JOB = &H400
Const PRINTER_CHANGE_WRITE_JOB = &H800
Const PRINTER_CHANGE_JOB = &HFF00&
Const PRINTER_CHANGE_ADD_FORM = &H10000
Const PRINTER_CHANGE_SET_FORM = &H20000
Const PRINTER_CHANGE_DELETE_FORM = &H40000
Const PRINTER_CHANGE_FORM = &H70000
Const PRINTER_CHANGE_ADD_PORT = &H100000
Const PRINTER_CHANGE_CONFIGURE_PORT = &H200000
Const PRINTER_CHANGE_DELETE_PORT = &H400000
Const PRINTER_CHANGE_PORT = &H700000
Const PRINTER_CHANGE_ADD_PRINT_PROCESSOR = &H1000000
Const PRINTER_CHANGE_DELETE_PRINT_PROCESSOR = &H4000000
Const PRINTER_CHANGE_PRINT_PROCESSOR = &H7000000
Const PRINTER_CHANGE_ADD_PRINTER_DRIVER = &H10000000
Const PRINTER_CHANGE_DELETE_PRINTER_DRIVER = &H40000000
Const PRINTER_CHANGE_PRINTER_DRIVER = &H70000000
Const PRINTER_CHANGE_TIMEOUT = &H80000000
Const PRINTER_CHANGE_ALL = &H7777FFFF

Declare PtrSafe Function PrinterMessageBox Lib "winspool.drv" Alias "PrinterMessageBoxA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal error As Long, ByVal hwnd As LongPtr, ByVal pText As String, ByVal pCaption As String, ByVal dwType As Long) As Long

Const PRINTER_ERROR_INFORMATION = &H80000000
Const PRINTER_ERROR_WARNING = &H40000000
Const PRINTER_ERROR_SEVERE = &H20000000

Const PRINTER_ERROR_OUTOFPAPER = &H1
Const PRINTER_ERROR_JAM = &H2
Const PRINTER_ERROR_OUTOFTONER = &H4

Declare PtrSafe Function ClosePrinter Lib "winspool.drv" Alias "ClosePrinter" (ByVal hPrinter As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function AddForm Lib "winspool.drv" Alias "AddFormA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal Level As Long, pForm As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function DeleteForm Lib "winspool.drv" Alias "DeleteFormA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal pFormName As String) As Long
Declare PtrSafe Function GetForm Lib "winspool.drv" Alias "GetFormA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal pFormName As String, ByVal Level As Long, pForm As Byte, ByVal cbBuf As Long, pcbNeeded As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetForm Lib "winspool.drv" Alias "SetFormA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal pFormName As String, ByVal Level As Long, pForm As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function EnumForms Lib "winspool.drv" Alias "EnumFormsA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal Level As Long, pForm As Byte, ByVal cbBuf As Long, pcbNeeded As Long, pcReturned As Long) As Long

Declare PtrSafe Function EnumMonitors Lib "winspool.drv" Alias "EnumMonitorsA" (ByVal pName As String, ByVal Level As Long, pMonitors As Byte, ByVal cbBuf As Long, pcbNeeded As Long, pcReturned As Long) As Long
Declare PtrSafe Function AddMonitor Lib "winspool.drv" Alias "AddMonitorA" (ByVal pName As String, ByVal Level As Long, pMonitors As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function DeleteMonitor Lib "winspool.drv" Alias "DeleteMonitorA" (ByVal pName As String, ByVal pEnvironment As String, ByVal pMonitorName As String) As Long

Declare PtrSafe Function EnumPorts Lib "winspool.drv" Alias "EnumPortsA" (ByVal pName As String, ByVal Level As Long, ByVal lpbPorts As LongPtr, ByVal cbBuf As Long, pcbNeeded As Long, pcReturned As Long) As Long
Declare PtrSafe Function AddPort Lib "winspool.drv" Alias "AddPortA" (ByVal pName As String, ByVal hwnd As LongPtr, ByVal pMonitorName As String) As Long
Declare PtrSafe Function ConfigurePort Lib "winspool.drv" Alias "ConfigurePortA" (ByVal pName As String, ByVal hwnd As LongPtr, ByVal pPortName As String) As Long
Declare PtrSafe Function DeletePort Lib "winspool.drv" Alias "DeletePortA" (ByVal pName As String, ByVal hwnd As LongPtr, ByVal pPortName As String) As Long

Declare PtrSafe Function AddPrinterConnection Lib "winspool.drv" Alias "AddPrinterConnectionA" (ByVal pName As String) As Long

Declare PtrSafe Function DeletePrinterConnection Lib "winspool.drv" Alias "DeletePrinterConnectionA" (ByVal pName As String) As Long
Declare PtrSafe Function ConnectToPrinterDlg Lib "winspool.drv" Alias "ConnectToPrinterDlg" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal flags As Long) As LongPtr

Type PROVIDOR_INFO_1
pName As String
pEnvironment As String
pDLLName As String
End Type

Declare PtrSafe Function AddPrintProvidor Lib "winspool.drv" Alias "AddPrintProvidorA" (ByVal pName As String, ByVal Level As Long, pProvidorInfo As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function DeletePrintProvidor Lib "winspool.drv" Alias "DeletePrintProvidorA" (ByVal pName As String, ByVal pEnvironment As String, ByVal pPrintProvidorName As String) As Long

Const SERVER_ACCESS_ADMINISTER = &H1
Const SERVER_ACCESS_ENUMERATE = &H2

Const PRINTER_ACCESS_ADMINISTER = &H4
Const PRINTER_ACCESS_USE = &H8

Const JOB_ACCESS_ADMINISTER = &H10

' Access rights for print servers

Const SERVER_ALL_ACCESS = (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or SERVER_ACCESS_ADMINISTER Or SERVER_ACCESS_ENUMERATE)
Const SERVER_READ = (STANDARD_RIGHTS_READ Or SERVER_ACCESS_ENUMERATE)
Const SERVER_WRITE = (STANDARD_RIGHTS_WRITE Or SERVER_ACCESS_ADMINISTER Or SERVER_ACCESS_ENUMERATE)
Const SERVER_EXECUTE = (STANDARD_RIGHTS_EXECUTE Or SERVER_ACCESS_ENUMERATE)

' Access rights for printers
Const PRINTER_ALL_ACCESS = (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or PRINTER_ACCESS_ADMINISTER Or PRINTER_ACCESS_USE)
Const PRINTER_READ = (STANDARD_RIGHTS_READ Or PRINTER_ACCESS_USE)
Const PRINTER_WRITE = (STANDARD_RIGHTS_WRITE Or PRINTER_ACCESS_USE)
Const PRINTER_EXECUTE = (STANDARD_RIGHTS_EXECUTE Or PRINTER_ACCESS_USE)

' Access rights for jobs
Const JOB_ALL_ACCESS = (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or JOB_ACCESS_ADMINISTER)
Const JOB_READ = (STANDARD_RIGHTS_READ Or JOB_ACCESS_ADMINISTER)
Const JOB_WRITE = (STANDARD_RIGHTS_WRITE Or JOB_ACCESS_ADMINISTER)
Const JOB_EXECUTE = (STANDARD_RIGHTS_EXECUTE Or JOB_ACCESS_ADMINISTER)

' Windows Network support

' RESOURCE ENUMERATION

Const RESOURCE_CONNECTED = &H1
Const RESOURCE_PUBLICNET = &H2
Const RESOURCE_REMEMBERED = &H3

Const RESOURCETYPE_ANY = &H0
Const RESOURCETYPE_DISK = &H1
Const RESOURCETYPE_PRINT = &H2
Const RESOURCETYPE_UNKNOWN = &HFFFFFFFF

Const RESOURCEUSAGE_CONNECTABLE = &H1
Const RESOURCEUSAGE_CONTAINER = &H2
Const RESOURCEUSAGE_RESERVED = &H80000000

Const RESOURCEDISPLAYTYPE_GENERIC = &H0
Const RESOURCEDISPLAYTYPE_DOMAIN = &H1
Const RESOURCEDISPLAYTYPE_SERVER = &H2
Const RESOURCEDISPLAYTYPE_SHARE = &H3
Const RESOURCEDISPLAYTYPE_FILE = &H4
Const RESOURCEDISPLAYTYPE_GROUP = &H5

Type NETRESOURCE
dwScope As Long
dwType As Long
dwDisplayType As Long
dwUsage As Long
lpLocalName As String
lpRemoteName As String
lpComment As String
lpProvider As String
End Type

Const CONNECT_UPDATE_PROFILE = &H1

Declare PtrSafe Function WNetAddConnection Lib "mpr.dll" Alias "WNetAddConnectionA" (ByVal lpszNetPath As String, ByVal lpszPassword As String, ByVal lpszLocalName As String) As Long
Declare PtrSafe Function WNetAddConnection2 Lib "mpr.dll" Alias "WNetAddConnection2A" (lpNetResource As NETRESOURCE, ByVal lpPassword As String, ByVal lpUserName As String, ByVal dwFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WNetCancelConnection Lib "mpr.dll" Alias "WNetCancelConnectionA" (ByVal lpszName As String, ByVal bForce As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WNetCancelConnection2 Lib "mpr.dll" Alias "WNetCancelConnection2A" (ByVal lpName As String, ByVal dwFlags As Long, ByVal fForce As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WNetGetConnection Lib "mpr.dll" Alias "WNetGetConnectionA" (ByVal lpszLocalName As String, ByVal lpszRemoteName As String, cbRemoteName As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WNetOpenEnum Lib "mpr.dll" Alias "WNetOpenEnumA" (ByVal dwScope As Long, ByVal dwType As Long, ByVal dwUsage As Long, lpNetResource As NETRESOURCE, lphEnum As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function WNetEnumResource Lib "mpr.dll" Alias "WNetEnumResourceA" (ByVal hEnum As LongPtr, lpcCount As Long, lpBuffer As Any, lpBufferSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WNetCloseEnum Lib "mpr.dll" Alias "WNetCloseEnum" (ByVal hEnum As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function WNetGetUser Lib "mpr.dll" Alias "WNetGetUserA" (ByVal lpName As String, ByVal lpUserName As String, lpnLength As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WNetConnectionDialog Lib "mpr.dll" Alias "WNetConnectionDialog" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal dwType As Long) As Long
Declare PtrSafe Function WNetDisconnectDialog Lib "mpr.dll" Alias "WNetDisconnectDialog" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal dwType As Long) As Long

Declare PtrSafe Function WNetGetLastError Lib "mpr.dll" Alias "WNetGetLastErrorA" (lpError As Long, ByVal lpErrorBuf As String, ByVal nErrorBufSize As Long, ByVal lpNameBuf As String, ByVal nNameBufSize As Long) As Long

' Status Codes

' This section is provided for backward compatibility. Use of the ERROR_
' codes is preferred. The WN_ error codes may not be available in future
' releases.

' General

Const WN_SUCCESS = NO_ERROR
Const WN_NOT_SUPPORTED = ERROR_NOT_SUPPORTED
Const WN_NET_ERROR = ERROR_UNEXP_NET_ERR
Const WN_MORE_DATA = ERROR_MORE_DATA
Const WN_BAD_POINTER = ERROR_INVALID_ADDRESS
Const WN_BAD_VALUE = ERROR_INVALID_PARAMETER
Const WN_BAD_PASSWORD = ERROR_INVALID_PASSWORD
Const WN_ACCESS_DENIED = ERROR_ACCESS_DENIED
Const WN_FUNCTION_BUSY = ERROR_BUSY
Const WN_WINDOWS_ERROR = ERROR_UNEXP_NET_ERR
Const WN_BAD_USER = ERROR_BAD_USERNAME
Const WN_OUT_OF_MEMORY = ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
Const WN_NO_NETWORK = ERROR_NO_NETWORK
Const WN_EXTENDED_ERROR = ERROR_EXTENDED_ERROR

' Connection

Const WN_NOT_CONNECTED = ERROR_NOT_CONNECTED
Const WN_OPEN_FILES = ERROR_OPEN_FILES
Const WN_DEVICE_IN_USE = ERROR_DEVICE_IN_USE
Const WN_BAD_NETNAME = ERROR_BAD_NET_NAME
Const WN_BAD_LOCALNAME = ERROR_BAD_DEVICE
Const WN_ALREADY_CONNECTED = ERROR_ALREADY_ASSIGNED
Const WN_DEVICE_ERROR = ERROR_GEN_FAILURE
Const WN_CONNECTION_CLOSED = ERROR_CONNECTION_UNAVAIL
Const WN_NO_NET_OR_BAD_PATH = ERROR_NO_NET_OR_BAD_PATH
Const WN_BAD_PROVIDER = ERROR_BAD_PROVIDER
Const WN_CANNOT_OPEN_PROFILE = ERROR_CANNOT_OPEN_PROFILE
Const WN_BAD_PROFILE = ERROR_BAD_PROFILE

' Enumeration

Const WN_BAD_HANDLE = ERROR_INVALID_HANDLE
Const WN_NO_MORE_ENTRIES = ERROR_NO_MORE_ITEMS
Const WN_NOT_CONTAINER = ERROR_NOT_CONTAINER

Const WN_NO_ERROR = NO_ERROR

' This section contains the definitions
' for portable NetBIOS 3.0 support.

Const NCBNAMSZ = 16 ' absolute length of a net name
Const MAX_LANA = 254 ' lana's in range 0 to MAX_LANA

Type NCB
ncb_command As Byte
ncb_retcode As Byte
ncb_lsn As Byte
ncb_num As Byte
ncb_buffer As LongPtr
ncb_length As Integer
ncb_callname(0 To NCBNAMSZ - 1) As Byte
ncb_name(0 To NCBNAMSZ - 1) As Byte
ncb_rto As Byte
ncb_sto As Byte
ncb_post As LongPtr
ncb_lana_num As Byte
ncb_cmd_cplt As Byte
#If Win64 Then
ncb_reserve(0 To 17) As Byte ' Reserved Used By BIOS, must be 0
#Else
ncb_reserve(0 To 9) As Byte ' Reserved Used By BIOS, must be 0
#End If
ncb_event As LongPtr
End Type

Type ADAPTER_STATUS
adapter_address(0 To 5) As Byte
rev_major As Byte
reserved0 As Byte
adapter_type As Byte
rev_minor As Byte
duration As Integer
frmr_recv As Integer
frmr_xmit As Integer
iframe_recv_err As Integer
xmit_aborts As Integer
xmit_success As Long
recv_success As Long
iframe_xmit_err As Integer
recv_buff_unavail As Integer
t1_timeouts As Integer
ti_timeouts As Integer
Reserved1 As Long
free_ncbs As Integer
max_cfg_ncbs As Integer
max_ncbs As Integer
xmit_buf_unavail As Integer
max_dgram_size As Integer
pending_sess As Integer
max_cfg_sess As Integer
max_sess As Integer
max_sess_pkt_size As Integer
name_count As Integer
End Type

Type NAME_BUFFER
name(0 To NCBNAMSZ - 1) As Byte
name_num As Byte
name_flags As Byte
End Type

' values for name_flags bits.

Const NAME_FLAGS_MASK = &H87

Const GROUP_NAME = &H80
Const UNIQUE_NAME = &H0

Const REGISTERING = &H0
Const REGISTERED = &H4
Const DEREGISTERED = &H5
Const DUPLICATE = &H6
Const DUPLICATE_DEREG = &H7

Type SESSION_HEADER
sess_name As Byte
num_sess As Byte
rcv_dg_outstanding As Byte
rcv_any_outstanding As Byte
End Type

Type SESSION_BUFFER
lsn As Byte
State As Byte
local_name(0 To NCBNAMSZ - 1) As Byte
remote_name(0 To NCBNAMSZ - 1) As Byte
rcvs_outstanding As Byte
sends_outstanding As Byte
End Type

' Values for state
Const LISTEN_OUTSTANDING = &H1
Const CALL_PENDING = &H2
Const SESSION_ESTABLISHED = &H3
Const HANGUP_PENDING = &H4
Const HANGUP_COMPLETE = &H5
Const SESSION_ABORTED = &H6

Type LANA_ENUM
Length As Byte
lana(0 To MAX_LANA) As Byte
End Type

Type FIND_NAME_HEADER
node_count As Integer
Reserved As Byte
unique_group As Byte
End Type

Type FIND_NAME_BUFFER
Length As Byte
access_control As Byte
frame_control As Byte
destination_addr(0 To 5) As Byte
source_addr(0 To 5) As Byte
routing_info(0 To 17) As Byte
End Type

Type ACTION_HEADER
transport_id As Long
action_code As Integer
Reserved As Integer
End Type

' Values for transport_id
Const ALL_TRANSPORTS = "M\0\0\0"
Const MS_NBF = "MNBF"

' NCB Command codes
Const NCBCALL = &H10 ' NCB CALL
Const NCBLISTEN = &H11 ' NCB LISTEN
Const NCBHANGUP = &H12 ' NCB HANG UP
Const NCBSEND = &H14 ' NCB SEND
Const NCBRECV = &H15 ' NCB RECEIVE
Const NCBRECVANY = &H16 ' NCB RECEIVE ANY
Const NCBCHAINSEND = &H17 ' NCB CHAIN SEND
Const NCBDGSEND = &H20 ' NCB SEND DATAGRAM
Const NCBDGRECV = &H21 ' NCB RECEIVE DATAGRAM
Const NCBDGSENDBC = &H22 ' NCB SEND BROADCAST DATAGRAM
Const NCBDGRECVBC = &H23 ' NCB RECEIVE BROADCAST DATAGRAM
Const NCBADDNAME = &H30 ' NCB ADD NAME
Const NCBDELNAME = &H31 ' NCB DELETE NAME
Const NCBRESET = &H32 ' NCB RESET
Const NCBASTAT = &H33 ' NCB ADAPTER STATUS
Const NCBSSTAT = &H34 ' NCB SESSION STATUS
Const NCBCANCEL = &H35 ' NCB CANCEL
Const NCBADDGRNAME = &H36 ' NCB ADD GROUP NAME
Const NCBENUM = &H37 ' NCB ENUMERATE LANA NUMBERS
Const NCBUNLINK = &H70 ' NCB UNLINK
Const NCBSENDNA = &H71 ' NCB SEND NO ACK
Const NCBCHAINSENDNA = &H72 ' NCB CHAIN SEND NO ACK
Const NCBLANSTALERT = &H73 ' NCB LAN STATUS ALERT
Const NCBACTION = &H77 ' NCB ACTION
Const NCBFINDNAME = &H78 ' NCB FIND NAME
Const NCBTRACE = &H79 ' NCB TRACE

Const ASYNCH = &H80 ' high bit set == asynchronous

' NCB Return codes
Const NRC_GOODRET = &H0 ' good return
' also returned when ASYNCH request accepted
Const NRC_BUFLEN = &H1 ' illegal buffer length
Const NRC_ILLCMD = &H3 ' illegal command
Const NRC_CMDTMO = &H5 ' command timed out
Const NRC_INCOMP = &H6 ' message incomplete, issue another command
Const NRC_BADDR = &H7 ' illegal buffer address
Const NRC_SNUMOUT = &H8 ' session number out of range
Const NRC_NORES = &H9 ' no resource available
Const NRC_SCLOSED = &HA ' session closed
Const NRC_CMDCAN = &HB ' command cancelled
Const NRC_DUPNAME = &HD ' duplicate name
Const NRC_NAMTFUL = &HE ' name table full
Const NRC_ACTSES = &HF ' no deletions, name has active sessions
Const NRC_LOCTFUL = &H11 ' local session table full
Const NRC_REMTFUL = &H12 ' remote session table full
Const NRC_ILLNN = &H13 ' illegal name number
Const NRC_NOCALL = &H14 ' no callname
Const NRC_NOWILD = &H15 ' cannot put in NCB_NAME
Const NRC_INUSE = &H16 ' name in use on remote adapter
Const NRC_NAMERR = &H17 ' name deleted
Const NRC_SABORT = &H18 ' session ended abnormally
Const NRC_NAMCONF = &H19 ' name conflict detected
Const NRC_IFBUSY = &H21 ' interface busy, IRET before retrying
Const NRC_TOOMANY = &H22 ' too many commands outstanding, retry later
Const NRC_BRIDGE = &H23 ' ncb_lana_num field invalid
Const NRC_CANOCCR = &H24 ' command completed while cancel occurring
Const NRC_CANCEL = &H26 ' command not valid to cancel
Const NRC_DUPENV = &H30 ' name defined by anther local process
Const NRC_ENVNOTDEF = &H34 ' environment undefined. RESET required
Const NRC_OSRESNOTAV = &H35 ' required OS resources exhausted
Const NRC_MAXAPPS = &H36 ' max number of applications exceeded
Const NRC_NOSAPS = &H37 ' no saps available for netbios
Const NRC_NORESOURCES = &H38 ' requested resources are not available
Const NRC_INVADDRESS = &H39 ' invalid ncb address or length > segment
Const NRC_INVDDID = &H3B ' invalid NCB DDID
Const NRC_LOCKFAIL = &H3C ' lock of user area failed
Const NRC_OPENERR = &H3F ' NETBIOS not loaded
Const NRC_SYSTEM = &H40 ' system error

