Forum

Forum (https://www.ms-office.gr/forum/)
-   Visual Basic for Applications (VBA) (https://www.ms-office.gr/forum/visual-basic-applications-vba/)
-   -   [Access - VBA] Clear σε αναζήτηση (https://www.ms-office.gr/forum/visual-basic-applications-vba/5674-clear-se-anazitisi.html)

Ascinis 19-10-20 08:56

Clear σε αναζήτηση
 
Καλη εδομάδα,
Έχω τον παρακάτω κώδικα.
Private Sub Search_Click()

Dim strsearch As String
Dim Task As String
'Check if a keyword entered or not
If IsNull(Me.txtSearch) Or Me.txtSearch = "" Then
MsgBox "Ðáñáêáëþ, åéóÜãåôå êÜðïéá ëÝîç êëåéäß ãéá áíáæÞôçóç.", vbOKOnly, "×ñåéÜæåôáé ëÝîç êëåéäß"
Me.txtSearch.BackColor = vbRed
Me.txtSearch.SetFocus
Else
strsearch = Me.txtSearch.Value
Task = "SELECT * FROM Katagrafi_Antikeimenou WHERE ((Proelevsi Like ""*" & strsearch & "*"") OR (Date Like ""*" & strsearch & "*"") OR (Yli Like ""*" & strsearch & "*"") OR (Thesi Like ""*" & strsearch & "*"") OR (Arithmos_Antistrofou Like ""*" & strsearch & "*"") OR (ID_Antikeimenou Like ""*" & strsearch & "*"") OR (Arithmos_Evreteriou Like ""*" & strsearch & "*""))"
Me.RecordSource = Task
Me.txtSearch.BackColor = vbWhite
End If
End SubΚαι θέλω να βάλω και ένα clear button για να επιστρέφω στις εγγραφές. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει;

Ευχαριστώ!

kapetang 19-10-20 18:30

Καλησπέρα

Γιάννη, δοκίμασε τον παρακάτω κώδικα:΅

Κώδικας:

Private Sub clear_Click()

    Dim Task As String

    Me.txtSearch.Value = Null
    Me.txtSearch.BackColor = vbWhite
    Task = "SELECT * FROM Katagrafi_Antikeimenou"
    Me.RecordSource = Task
   
End Sub


Ascinis 20-10-20 12:48

Ευχαριστώ! Απλή και κατανοητή λύση! :azn:

kapetang 20-10-20 14:03

Να είσαι καλά και καλή συνέχεια.


Η ώρα είναι 02:57.

Ms-Office.gr - ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.


Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.2