Εμφάνιση ενός μόνο μηνύματος
  #2  
Παλιά 12-04-14, 17:49
kapetang Ο χρήστης kapetang είναι συνδεδεμένος
Όνομα: Γιώργος
Έκδοση λογισμικού Office: Ms-Office 2010
Γλώσσα λογισμικού Office: Ελληνική, Αγγλική
 
Εγγραφή: 18-06-2010
Μηνύματα: 3.573
Προεπιλογή

Καλησπέρα

Νάσια, στο επισυναπτόμενο αρχείο:

1) Έχω προσθέσει το ερώτημα qryExport, το οποίο περιέχει τα δεδομένα που θα εξαχθούν στο αρχείο κειμένου.

2) Τη φόρμα frmExport.

Πατώντας το κουμπί [Εξαγωγή Δεδομένων] της φόρμας, εκτελείται ο παρακάτω κώδικας που υλοποιεί το ζητούμενο.

Κώδικας:
Private Sub cmdExport_Click()
  'Απαιτείται αναφορά στο Microsofrt Scripting Runtime
  
  Dim numRec As Long, rsE As DAO.Recordset, rsP As DAO.Recordset
  Dim strSQL As String, strExit As String
  Dim fso As Object, oFile As Object, strFile As String
  Dim j As Long, strExport As String
  
  On Error GoTo Err_Trap
  
  'Εδώ καθορίζεται το αρχείο στο οποίο θα εξαχθούν τα δεδομένα
  strFile = "C:\EXETASEIS.txt"
  
  strSQL = "SELECT DISTINCT [Kwdikos_Exetashs],[Perigrafh_Exetashs] FROM qryExport ORDER BY Perigrafh_Exetashs"
  Set rsE = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL)
  
  If rsE.RecordCount > 0 Then
    numRec = rsE.RecordCount + DCount("*", "qryExport") * 3
    ReDim strrec(1 To numRec) As String
    rsE.MoveFirst
    
    'Εδώ λαμβάνονται τα δεδομένα από το ερώτημα qryExport
    'και αποθηκεύονται στα στοιχεία του μονοδιάστατου πίνακα strRec()
    Do Until rsE.EOF
      strSQL = "SELECT [Perigrafh_Exetashs],[Onomateponymo], [Dieythinsh] ,[Thlefwno] " _
      & "FROM qryExport WHERE [Kwdikos_Exetashs]=" & rsE![Kwdikos_Exetashs] _
      & " ORDER BY [Onomateponymo]"
      Set rsP = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL)
      rsP.MoveFirst
      j = j + 1: strrec(j) = "#00 " & rsP![Perigrafh_Exetashs] & " #00"
      Do Until rsP.EOF
        j = j + 1: strrec(j) = "#01 Ονοματεπώνυμο: " & rsP![Onomateponymo] & " #01"
        j = j + 1: strrec(j) = "#02 Διεύθυνση: " & rsP![Dieythinsh] & " #02"
        j = j + 1: strrec(j) = "#02 Τηλ: " & rsP![Thlefwno] & " #02"
        rsP.MoveNext
      Loop
      rsP.Close
      rsE.MoveNext
    Loop
    
    'Όλα τα στοιχεία του πίνακα ενώνονται στο string strExport
    'και το string αποθηκεύεται στο αρχείο κειμένου strFile
    
    strExport = Join(strrec, vbCrLf)
    Set fso = CreateObject("scripting.FileSystemObject")
    Set oFile = fso.CreateTextFile(strFile)
    oFile.WriteLine strExport
    MsgBox "Η εξαγωγή των δεδομέμων ολοκληρώθηκε." & vbCrLf & "Αρχείο: " & strFile
  End If
  
Exit_Sub:
On Error Resume Next
  oFile.Close
  rsE.Close
  rsP.Close
  Set fso = Nothing
  Exit Sub
  
Err_Trap:
  MsgBox "Error: #" & Err.Number & vbCrLf & Err.Description, "Error"
  Resume Exit_Sub
End Sub
Το αρχείο στο οποίο αποθηκεύονται, ως κείμενο, τα δεδομένα είναι το «C:\EXETASEIS.txt».

Μπορείς να το αλλάξεις τροποποιώντας τη σχετική γραμμή του κώδικα.

Γιώργος
Συνημμένα Αρχεία
Τύπος Αρχείου: mdb PELATES2.mdb (1,51 MB, 38 εμφανίσεις)