Const NRC_PENDING = &HFF ' asynchronous command is not yet finished

'
' Win32 NetAPIs.
'
Declare PtrSafe Function NetUserChangePassword Lib "Netapi32.dll" (Domain As Any, User As Any, OldPass As Byte, NewPass As Byte) As Long
Declare PtrSafe Function NetUserGetInfo Lib "Netapi32.dll" (lpServer As Any, UserName As Byte, ByVal Level As Long, lpBuffer As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function NetUserGetGroups Lib "Netapi32.dll" (lpServer As Any, UserName As Byte, ByVal Level As Long, lpBuffer As LongPtr, ByVal PrefMaxLen As Long, lpEntriesRead As Long, lpTotalEntries As Long) As Long
Declare PtrSafe Function NetUserGetLocalGroups Lib "Netapi32.dll" (lpServer As Any, UserName As Byte, ByVal Level As Long, ByVal Flags As Long, lpBuffer As LongPtr, ByVal MaxLen As Long, lpEntriesRead As Long, lpTotalEntries As Long) As Long
Declare PtrSafe Function NetUserAdd Lib "netapi32" (lpServer As Any, ByVal Level As Long, lpUser As USER_INFO_3_API, lpError As Long) As Long
Declare PtrSafe Function NetWkstaGetInfo Lib "Netapi32.dll" (lpServer As Any, ByVal Level As Long, lpBuffer As Any) As Long
Declare PtrSafe Function NetWkstaUserGetInfo Lib "Netapi32.dll" (ByVal reserved As Any, ByVal Level As Long, lpBuffer As Any) As Long
Declare PtrSafe Function NetApiBufferFree Lib "Netapi32.dll" (ByVal lpBuffer As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function NetRemoteTOD Lib "Netapi32.dll" (yServer As Any, pBuffer As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetUserNameW Lib "advapi32.dll" (lpBuffer As Byte, nSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetComputerName Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetComputerNameW Lib "kernel32" (lpBuffer As Any, nSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetCurrentProcess Lib "kernel32" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function OpenProcessToken Lib "advapi32.dll" (ByVal ProcessHandle As LongPtr, ByVal DesiredAccess As Long, TokenHandle As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetTokenInformation Lib "advapi32.dll" (ByVal TokenHandle As LongPtr, ByVal TokenInformationClass As Long, TokenInformation As Any, ByVal TokenInformationLength As Long, ReturnLength As Long) As Long
Declare PtrSafe Function LookupAccountSid Lib "advapi32.dll" Alias "LookupAccountSidW" (ByVal lpSystemName As Any, Sid As Any, Name As Any, cbName As Long, ReferencedDomainName As Any, cbReferencedDomainName As Long, peUse As Integer) As Long
Declare PtrSafe Function NetLocalGroupDelMembers Lib "netapi32.dll" (ByVal psServer As LongPtr, ByVal psLocalGroup As LongPtr, ByVal lLevel As Long, uMember As LOCALGROUP_MEMBERS_INFO_0, ByVal lMemberCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function NetLocalGroupGetMembers Lib "netapi32.dll" (ByVal psServer As LongPtr, ByVal psLocalGroup As LongPtr, ByVal lLevel As Long, pBuffer As LongPtr, ByVal lMaxLength As Long, plEntriesRead As Long, plTotalEntries As Long, phResume As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function Netbios Lib "netapi32.dll" Alias "Netbios" (pncb As NCB) As Byte
Type USER_INFO_3
' Level 0 starts here
Name As LongPtr
' Level 1 starts here
Password As LongPtr
PasswordAge As Long
Privilege As Long
HomeDir As LongPtr
Comment As LongPtr
Flags As Long
ScriptPath As LongPtr
' Level 2 starts here
AuthFlags As Long
FullName As LongPtr
UserComment As LongPtr
Parms As LongPtr
Workstations As LongPtr
LastLogon As Long
LastLogoff As Long
AcctExpires As Long
MaxStorage As Long
UnitsPerWeek As Long
LogonHours As LongPtr
BadPwCount As Long
NumLogons As Long
LogonServer As LongPtr
CountryCode As Long
CodePage As Long
' Level 3 starts here
UserID As Long
PrimaryGroupID As Long
Profile As LongPtr
HomeDirDrive As LongPtr
PasswordExpired As Long
End Type

Type GROUP_INFO_2
Name As LongPtr
Comment As LongPtr
GroupID As Long
Attributes As Long
End Type

Type LOCALGROUP_MEMBERS_INFO_0
pSID As LongPtr
End Type

Type LOCALGROUP_MEMBERS_INFO_1
'Level 0 Starts Here
pSID As LongPtr
'Level 1 Starts Here
eUsage As g_netSID_NAME_USE
psName As LongPtr
End Type

Type WKSTA_INFO_102
wki102_platform_id As Long
wki102_computername As LongPtr
wki102_langroup As LongPtr
wki102_ver_major As Long
wki102_ver_minor As Long
wki102_lanroot As LongPtr
wki102_logged_on_users As Long
End Type

Type WKSTA_USER_INFO_1
wkui1_username As LongPtr
wkui1_logon_domain As LongPtr
wkui1_oth_domains As LongPtr
wkui1_logon_server As LongPtr
End Type

Enum g_netSID_NAME_USE
SidTypeUser = 1&
SidTypeGroup = 2&
SidTypeDomain = 3&
SidTypeAlias = 4&
SidTypeWellKnownGroup = 5&
SidTypeDeletedAccount = 6&
SidTypeInvalid = 7&
SidTypeUnknown = 8&
SidTypeComputer
SidTypeLabel
End Enum

Const FILTER_TEMP_DUPLICATE_ACCOUNT As Long = &H1&
Const FILTER_NORMAL_ACCOUNT As Long = &H2&
Const FILTER_PROXY_ACCOUNT As Long = &H4&
Const FILTER_INTERDOMAIN_TRUST_ACCOUNT As Long = &H8&
Const FILTER_WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT As Long = &H10&
Const FILTER_SERVER_TRUST_ACCOUNT As Long = &H20&

Const TIMEQ_FOREVER = -1& '((unsigned long) -1L)
Const USER_MAXSTORAGE_UNLIMITED = -1& '((unsigned long) -1L)
Const USER_NO_LOGOFF = -1& '((unsigned long) -1L)
Const UNITS_PER_DAY = 24
Const UNITS_PER_WEEK = UNITS_PER_DAY * 7

Const USER_PRIV_MASK = 3
Const USER_PRIV_GUEST = 0
Const USER_PRIV_USER = 1
Const USER_PRIV_ADMIN = 2

Const UNLEN = 256 ' Maximum username length
Const GNLEN = UNLEN ' Maximum groupname length
Const CNLEN = 15 ' Maximum computer name length
Const PWLEN = 256 ' Maximum password length
Const LM20_PWLEN = 14 ' LM 2.0 Maximum password length
Const MAXCOMMENTSZ = 256 ' Multipurpose comment length
Const LG_INCLUDE_INDIRECT As Long = &H1&

Const UF_SCRIPT = &H1
Const UF_ACCOUNTDISABLE = &H2
Const UF_HOMEDIR_REQUIRED = &H8
Const UF_LOCKOUT = &H10
Const UF_PASSWD_NOTREQD = &H20
Const UF_PASSWD_CANT_CHANGE = &H40

Const NERR_Success As Long = 0&
Const NERR_BASE = 2100
Const NERR_InvalidComputer = (NERR_BASE + 251)
Const NERR_NotPrimary = (NERR_BASE + 126)
Const NERR_GroupExists = (NERR_BASE + 123)
Const NERR_UserExists = (NERR_BASE + 124)
Const NERR_PasswordTooShort = (NERR_BASE + 145)

Const RESOURCE_GLOBALNET As Long = &H2&
Const RESOURCE_ENUM_ALL As Long = &HFFFF
Const RESOURCEUSAGE_ALL As Long = &H0&

' Legal values for expression in except().
Const EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER = 1
Const EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH = 0
Const EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTION = -1

' UI dialog constants and types

' ----Constants--------------------------------------------------------------
Const ctlFirst = &H400
Const ctlLast = &H4FF
' Push buttons
Const psh1 = &H400
Const psh2 = &H401
Const psh3 = &H402
Const psh4 = &H403
Const psh5 = &H404
Const psh6 = &H405
Const psh7 = &H406
Const psh8 = &H407
Const psh9 = &H408
Const psh10 = &H409
Const psh11 = &H40A
Const psh12 = &H40B
Const psh13 = &H40C
Const psh14 = &H40D
Const psh15 = &H40E
Const pshHelp = psh15
Const psh16 = &H40F
' Checkboxes
Const chx1 = &H410
Const chx2 = &H411
Const chx3 = &H412
Const chx4 = &H413
Const chx5 = &H414
Const chx6 = &H415
Const chx7 = &H416
Const chx8 = &H417
Const chx9 = &H418
Const chx10 = &H419
Const chx11 = &H41A
Const chx12 = &H41B
Const chx13 = &H41C
Const chx14 = &H41D
Const chx15 = &H41E
Const chx16 = &H41D
' Radio buttons
Const rad1 = &H420
Const rad2 = &H421
Const rad3 = &H422
Const rad4 = &H423
Const rad5 = &H424
Const rad6 = &H425
Const rad7 = &H426
Const rad8 = &H427
Const rad9 = &H428
Const rad10 = &H429
Const rad11 = &H42A
Const rad12 = &H42B
Const rad13 = &H42C
Const rad14 = &H42D
Const rad15 = &H42E
Const rad16 = &H42F
' Groups, frames, rectangles, and icons
Const grp1 = &H430
Const grp2 = &H431
Const grp3 = &H432
Const grp4 = &H433
Const frm1 = &H434
Const frm2 = &H435
Const frm3 = &H436
Const frm4 = &H437
Const rct1 = &H438
Const rct2 = &H439
Const rct3 = &H43A
Const rct4 = &H43B
Const ico1 = &H43C
Const ico2 = &H43D
Const ico3 = &H43E
Const ico4 = &H43F
' Static text
Const stc1 = &H440
Const stc2 = &H441
Const stc3 = &H442
Const stc4 = &H443
Const stc5 = &H444
Const stc6 = &H445
Const stc7 = &H446
Const stc8 = &H447
Const stc9 = &H448
Const stc10 = &H449
Const stc11 = &H44A
Const stc12 = &H44B
Const stc13 = &H44C
Const stc14 = &H44D
Const stc15 = &H44E
Const stc16 = &H44F
Const stc17 = &H450
Const stc18 = &H451
Const stc19 = &H452
Const stc20 = &H453
Const stc21 = &H454
Const stc22 = &H455
Const stc23 = &H456
Const stc24 = &H457
Const stc25 = &H458
Const stc26 = &H459
Const stc27 = &H45A
Const stc28 = &H45B
Const stc29 = &H45C
Const stc30 = &H45D
Const stc31 = &H45E
Const stc32 = &H45F
' Listboxes
Const lst1 = &H460
Const lst2 = &H461
Const lst3 = &H462
Const lst4 = &H463
Const lst5 = &H464
Const lst6 = &H465
Const lst7 = &H466
Const lst8 = &H467
Const lst9 = &H468
Const lst10 = &H469
Const lst11 = &H46A
Const lst12 = &H46B
Const lst13 = &H46C
Const lst14 = &H46D
Const lst15 = &H46E
Const lst16 = &H46F
' Combo boxes
Const cmb1 = &H470
Const cmb2 = &H471
Const cmb3 = &H472
Const cmb4 = &H473
Const cmb5 = &H474
Const cmb6 = &H475
Const cmb7 = &H476
Const cmb8 = &H477
Const cmb9 = &H478
Const cmb10 = &H479
Const cmb11 = &H47A
Const cmb12 = &H47B
Const cmb13 = &H47C
Const cmb14 = &H47D
Const cmb15 = &H47E
Const cmb16 = &H47F
' Edit controls
Const edt1 = &H480
Const edt2 = &H481
Const edt3 = &H482
Const edt4 = &H483
Const edt5 = &H484
Const edt6 = &H485
Const edt7 = &H486
Const edt8 = &H487
Const edt9 = &H488
Const edt10 = &H489
Const edt11 = &H48A
Const edt12 = &H48B
Const edt13 = &H48C
Const edt14 = &H48D
Const edt15 = &H48E
Const edt16 = &H48F
' Scroll bars
Const scr1 = &H490
Const scr2 = &H491
Const scr3 = &H492
Const scr4 = &H493
Const scr5 = &H494
Const scr6 = &H495
Const scr7 = &H496
Const scr8 = &H497

Const FILEOPENORD = 1536
Const MULTIFILEOPENORD = 1537
Const PRINTDLGORD = 1538
Const PRNSETUPDLGORD = 1539
Const FINDDLGORD = 1540
Const REPLACEDLGORD = 1541
Const FONTDLGORD = 1542
Const FORMATDLGORD31 = 1543
Const FORMATDLGORD30 = 1544

Type CRGB
bRed As Byte
bGreen As Byte
bBlue As Byte
bExtra As Byte
End Type

' -----------------
' ADVAPI32
' -----------------

' function prototypes, constants, and type definitions
' for Windows 32-bit Registry API

Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Const HKEY_USERS = &H80000003
Const HKEY_PERFORMANCE_DATA = &H80000004
Const HKEY_CURRENT_CONFIG = &H80000005
Const HKEY_DYN_DATA = &H80000006

' Registry API prototypes

Declare PtrSafe Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegCloseKey" (ByVal hKey As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function RegConnectRegistry Lib "advapi32.dll" Alias "RegConnectRegistryA" (ByVal lpMachineName As String, ByVal hKey As LongPtr, phkResult As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function RegCreateKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpSubKey As String, phkResult As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function RegCreateKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyExA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpSubKey As String, ByVal Reserved As Long, ByVal lpClass As String, ByVal dwOptions As Long, ByVal samDesired As Long, lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, phkResult As LongPtr, lpdwDisposition As Long) As Long
Declare PtrSafe Function RegDeleteKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteKeyA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpSubKey As String) As Long
Declare PtrSafe Function RegDeleteValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteValueA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpValueName As String) As Long
Declare PtrSafe Function RegEnumKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegEnumKeyA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpName As String, ByVal cbName As Long) As Long
Declare PtrSafe Function RegEnumKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegEnumKeyExA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpName As String, lpcbName As Long, ByVal lpReserved As LongPtr, ByVal lpClass As String, lpcbClass As Long, lpftLastWriteTime As FILETIME) As Long
Declare PtrSafe Function RegEnumValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegEnumValueA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpValueName As String, lpcbValueName As Long, ByVal lpReserved As LongPtr, lpType As Long, lpData As Byte, lpcbData As Long) As Long
Declare PtrSafe Function RegFlushKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegFlushKey" (ByVal hKey As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function RegGetKeySecurity Lib "advapi32.dll" Alias "RegGetKeySecurity" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal SecurityInformation As Long, pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR, lpcbSecurityDescriptor As Long) As Long
Declare PtrSafe Function RegLoadKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegLoadKeyA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpSubKey As String, ByVal lpFile As String) As Long
Declare PtrSafe Function RegNotifyChangeKeyValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegNotifyChangeKeyValue" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal bWatchSubtree As Long, ByVal dwNotifyFilter As Long, ByVal hEvent As LongPtr, ByVal fAsynchronus As Long) As Long
Declare PtrSafe Function RegOpenKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpSubKey As String, phkResult As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyExA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, ByVal samDesired As Long, phkResult As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function RegQueryInfoKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryInfoKeyA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpClass As String, lpcbClass As Long, ByVal lpReserved As LongPtr, lpcSubKeys As Long, lpcbMaxSubKeyLen As Long, lpcbMaxClassLen As Long, lpcValues As Long, lpcbMaxValueNameLen As Long, lpcbMaxValueLen As Long, lpcbSecurityDescriptor As Long, lpftLastWriteTime As FILETIME) As Long
Declare PtrSafe Function RegQueryValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpSubKey As String, ByVal lpValue As String, lpcbValue As Long) As Long
Declare PtrSafe Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As LongPtr, lpType As Long, lpData As Any, lpcbData As Long) As Long ' Note that if you declare the lpData parameter as String, you must pass it By Value.
Declare PtrSafe Function RegReplaceKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegReplaceKeyA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpSubKey As String, ByVal lpNewFile As String, ByVal lpOldFile As String) As Long
Declare PtrSafe Function RegRestoreKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegRestoreKeyA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpFile As String, ByVal dwFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function RegSaveKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegSaveKeyA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpFile As String, lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES) As Long
Declare PtrSafe Function RegSetKeySecurity Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetKeySecurity" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal SecurityInformation As Long, pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR) As Long
Declare PtrSafe Function RegSetValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpSubKey As String, ByVal dwType As Long, ByVal lpData As String, ByVal cbData As Long) As Long
Declare PtrSafe Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long ' Note that if you declare the lpData parameter as String, you must pass it By Value.
Declare PtrSafe Function RegUnLoadKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegUnLoadKeyA" (ByVal hKey As LongPtr, ByVal lpSubKey As String) As Long
Declare PtrSafe Function InitiateSystemShutdown Lib "advapi32.dll" Alias "InitiateSystemShutdownA" (ByVal lpMachineName As String, ByVal lpMessage As String, ByVal dwTimeout As Long, ByVal bForceAppsClosed As Long, ByVal bRebootAfterShutdown As Long) As Long
Declare PtrSafe Function AbortSystemShutdown Lib "advapi32.dll" Alias "AbortSystemShutdownA" (ByVal lpMachineName As String) As Long

' Service database names
Const SERVICES_ACTIVE_DATABASE = "ServicesActive"
Const SERVICES_FAILED_DATABASE = "ServicesFailed"

' Value to indicate no change to an optional parameter
Const SERVICE_NO_CHANGE = &HFFFFFFFF

' Service State -- for Enum Requests (Bit Mask)
Const SERVICE_ACTIVE = &H1
Const SERVICE_INACTIVE = &H2
Const SERVICE_STATE_ALL = (SERVICE_ACTIVE Or SERVICE_INACTIVE)

' Controls
Const SERVICE_CONTROL_STOP = &H1
Const SERVICE_CONTROL_PAUSE = &H2
Const SERVICE_CONTROL_CONTINUE = &H3
Const SERVICE_CONTROL_INTERROGATE = &H4
Const SERVICE_CONTROL_SHUTDOWN = &H5

' Service State -- for CurrentState
Const SERVICE_STOPPED = &H1
Const SERVICE_START_PENDING = &H2
Const SERVICE_STOP_PENDING = &H3
Const SERVICE_RUNNING = &H4
Const SERVICE_CONTINUE_PENDING = &H5
Const SERVICE_PAUSE_PENDING = &H6
Const SERVICE_PAUSED = &H7

' Controls Accepted (Bit Mask)
Const SERVICE_ACCEPT_STOP = &H1
Const SERVICE_ACCEPT_PAUSE_CONTINUE = &H2
Const SERVICE_ACCEPT_SHUTDOWN = &H4

' Service Control Manager object specific access types
Const SC_MANAGER_CONNECT = &H1
Const SC_MANAGER_CREATE_SERVICE = &H2
Const SC_MANAGER_ENUMERATE_SERVICE = &H4
Const SC_MANAGER_LOCK = &H8
Const SC_MANAGER_QUERY_LOCK_STATUS = &H10
Const SC_MANAGER_MODIFY_BOOT_CONFIG = &H20

Const SC_MANAGER_ALL_ACCESS = (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or SC_MANAGER_CONNECT Or SC_MANAGER_CREATE_SERVICE Or SC_MANAGER_ENUMERATE_SERVICE Or SC_MANAGER_LOCK Or SC_MANAGER_QUERY_LOCK_STATUS Or SC_MANAGER_MODIFY_BOOT_CONFIG)

' Service object specific access type
Const SERVICE_QUERY_CONFIG = &H1
Const SERVICE_CHANGE_CONFIG = &H2
Const SERVICE_QUERY_STATUS = &H4
Const SERVICE_ENUMERATE_DEPENDENTS = &H8
Const SERVICE_START = &H10
Const SERVICE_STOP = &H20
Const SERVICE_PAUSE_CONTINUE = &H40
Const SERVICE_INTERROGATE = &H80
Const SERVICE_USER_DEFINED_CONTROL = &H100

Const SERVICE_ALL_ACCESS = (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or SERVICE_QUERY_CONFIG Or SERVICE_CHANGE_CONFIG Or SERVICE_QUERY_STATUS Or SERVICE_ENUMERATE_DEPENDENTS Or SERVICE_START Or SERVICE_STOP Or SERVICE_PAUSE_CONTINUE Or SERVICE_INTERROGATE Or SERVICE_USER_DEFINED_CONTROL)


Type SERVICE_STATUS
dwServiceType As Long
dwCurrentState As Long
dwControlsAccepted As Long
dwWin32ExitCode As Long
dwServiceSpecificExitCode As Long
dwCheckPoint As Long
dwWaitHint As Long
End Type

Type ENUM_SERVICE_STATUS
lpServiceName As String
lpDisplayName As String
ServiceStatus As SERVICE_STATUS
End Type

Type QUERY_SERVICE_LOCK_STATUS
fIsLocked As Long
lpLockOwner As String
dwLockDuration As Long
End Type

Type QUERY_SERVICE_CONFIG
dwServiceType As Long
dwStartType As Long
dwErrorControl As Long
lpBinaryPathName As String
lpLoadOrderGroup As String
dwTagId As Long
lpDependencies As String
lpServiceStartName As String
lpDisplayName As String
End Type

Type SERVICE_TABLE_ENTRY
lpServiceName As String
lpServiceProc As LongPtr
End Type


' ++ BUILD Version: 0010 ' Increment this if a change has global effects
' Copyright (c) 1995 Microsoft Corporation
' Module Name:
' winsvc.h
' Abstract:
' Header file for the Service Control Manager
' Environment:
' User Mode - Win32
' --*/
'
' Constants

' Character to designate that a name is a group
'
Const SC_GROUP_IDENTIFIER = "+"

' Prototype for the Service Control Handler Function

' /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
' API Function Prototypes
' /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Declare PtrSafe Function ChangeServiceConfig Lib "advapi32.dll" Alias "ChangeServiceConfigA" (ByVal hService As LongPtr, ByVal dwServiceType As Long, ByVal dwStartType As Long, ByVal dwErrorControl As Long, ByVal lpBinaryPathName As String, ByVal lpLoadOrderGroup As String, lpdwTagId As Long, ByVal lpDependencies As String, ByVal lpServiceStartName As String, ByVal lpPassword As String, ByVal lpDisplayName As String) As Long
Declare PtrSafe Function CloseServiceHandle Lib "advapi32.dll" Alias "CloseServiceHandle" (ByVal hSCObject As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ControlService Lib "advapi32.dll" Alias "ControlService" (ByVal hService As LongPtr, ByVal dwControl As Long, lpServiceStatus As SERVICE_STATUS) As Long
Declare PtrSafe Function CreateService Lib "advapi32.dll" Alias "CreateServiceA" (ByVal hSCManager As LongPtr, ByVal lpServiceName As String, ByVal lpDisplayName As String, ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal dwServiceType As Long, ByVal dwStartType As Long, ByVal dwErrorControl As Long, ByVal lpBinaryPathName As String, ByVal lpLoadOrderGroup As String, lpdwTagId As Long, ByVal lpDependencies As String, ByVal lp As String, ByVal lpPassword As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DeleteService Lib "advapi32.dll" Alias "DeleteService" (ByVal hService As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumDependentServices Lib "advapi32.dll" Alias "EnumDependentServicesA" (ByVal hService As LongPtr, ByVal dwServiceState As Long, lpServices As ENUM_SERVICE_STATUS, ByVal cbBufSize As Long, pcbBytesNeeded As Long, lpServicesReturned As Long) As Long
Declare PtrSafe Function EnumServicesStatus Lib "advapi32.dll" Alias "EnumServicesStatusA" (ByVal hSCManager As LongPtr, ByVal dwServiceType As Long, ByVal dwServiceState As Long, lpServices As ENUM_SERVICE_STATUS, ByVal cbBufSize As Long, pcbBytesNeeded As Long, lpServicesReturned As Long, lpResumeHandle As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetServiceKeyName Lib "advapi32.dll" Alias "GetServiceKeyNameA" (ByVal hSCManager As LongPtr, ByVal lpDisplayName As String, ByVal lpServiceName As String, lpcchBuffer As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetServiceDisplayName Lib "advapi32.dll" Alias "GetServiceDisplayNameA" (ByVal hSCManager As LongPtr, ByVal lpServiceName As String, ByVal lpDisplayName As String, lpcchBuffer As Long) As Long
Declare PtrSafe Function LockServiceDatabase Lib "advapi32.dll" Alias "LockServiceDatabase" (ByVal hSCManager As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function NotifyBootConfigStatus Lib "advapi32.dll" Alias "NotifyBootConfigStatus" (ByVal BootAcceptable As Long) As Long
Declare PtrSafe Function OpenSCManager Lib "advapi32.dll" Alias "OpenSCManagerA" (ByVal lpMachineName As String, ByVal lpDatabaseName As String, ByVal dwDesiredAccess As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function OpenService Lib "advapi32.dll" Alias "OpenServiceA" (ByVal hSCManager As LongPtr, ByVal lpServiceName As String, ByVal dwDesiredAccess As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function QueryServiceConfig Lib "advapi32.dll" Alias "QueryServiceConfigA" (ByVal hService As LongPtr, lpServiceConfig As QUERY_SERVICE_CONFIG, ByVal cbBufSize As Long, pcbBytesNeeded As Long) As Long
Declare PtrSafe Function QueryServiceLockStatus Lib "advapi32.dll" Alias "QueryServiceLockStatusA" (ByVal hSCManager As LongPtr, lpLockStatus As QUERY_SERVICE_LOCK_STATUS, ByVal cbBufSize As Long, pcbBytesNeeded As Long) As Long
Declare PtrSafe Function QueryServiceObjectSecurity Lib "advapi32.dll" Alias "QueryServiceObjectSecurity" (ByVal hService As LongPtr, ByVal dwSecurityInformation As Long, lpSecurityDescriptor As Any, ByVal cbBufSize As Long, pcbBytesNeeded As Long) As Long
Declare PtrSafe Function QueryServiceStatus Lib "advapi32.dll" Alias "QueryServiceStatus" (ByVal hService As LongPtr, lpServiceStatus As SERVICE_STATUS) As Long
Declare PtrSafe Function RegisterServiceCtrlHandler Lib "advapi32.dll" Alias "RegisterServiceCtrlHandlerA" (ByVal lpServiceName As String, ByVal lpHandlerProc As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetServiceObjectSecurity Lib "advapi32.dll" Alias "SetServiceObjectSecurity" (ByVal hService As LongPtr, ByVal dwSecurityInformation As Long, lpSecurityDescriptor As Any) As Long
Declare PtrSafe Function SetServiceStatus Lib "advapi32.dll" Alias "SetServiceStatus" (ByVal hServiceStatus As LongPtr, lpServiceStatus As SERVICE_STATUS) As Long
Declare PtrSafe Function StartServiceCtrlDispatcher Lib "advapi32.dll" Alias "StartServiceCtrlDispatcherA" (lpServiceStartTable As SERVICE_TABLE_ENTRY) As Long
Declare PtrSafe Function StartService Lib "advapi32.dll" Alias "StartServiceA" (ByVal hService As LongPtr, ByVal dwNumServiceArgs As Long, ByVal lpServiceArgVectors As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function UnlockServiceDatabase Lib "advapi32.dll" Alias "UnlockServiceDatabase" (ScLock As Any) As Long

' Section for Performance Monitor data

Const PERF_DATA_VERSION = 1
Const PERF_DATA_REVISION = 1

Type PERF_DATA_BLOCK
Signature(0 To 3) As Integer
LittleEndian As Long
Version As Long
Revision As Long
TotalByteLength As Long
HeaderLength As Long
NumObjectTypes As Long
DefaultObject As Long
SystemTime As SYSTEMTIME
PerfTime As LARGE_INTEGER
PerfFreq As LARGE_INTEGER
PerTime100nSec As LARGE_INTEGER
SystemNameLength As Long
SystemNameOffset As Long
End Type

Type PERF_OBJECT_TYPE
TotalByteLength As Long
DefinitionLength As Long
HeaderLength As Long
ObjectNameTitleIndex As Long
#If Win64 Then
ObjectNameTitle As Long
#Else
ObjectNameTitle As String
#End If
ObjectHelpTitleIndex As Long
#If Win64 Then
ObjectHelpTitle As Long
#Else
ObjectHelpTitle As String
#End If
DetailLevel As Long
NumCounters As Long
DefaultCounter As Long
NumInstances As Long
CodePage As Long
PerfTime As LARGE_INTEGER
PerfFreq As LARGE_INTEGER
End Type

Const PERF_NO_INSTANCES = -1 ' no instances

' The counter type is the "or" of the following values as described below
'
' select one of the following to indicate the counter's data size
Const PERF_SIZE_DWORD = &H0
Const PERF_SIZE_LARGE = &H100
Const PERF_SIZE_ZERO = &H200 ' for Zero Length fields
Const PERF_SIZE_VARIABLE_LEN = &H300 ' length is in CounterLength field of Counter Definition struct

' select one of the following values to indicate the counter field usage
Const PERF_TYPE_NUMBER = &H0 ' a number (not a counter)
Const PERF_TYPE_COUNTER = &H400 ' an increasing numeric value
Const PERF_TYPE_TEXT = &H800 ' a text field
Const PERF_TYPE_ZERO = &HC00 ' displays a zero

' If the PERF_TYPE_NUMBER field was selected, then select one of the
' following to describe the Number
Const PERF_NUMBER_HEX = &H0 ' display as HEX value
Const PERF_NUMBER_DECIMAL = &H10000 ' display as a decimal integer
Const PERF_NUMBER_DEC_1000 = &H20000 ' display as a decimal/1000
'
' If the PERF_TYPE_COUNTER value was selected then select one of the
' following to indicate the type of counter
Const PERF_COUNTER_VALUE = &H0 ' display counter value
Const PERF_COUNTER_RATE = &H10000 ' divide ctr / delta time
Const PERF_COUNTER_FRACTION = &H20000 ' divide ctr / base
Const PERF_COUNTER_BASE = &H30000 ' base value used in fractions
Const PERF_COUNTER_ELAPSED = &H40000 ' subtract counter from current time
Const PERF_COUNTER_QUEUELEN = &H50000 ' Use Queuelen processing func.
Const PERF_COUNTER_HISTOGRAM = &H60000 ' Counter begins or ends a histogram

' If the PERF_TYPE_TEXT value was selected, then select one of the
' following to indicate the type of TEXT data.
Const PERF_TEXT_UNICODE = &H0 ' type of text in text field
Const PERF_TEXT_ASCII = &H10000 ' ASCII using the CodePage field

' Timer SubTypes
Const PERF_TIMER_TICK = &H0 ' use system perf. freq for base
Const PERF_TIMER_100NS = &H100000 ' use 100 NS timer time base units
Const PERF_OBJECT_TIMER = &H200000 ' use the object timer freq

' Any types that have calculations performed can use one or more of
' the following calculation modification flags listed here
Const PERF_DELTA_COUNTER = &H400000 ' compute difference first
Const PERF_DELTA_BASE = &H800000 ' compute base diff as well
Const PERF_INVERSE_COUNTER = &H1000000 ' show as 1.00-value (assumes:
Const PERF_MULTI_COUNTER = &H2000000 ' sum of multiple instances

' Select one of the following values to indicate the display suffix (if any)
Const PERF_DISPLAY_NO_SUFFIX = &H0 ' no suffix
Const PERF_DISPLAY_PER_SEC = &H10000000 ' "/sec"
Const PERF_DISPLAY_PERCENT = &H20000000 ' "%"
Const PERF_DISPLAY_SECONDS = &H30000000 ' "secs"
Const PERF_DISPLAY_NOSHOW = &H40000000 ' value is not displayed

' Predefined counter types

' 32-bit Counter. Divide delta by delta time. Display suffix: "/sec"
Const PERF_COUNTER_COUNTER = (PERF_SIZE_DWORD Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_RATE Or PERF_TIMER_TICK Or PERF_DELTA_COUNTER Or PERF_DISPLAY_PER_SEC)

' 64-bit Timer. Divide delta by delta time. Display suffix: "%"
Const PERF_COUNTER_TIMER = (PERF_SIZE_LARGE Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_RATE Or PERF_TIMER_TICK Or PERF_DELTA_COUNTER Or PERF_DISPLAY_PERCENT)

' Queue Length Space-Time Product. Divide delta by delta time. No Display Suffix.
Const PERF_COUNTER_QUEUELEN_TYPE = (PERF_SIZE_DWORD Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_QUEUELEN Or PERF_TIMER_TICK Or PERF_DELTA_COUNTER Or PERF_DISPLAY_NO_SUFFIX)

' 64-bit Counter. Divide delta by delta time. Display Suffix: "/sec"
Const PERF_COUNTER_BULK_COUNT = (PERF_SIZE_LARGE Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_RATE Or PERF_TIMER_TICK Or PERF_DELTA_COUNTER Or PERF_DISPLAY_PER_SEC)

' Indicates the counter is not a counter but rather Unicode text Display as text.
Const PERF_COUNTER_TEXT = (PERF_SIZE_VARIABLE_LEN Or PERF_TYPE_TEXT Or PERF_TEXT_UNICODE Or PERF_DISPLAY_NO_SUFFIX)

' Indicates the data is a counter which should not be
' time averaged on display (such as an error counter on a serial line)
' Display as is. No Display Suffix.
Const PERF_COUNTER_RAWCOUNT = (PERF_SIZE_DWORD Or PERF_TYPE_NUMBER Or PERF_NUMBER_DECIMAL Or PERF_DISPLAY_NO_SUFFIX)

' A count which is either 1 or 0 on each sampling interrupt (% busy)
' Divide delta by delta base. Display Suffix: "%"
Const PERF_SAMPLE_FRACTION = (PERF_SIZE_DWORD Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_FRACTION Or PERF_DELTA_COUNTER Or PERF_DELTA_BASE Or PERF_DISPLAY_PERCENT)

' A count which is sampled on each sampling interrupt (queue length)
' Divide delta by delta time. No Display Suffix.
Const PERF_SAMPLE_COUNTER = (PERF_SIZE_DWORD Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_RATE Or PERF_TIMER_TICK Or PERF_DELTA_COUNTER Or PERF_DISPLAY_NO_SUFFIX)

' A label: no data is associated with this counter (it has 0 length)
' Do not display.
Const PERF_COUNTER_NODATA = (PERF_SIZE_ZERO Or PERF_DISPLAY_NOSHOW)

' 64-bit Timer inverse (e.g., idle is measured, but display busy As Integer)
' Display 100 - delta divided by delta time. Display suffix: "%"
Const PERF_COUNTER_TIMER_INV = (PERF_SIZE_LARGE Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_RATE Or PERF_TIMER_TICK Or PERF_DELTA_COUNTER Or PERF_INVERSE_COUNTER Or PERF_DISPLAY_PERCENT)

' The divisor for a sample, used with the previous counter to form a
' sampled %. You must check for >0 before dividing by this! This
' counter will directly follow the numerator counter. It should not
' be displayed to the user.
Const PERF_SAMPLE_BASE = (PERF_SIZE_DWORD Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_BASE Or PERF_DISPLAY_NOSHOW Or &H1) ' for compatibility with pre-beta versions

' A timer which, when divided by an average base, produces a time
' in seconds which is the average time of some operation. This
' timer times total operations, and the base is the number of opera-
' tions. Display Suffix: "sec"
Const PERF_AVERAGE_TIMER = (PERF_SIZE_DWORD Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_FRACTION Or PERF_DISPLAY_SECONDS)

' Used as the denominator in the computation of time or count
' averages. Must directly follow the numerator counter. Not dis-
' played to the user.
Const PERF_AVERAGE_BASE = (PERF_SIZE_DWORD Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_BASE Or PERF_DISPLAY_NOSHOW Or &H2) ' for compatibility with pre-beta versions

' A bulk count which, when divided (typically) by the number of
' operations, gives (typically) the number of bytes per operation.
' No Display Suffix.
Const PERF_AVERAGE_BULK = (PERF_SIZE_LARGE Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_FRACTION Or PERF_DISPLAY_NOSHOW)

' 64-bit Timer in 100 nsec units. Display delta divided by
' delta time. Display suffix: "%"
Const PERF_100NSEC_TIMER = (PERF_SIZE_LARGE Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_RATE Or PERF_TIMER_100NS Or PERF_DELTA_COUNTER Or PERF_DISPLAY_PERCENT)

' 64-bit Timer inverse (e.g., idle is measured, but display busy As Integer)
' Display 100 - delta divided by delta time. Display suffix: "%"
Const PERF_100NSEC_TIMER_INV = (PERF_SIZE_LARGE Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_RATE Or PERF_TIMER_100NS Or PERF_DELTA_COUNTER Or PERF_INVERSE_COUNTER Or PERF_DISPLAY_PERCENT)

' 64-bit Timer. Divide delta by delta time. Display suffix: "%"
' Timer for multiple instances, so result can exceed 100%.
Const PERF_COUNTER_MULTI_TIMER = (PERF_SIZE_LARGE Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_RATE Or PERF_DELTA_COUNTER Or PERF_TIMER_TICK Or PERF_MULTI_COUNTER Or PERF_DISPLAY_PERCENT)

' 64-bit Timer inverse (e.g., idle is measured, but display busy As Integer)
' Display 100 _MULTI_BASE - delta divided by delta time.
' Display suffix: "%" Timer for multiple instances, so result
' can exceed 100%. Followed by a counter of type _MULTI_BASE.
Const PERF_COUNTER_MULTI_TIMER_INV = (PERF_SIZE_LARGE Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_RATE Or PERF_DELTA_COUNTER Or PERF_MULTI_COUNTER Or PERF_TIMER_TICK Or PERF_INVERSE_COUNTER Or PERF_DISPLAY_PERCENT)

' Number of instances to which the preceding _MULTI_..._INV counter
' applies. Used as a factor to get the percentage.
Const PERF_COUNTER_MULTI_BASE = (PERF_SIZE_LARGE Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_BASE Or PERF_MULTI_COUNTER Or PERF_DISPLAY_NOSHOW)

' 64-bit Timer in 100 nsec units. Display delta divided by delta time.
' Display suffix: "%" Timer for multiple instances, so result can exceed 100%.
Const PERF_100NSEC_MULTI_TIMER = (PERF_SIZE_LARGE Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_DELTA_COUNTER Or PERF_COUNTER_RATE Or PERF_TIMER_100NS Or PERF_MULTI_COUNTER Or PERF_DISPLAY_PERCENT)

' 64-bit Timer inverse (e.g., idle is measured, but display busy As Integer)
' Display 100 _MULTI_BASE - delta divided by delta time.
' Display suffix: "%" Timer for multiple instances, so result
' can exceed 100%. Followed by a counter of type _MULTI_BASE.
Const PERF_100NSEC_MULTI_TIMER_INV = (PERF_SIZE_LARGE Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_DELTA_COUNTER Or PERF_COUNTER_RATE Or PERF_TIMER_100NS Or PERF_MULTI_COUNTER Or PERF_INVERSE_COUNTER Or PERF_DISPLAY_PERCENT)

' Indicates the data is a fraction of the following counter which
' should not be time averaged on display (such as free space over
' total space.) Display as is. Display the quotient as "%".
Const PERF_RAW_FRACTION = (PERF_SIZE_DWORD Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_FRACTION Or PERF_DISPLAY_PERCENT)

' Indicates the data is a base for the preceding counter which should
' not be time averaged on display (such as free space over total space.)
Const PERF_RAW_BASE = (PERF_SIZE_DWORD Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_BASE Or PERF_DISPLAY_NOSHOW Or &H3) ' for compatibility with pre-beta versions

' The data collected in this counter is actually the start time of the
' item being measured. For display, this data is subtracted from the
' sample time to yield the elapsed time as the difference between the two.
' In the definition below, the PerfTime field of the Object contains
' the sample time as indicated by the PERF_OBJECT_TIMER bit and the
' difference is scaled by the PerfFreq of the Object to convert the time
' units into seconds.
Const PERF_ELAPSED_TIME = (PERF_SIZE_LARGE Or PERF_TYPE_COUNTER Or PERF_COUNTER_ELAPSED Or PERF_OBJECT_TIMER Or PERF_DISPLAY_SECONDS)

' The following counter type can be used with the preceding types to
' define a range of values to be displayed in a histogram.
Const PERF_COUNTER_HISTOGRAM_TYPE = &H80000000 ' Counter begins or ends a histogram

' The following are used to determine the level of detail associated
' with the counter. The user will be setting the level of detail
' that should be displayed at any given time.
Const PERF_DETAIL_NOVICE = 100 ' The uninformed can understand it
Const PERF_DETAIL_ADVANCED = 200 ' For the advanced user
Const PERF_DETAIL_EXPERT = 300 ' For the expert user
Const PERF_DETAIL_WIZARD = 400 ' For the system designer

Type PERF_COUNTER_DEFINITION
ByteLength As Long
CounterNameTitleIndex As Long
#If Win64 Then
CounterNameTitle As Long
#Else
CounterNameTitle As String
#End If
CounterHelpTitleIndex As Long
#If Win64 Then
CounterHelpTitle As Long
#Else
CounterHelpTitle As String
#End If
DefaultScale As Long
DetailLevel As Long
CounterType As Long
CounterSize As Long
CounterOffset As Long
End Type

Const PERF_NO_UNIQUE_ID = -1

Type PERF_INSTANCE_DEFINITION
ByteLength As Long
ParentObjectTitleIndex As Long
ParentObjectInstance As Long
UniqueID As Long
NameOffset As Long
NameLength As Long
End Type

Type PERF_COUNTER_BLOCK
ByteLength As Long
End Type

Const CDERR_DIALOGFAILURE = &HFFFF&

Const CDERR_GENERALCODES = &H0
Const CDERR_STRUCTSIZE = &H1
Const CDERR_INITIALIZATION = &H2
Const CDERR_NOTEMPLATE = &H3
Const CDERR_NOHINSTANCE = &H4
Const CDERR_LOADSTRFAILURE = &H5
Const CDERR_FINDRESFAILURE = &H6
Const CDERR_LOADRESFAILURE = &H7
Const CDERR_LOCKRESFAILURE = &H8
Const CDERR_MEMALLOCFAILURE = &H9
Const CDERR_MEMLOCKFAILURE = &HA
Const CDERR_NOHOOK = &HB
Const CDERR_REGISTERMSGFAIL = &HC

Const PDERR_PRINTERCODES = &H1000
Const PDERR_SETUPFAILURE = &H1001
Const PDERR_PARSEFAILURE = &H1002
Const PDERR_RETDEFFAILURE = &H1003
Const PDERR_LOADDRVFAILURE = &H1004
Const PDERR_GETDEVMODEFAIL = &H1005
Const PDERR_INITFAILURE = &H1006
Const PDERR_NODEVICES = &H1007
Const PDERR_NODEFAULTPRN = &H1008
Const PDERR_DNDMMISMATCH = &H1009
Const PDERR_CREATEICFAILURE = &H100A
Const PDERR_PRINTERNOTFOUND = &H100B
Const PDERR_DEFAULTDIFFERENT = &H100C

Const CFERR_CHOOSEFONTCODES = &H2000
Const CFERR_NOFONTS = &H2001
Const CFERR_MAXLESSTHANMIN = &H2002

Const FNERR_FILENAMECODES = &H3000
Const FNERR_SUBCLASSFAILURE = &H3001
Const FNERR_INVALIDFILENAME = &H3002
Const FNERR_BUFFERTOOSMALL = &H3003

Const FRERR_FINDREPLACECODES = &H4000
Const FRERR_BUFFERLENGTHZERO = &H4001

Const CCERR_CHOOSECOLORCODES = &H5000


' Public interface to LZEXP?.LIB

' LZEXPAND error return codes
Const LZERROR_BADINHANDLE = (-1) ' invalid input handle
Const LZERROR_BADOUTHANDLE = (-2) ' invalid output handle
Const LZERROR_READ = (-3) ' corrupt compressed file format
Const LZERROR_WRITE = (-4) ' out of space for output file
Const LZERROR_PUBLICLOC = (-5) ' insufficient memory for LZFile struct
Const LZERROR_GLOBLOCK = (-6) ' bad Global handle
Const LZERROR_BADVALUE = (-7) ' input parameter out of range
Const LZERROR_UNKNOWNALG = (-8) ' compression algorithm not recognized

Declare PtrSafe Function LZCopy Lib "lz32.dll" Alias "LZCopy" (ByVal hfSource As Long, ByVal hfDest As Long) As Long
Declare PtrSafe Function LZInit Lib "lz32.dll" Alias "LZInit" (ByVal hfSrc As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetExpandedName Lib "lz32.dll" Alias "GetExpandedNameA" (ByVal lpszSource As String, ByVal lpszBuffer As String) As Long
Declare PtrSafe Function LZOpenFile Lib "lz32.dll" Alias "LZOpenFileA" (ByVal lpszFile As String, lpOf As OFSTRUCT, ByVal style As Long) As Long
Declare PtrSafe Function LZSeek Lib "lz32.dll" Alias "LZSeek" (ByVal hfFile As Long, ByVal lOffset As Long, ByVal nOrigin As Long) As Long
Declare PtrSafe Function LZRead Lib "lz32.dll" Alias "LZRead" (ByVal hfFile As Long, ByVal lpvBuf As String, ByVal cbread As Long) As Long
Declare PtrSafe Sub LZClose Lib "lz32.dll" Alias "LZClose" (ByVal hfFile As Long)

' ************************************************** ******************
' IMM.H - Input Method Manager definitions
'
' Copyright (c) 1993-1995 Microsoft Corporation
' ************************************************** ******************

Const VK_PROCESSKEY = &HE5

Type COMPOSITIONFORM
dwStyle As Long
ptCurrentPos As POINTAPI
rcArea As RECT
End Type

Type CANDIDATEFORM
dwIndex As Long
dwStyle As Long
ptCurrentPos As POINTAPI
rcArea As RECT
End Type

Type CANDIDATELIST
dwSize As Long
dwStyle As Long
dwCount As Long
dwSelection As Long
dwPageStart As Long
dwPageSize As Long
dwOffset(1) As Long
End Type

Const STYLE_DESCRIPTION_SIZE = 32

Type STYLEBUF
dwStyle As Long
szDescription(0 To STYLE_DESCRIPTION_SIZE - 1) As Byte
End Type
' prototype of IMM API

Declare PtrSafe Function ImmInstallIME Lib "imm32.dll" Alias "ImmInstallIMEA" (ByVal lpszIMEFileName As String, ByVal lpszLayoutText As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ImmGetDefaultIMEWnd Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetDefaultIMEWnd" (ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ImmGetDescription Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetDescriptionA" (ByVal hkl As LongPtr, ByVal lpsz As String, ByVal uBufLen As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ImmGetIMEFileName Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetIMEFileNameA" (ByVal hkl As LongPtr, ByVal lpStr As String, ByVal uBufLen As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ImmGetProperty Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetProperty" (ByVal hkl As LongPtr, ByVal dw As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ImmIsIME Lib "imm32.dll" Alias "ImmIsIME" (ByVal hkl As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ImmSimulateHotKey Lib "imm32.dll" Alias "ImmSimulateHotKey" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal dw As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ImmCreateContext Lib "imm32.dll" Alias "ImmCreateContext" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function ImmDestroyContext Lib "imm32.dll" Alias "ImmDestroyContext" (ByVal himc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ImmGetContext Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetContext" (ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ImmReleaseContext Lib "imm32.dll" Alias "ImmReleaseContext" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal himc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ImmAssociateContext Lib "imm32.dll" Alias "ImmAssociateContext" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal himc As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ImmGetCompositionString Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetCompositionStringA" (ByVal himc As LongPtr, ByVal dw As Long, lpv As Any, ByVal dw2 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ImmSetCompositionString Lib "imm32.dll" Alias "ImmSetCompositionStringA" (ByVal himc As LongPtr, ByVal dwIndex As Long, lpComp As Any, ByVal dw As Long, lpRead As Any, ByVal dw2 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ImmGetCandidateListCount Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetCandidateListCountA" (ByVal himc As LongPtr, lpdwListCount As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ImmGetCandidateList Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetCandidateListA" (ByVal himc As LongPtr, ByVal deIndex As Long, lpCandidateList As CANDIDATELIST, ByVal dwBufLen As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ImmGetGuideLine Lib "imm32.dll" Alias " ImmGetGuideLineA" (ByVal himc As LongPtr, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpStr As String, ByVal dwBufLen As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ImmGetConversionStatus Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetConversionStatus" (ByVal himc As LongPtr, lpdw As Long, lpdw2 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ImmSetConversionStatus Lib "imm32.dll" Alias "ImmSetConversionStatus" (ByVal himc As LongPtr, ByVal dw1 As Long, ByVal dw2 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ImmGetOpenStatus Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetOpenStatus" (ByVal himc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ImmSetOpenStatus Lib "imm32.dll" Alias "ImmSetOpenStatus" (ByVal himc As LongPtr, ByVal b As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ImmGetCompositionFont Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetCompositionFontA" (ByVal himc As LongPtr, lpLogFont As LOGFONT) As Long
Declare PtrSafe Function ImmSetCompositionFont Lib "imm32.dll" Alias "ImmSetCompositionFontA" (ByVal himc As LongPtr, lpLogFont As LOGFONT) As Long
Declare PtrSafe Function ImmConfigureIME Lib "imm32.dll" Alias "ImmConfigureIME" (ByVal hkl As LongPtr, ByVal hwnd As LongPtr, ByVal dw As Long, lpData As Any) As Long
Declare PtrSafe Function ImmEscape Lib "imm32.dll" Alias "ImmEscapeA" (ByVal hkl As LongPtr, ByVal himc As LongPtr, ByVal un As Long, lpv As Any) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ImmGetConversionList Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetConversionListA" (ByVal hkl As LongPtr, ByVal himc As LongPtr, ByVal lpsz As String, lpCandidateList As CANDIDATELIST, ByVal dwBufLen As Long, ByVal uFlag As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ImmNotifyIME Lib "imm32.dll" Alias "ImmNotifyIME" (ByVal himc As LongPtr, ByVal dwAction As Long, ByVal dwIndex As Long, ByVal dwValue As Long) As Long
Declare PtrSafe Function ImmGetStatusWindowPos Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetStatusWindowPos" (ByVal himc As LongPtr, lpPoint As POINTAPI) As Long
Declare PtrSafe Function ImmSetStatusWindowPos Lib "imm32.dll" Alias "ImmSetStatusWindowPos" (ByVal himc As LongPtr, lpPoint As POINTAPI) As Long
Declare PtrSafe Function ImmGetCompositionWindow Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetCompositionWindow" (ByVal himc As LongPtr, lpCompositionForm As COMPOSITIONFORM) As Long
Declare PtrSafe Function ImmSetCompositionWindow Lib "imm32.dll" Alias "ImmSetCompositionWindow" (ByVal himc As LongPtr, lpCompositionForm As COMPOSITIONFORM) As Long
Declare PtrSafe Function ImmGetCandidateWindow Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetCandidateWindow" (ByVal himc As LongPtr, ByVal dw As Long, lpCandidateForm As CANDIDATEFORM) As Long
Declare PtrSafe Function ImmSetCandidateWindow Lib "imm32.dll" Alias "ImmSetCandidateWindow" (ByVal himc As LongPtr, lpCandidateForm As CANDIDATEFORM) As Long
Declare PtrSafe Function ImmIsUIMessage Lib "imm32.dll" Alias "ImmIsUIMessageA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal un As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ImmGetVirtualKey Lib "imm32.dll" Alias "ImmGetVirtualKey" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function ImmRegisterWord Lib "imm32.dll" Alias "ImmRegisterWordA" (ByVal hkl As LongPtr, ByVal lpszReading As String, ByVal dw As Long, ByVal lpszRegister As String) As Long
Declare PtrSafe Function ImmUnregisterWord Lib "imm32.dll" Alias "ImmUnregisterWordA" (ByVal hkl As LongPtr, ByVal lpszReading As String, ByVal dw As Long, ByVal lpszUnregister As String) As Long
Declare PtrSafe Function ImmGetRegisterWordStyle Lib "imm32.dll" Alias " ImmGetRegisterWordStyleA" (ByVal hkl As LongPtr, ByVal nItem As Long, lpStyleBuf As STYLEBUF) As Long
Declare PtrSafe Function ImmEnumRegisterWord Lib "imm32.dll" Alias "ImmEnumRegisterWordA" (ByVal hkl As LongPtr, ByVal RegisterWordEnumProc As LongPtr, ByVal lpszReading As String, ByVal dw As Long, ByVal lpszRegister As String, lpv As Any) As Long
' the IME related messages
Const WM_CONVERTREQUESTEX = &H108
Const WM_IME_STARTCOMPOSITION = &H10D
Const WM_IME_ENDCOMPOSITION = &H10E
Const WM_IME_COMPOSITION = &H10F
Const WM_IME_KEYLAST = &H10F

Const WM_IME_SETCONTEXT = &H281
Const WM_IME_NOTIFY = &H282
Const WM_IME_CONTROL = &H283
Const WM_IME_COMPOSITIONFULL = &H284
Const WM_IME_SELECT = &H285
Const WM_IME_CHAR = &H286

Const WM_IME_KEYDOWN = &H290
Const WM_IME_KEYUP = &H291

' wParam for WM_IME_CONTROL
Const IMC_GETCANDIDATEPOS = &H7
Const IMC_SETCANDIDATEPOS = &H8
Const IMC_GETCOMPOSITIONFONT = &H9
Const IMC_SETCOMPOSITIONFONT = &HA
Const IMC_GETCOMPOSITIONWINDOW = &HB
Const IMC_SETCOMPOSITIONWINDOW = &HC
Const IMC_GETSTATUSWINDOWPOS = &HF
Const IMC_SETSTATUSWINDOWPOS = &H10
Const IMC_CLOSESTATUSWINDOW = &H21
Const IMC_OPENSTATUSWINDOW = &H22


' wParam for WM_IME_CONTROL to the soft keyboard
' dwAction for ImmNotifyIME
Const NI_OPENCANDIDATE = &H10
Const NI_CLOSECANDIDATE = &H11
Const NI_SELECTCANDIDATESTR = &H12
Const NI_CHANGECANDIDATELIST = &H13
Const NI_FINALIZECONVERSIONRESULT = &H14
Const NI_COMPOSITIONSTR = &H15
Const NI_SETCANDIDATE_PAGESTART = &H16
Const NI_SETCANDIDATE_PAGESIZE = &H17

' lParam for WM_IME_SETCONTEXT
Const ISC_SHOWUICANDIDATEWINDOW = &H1
Const ISC_SHOWUICOMPOSITIONWINDOW = &H80000000
Const ISC_SHOWUIGUIDELINE = &H40000000
Const ISC_SHOWUIALLCANDIDATEWINDOW = &HF
Const ISC_SHOWUIALL = &HC000000F

' dwIndex for ImmNotifyIME/NI_COMPOSITIONSTR
Const CPS_COMPLETE = &H1
Const CPS_CONVERT = &H2
Const CPS_REVERT = &H3
Const CPS_CANCEL = &H4

' Windows for Simplified Chinese Edition hot key ID from 0x10 - 0x2F
Const IME_CHOTKEY_IME_NONIME_TOGGLE = &H10
Const IME_CHOTKEY_SHAPE_TOGGLE = &H11
Const IME_CHOTKEY_SYMBOL_TOGGLE = &H12

' Windows for Japanese Edition hot key ID from 0x30 - 0x4F
Const IME_JHOTKEY_CLOSE_OPEN = &H30

' Windows for Korean Edition hot key ID from 0x50 - 0x6F
Const IME_KHOTKEY_SHAPE_TOGGLE = &H50
Const IME_KHOTKEY_HANJACONVERT = &H51
Const IME_KHOTKEY_ENGLISH = &H52

' Windows for Tranditional Chinese Edition hot key ID from 0x70 - 0x8F
Const IME_THOTKEY_IME_NONIME_TOGGLE = &H70
Const IME_THOTKEY_SHAPE_TOGGLE = &H71
Const IME_THOTKEY_SYMBOL_TOGGLE = &H72

' direct switch hot key ID from 0x100 - 0x11F
Const IME_HOTKEY_DSWITCH_FIRST = &H100
Const IME_HOTKEY_DSWITCH_LAST = &H11F

' IME private hot key from 0x200 - 0x21F
Const IME_ITHOTKEY_RESEND_RESULTSTR = &H200
Const IME_ITHOTKEY_PREVIOUS_COMPOSITION = &H201
Const IME_ITHOTKEY_UISTYLE_TOGGLE = &H202

' parameter of ImmGetCompositionString
Const GCS_COMPREADSTR = &H1
Const GCS_COMPREADATTR = &H2
Const GCS_COMPREADCLAUSE = &H4
Const GCS_COMPSTR = &H8
Const GCS_COMPATTR = &H10
Const GCS_COMPCLAUSE = &H20
Const GCS_CURSORPOS = &H80
Const GCS_DELTASTART = &H100
Const GCS_RESULTREADSTR = &H200
Const GCS_RESULTREADCLAUSE = &H400
Const GCS_RESULTSTR = &H800
Const GCS_RESULTCLAUSE = &H1000

' style bit flags for WM_IME_COMPOSITION
Const CS_INSERTCHAR = &H2000
Const CS_NOMOVECARET = &H4000

' bits of fdwInit of INPUTCONTEXT
' IME property bits
Const IME_PROP_AT_CARET = &H10000
Const IME_PROP_SPECIAL_UI = &H20000
Const IME_PROP_CANDLIST_START_FROM_1 = &H40000
Const IME_PROP_UNICODE = &H80000

' IME UICapability bits
Const UI_CAP_2700 = &H1
Const UI_CAP_ROT90 = &H2
Const UI_CAP_ROTANY = &H4

' ImmSetCompositionString Capability bits
Const SCS_CAP_COMPSTR = &H1
Const SCS_CAP_MAKEREAD = &H2

' IME WM_IME_SELECT inheritance Capability bits
Const SELECT_CAP_CONVERSION = &H1
Const SELECT_CAP_SENTENCE = &H2

' ID for deIndex of ImmGetGuideLine
Const GGL_LEVEL = &H1
Const GGL_INDEX = &H2
Const GGL_STRING = &H3
Const GGL_PRIVATE = &H4

' ID for dwLevel of GUIDELINE Structure
Const GL_LEVEL_NOGUIDELINE = &H0
Const GL_LEVEL_FATAL = &H1
Const GL_LEVEL_ERROR = &H2
Const GL_LEVEL_WARNING = &H3
Const GL_LEVEL_INFORMATION = &H4

' ID for dwIndex of GUIDELINE Structure
Const GL_ID_UNKNOWN = &H0
Const GL_ID_NOMODULE = &H1
Const GL_ID_NODICTIONARY = &H10
Const GL_ID_CANNOTSAVE = &H11
Const GL_ID_NOCONVERT = &H20
Const GL_ID_TYPINGERROR = &H21
Const GL_ID_TOOMANYSTROKE = &H22
Const GL_ID_READINGCONFLICT = &H23
Const GL_ID_INPUTREADING = &H24
Const GL_ID_INPUTRADICAL = &H25
Const GL_ID_INPUTCODE = &H26
Const GL_ID_INPUTSYMBOL = &H27
Const GL_ID_CHOOSECANDIDATE = &H28
Const GL_ID_REVERSECONVERSION = &H29
Const GL_ID_PRIVATE_FIRST = &H8000&
Const GL_ID_PRIVATE_LAST = &HFFFF&

' ID for dwIndex of ImmGetProperty
Const IGP_PROPERTY = &H4
Const IGP_CONVERSION = &H8
Const IGP_SENTENCE = &HC
Const IGP_UI = &H10
Const IGP_SETCOMPSTR = &H14
Const IGP_SELECT = &H18

' dwIndex for ImmSetCompositionString API
Const SCS_SETSTR = (GCS_COMPREADSTR Or GCS_COMPSTR)
Const SCS_CHANGEATTR = (GCS_COMPREADATTR Or GCS_COMPATTR)
Const SCS_CHANGECLAUSE = (GCS_COMPREADCLAUSE Or GCS_COMPCLAUSE)

' attribute for COMPOSITIONSTRING Structure
Const ATTR_INPUT = &H0
Const ATTR_TARGET_CONVERTED = &H1
Const ATTR_CONVERTED = &H2
Const ATTR_TARGET_NOTCONVERTED = &H3
Const ATTR_INPUT_ERROR = &H4

' bit field for IMC_SETCOMPOSITIONWINDOW, IMC_SETCANDIDATEWINDOW
Const CFS_DEFAULT = &H0
Const CFS_RECT = &H1
Const CFS_POINT = &H2
Const CFS_SCREEN = &H4
Const CFS_FORCE_POSITION = &H20
Const CFS_CANDIDATEPOS = &H40
Const CFS_EXCLUDE = &H80

' conversion direction for ImmGetConversionList
Const GCL_CONVERSION = &H1
Const GCL_REVERSECONVERSION = &H2
Const GCL_REVERSE_LENGTH = &H3

' bit field for conversion mode
Const IME_CMODE_ALPHANUMERIC = &H0
Const IME_CMODE_NATIVE = &H1
Const IME_CMODE_CHINESE = IME_CMODE_NATIVE
Const IME_CMODE_HANGEUL = IME_CMODE_NATIVE
Const IME_CMODE_JAPANESE = IME_CMODE_NATIVE
Const IME_CMODE_KATAKANA = &H2 ' only effect under IME_CMODE_NATIVE
Const IME_CMODE_LANGUAGE = &H3
Const IME_CMODE_FULLSHAPE = &H8
Const IME_CMODE_ROMAN = &H10
Const IME_CMODE_CHARCODE = &H20
Const IME_CMODE_HANJACONVERT = &H40
Const IME_CMODE_SOFTKBD = &H80
Const IME_CMODE_NOCONVERSION = &H100
Const IME_CMODE_EUDC = &H200
Const IME_CMODE_SYMBOL = &H400

Const IME_SMODE_NONE = &H0
Const IME_SMODE_PLAURALCLAUSE = &H1
Const IME_SMODE_SINGLECONVERT = &H2
Const IME_SMODE_AUTOMATIC = &H4
Const IME_SMODE_PHRASEPREDICT = &H8

' style of candidate
Const IME_CAND_UNKNOWN = &H0
Const IME_CAND_READ = &H1
Const IME_CAND_CODE = &H2
Const IME_CAND_MEANING = &H3
Const IME_CAND_RADICAL = &H4
Const IME_CAND_STROKE = &H5

' wParam of report message WM_IME_NOTIFY
Const IMN_CLOSESTATUSWINDOW = &H1
Const IMN_OPENSTATUSWINDOW = &H2
Const IMN_CHANGECANDIDATE = &H3
Const IMN_CLOSECANDIDATE = &H4
Const IMN_OPENCANDIDATE = &H5
Const IMN_SETCONVERSIONMODE = &H6
Const IMN_SETSENTENCEMODE = &H7
Const IMN_SETOPENSTATUS = &H8
Const IMN_SETCANDIDATEPOS = &H9
Const IMN_SETCOMPOSITIONFONT = &HA
Const IMN_SETCOMPOSITIONWINDOW = &HB
Const IMN_SETSTATUSWINDOWPOS = &HC
Const IMN_GUIDELINE = &HD
Const IMN_PRIVATE = &HE

' error code of ImmGetCompositionString
Const IMM_ERROR_NODATA = (-1)
Const IMM_ERROR_GENERAL = (-2)

' dialog mode of ImmConfigureIME
Const IME_CONFIG_GENERAL = 1
Const IME_CONFIG_REGISTERWORD = 2
Const IME_CONFIG_SELECTDICTIONARY = 3

' dialog mode of ImmEscape
Const IME_ESC_QUERY_SUPPORT = &H3
Const IME_ESC_RESERVED_FIRST = &H4
Const IME_ESC_RESERVED_LAST = &H7FF
Const IME_ESC_PRIVATE_FIRST = &H800
Const IME_ESC_PRIVATE_LAST = &HFFF
Const IME_ESC_SEQUENCE_TO_INTERNAL = &H1001
Const IME_ESC_GET_EUDC_DICTIONARY = &H1003
Const IME_ESC_SET_EUDC_DICTIONARY = &H1004
Const IME_ESC_MAX_KEY = &H1005
Const IME_ESC_IME_NAME = &H1006
Const IME_ESC_SYNC_HOTKEY = &H1007
Const IME_ESC_HANJA_MODE = &H1008

' style of word registration
Const IME_REGWORD_STYLE_EUDC = &H1
Const IME_REGWORD_STYLE_USER_FIRST = &H80000000
Const IME_REGWORD_STYLE_USER_LAST = &HFFFFFFFF

' type of soft keyboard
' for Windows Tranditional Chinese Edition
Const SOFTKEYBOARD_TYPE_T1 = &H1
' for Windows Simplified Chinese Edition
Const SOFTKEYBOARD_TYPE_C1 = &H2' ************************************************** *********************
' * *
' * mcx.h -- This module defines the 32-Bit Windows MCX APIs *
' * *
' * Copyright (c) 1990-1995, Microsoft Corp. All rights reserved. *
' * *
' ************************************************** **********************/


Type MODEMDEVCAPS
dwActualSize As Long
dwRequiredSize As Long
dwDevSpecificOffset As Long
dwDevSpecificSize As Long

' product and version identification
dwModemProviderVersion As Long
dwModemManufacturerOffset As Long
dwModemManufacturerSize As Long
dwModemModelOffset As Long
dwModemModelSize As Long
dwModemVersionOffset As Long
dwModemVersionSize As Long

' local option capabilities
dwDialOptions As Long ' bitmap of supported values
dwCallSetupFailTimer As Long ' maximum in seconds
dwInactivityTimeout As Long ' maximum in seconds
dwSpeakerVolume As Long ' bitmap of supported values
dwSpeakerMode As Long ' bitmap of supported values
dwModemOptions As Long ' bitmap of supported values
dwMaxDTERate As Long ' maximum value in bit/s
dwMaxDCERate As Long ' maximum value in bit/s

' Variable portion for proprietary expansion
abVariablePortion(1) As Byte
End Type

Type MODEMSETTINGS
dwActualSize As Long
dwRequiredSize As Long
dwDevSpecificOffset As Long
dwDevSpecificSize As Long

' static local options (read/write)
dwCallSetupFailTimer As Long ' seconds
dwInactivityTimeout As Long ' seconds
dwSpeakerVolume As Long ' level
dwSpeakerMode As Long ' mode
dwPreferredModemOptions As Long ' bitmap

' negotiated options (read only) for current or last call
dwNegotiatedModemOptions As Long ' bitmap
dwNegotiatedDCERate As Long ' bit/s

' Variable portion for proprietary expansion
abVariablePortion(1) As Byte
End Type

' Dial Options
Const DIALOPTION_BILLING = &H40 ' Supports wait for bong "$"
Const DIALOPTION_QUIET = &H80 ' Supports wait for quiet "@"
Const DIALOPTION_DIALTONE = &H100 ' Supports wait for dial tone "W"

' SpeakerVolume for MODEMDEVCAPS
Const MDMVOLFLAG_LOW = &H1
Const MDMVOLFLAG_MEDIUM = &H2
Const MDMVOLFLAG_HIGH = &H4

' SpeakerVolume for MODEMSETTINGS
Const MDMVOL_LOW = &H0
Const MDMVOL_MEDIUM = &H1
Const MDMVOL_HIGH = &H2

' SpeakerMode for MODEMDEVCAPS
Const MDMSPKRFLAG_OFF = &H1
Const MDMSPKRFLAG_DIAL = &H2
Const MDMSPKRFLAG_ON = &H4
Const MDMSPKRFLAG_CALLSETUP = &H8

' SpeakerMode for MODEMSETTINGS
Const MDMSPKR_OFF = &H0
Const MDMSPKR_DIAL = &H1
Const MDMSPKR_ON = &H2
Const MDMSPKR_CALLSETUP = &H3

' Modem Options
Const MDM_COMPRESSION = &H1
Const MDM_ERROR_CONTROL = &H2
Const MDM_FORCED_EC = &H4
Const MDM_CELLULAR = &H8
Const MDM_FLOWCONTROL_HARD = &H10
Const MDM_FLOWCONTROL_SOFT = &H20
Const MDM_CCITT_OVERRIDE = &H40
Const MDM_SPEED_ADJUST = &H80
Const MDM_TONE_DIAL = &H100
Const MDM_BLIND_DIAL = &H200
Const MDM_V23_OVERRIDE = &H400' ************************************************** *************************** *
' * shellapi.h - SHELL.DLL functions, types, and definitions *
' * *
' * Copyright (c) 1992-1995, Microsoft Corp. All rights reserved *
' * *
' \************************************************* ****************************/

Declare PtrSafe Function DragQueryFile Lib "shell32.dll" Alias "DragQueryFileA" (ByVal HDROP As LongPtr, ByVal UINT As Long, ByVal lpStr As String, ByVal ch As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DragQueryPoint Lib "shell32.dll" Alias "DragQueryPoint" (ByVal HDROP As LongPtr, lpPoint As POINTAPI) As Long
Declare PtrSafe Sub DragFinish Lib "shell32.dll" Alias "DragFinish" (ByVal hDrop As LongPtr)
Declare PtrSafe Sub DragAcceptFiles Lib "shell32.dll" Alias "DragAcceptFiles" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal fAccept As Long)
Declare PtrSafe Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function FindExecutable Lib "shell32.dll" Alias "FindExecutableA" (ByVal lpFile As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal lpResult As String) As LongPtr

Declare PtrSafe Function ShellAbout Lib "shell32.dll" Alias "ShellAboutA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal szApp As String, ByVal szOtherStuff As String, ByVal hIcon As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DuplicateIcon Lib "shell32.dll" Alias "DuplicateIcon" (ByVal hInst As LongPtr, ByVal hIcon As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ExtractAssociatedIcon Lib "shell32.dll" Alias "ExtractAssociatedIconA" (ByVal hInst As LongPtr, ByVal lpIconPath As String, lpiIcon As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ExtractIcon Lib "shell32.dll" Alias "ExtractIconA" (ByVal hInst As LongPtr, ByVal lpszExeFileName As String, ByVal nIconIndex As Long) As LongPtr

Type DRAGINFO
uSize As Long ' init with sizeof(DRAGINFO)
pt As POINTAPI
fNC As Long
lpFileList As String
grfKeyState As Long
End Type

' // AppBar stuff

Const ABM_NEW = &H0
Const ABM_REMOVE = &H1
Const ABM_QUERYPOS = &H2
Const ABM_SETPOS = &H3
Const ABM_GETSTATE = &H4
Const ABM_GETTASKBARPOS = &H5
Const ABM_ACTIVATE = &H6 ' lParam == TRUE/FALSE means activate/deactivate
Const ABM_GETAUTOHIDEBAR = &H7
Const ABM_SETAUTOHIDEBAR = &H8 ' this can fail at any time. MUST check the result
' lParam = TRUE/FALSE Set/Unset
' uEdge = what edge
Const ABM_WINDOWPOSCHANGED = &H9


' these are put in the wparam of callback messages
Const ABN_STATECHANGE = &H0
Const ABN_POSCHANGED = &H1
Const ABN_FULLSCREENAPP = &H2
Const ABN_WINDOWARRANGE = &H3 ' lParam == TRUE means hide

' flags for get state

Const ABS_AUTOHIDE = &H1
Const ABS_ALWAYSONTOP = &H2
Const ABE_LEFT = 0
Const ABE_TOP = 1
Const ABE_RIGHT = 2
Const ABE_BOTTOM = 3

Type APPBARDATA
cbSize As Long
hwnd As LongPtr
uCallbackMessage As Long
uEdge As Long
rc As RECT
lParam As LongPtr ' message specific
End Type

Declare PtrSafe Function SHAppBarMessage Lib "shell32.dll" Alias "SHAppBarMessage" (ByVal dwMessage As Long, pData As APPBARDATA) As LongPtr

' // EndAppBar

Declare PtrSafe Function DoEnvironmentSubst Lib "shell32.dll" Alias "DoEnvironmentSubstA" (ByVal szString As String, ByVal cbString As Long) As Long

Declare PtrSafe Function ExtractIconEx Lib "shell32.dll" Alias "ExtractIconExA" (ByVal lpszFile As String, ByVal nIconIndex As Long, phiconLarge As LongPtr, phiconSmall As LongPtr, ByVal nIcons As Long) As Long

' // Shell File Operations

Const FO_MOVE = &H1
Const FO_COPY = &H2
Const FO_DELETE = &H3
Const FO_RENAME = &H4
Const FOF_MULTIDESTFILES = &H1
Const FOF_CONFIRMMOUSE = &H2
Const FOF_SILENT = &H4 ' don't create progress/report
Const FOF_RENAMEONCOLLISION = &H8
Const FOF_NOCONFIRMATION = &H10 ' Don't prompt the user.
Const FOF_WANTMAPPINGHANDLE = &H20 ' Fill in SHFILEOPSTRUCT.hNameMappings
' Must be freed using SHFreeNameMappings
Const FOF_ALLOWUNDO = &H40
Const FOF_FILESONLY = &H80 ' on *.*, do only files
Const FOF_SIMPLEPROGRESS = &H100 ' means don't show names of files
Const FOF_NOCONFIRMMKDIR = &H200 ' don't confirm making any needed dirs

Const PO_DELETE = &H13 ' printer is being deleted
Const PO_RENAME = &H14 ' printer is being renamed
Const PO_PORTCHANGE = &H20 ' port this printer connected to is being changed
' if this id is set, the strings received by
' the copyhook are a doubly-null terminated
' list of strings. The first is the printer
' name and the second is the printer port.
Const PO_REN_PORT = &H34 ' PO_RENAME and PO_PORTCHANGE at same time.

' no POF_ flags currently defined

' implicit parameters are:
' if pFrom or pTo are unqualified names the current directories are
' taken from the global current drive/directory settings managed
' by Get/SetCurrentDrive/Directory
'
' the global confirmation settings

Type SHFILEOPSTRUCT
hwnd As LongPtr
wFunc As Long
pFrom As String
pTo As String
fFlags As Integer
fAnyOperationsAborted As Long
hNameMappings As LongPtr
lpszProgressTitle As String ' only used if FOF_SIMPLEPROGRESS
End Type

Declare PtrSafe Function SHFileOperation Lib "shell32.dll" Alias "SHFileOperationA" (lpFileOp As SHFILEOPSTRUCT) As Long

Declare PtrSafe Sub SHFreeNameMappings Lib "shell32.dll" Alias "SHFreeNameMappings" (ByVal hNameMappings As LongPtr)

Type SHNAMEMAPPING
pszOldPath As String
pszNewPath As String
cchOldPath As Long
cchNewPath As Long
End Type

' // End Shell File Operations

' // Begin ShellExecuteEx and family

' ShellExecute() and ShellExecuteEx() error codes

' regular WinExec() codes
Const SE_ERR_FNF = 2 ' file not found
Const SE_ERR_PNF = 3 ' path not found
Const SE_ERR_ACCESSDENIED = 5 ' access denied
Const SE_ERR_OOM = 8 ' out of memory
Const SE_ERR_DLLNOTFOUND = 32


' Note CLASSKEY overrides CLASSNAME
Const SEE_MASK_CLASSNAME = &H1
Const SEE_MASK_CLASSKEY = &H3
' Note INVOKEIDLIST overrides IDLIST
Const SEE_MASK_IDLIST = &H4
Const SEE_MASK_INVOKEIDLIST = &HC
Const SEE_MASK_ICON = &H10
Const SEE_MASK_HOTKEY = &H20
Const SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS = &H40
Const SEE_MASK_CONNECTNETDRV = &H80
Const SEE_MASK_FLAG_DDEWAIT = &H100
Const SEE_MASK_DOENVSUBST = &H200
Const SEE_MASK_FLAG_NO_UI = &H400

Type SHELLEXECUTEINFO
cbSize As Long
fMask As Long
hwnd As LongPtr
lpVerb As String
lpFile As String
lpParameters As String
lpDirectory As String
nShow As Long
hInstApp As LongPtr
' Optional fields
lpIDList As LongPtr
lpClass As String
hkeyClass As LongPtr
dwHotKey As Long
hIcon As LongPtr
hProcess As LongPtr
End Type

' // End ShellExecuteEx and family

' // Tray notification definitions

Type GUID
Data1 As Long
Data2 As Integer
Data3 As Integer
Data4(0 To 7) As Byte
End Type

Type NOTIFYICONDATA
cbSize As Long
hwnd As LongPtr
uID As Long
uFlags As Long
uCallbackMessage As Long
hIcon As LongPtr
'#if (NTDDI_VERSION >= NTDDI_WIN2K)
szTip(0 To 127) As Byte
dwState As Long
dwStateMask As Long
szInfo(0 To 255) As Byte
uTimeout As Long
szInfoTitle(0 To 63) As Byte
dwInfoFlags As Long
'#endif
'#if (NTDDI_VERSION >= NTDDI_WINXP)
guidItem As GUID
'#endif
'#if (NTDDI_VERSION >= NTDDI_VISTA)
' hBalloonIcon As LongPtr
'#endif
End Type

Const NIM_ADD = &H0
Const NIM_MODIFY = &H1
Const NIM_DELETE = &H2

Const NIF_MESSAGE = &H1
Const NIF_ICON = &H2
Const NIF_TIP = &H4

Declare PtrSafe Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32.dll" Alias " Shell_NotifyIconA" (ByVal dwMessage As Long, lpData As NOTIFYICONDATA) As Long

' // End Tray Notification Icons

' // Begin SHGetFileInfo

' * The SHGetFileInfo API provides an easy way to get attributes
' * for a file given a pathname.
' *
' * PARAMETERS
' *
' * pszPath file name to get info about
' * dwFileAttributes file attribs, only used with SHGFI_USEFILEATTRIBUTES
' * psfi place to return file info
' * cbFileInfo size of structure
' * uFlags flags
' *
' * RETURN
' * TRUE if things worked
' */

Type SHFILEINFO
hIcon As LongPtr ' out: icon
iIcon As Long ' out: icon index
dwAttributes As Long ' out: SFGAO_ flags
szDisplayName(0 To MAX_PATH - 1) As Byte ' out: display name (or path)
szTypeName(0 To 79) As Byte ' out: type name
End Type

Const SHGFI_ICON = &H100 ' get icon
Const SHGFI_DISPLAYNAME = &H200 ' get display name
Const SHGFI_TYPENAME = &H400 ' get type name
Const SHGFI_ATTRIBUTES = &H800 ' get attributes
Const SHGFI_ICONLOCATION = &H1000 ' get icon location
Const SHGFI_EXETYPE = &H2000 ' return exe type
Const SHGFI_SYSICONINDEX = &H4000 ' get system icon index
Const SHGFI_LINKOVERLAY = &H8000& ' put a link overlay on icon
Const SHGFI_SELECTED = &H10000 ' show icon in selected state
Const SHGFI_LARGEICON = &H0 ' get large icon
Const SHGFI_SMALLICON = &H1 ' get small icon
Const SHGFI_OPENICON = &H2 ' get open icon
Const SHGFI_SHELLICONSIZE = &H4 ' get shell size icon
Const SHGFI_PIDL = &H8 ' pszPath is a pidl
Const SHGFI_USEFILEATTRIBUTES = &H10 ' use passed dwFileAttribute

Declare PtrSafe Function SHGetFileInfo Lib "shell32.dll" Alias "SHGetFileInfoA" (ByVal pszPath As String, ByVal dwFileAttributes As Long, psfi As SHFILEINFO, ByVal cbFileInfo As Long, ByVal uFlags As Long) As LongPtr

Declare PtrSafe Function SHGetNewLinkInfo Lib "shell32.dll" Alias "SHGetNewLinkInfoA" (ByVal pszLinkto As String, ByVal pszDir As String, ByVal pszName As String, pfMustCopy As Long, ByVal uFlags As Long) As Long

Const SHGNLI_PIDL = &H1 ' pszLinkTo is a pidl
Const SHGNLI_PREFIXNAME = &H2 ' Make name "Shortcut to xxx"

' // End SHGetFileInfo


' Copyright (C) 1993 - 1995 Microsoft Corporation

' Module Name:

' winperf.h

' Abstract:

' Header file for the Performance Monitor data.

' This file contains the definitions of the data structures returned
' by the Configuration Registry in response to a request for
' performance data. This file is used by both the Configuration
' Registry and the Performance Monitor to define their interface.
' The complete interface is described here, except for the name
' of the node to query in the registry. It is

' HKEY_PERFORMANCE_DATA.

' By querying that node with a subkey of "Global" the caller will
' retrieve the structures described here.

' There is no need to RegOpenKey() the reserved handle HKEY_PERFORMANCE_DATA,
' but the caller should RegCloseKey() the handle so that network transports
' and drivers can be removed or installed (which cannot happen while
' they are open for monitoring.) Remote requests must first
' RegConnectRegistry().

' --*/

' Data structure definitions.

' In order for data to be returned through the Configuration Registry
' in a system-independent fashion, it must be self-describing.

' In the following, all offsets are in bytes.

'
' Data is returned through the Configuration Registry in a
' a data block which begins with a _PERF_DATA_BLOCK structure.
'

' The _PERF_DATA_BLOCK structure is followed by NumObjectTypes of
' data sections, one for each type of object measured. Each object
' type section begins with a _PERF_OBJECT_TYPE structure.


' ************************************************** *************************** *
' * winver.h - Version management functions, types, and definitions *
' * *
' * Include file for VER.DLL. This library is *
' * designed to allow version stamping of Windows executable files*
' * and of special .VER files for DOS executable files. *
' * *
' * Copyright (c) 1993, Microsoft Corp. All rights reserved *
' * *
' \************************************************* ****************************/

' ----- Symbols -----
Const VS_VERSION_INFO = 1
Const VS_USER_DEFINED = 100

' ----- VS_VERSION.dwFileFlags -----
Const VS_FFI_SIGNATURE = &HFEEF04BD
Const VS_FFI_STRUCVERSION = &H10000
Const VS_FFI_FILEFLAGSMASK = &H3F&

' ----- VS_VERSION.dwFileFlags -----
Const VS_FF_DEBUG = &H1&
Const VS_FF_PRERELEASE = &H2&
Const VS_FF_PATCHED = &H4&
Const VS_FF_PRIVATEBUILD = &H8&
Const VS_FF_INFOINFERRED = &H10&
Const VS_FF_SPECIALBUILD = &H20&

' ----- VS_VERSION.dwFileOS -----
Const VOS_UNKNOWN = &H0&
Const VOS_DOS = &H10000
Const VOS_OS216 = &H20000
Const VOS_OS232 = &H30000
Const VOS_NT = &H40000

Const VOS__BASE = &H0&
Const VOS__WINDOWS16 = &H1&
Const VOS__PM16 = &H2&
Const VOS__PM32 = &H3&
Const VOS__WINDOWS32 = &H4&

Const VOS_DOS_WINDOWS16 = &H10001
Const VOS_DOS_WINDOWS32 = &H10004
Const VOS_OS216_PM16 = &H20002
Const VOS_OS232_PM32 = &H30003
Const VOS_NT_WINDOWS32 = &H40004

' ----- VS_VERSION.dwFileType -----
Const VFT_UNKNOWN = &H0&
Const VFT_APP = &H1&
Const VFT_DLL = &H2&
Const VFT_DRV = &H3&
Const VFT_FONT = &H4&
Const VFT_VXD = &H5&
Const VFT_STATIC_LIB = &H7&

' ----- VS_VERSION.dwFileSubtype for VFT_WINDOWS_DRV -----
Const VFT2_UNKNOWN = &H0&
Const VFT2_DRV_PRINTER = &H1&
Const VFT2_DRV_KEYBOARD = &H2&
Const VFT2_DRV_LANGUAGE = &H3&
Const VFT2_DRV_DISPLAY = &H4&
Const VFT2_DRV_MOUSE = &H5&
Const VFT2_DRV_NETWORK = &H6&
Const VFT2_DRV_SYSTEM = &H7&
Const VFT2_DRV_INSTALLABLE = &H8&
Const VFT2_DRV_SOUND = &H9&
Const VFT2_DRV_COMM = &HA&
Const VFT2_DRV_INPUTMETHOD = &HB&

' ----- VS_VERSION.dwFileSubtype for VFT_WINDOWS_FONT -----
Const VFT2_FONT_RASTER = &H1&
Const VFT2_FONT_VECTOR = &H2&
Const VFT2_FONT_TRUETYPE = &H3&

' ----- VerFindFile() flags -----
Const VFFF_ISSHAREDFILE = &H1

Const VFF_CURNEDEST = &H1
Const VFF_FILEINUSE = &H2
Const VFF_BUFFTOOSMALL = &H4

' ----- VerInstallFile() flags -----
Const VIFF_FORCEINSTALL = &H1
Const VIFF_DONTDELETEOLD = &H2

Const VIF_TEMPFILE = &H1&
Const VIF_MISMATCH = &H2&
Const VIF_SRCOLD = &H4&

Const VIF_DIFFLANG = &H8&
Const VIF_DIFFCODEPG = &H10&
Const VIF_DIFFTYPE = &H20&

Const VIF_WRITEPROT = &H40&
Const VIF_FILEINUSE = &H80&
Const VIF_OUTOFSPACE = &H100&
Const VIF_ACCESSVIOLATION = &H200&
Const VIF_SHARINGVIOLATION = &H400&
Const VIF_CANNOTCREATE = &H800&
Const VIF_CANNOTDELETE = &H1000&
Const VIF_CANNOTRENAME = &H2000&
Const VIF_CANNOTDELETECUR = &H4000&
Const VIF_OUTOFMEMORY = &H8000&

Const VIF_CANNOTREADSRC = &H10000
Const VIF_CANNOTREADDST = &H20000
Const VIF_BUFFTOOSMALL = &H40000

' ----- Types and structures -----

Type VS_FIXEDFILEINFO
dwSignature As Long
dwStrucVersion As Long ' e.g. 0x00000042 = "0.42"
dwFileVersionMS As Long ' e.g. 0x00030075 = "3.75"
dwFileVersionLS As Long ' e.g. 0x00000031 = "0.31"
dwProductVersionMS As Long ' e.g. 0x00030010 = "3.10"
dwProductVersionLS As Long ' e.g. 0x00000031 = "0.31"
dwFileFlagsMask As Long ' = 0x3F for version "0.42"
dwFileFlags As Long ' e.g. VFF_DEBUG Or VFF_PRERELEASE
dwFileOS As Long ' e.g. VOS_DOS_WINDOWS16
dwFileType As Long ' e.g. VFT_DRIVER
dwFileSubtype As Long ' e.g. VFT2_DRV_KEYBOARD
dwFileDateMS As Long ' e.g. 0
dwFileDateLS As Long ' e.g. 0
End Type

' ----- Function prototypes -----

Declare PtrSafe Function VerFindFile Lib "version.dll" Alias "VerFindFileA" (ByVal uFlags As Long, ByVal szFileName As String, ByVal szWinDir As String, ByVal szAppDir As String, ByVal szCurDir As String, lpuCurDirLen As Long, ByVal szDestDir As String, lpuDestDirLen As Long) As Long
Declare PtrSafe Function VerInstallFile Lib "version.dll" Alias "VerInstallFileA" (ByVal uFlags As Long, ByVal szSrcFileName As String, ByVal szDestFileName As String, ByVal szSrcDir As String, ByVal szDestDir As String, ByVal szCurDir As String, ByVal szTmpFile As String, lpuTmpFileLen As Long) As Long

' Returns size of version info in Bytes
Declare PtrSafe Function GetFileVersionInfoSize Lib "version.dll" Alias "GetFileVersionInfoSizeA" (ByVal lptstrFilename As String, lpdwHandle As Long) As Long

' Read version info into buffer
' /* Length of buffer for info *
' /* Information from GetFileVersionSize *
' /* Filename of version stamped file *
Declare PtrSafe Function GetFileVersionInfo Lib "version.dll" Alias "GetFileVersionInfoA" (ByVal lptstrFilename As String, ByVal dwHandle As Long, ByVal dwLen As Long, lpData As Any) As Long
Declare PtrSafe Function VerLanguageName Lib "kernel32" Alias "VerLanguageNameA" (ByVal wLang As Long, ByVal szLang As String, ByVal nSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function VerQueryValue Lib "version.dll" Alias "VerQueryValue" (pBlock As Any, ByVal lpSubBlock As String, ByVal lplpBuffer As LongPtr, puLen As Long) As Long

' ************************************************** *********************
' * *
' * winbase.h -- This module defines the 32-Bit Windows Base APIs *
' * *
' * Copyright (c) 1990-1995, Microsoft Corp. All rights reserved. *
' * *
' ************************************************** **********************/
Type ICONMETRICS
cbSize As Long
iHorzSpacing As Long
iVertSpacing As Long
iTitleWrap As Long
lfFont As LOGFONT
End Type

Type HELPINFO
cbSize As Long
iContextType As Long
iCtrlId As Long
hItemHandle As LongPtr
dwContextId As LongPtr
MousePos As POINTAPI
End Type

Type ANIMATIONINFO
cbSize As Long
iMinAnimate As Long
End Type

Type MINIMIZEDMETRICS
cbSize As Long
iWidth As Long
iHorzGap As Long
iVertGap As Long
iArrange As Long
End Type

' Define API decoration for direct importing of DLL references.
Declare PtrSafe Function HeapValidate Lib "kernel32" Alias "HeapValidate" (ByVal hHeap As LongPtr, ByVal dwFlags As Long, lpMem As Any) As Long
Declare PtrSafe Function HeapCompact Lib "kernel32" Alias "HeapCompact" (ByVal hHeap As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As LongPtr

Const PROCESS_HEAP_REGION = &H1
Const PROCESS_HEAP_UNCOMMITTED_RANGE = &H2
Const PROCESS_HEAP_ENTRY_BUSY = &H4
Const PROCESS_HEAP_ENTRY_MOVEABLE = &H10
Const PROCESS_HEAP_ENTRY_DDESHARE = &H20

Declare PtrSafe Function HeapLock Lib "kernel32" Alias "HeapLock" (ByVal hHeap As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function HeapUnlock Lib "kernel32" Alias "HeapUnlock" (ByVal hHeap As LongPtr) As Long

' GetBinaryType return values.

Const SCS_32BIT_BINARY = 0
Const SCS_DOS_BINARY = 1
Const SCS_WOW_BINARY = 2
Const SCS_PIF_BINARY = 3
Const SCS_POSIX_BINARY = 4
Const SCS_OS216_BINARY = 5

Declare PtrSafe Function GetBinaryType Lib "kernel32" Alias "GetBinaryTypeA" (ByVal lpApplicationName As String, lpBinaryType As Long) As Long

Declare PtrSafe Function GetShortPathName Lib "kernel32" Alias "GetShortPathNameA" (ByVal lpszLongPath As String, ByVal lpszShortPath As String, ByVal cchBuffer As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetProcessAffinityMask Lib "kernel32" Alias "GetProcessAffinityMask" (ByVal hProcess As LongPtr, lpProcessAffinityMask As LongPtr, SystemAffinityMask As LongPtr) As Long

' Logon Support APIs

Const LOGON32_LOGON_INTERACTIVE = 2
Const LOGON32_LOGON_BATCH = 4
Const LOGON32_LOGON_SERVICE = 5

Const LOGON32_PROVIDER_DEFAULT = 0
Const LOGON32_PROVIDER_WINNT35 = 1

Declare PtrSafe Function LogonUser Lib "kernel32" Alias "LogonUserA" (ByVal lpszUsername As String, ByVal lpszDomain As String, ByVal lpszPassword As String, ByVal dwLogonType As Long, ByVal dwLogonProvider As Long, phToken As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function ImpersonateLoggedOnUser Lib "kernel32" Alias "ImpersonateLoggedOnUser" (ByVal hToken As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function CreateProcessAsUser Lib "advapi32.dll" Alias "CreateProcessAsUserA" (ByVal hToken As LongPtr, ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpCommandLine As String, lpProcessAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, lpThreadAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal bInheritHandles As Long, ByVal dwCreationFlags As Long, ByVal lpEnvironment As String, ByVal lpCurrentDirectory As String, lpStartupInfo As STARTUPINFO, lpProcessInformation As PROCESS_INFORMATION) As Long

' Performance counter API's

Type OSVERSIONINFO
dwOSVersionInfoSize As Long
dwMajorVersion As Long
dwMinorVersion As Long
dwBuildNumber As Long
dwPlatformId As Long
szCSDVersion(0 To 127) As Byte ' Maintenance string for PSS usage
End Type

' dwPlatformId defines:
'
Const VER_PLATFORM_WIN32s = 0
Const VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS = 1
Const VER_PLATFORM_WIN32_NT = 2

Declare PtrSafe Function GetVersionEx Lib "kernel32" Alias "GetVersionExA" (lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Long

' Power Management APIs

Const AC_LINE_OFFLINE = &H0
Const AC_LINE_ONLINE = &H1
Const AC_LINE_BACKUP_POWER = &H2
Const AC_LINE_UNKNOWN = &HFF
Const BATTERY_FLAG_HIGH = &H1
Const BATTERY_FLAG_LOW = &H2
Const BATTERY_FLAG_CRITICAL = &H4
Const BATTERY_FLAG_CHARGING = &H8
Const BATTERY_FLAG_NO_BATTERY = &H80
Const BATTERY_FLAG_UNKNOWN = &HFF
Const BATTERY_PERCENTAGE_UNKNOWN = &HFF
Const BATTERY_LIFE_UNKNOWN = &HFFFFFFFF

Type SYSTEM_POWER_STATUS
ACLineStatus As Byte
BatteryFlag As Byte
BatteryLifePercent As Byte
Reserved1 As Byte
BatteryLifeTime As Long
BatteryFullLifeTime As Long
End Type

Declare PtrSafe Function GetSystemPowerStatus Lib "kernel32" Alias "GetSystemPowerStatus" (lpSystemPowerStatus As SYSTEM_POWER_STATUS) As Long
Declare PtrSafe Function SetSystemPowerState Lib "kernel32" Alias "SetSystemPowerState" (ByVal fSuspend As Long, ByVal fForce As Long) As Long

' * commdlg.h -- This module defines the 32-Bit Common Dialog APIs *

Type OPENFILENAME
lStructSize As Long
hwndOwner As LongPtr
hInstance As LongPtr
lpstrFilter As String
lpstrCustomFilter As String
nMaxCustFilter As Long
nFilterIndex As Long
lpstrFile As String
nMaxFile As Long
lpstrFileTitle As String
nMaxFileTitle As Long
lpstrInitialDir As String
lpstrTitle As String
flags As Long
nFileOffset As Integer
nFileExtension As Integer
lpstrDefExt As String
lCustData As LongPtr
lpfnHook As LongPtr
lpTemplateName As String
'#if (_WIN32_WINNT >= 0x0500)
pvReserved As LongPtr
dwReserved As Long
FlagsEx As Long
'#endif // (_WIN32_WINNT >= 0x0500)
End Type

Declare PtrSafe Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long

Declare PtrSafe Function GetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long

Declare PtrSafe Function GetFileTitle Lib "comdlg32.dll" Alias "GetFileTitleA" (ByVal lpszFile As String, ByVal lpszTitle As String, ByVal cbBuf As Integer) As Integer

Const OFN_READONLY = &H1
Const OFN_OVERWRITEPROMPT = &H2
Const OFN_HIDEREADONLY = &H4
Const OFN_NOCHANGEDIR = &H8
Const OFN_SHOWHELP = &H10
Const OFN_ENABLEHOOK = &H20
Const OFN_ENABLETEMPLATE = &H40
Const OFN_ENABLETEMPLATEHANDLE = &H80
Const OFN_NOVALIDATE = &H100
Const OFN_ALLOWMULTISELECT = &H200
Const OFN_EXTENSIONDIFFERENT = &H400
Const OFN_PATHMUSTEXIST = &H800
Const OFN_FILEMUSTEXIST = &H1000
Const OFN_CREATEPROMPT = &H2000
Const OFN_SHAREAWARE = &H4000
Const OFN_NOREADONLYRETURN = &H8000&
Const OFN_NOTESTFILECREATE = &H10000
Const OFN_NONETWORKBUTTON = &H20000
Const OFN_NOLONGNAMES = &H40000 ' force no long names for 4.x modules
Const OFN_EXPLORER = &H80000 ' new look commdlg
Const OFN_NODEREFERENCELINKS = &H100000
Const OFN_LONGNAMES = &H200000 ' force long names for 3.x modules

Const OFN_SHAREFALLTHROUGH = 2
Const OFN_SHARENOWARN = 1
Const OFN_SHAREWARN = 0

Type NMHDR
hwndFrom As LongPtr
idfrom As LongPtr
code As Long
End Type

Type OFNOTIFY
hdr As NMHDR
lpOFN As OPENFILENAME
pszFile As String ' May be NULL
End Type

Const CDM_FIRST = (WM_USER + 100)
Const CDM_LAST = (WM_USER + 200)
Const CDM_GETSPEC = (CDM_FIRST + &H0)
Const CDM_GETFILEPATH = (CDM_FIRST + &H1)
Const CDM_GETFOLDERPATH = (CDM_FIRST + &H2)
Const CDM_GETFOLDERIDLIST = (CDM_FIRST + &H3)
Const CDM_SETCONTROLTEXT = (CDM_FIRST + &H4)
Const CDM_HIDECONTROL = (CDM_FIRST + &H5)
Const CDM_SETDEFEXT = (CDM_FIRST + &H6)

Type CHOOSECOLOR
lStructSize As Long
hwndOwner As LongPtr
hInstance As LongPtr
rgbResult As Long
lpCustColors As LongPtr
flags As Long
lCustData As LongPtr
lpfnHook As LongPtr
lpTemplateName As String
End Type

Declare PtrSafe Function ChooseColor Lib "comdlg32.dll" Alias "ChooseColorA" (pChoosecolor As CHOOSECOLOR) As Long

Const CC_RGBINIT = &H1
Const CC_FULLOPEN = &H2
Const CC_PREVENTFULLOPEN = &H4
Const CC_SHOWHELP = &H8
Const CC_ENABLEHOOK = &H10
Const CC_ENABLETEMPLATE = &H20
Const CC_ENABLETEMPLATEHANDLE = &H40
Const CC_SOLIDCOLOR = &H80
Const CC_ANYCOLOR = &H100

Type FINDREPLACE
lStructSize As Long ' size of this struct 0x20
hwndOwner As LongPtr ' handle to owner's window
hInstance As LongPtr ' instance handle of.EXE that
' contains cust. dlg. template
flags As Long ' one or more of the FR_??
lpstrFindWhat As String ' ptr. to search string
lpstrReplaceWith As String ' ptr. to replace string
wFindWhatLen As Integer ' size of find buffer
wReplaceWithLen As Integer ' size of replace buffer
lCustData As LongPtr ' data passed to hook fn.
lpfnHook As LongPtr ' ptr. to hook fn. or NULL
lpTemplateName As String ' custom template name
End Type

Const FR_DOWN = &H1
Const FR_WHOLEWORD = &H2
Const FR_MATCHCASE = &H4
Const FR_FINDNEXT = &H8
Const FR_REPLACE = &H10
Const FR_REPLACEALL = &H20
Const FR_DIALOGTERM = &H40
Const FR_SHOWHELP = &H80
Const FR_ENABLEHOOK = &H100
Const FR_ENABLETEMPLATE = &H200
Const FR_NOUPDOWN = &H400
Const FR_NOMATCHCASE = &H800
Const FR_NOWHOLEWORD = &H1000
Const FR_ENABLETEMPLATEHANDLE = &H2000
Const FR_HIDEUPDOWN = &H4000
Const FR_HIDEMATCHCASE = &H8000&
Const FR_HIDEWHOLEWORD = &H10000

Declare PtrSafe Function FindText Lib "comdlg32.dll" Alias "FindTextA " (pFindreplace As FINDREPLACE) As LongPtr

Declare PtrSafe Function ReplaceText Lib "comdlg32.dll" Alias "ReplaceTextA" (pFindreplace As FINDREPLACE) As LongPtr

Type CHOOSEFONT
lStructSize As Long
hwndOwner As LongPtr ' caller's window handle
hdc As LongPtr ' printer DC/IC or NULL
lpLogFont As LongPtr ' ptr. to a LOGFONT struct
iPointSize As Long ' 10 * size in points of selected font
flags As Long ' enum. type flags
rgbColors As Long ' returned text color
lCustData As LongPtr ' data passed to hook fn.
lpfnHook As LongPtr ' ptr. to hook function
lpTemplateName As String ' custom template name
hInstance As LongPtr ' instance handle of.EXE that
' contains cust. dlg. template
lpszStyle As String ' return the style field here
' must be LF_FACESIZE or bigger
nFontType As Integer ' same value reported to the EnumFonts
' call back with the extra FONTTYPE_
' bits added
MISSING_ALIGNMENT As Integer
nSizeMin As Long ' minimum pt size allowed &
nSizeMax As Long ' max pt size allowed if
' CF_LIMITSIZE is used
End Type

Declare PtrSafe Function ChooseFont Lib "comdlg32.dll" Alias "ChooseFontA" (pChoosefont As CHOOSEFONT) As Long

Const CF_SCREENFONTS = &H1
Const CF_PRINTERFONTS = &H2
Const CF_BOTH = (CF_SCREENFONTS Or CF_PRINTERFONTS)
Const CF_SHOWHELP = &H4&
Const CF_ENABLEHOOK = &H8&
Const CF_ENABLETEMPLATE = &H10&
Const CF_ENABLETEMPLATEHANDLE = &H20&
Const CF_INITTOLOGFONTSTRUCT = &H40&
Const CF_USESTYLE = &H80&
Const CF_EFFECTS = &H100&
Const CF_APPLY = &H200&
Const CF_ANSIONLY = &H400&
Const CF_SCRIPTSONLY = CF_ANSIONLY
Const CF_NOVECTORFONTS = &H800&
Const CF_NOOEMFONTS = CF_NOVECTORFONTS
Const CF_NOSIMULATIONS = &H1000&
Const CF_LIMITSIZE = &H2000&
Const CF_FIXEDPITCHONLY = &H4000&
Const CF_WYSIWYG = &H8000& ' must also have CF_SCREENFONTS CF_PRINTERFONTS
Const CF_FORCEFONTEXIST = &H10000
Const CF_SCALABLEONLY = &H20000
Const CF_TTONLY = &H40000
Const CF_NOFACESEL = &H80000
Const CF_NOSTYLESEL = &H100000
Const CF_NOSIZESEL = &H200000
Const CF_SELECTSCRIPT = &H400000
Const CF_NOSCRIPTSEL = &H800000
Const CF_NOVERTFONTS = &H1000000

Const SIMULATED_FONTTYPE = &H8000
Const PRINTER_FONTTYPE = &H4000
Const SCREEN_FONTTYPE = &H2000
Const BOLD_FONTTYPE = &H100
Const ITALIC_FONTTYPE = &H200
Const REGULAR_FONTTYPE = &H400

Const WM_CHOOSEFONT_GETLOGFONT = (WM_USER + 1)
Const WM_CHOOSEFONT_SETLOGFONT = (WM_USER + 101)
Const WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS = (WM_USER + 102)

Const LBSELCHSTRING = "commdlg_LBSelChangedNotify"
Const SHAREVISTRING = "commdlg_ShareViolation"
Const FILEOKSTRING = "commdlg_FileNameOK"
Const COLOROKSTRING = "commdlg_ColorOK"
Const SETRGBSTRING = "commdlg_SetRGBColor"
Const HELPMSGSTRING = "commdlg_help"
Const FINDMSGSTRING = "commdlg_FindReplace"

Const CD_LBSELNOITEMS = -1
Const CD_LBSELCHANGE = 0
Const CD_LBSELSUB = 1
Const CD_LBSELADD = 2

Type PRINTDLG
lStructSize As Long
hwndOwner As LongPtr
hDevMode As LongPtr
hDevNames As LongPtr
hdc As LongPtr
flags As Long
nFromPage As Integer
nToPage As Integer
nMinPage As Integer
nMaxPage As Integer
nCopies As Integer
hInstance As LongPtr
lCustData As LongPtr
lpfnPrintHook As LongPtr
lpfnSetupHook As LongPtr
lpPrintTemplateName As String
lpSetupTemplateName As String
hPrintTemplate As LongPtr
hSetupTemplate As LongPtr
End Type

Declare PtrSafe Function PrintDlg Lib "comdlg32.dll" Alias "PrintDlgA" (pPrintdlg As PRINTDLG) As Long

Const PD_ALLPAGES = &H0
Const PD_SELECTION = &H1
Const PD_PAGENUMS = &H2
Const PD_NOSELECTION = &H4
Const PD_NOPAGENUMS = &H8
Const PD_COLLATE = &H10
Const PD_PRINTTOFILE = &H20
Const PD_PRINTSETUP = &H40
Const PD_NOWARNING = &H80
Const PD_RETURNDC = &H100
Const PD_RETURNIC = &H200
Const PD_RETURNDEFAULT = &H400
Const PD_SHOWHELP = &H800
Const PD_ENABLEPRINTHOOK = &H1000
Const PD_ENABLESETUPHOOK = &H2000
Const PD_ENABLEPRINTTEMPLATE = &H4000
Const PD_ENABLESETUPTEMPLATE = &H8000&
Const PD_ENABLEPRINTTEMPLATEHANDLE = &H10000
Const PD_ENABLESETUPTEMPLATEHANDLE = &H20000
Const PD_USEDEVMODECOPIES = &H40000
Const PD_USEDEVMODECOPIESANDCOLLATE = &H40000
Const PD_DISABLEPRINTTOFILE = &H80000
Const PD_HIDEPRINTTOFILE = &H100000
Const PD_NONETWORKBUTTON = &H200000

Type DEVNAMES
wDriverOffset As Integer
wDeviceOffset As Integer
wOutputOffset As Integer
wDefault As Integer
End Type

Const DN_DEFAULTPRN = &H1

Declare PtrSafe Function CommDlgExtendedError Lib "comdlg32.dll" Alias "CommDlgExtendedError" () As Long

Const WM_PSD_PAGESETUPDLG = (WM_USER)
Const WM_PSD_FULLPAGERECT = (WM_USER + 1)
Const WM_PSD_MINMARGINRECT = (WM_USER + 2)
Const WM_PSD_MARGINRECT = (WM_USER + 3)
Const WM_PSD_GREEKTEXTRECT = (WM_USER + 4)
Const WM_PSD_ENVSTAMPRECT = (WM_USER + 5)
Const WM_PSD_YAFULLPAGERECT = (WM_USER + 6)

Type PAGESETUPDLG
lStructSize As Long
hwndOwner As LongPtr
hDevMode As LongPtr
hDevNames As LongPtr
flags As Long
ptPaperSize As POINTAPI
rtMinMargin As RECT
rtMargin As RECT
hInstance As LongPtr
lCustData As LongPtr
lpfnPageSetupHook As LongPtr
lpfnPagePaintHook As LongPtr
lpPageSetupTemplateName As String
hPageSetupTemplate As LongPtr
End Type

Declare PtrSafe Function PageSetupDlg Lib "comdlg32.dll" Alias "PageSetupDlgA" (pPagesetupdlg As PAGESETUPDLG) As Long

Const PSD_DEFAULTMINMARGINS = &H0 ' default (printer's)
Const PSD_INWININIINTLMEASURE = &H0 ' 1st of 4 possible

Const PSD_MINMARGINS = &H1 ' use caller's
Const PSD_MARGINS = &H2 ' use caller's
Const PSD_INTHOUSANDTHSOFINCHES = &H4 ' 2nd of 4 possible
Const PSD_INHUNDREDTHSOFMILLIMETERS = &H8 ' 3rd of 4 possible
Const PSD_DISABLEMARGINS = &H10
Const PSD_DISABLEPRINTER = &H20
Const PSD_NOWARNING = &H80 ' must be same as PD_*
Const PSD_DISABLEORIENTATION = &H100
Const PSD_RETURNDEFAULT = &H400 ' must be same as PD_*
Const PSD_DISABLEPAPER = &H200
Const PSD_SHOWHELP = &H800 ' must be same as PD_*
Const PSD_ENABLEPAGESETUPHOOK = &H2000 ' must be same as PD_*
Const PSD_ENABLEPAGESETUPTEMPLATE = &H8000& ' must be same as PD_*
Const PSD_ENABLEPAGESETUPTEMPLATEHANDLE = &H20000 ' must be same as PD_*
Const PSD_ENABLEPAGEPAINTHOOK = &H40000
Const PSD_DISABLEPAGEPAINTING = &H80000

Declare PtrSafe Function DdeInitialize Lib "user32" Alias "DdeInitializeA" (pidInst As Long, ByVal pfnCallback As LongPtr, ByVal afCmd As Long, ByVal ulRes As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetServiceBits Lib "advapi32" Alias "SetServiceBits" (ByVal hServiceStatus As LongPtr, ByVal dwServiceBits As Long, ByVal bSetBitsOn As Long, ByVal bUpdateImmediately As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CopyLZFile Lib "lz32" Alias "CopyLZFile" (ByVal n1 As Long, ByVal n2 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function LZStart Lib "lz32" Alias "LZStart" () As Long
Declare PtrSafe Sub LZDone Lib "lz32" Alias "LZDone" ()
Declare PtrSafe Function mciGetYieldProc Lib "winmm" Alias "mciGetYieldProc" (ByVal mciId As Long, pdwYieldData As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function mciSetYieldProc Lib "winmm" Alias "mciSetYieldProc" (ByVal mciId As Long, ByVal fpYieldProc As LongPtr, ByVal dwYieldData As Long) As Long
Declare PtrSafe Function midiOutGetNumDevs Lib "winmm" Alias "midiOutGetNumDevs" () As Long
Declare PtrSafe Function mmioInstallIOProcA Lib "winmm" Alias "mmioInstallIOProcA" (ByVal fccIOProc As Long, ByVal pIOProc As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CommandLineToArgv Lib "shell32" Alias "CommandLineToArgvW" (ByVal lpCmdLine As String, pNumArgs As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function IsTextUnicode Lib "advapi32" Alias "IsTextUnicode" (lpBuffer As Any, ByVal cb As Long, lpi As Long) As Long
Declare PtrSafe Function NotifyChangeEventLog Lib "advapi32" Alias "NotifyChangeEventLog" (ByVal hEventLog As LongPtr, ByVal hEvent As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SetThreadToken Lib "advapi32" Alias "SetThreadToken" (Thread As LongPtr, ByVal Token As LongPtr) As Long

Type COMMCONFIG
dwSize As Long
wVersion As Integer
wReserved As Integer
dcbx As DCB
dwProviderSubType As Long
dwProviderOffset As Long
dwProviderSize As Long
wcProviderData As Integer
End Type

Declare PtrSafe Function CommConfigDialog Lib "kernel32" Alias "CommConfigDialogA" (ByVal lpszName As String, ByVal hWnd As LongPtr, lpCC As COMMCONFIG) As Long
Declare PtrSafe Function CreateIoCompletionPort Lib "kernel32" Alias "CreateIoCompletionPort" (ByVal FileHandle As LongPtr, ByVal ExistingCompletionPort As LongPtr, ByVal CompletionKey As LongPtr, ByVal NumberOfConcurrentThreads As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DisableThreadLibraryCalls Lib "kernel32" Alias "DisableThreadLibraryCalls" (ByVal hLibModule As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumResourceLanguages Lib "kernel32" Alias "EnumResourceLanguagesA" (ByVal hModule As LongPtr, ByVal lpType As String, ByVal lpName As String, ByVal lpEnumFunc As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumResourceNames Lib "kernel32" Alias "EnumResourceNamesA" (ByVal hModule As LongPtr, ByVal lpType As String, ByVal lpEnumFunc As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumResourceTypes Lib "kernel32" Alias "EnumResourceTypesA" (ByVal hModule As LongPtr, ByVal lpEnumFunc As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function FreeEnvironmentStrings Lib "kernel32" Alias "FreeEnvironmentStringsA" (ByVal lpsz As String) As Long

Declare PtrSafe Sub FreeLibraryAndExitThread Lib "kernel32" Alias "FreeLibraryAndExitThread" (ByVal hLibModule As LongPtr, ByVal dwExitCode As Long)
Declare PtrSafe Function FreeResource Lib "kernel32" Alias "FreeResource" (ByVal hResData As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetCommConfig Lib "kernel32" Alias "GetCommConfig" (ByVal hCommDev As LongPtr, lpCC As COMMCONFIG, lpdwSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetCompressedFileSize Lib "kernel32" Alias "GetCompressedFileSizeA" (ByVal lpFileName As String, lpFileSizeHigh As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetDefaultCommConfig Lib "kernel32" Alias "GetDefaultCommConfigA" (ByVal lpszName As String, lpCC As COMMCONFIG, lpdwSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetHandleInformation Lib "kernel32" Alias "GetHandleInformation" (ByVal hObject As LongPtr, lpdwFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetProcessHeaps Lib "kernel32" Alias "GetProcessHeaps" (ByVal NumberOfHeaps As Long, ProcessHeaps As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetProcessWorkingSetSize Lib "kernel32" Alias "GetProcessWorkingSetSize" (ByVal hProcess As LongPtr, lpMinimumWorkingSetSize As LongPtr, lpMaximumWorkingSetSize As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetQueuedCompletionStatus Lib "kernel32" Alias "GetQueuedCompletionStatus" (ByVal CompletionPort As LongPtr, lpNumberOfBytesTransferred As Long, lpCompletionKey As LongPtr, lpOverlapped As LongPtr, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetSystemTimeAdjustment Lib "kernel32" Alias "GetSystemTimeAdjustment" (lpTimeAdjustment As Long, lpTimeIncrement As Long, lpTimeAdjustmentDisabled As Long) As Long

Declare PtrSafe Function GlobalCompact Lib "kernel32" Alias "GlobalCompact" (ByVal dwMinFree As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Sub GlobalFix Lib "kernel32" Alias "GlobalFix" (ByVal hMem As LongPtr)
Declare PtrSafe Sub GlobalUnfix Lib "kernel32" Alias "GlobalUnfix" (ByVal hMem As LongPtr)
Declare PtrSafe Function GlobalWire Lib "kernel32" Alias "GlobalWire" (ByVal hMem As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GlobalUnWire Lib "kernel32" Alias "GlobalUnWire" (ByVal hMem As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function IsBadCodePtr Lib "kernel32" Alias "IsBadCodePtr" (ByVal lpfn As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function LocalCompact Lib "kernel32" Alias "LocalCompact" (ByVal uMinFree As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function LocalShrink Lib "kernel32" Alias "LocalShrink" (ByVal hMem As LongPtr, ByVal cbNewSize As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Sub ZeroMemory Lib "KERNEL32" Alias "RtlZeroMemory" (dest As Any, ByVal numBytes As LongPtr)
Declare PtrSafe Function ReadFileEx Lib "kernel32" Alias "ReadFileEx" (ByVal hFile As LongPtr, lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, lpOverlapped As OVERLAPPED, ByVal lpCompletionRoutine As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function SetCommConfig Lib "kernel32" Alias "SetCommConfig" (ByVal hCommDev As LongPtr, lpCC As COMMCONFIG, ByVal dwSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetDefaultCommConfig Lib "kernel32" Alias "SetDefaultCommConfigA" (ByVal lpszName As String, lpCC As COMMCONFIG, ByVal dwSize As Long) As Long
Declare PtrSafe Sub SetFileApisToANSI Lib "kernel32" Alias "SetFileApisToANSI" ()
Declare PtrSafe Function SetHandleInformation Lib "kernel32" Alias "SetHandleInformation" (ByVal hObject As LongPtr, ByVal dwMask As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetProcessWorkingSetSize Lib "kernel32" Alias "SetProcessWorkingSetSize" (ByVal hProcess As LongPtr, ByVal dwMinimumWorkingSetSize As LongPtr, ByVal dwMaximumWorkingSetSize As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function lstrcat Lib "kernel32" Alias "lstrcatA" (ByVal lpString1 As String, ByVal lpString2 As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function lstrcpyn Lib "kernel32" Alias "lstrcpynA" (ByVal lpString1 As String, ByVal lpString2 As String, ByVal iMaxLength As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function lstrcpy Lib "kernel32" Alias "lstrcpyA" (ByVal lpString1 As String, ByVal lpString2 As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetSystemTimeAdjustment Lib "kernel32" Alias "SetSystemTimeAdjustment" (ByVal dwTimeAdjustment As Long, ByVal bTimeAdjustmentDisabled As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetThreadAffinityMask Lib "kernel32" Alias "SetThreadAffinityMask" (ByVal hThread As LongPtr, ByVal dwThreadAffinityMask As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetUnhandledExceptionFilter Lib "kernel32" Alias "SetUnhandledExceptionFilter" (ByVal lpTopLevelExceptionFilter As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SystemTimeToTzSpecificLocalTime Lib "kernel32" Alias "SystemTimeToTzSpecificLocalTime" (lpTimeZoneInformation As TIME_ZONE_INFORMATION, lpUniversalTime As SYSTEMTIME, lpLocalTime As SYSTEMTIME) As Long
Declare PtrSafe Function WriteFileEx Lib "kernel32" Alias "WriteFileEx" (ByVal hFile As LongPtr, lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfBytesToWrite As Long, lpOverlapped As OVERLAPPED, ByVal lpCompletionRoutine As LongPtr) As Long

Type PIXELFORMATDESCRIPTOR
nSize As Integer
nVersion As Integer
dwFlags As Long
iPixelType As Byte
cColorBits As Byte
cRedBits As Byte
cRedShift As Byte
cGreenBits As Byte
cGreenShift As Byte
cBlueBits As Byte
cBlueShift As Byte
cAlphaBits As Byte
cAlphaShift As Byte
cAccumBits As Byte
cAccumRedBits As Byte
cAccumGreenBits As Byte
cAccumBlueBits As Byte
cAccumAlphaBits As Byte
cDepthBits As Byte
cStencilBits As Byte
cAuxBuffers As Byte
iLayerType As Byte
bReserved As Byte
dwLayerMask As Long
dwVisibleMask As Long
dwDamageMask As Long
End Type

Declare PtrSafe Function ChoosePixelFormat Lib "gdi32" Alias "ChoosePixelFormat" (ByVal hDC As LongPtr, pPixelFormatDescriptor As PIXELFORMATDESCRIPTOR) As Long
Declare PtrSafe Function CreateDIBSection Lib "gdi32" Alias "CreateDIBSection" (ByVal hDC As LongPtr, pBitmapInfo As BITMAPINFO, ByVal un As Long, ByVal lplpVoid As LongPtr, ByVal handle As LongPtr, ByVal dw As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function DescribePixelFormat Lib "gdi32" Alias "DescribePixelFormat" (ByVal hDC As LongPtr, ByVal n As Long, ByVal un As Long, lpPixelFormatDescriptor As PIXELFORMATDESCRIPTOR) As Long
Declare PtrSafe Function EnumFonts Lib "gdi32" Alias "EnumFontsA" (ByVal hDC As LongPtr, ByVal lpsz As String, ByVal lpFontEnumProc As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumMetaFile Lib "gdi32" Alias "EnumMetaFile" (ByVal hDC As LongPtr, ByVal hMetafile As LongPtr, ByVal lpMFEnumProc As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumObjects Lib "gdi32" Alias "EnumObjects" (ByVal hDC As LongPtr, ByVal n As Long, ByVal lpGOBJEnumProc As LongPtr, lpVoid As Any) As Long

Declare PtrSafe Function FixBrushOrgEx Lib "gdi32" Alias "FixBrushOrgEx" (ByVal hDC As LongPtr, ByVal n1 As Long, ByVal n2 As Long, lpPoint As POINTAPI) As Long
Declare PtrSafe Function GetBrushOrgEx Lib "gdi32" Alias "GetBrushOrgEx" (ByVal hDC As LongPtr, lpPoint As POINTAPI) As Long
Declare PtrSafe Function GetDIBColorTable Lib "gdi32" Alias "GetDIBColorTable" (ByVal hDC As LongPtr, ByVal un1 As Long, ByVal un2 As Long, pRGBQuad As RGBQUAD) As Long
Declare PtrSafe Function GetPixelFormat Lib "gdi32" Alias "GetPixelFormat" (ByVal hDC As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function LineDDA Lib "gdi32" Alias "LineDDA" (ByVal n1 As Long, ByVal n2 As Long, ByVal n3 As Long, ByVal n4 As Long, ByVal lpLineDDAProc As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function SetAbortProc Lib "gdi32" Alias "SetAbortProc" (ByVal hDC As LongPtr, ByVal lpAbortProc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SetDIBColorTable Lib "gdi32" Alias "SetDIBColorTable" (ByVal hDC As LongPtr, ByVal un1 As Long, ByVal un2 As Long, pcRGBQuad As RGBQUAD) As Long
Declare PtrSafe Function SetPixelFormat Lib "gdi32" Alias "SetPixelFormat" (ByVal hDC As LongPtr, ByVal n As Long, pcPixelFormatDescriptor As PIXELFORMATDESCRIPTOR) As Long
Declare PtrSafe Function SwapBuffers Lib "gdi32" Alias "SwapBuffers" (ByVal hDC As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumCalendarInfo Lib "kernel32" Alias "EnumCalendarInfoA" (ByVal lpCalInfoEnumProc As LongPtr, ByVal Locale As Long, ByVal Calendar As Long, ByVal CalType As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetCurrencyFormat Lib "kernel32" Alias "GetCurrencyFormatA" (ByVal Locale As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal lpValue As String, lpFormat As CURRENCYFMT, ByVal lpCurrencyStr As String, ByVal cchCurrency As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetNumberFormat Lib "kernel32" Alias "GetNumberFormatA" (ByVal Locale As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal lpValue As String, lpFormat As NUMBERFMT, ByVal lpNumberStr As String, ByVal cchNumber As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetStringTypeEx Lib "kernel32" Alias "GetStringTypeExA" (ByVal Locale As Long, ByVal dwInfoType As Long, ByVal lpSrcStr As String, ByVal cchSrc As Long, lpCharType As Integer) As Long
Declare PtrSafe Function GetStringTypeW Lib "kernel32" Alias "GetStringTypeW" (ByVal dwInfoType As Long, ByVal lpSrcStr As String, ByVal cchSrc As Long, lpCharType As Integer) As Long
Declare PtrSafe Function SetLocaleInfo Lib "kernel32" Alias "SetLocaleInfoA" (ByVal Locale As Long, ByVal LCType As Long, ByVal lpLCData As String) As Long

Declare PtrSafe Function DeletePrinter Lib "winspool.drv" Alias "DeletePrinter" (ByVal hPrinter As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function FindClosePrinterChangeNotification Lib "winspool.drv" Alias "FindClosePrinterChangeNotification" (ByVal hChange As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function FindFirstPrinterChangeNotification Lib "winspool.drv" Alias "FindFirstPrinterChangeNotification" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal fdwFlags As Long, ByVal fdwOptions As Long, ByVal pPrinterNotifyOptions As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function FindNextPrinterChangeNotification Lib "winspool.drv" Alias "FindNextPrinterChangeNotification" (ByVal hChange As LongPtr, pdwChange As Long, ByVal pvReserved As String, ByVal ppPrinterNotifyInfo As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetPrinter Lib "winspool.drv" Alias "GetPrinterA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal Level As Long, pPrinter As Any, ByVal cbBuf As Long, pcbNeeded As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetPrinter Lib "winspool.drv" Alias "SetPrinterA" (ByVal hPrinter As LongPtr, ByVal Level As Long, pPrinter As Byte, ByVal Command As Long) As Long

Declare PtrSafe Function BroadcastSystemMessage Lib "user32" Alias "BroadcastSystemMessage" (ByVal dw As Long, pdw As Long, ByVal un As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As LongPtr, ByVal hWnd As LongPtr, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CascadeWindows Lib "user32" Alias "CascadeWindows" (ByVal hwndParent As LongPtr, ByVal wHow As Long, lpRect As RECT, ByVal cKids As Long, lpkids As LongPtr) As Integer
Declare PtrSafe Function ChangeMenu Lib "user32" Alias "ChangeMenuA" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal cmd As Long, ByVal lpszNewItem As String, ByVal cmdInsert As Long, ByVal flags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CheckMenuRadioItem Lib "user32" Alias "CheckMenuRadioItem" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal un1 As Long, ByVal un2 As Long, ByVal un3 As Long, ByVal un4 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function CloseDesktop Lib "user32" Alias "CloseDesktop" (ByVal hDesktop As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function CloseWindowStation Lib "user32" Alias "CloseWindowStation" (ByVal hWinSta As LongPtr) As Long

Declare PtrSafe Function CopyImage Lib "user32" Alias "CopyImage" (ByVal handle As LongPtr, ByVal un1 As Long, ByVal n1 As Long, ByVal n2 As Long, ByVal un2 As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateDesktop Lib "user32" Alias "CreateDesktopA" (ByVal lpszDesktop As String, ByVal lpszDevice As String, pDevmode As DEVMODE, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwDesiredAccess As Long, lpsa As SECURITY_ATTRIBUTES) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateDialogIndirectParam Lib "user32" Alias "CreateDialogIndirectParamA" (ByVal hInstance As LongPtr, lpTemplate As DLGTEMPLATE, ByVal hWndParent As LongPtr, ByVal lpDialogFunc As LongPtr, ByVal dwInitParam As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateDialogParam Lib "user32" Alias "CreateDialogParamA" (ByVal hInstance As LongPtr, ByVal lpName As String, ByVal hWndParent As LongPtr, ByVal lpDialogFunc As LongPtr, ByVal lParamInit As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CreateIconFromResource Lib "user32" Alias "CreateIconFromResource" (presbits As Byte, ByVal dwResSize As Long, ByVal fIcon As Long, ByVal dwVer As Long) As LongPtr

Declare PtrSafe Function DialogBoxIndirectParam Lib "user32" Alias "DialogBoxIndirectParamA" (ByVal hInstance As LongPtr, hDialogTemplate As DLGTEMPLATE, ByVal hWndParent As LongPtr, ByVal lpDialogFunc As LongPtr, ByVal dwInitParam As LongPtr) As LongPtr

Declare PtrSafe Function DragObject Lib "user32" Alias "DragObject" (ByVal hWnd1 As LongPtr, ByVal hWnd2 As LongPtr, ByVal un As Long, ByVal dw As LongPtr, ByVal hCursor As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function DrawAnimatedRects Lib "user32" Alias "DrawAnimatedRects" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal idAni As Long, lprcFrom As RECT, lprcTo As RECT) As Long
Declare PtrSafe Function DrawCaption Lib "user32" Alias "DrawCaption" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal hDC As LongPtr, pcRect As RECT, ByVal un As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DrawEdge Lib "user32" Alias "DrawEdge" (ByVal hdc As LongPtr, qrc As RECT, ByVal edge As Long, ByVal grfFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DrawFrameControl Lib "user32" Alias "DrawFrameControl" (ByVal hDC As LongPtr, lpRect As RECT, ByVal un1 As Long, ByVal un2 As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DrawIconEx Lib "user32" Alias "DrawIconEx" (ByVal hdc As LongPtr, ByVal xLeft As Long, ByVal yTop As Long, ByVal hIcon As LongPtr, ByVal cxWidth As Long, ByVal cyWidth As Long, ByVal istepIfAniCur As Long, ByVal hbrFlickerFreeDraw As LongPtr, ByVal diFlags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function DrawState Lib "user32" Alias "DrawStateA" (ByVal hDC As LongPtr, ByVal hBrush As LongPtr, ByVal lpDrawStateProc As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr, ByVal wParam As LongPtr, ByVal n1 As Long, ByVal n2 As Long, ByVal n3 As Long, ByVal n4 As Long, ByVal un As Long) As Long

Type DRAWTEXTPARAMS
cbSize As Long
iTabLength As Long
iLeftMargin As Long
iRightMargin As Long
uiLengthDrawn As Long
End Type

Declare PtrSafe Function DrawTextEx Lib "user32" Alias "DrawTextExA" (ByVal hDC As LongPtr, ByVal lpsz As String, ByVal n As Long, lpRect As RECT, ByVal un As Long, lpDrawTextParams As DRAWTEXTPARAMS) As Long
Declare PtrSafe Function EnumChildWindows Lib "user32" Alias "EnumChildWindows" (ByVal hWndParent As LongPtr, ByVal lpEnumFunc As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumDesktops Lib "user32" Alias "EnumDesktopsA" (ByVal hwinsta As LongPtr, ByVal lpEnumFunc As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumDesktopWindows Lib "user32" Alias "EnumDesktopWindows" (ByVal hDesktop As LongPtr, ByVal lpfn As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumPropsEx Lib "user32" Alias "EnumPropsExA" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal lpEnumFunc As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumProps Lib "user32" Alias "EnumPropsA" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal lpEnumFunc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumThreadWindows Lib "user32" Alias "EnumThreadWindows" (ByVal dwThreadId As Long, ByVal lpfn As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumWindows Lib "user32" (ByVal lpEnumFunc As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function EnumWindowStations Lib "user32" Alias "EnumWindowStationsA" (ByVal lpEnumFunc As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As LongPtr, ByVal hWnd2 As LongPtr, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As LongPtr

Declare PtrSafe Function GetKeyboardLayoutList Lib "user32" Alias "GetKeyboardLayoutList" (ByVal nBuff As Long, lpList As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetKeyboardLayout Lib "user32" Alias "GetKeyboardLayout" (ByVal dwLayout As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetMenuContextHelpId Lib "user32" Alias "GetMenuContextHelpId" (ByVal hMenu As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetMenuDefaultItem Lib "user32" Alias "GetMenuDefaultItem" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal fByPos As Long, ByVal gmdiFlags As Long) As Long

Type MENUITEMINFO
cbSize As Long
fMask As Long
fType As Long
fState As Long
wID As Long
hSubMenu As LongPtr
hbmpChecked As LongPtr
hbmpUnchecked As LongPtr
dwItemData As LongPtr
dwTypeData As String
cch As Long
'#if(WINVER >= 0x0500)
hbmpItem As LongPtr
'#endif /* WINVER >= 0x0500 */
End Type

Declare PtrSafe Function GetMenuItemInfo Lib "user32" Alias "GetMenuItemInfoA" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal un As Long, ByVal b As Long, lpMenuItemInfo As MENUITEMINFO) As Long
Declare PtrSafe Function GetMenuItemRect Lib "user32" Alias "GetMenuItemRect" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal hMenu As LongPtr, ByVal uItem As Long, lprcItem As RECT) As Long

Type SCROLLINFO
cbSize As Long
fMask As Long
nMin As Long
nMax As Long
nPage As Long
nPos As Long
nTrackPos As Long
End Type

Declare PtrSafe Function GetScrollInfo Lib "user32" Alias "GetScrollInfo" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal n As Long, lpScrollInfo As SCROLLINFO) As Long
Declare PtrSafe Function GetSysColorBrush Lib "user32" Alias "GetSysColorBrush" (ByVal nIndex As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetUserObjectInformation Lib "user32" Alias "GetUserObjectInformationA" (ByVal hObj As LongPtr, ByVal nIndex As Long, pvInfo As Any, ByVal nLength As Long, lpnLengthNeeded As Long) As Long
Declare PtrSafe Function GetWindowContextHelpId Lib "user32" Alias "GetWindowContextHelpId" (ByVal hWnd As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GetWindowRgn Lib "user32" Alias "GetWindowRgn" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal hRgn As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function GrayString Lib "user32" Alias "GrayStringA" (ByVal hDC As LongPtr, ByVal hBrush As LongPtr, ByVal lpOutputFunc As LongPtr, ByVal lpData As LongPtr, ByVal nCount As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
Declare PtrSafe Function InsertMenuItem Lib "user32" Alias "InsertMenuItemA" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal un As Long, ByVal bool As Long, ByRef lpcMenuItemInfo As MENUITEMINFO) As Long
Declare PtrSafe Function LoadCursorFromFile Lib "user32" Alias "LoadCursorFromFileA" (ByVal lpFileName As String) As LongPtr
Declare PtrSafe Function LoadImage Lib "user32" Alias "LoadImageA" (ByVal hInst As LongPtr, ByVal lpsz As String, ByVal un1 As Long, ByVal n1 As Long, ByVal n2 As Long, ByVal un2 As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function LookupIconIdFromDirectoryEx Lib "user32" Alias "LookupIconIdFromDirectoryEx" (presbits As Byte, ByVal fIcon As Long, ByVal cxDesired As Long, ByVal cyDesired As Long, ByVal Flags As Long) As Long
Declare PtrSafe Function MapVirtualKeyEx Lib "user32" Alias "MapVirtualKeyExA" (ByVal uCode As Long, ByVal uMapType As Long, ByVal dwhkl As LongPtr) As Long

Type MSGBOXPARAMS
cbSize As Long
hwndOwner As LongPtr
hInstance As LongPtr
lpszText As String
lpszCaption As String
dwStyle As Long
lpszIcon As String
dwContextHelpId As LongPtr
lpfnMsgBoxCallback As LongPtr
dwLanguageId As Long
End Type

Declare PtrSafe Function MessageBoxIndirect Lib "user32" Alias "MessageBoxIndirectA" (lpMsgBoxParams As MSGBOXPARAMS) As Long
Declare PtrSafe Function OpenDesktop Lib "user32" Alias "OpenDesktopA" (ByVal lpszDesktop As String, ByVal dwFlags As Long, ByVal fInherit As Long, ByVal dwDesiredAccess As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function OpenInputDesktop Lib "user32" Alias "OpenInputDesktop" (ByVal dwFlags As Long, ByVal fInherit As Long, ByVal dwDesiredAccess As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function OpenWindowStation Lib "user32" Alias "OpenWindowStationA" (ByVal lpszWinSta As String, ByVal fInherit As Long, ByVal dwDesiredAccess As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function PaintDesktop Lib "user32" Alias "PaintDesktop" (ByVal hdc As LongPtr) As Long

Type WNDCLASSEX
cbSize As Long
style As Long
lpfnWndProc As LongPtr
cbClsExtra As Long
cbWndExtra As Long
hInstance As LongPtr
hIcon As LongPtr
hCursor As LongPtr
hbrBackground As LongPtr
lpszMenuName As String
lpszClassName As String
hIconSm As LongPtr
End Type

Declare PtrSafe Function RegisterClassEx Lib "user32" Alias "RegisterClassExA" (pcWndClassEx As WNDCLASSEX) As Integer
Declare PtrSafe Function SetMenuContextHelpId Lib "user32" Alias "SetMenuContextHelpId" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal dw As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetMenuDefaultItem Lib "user32" Alias "SetMenuDefaultItem" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal uItem As Long, ByVal fByPos As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetMenuItemInfo Lib "user32" Alias "SetMenuItemInfoA" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal un As Long, ByVal bool As Long, lpcMenuItemInfo As MENUITEMINFO) As Long
Declare PtrSafe Function SetMessageExtraInfo Lib "user32" Alias "SetMessageExtraInfo" (ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetMessageQueue Lib "user32" Alias "SetMessageQueue" (ByVal cMessagesMax As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetProcessWindowStation Lib "user32" Alias "SetProcessWindowStation" (ByVal hWinSta As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SetScrollInfo Lib "user32" Alias "SetScrollInfo" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal n As Long, lpcScrollInfo As SCROLLINFO, ByVal bool As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetSystemCursor Lib "user32" Alias "SetSystemCursor" (ByVal hcur As LongPtr, ByVal id As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetThreadDesktop Lib "user32" Alias "SetThreadDesktop" (ByVal hDesktop As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" Alias "SetTimer" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetUserObjectInformation Lib "user32" Alias "SetUserObjectInformationA" (ByVal hObj As LongPtr, ByVal nIndex As Long, pvInfo As Any, ByVal nLength As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetWindowContextHelpId Lib "user32" Alias "SetWindowContextHelpId" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal dw As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetWindowRgn Lib "user32" Alias "SetWindowRgn" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal hRgn As LongPtr, ByVal bRedraw As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SetWindowsHook Lib "user32" Alias "SetWindowsHookA" (ByVal nFilterType As Long, ByVal pfnFilterProc As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As LongPtr, ByVal hmod As LongPtr, ByVal dwThreadId As Long) As LongPtr
Declare PtrSafe Function ShowWindowAsync Lib "user32" Alias "ShowWindowAsync" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal nCmdShow As Long) As Long
Declare PtrSafe Function SwitchDesktop Lib "user32" Alias "SwitchDesktop" (ByVal hDesktop As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function TileWindows Lib "user32" Alias "TileWindows" (ByVal hwndParent As LongPtr, ByVal wHow As Long, lpRect As RECT, ByVal cKids As Long, lpKids As LongPtr) As Integer
Declare PtrSafe Function ToAsciiEx Lib "user32" Alias "ToAsciiEx" (ByVal uVirtKey As Long, ByVal uScanCode As Long, lpKeyState As Byte, lpChar As Integer, ByVal uFlags As Long, ByVal dwhkl As LongPtr) As Long

Type TPMPARAMS
cbSize As Long
rcExclude As RECT
End Type

Declare PtrSafe Function TrackPopupMenuEx Lib "user32" Alias "TrackPopupMenuEx" (ByVal hMenu As LongPtr, ByVal un As Long, ByVal n1 As Long, ByVal n2 As Long, ByVal hWnd As LongPtr, lpTPMParams As TPMPARAMS) As Long
Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHook Lib "user32" Alias "UnhookWindowsHook" (ByVal nCode As Long, ByVal pfnFilterProc As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" Alias "UnhookWindowsHookEx" (ByVal hhk As LongPtr) As Long
Declare PtrSafe Function VkKeyScanEx Lib "user32" Alias "VkKeyScanExA" (ByVal ch As Byte, ByVal dwhkl As LongPtr) As Integer
Declare PtrSafe Function WNetGetUniversalName Lib "mpr" Alias "WNetGetUniversalNameA" (ByVal lpLocalPath As String, ByVal dwInfoLevel As Long, lpBuffer As Any, lpBufferSize As Long) As Long

Const INVALID_HANDLE_VALUE = -1

'DrawEdge Constants
Const BDR_RAISEDOUTER = &H1
Const BDR_SUNKENOUTER = &H2
Const BDR_RAISEDINNER = &H4
Const BDR_SUNKENINNER = &H8

Const BDR_OUTER = &H3
Const BDR_INNER = &HC
Const BDR_RAISED = &H5
Const BDR_SUNKEN = &HA

Const EDGE_RAISED = (BDR_RAISEDOUTER Or BDR_RAISEDINNER)
Const EDGE_SUNKEN = (BDR_SUNKENOUTER Or BDR_SUNKENINNER)
Const EDGE_ETCHED = (BDR_SUNKENOUTER Or BDR_RAISEDINNER)
Const EDGE_BUMP = (BDR_RAISEDOUTER Or BDR_SUNKENINNER)

Const BF_LEFT = &H1
Const BF_TOP = &H2
Const BF_RIGHT = &H4
Const BF_BOTTOM = &H8

Const BF_TOPLEFT = (BF_TOP Or BF_LEFT)
Const BF_TOPRIGHT = (BF_TOP Or BF_RIGHT)
Const BF_BOTTOMLEFT = (BF_BOTTOM Or BF_LEFT)
Const BF_BOTTOMRIGHT = (BF_BOTTOM Or BF_RIGHT)
Const BF_RECT = (BF_LEFT Or BF_TOP Or BF_RIGHT Or BF_BOTTOM)

Const BF_DIAGONAL = &H10

' For diagonal lines, the BF_RECT flags specify the end point of
' the vector bounded by the rectangle parameter.
Const BF_DIAGONAL_ENDTOPRIGHT = (BF_DIAGONAL Or BF_TOP Or BF_RIGHT)
Const BF_DIAGONAL_ENDTOPLEFT = (BF_DIAGONAL Or BF_TOP Or BF_LEFT)
Const BF_DIAGONAL_ENDBOTTOMLEFT = (BF_DIAGONAL Or BF_BOTTOM Or BF_LEFT)
Const BF_DIAGONAL_ENDBOTTOMRIGHT = (BF_DIAGONAL Or BF_BOTTOM Or BF_RIGHT)

Const BF_MIDDLE = &H800 ' Fill in the middle.
Const BF_SOFT = &H1000 ' Use for softer buttons.
Const BF_ADJUST = &H2000 ' Calculate the space left over.
Const BF_FLAT = &H4000 ' For flat rather than 3-D borders.
Const BF_MONO = &H8000& ' For monochrome borders.
__________________
Ms-Office Development Team
Ανάπτυξη επαγγελματικών εφαρμογών
Απάντηση με παράθεση